uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Strategický plán obnovy zeleně v Čertově rokli

Cílem investice je v rámci čtyř etap realizace Strategického plánu zachování, obnovy a rozvoje zeleně areálu Čertova rokle vytvořit podmínky pro zadržení dešťové vody na tomto území. Strmě svahy rokle jsou v současné době zasažený erozí. Stávající porosty významně postižené kůrovcovou kalamitou jsou v degresivní fázi vývoje. Absence bylinného a keřového patra ve stávajících porostech neumožňuje zasáknutí vody, která stéká na dno rokle, kterým prochází páteřní asfaltová komunikace, která vodu bez užitku odvádí. Zároveň dochází i k splavování nejcennější vrchní vrstvy půdy.
Z těchto důvodů budou v rámci této investice provedena následující opatření.
1. Na vhodných místech podél hlavní komunikace budou vybudovány otevřené zatravněné příkopy, které budou srážkovou vodu svádět do vsakovacích jam. Tím se zajistí její zadržení na daném území.
2. Strmé svahy, zvláště v místech erozních rýh, budou zpevněny dřevěnými plůtky, (akátová kulatina zajištěna roxorovými tyčemi). Tyto plůtky budou vyplněny zeminou a osázeny keři tak, aby se stékající voda zpomalila a co největší množství jí zůstalo ve svahu zadrženo. (Systém byl realizován v rámci rekonstrukce parku Špilberk a plně se osvědčil).
3. Tyto plůtky spolu s vytvořenými příkopy vytvoří systém, který zabrání dalšímu splavovaní půdy. Zemina, která je v současné době splavena kolem hlavní cesty bude využita pro výplň plůtků, a tedy pro výsadbu keřů.
4. Výsadba nové generace stromů a keřů druhově vhodných pro stávající extrémní podmínky tohoto stanoviště, vytvoří základ nových, funkčních, druhově pestrých porostů, které nahradí jehličnaté stromy, které v současné době hynou.
Vedle technických opatření, která v rámci realizace „Strategického plánu zachování, obnovy a rozvoje zeleně areálu Čertova rokle“ budou v roce 2020 provedena a jejímž cílem je vytvořit podmínky pro zadržení dešťové vody na tomto území, jsou navržena i opatření, jejímž cílem je revitalizace všech etáží stávajících porostů, tedy zaměřená na přírodní prvky lesoparku.
Navržená opatření:
• Zajištění ochrany a progresivního rozvoje všech stávajících kvalitních a perspektivních dřevin.
• Ošetření stávajících dřevin, které tvoří v současné době základ stávajících porostů
• Pozitivní výběr perspektivních náletových dřevin, zlepšení podmínek jejich stanoviště a jejich ochrana před poškozením.
• Rozšíření diverzity druhů zejména stromů. Širší sortiment vysazovaných druhů umožní lepší přizpůsobení změněným podmínkám stanoviště. Tato výsadba také nahradí stromy, které jsou v současné době silně zasaženy škůdci a ve velkém množství hynou.
• Doplnění stávajících porostů o chybějící keřové patro, které bude mít nejen významné protierozní funkce, ale umožní vytvoření dobrých podmínek zejména pro ptactvo. Významnou roli také plní v zadržování vody na tomto území.
• Pěstební zásahy do stávajícího bylinného patra a jeho další rozšíření je významné pro zajištění ochrany půdy. V současné době je značná část povrchu půdy v rokli obnažena. Tato skutečnost se významně podílí na celkovém zhoršování stavu porostů.
Revitalizace porostů v Čertově rokli je časově náročný proces, který je však nutné velmi rychle nastartovat, aby byl stávající dlouhodobý negativní trend jejich vývoje zpomalen a zastaven. Na tato navržená opatření navazuje systém následné údržby porostů, který zajistí trvalý progresivní rozvoj zeleně na tomto území.

zelen rokle 1

zelen rokle 2