uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Formuláře úřadu

ODBOR BYDLENÍ

Žádost o přechod nájemní smlouvy podle § 2279 a 2282 zák. č. 89/2012 Sb.
Žádost o pronájem obecního bytu (ŽB1), k žádosti je nutné vyplnit ještě následující formulář:
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)
Žádost o přidělení konkrétního bytu (ŽB2)
Prodloužení žádosti o pronájem obecního bytu
Žádost o výměnu bytu – Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Žádost o změnu v nájemní smlouvě (sňatek/rozvod)
Žádost o změnu příjmení v nájemní smlouvě
Žádost o rozšíření nájemní smlouvy (společný nájem)
Žádost o přechod/zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování společného nájemce bytu
Žádost o přechod/zúžení nájemní smlouvy po úmrtí společného nájemce bytu
Žádost o souhlas s úpravami bytu
Žádost o pronájem nebytového prostoru
Žádost o pronájem parkovacího stání Merhautova 13
Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu parkovacího místa Merhautova 13
Žádost o pronájem/pacht pozemku

PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-SEVER PRO PRONAJÍMÁNÍ NEBO PROPACHTOVÁNÍ SVĚŘENÝCH NEMOVITOSTÍ
(s výjimkou bytů)

Žádost o odprodej domu

ODBOR DOPRAVY, ROZVOJE, INVESTIC A MAJETKU

Žádost o pronájem/pacht pozemku
PRAVIDLA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-SEVER PRO PRONAJÍMÁNÍ NEBO PROPACHTOVÁNÍ SVĚŘENÝCH NEMOVITOSTÍ
Stanovení nájemného a pachtovného s účinností od 28.06.2023

Žádost o projednání souhlasu městské části se zřízením vyhrazeného parkování (pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby)
Pravidla MČ Brno-sever pro vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkování pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby

Veřejné prostranství - komunikace

Přihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Žádost o vyhrazené parkovací stání
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci - sjezdu
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – restaurační zahrádky
Žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky komunikace
Žádost o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci

ODBOR FINANČNÍ

ODBOR ORGANIZAČNÍ

Přihláška k výběrovému řízení
Čestné prohlášení dle lustračního zákona
Žádost o vystavení lustračního osvědčení

Žádost o poskytnutí dotace - DOCPDF / Organizační pokyny k vyplnění žádosti

Právní oddělení:

OZV o místních poplatcích č. 26/2023          příloha č. 1 – MP ze psů          příloha č. 2 – MP z pobytu

Místní poplatky ze psů:

Přihlášení psa - DOCPDF
Poučení k ohlášení k místnímu poplatku ze psů - PDF
Odhlášení psa - DOCPDF
Poučení k odhlášení psa z evidence ÚMČ Brno-sever - PDF
Ohlášení změny údajů k místnímu poplatku ze psů - DOCPDF
Poučení k ohlášení změny údajů k místnímu poplatku ze psů - PDF
Žádost o vrácení přeplatku od 200 Kč - DOCPDF

Místní poplatky z pobytu:

Ohlášení místního poplatku z pobytu - DOCPDF
Poučení k ohlášení místního poplatku z pobytu - PDF
Ohlášení o výši vybraného místního poplatku z pobytu - DOCPDF
Poučení k ohlášení o výši vybraného místního poplatku z pobytu - PDF
Ohlášení o ukončení činnosti podléhající místnímu poplatku z pobytu - DOCPDF
Poučení k ohlášení o ukončení činnosti podléhající místnímu poplatku z pobytu - PDF
Žádost o vrácení přeplatku od 200 Kč - DOCPDF

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Odd. sociálních věcí:
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Soupis dokladů nutných k předložení se žádostí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Vyjádření ošetřujícího lékaře pro účely ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Vítání občánků
Gratulace seniorům

Odd. školství, kultury a rodinné politiky
Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků / Manuál na pořádání veřejnosti přístupných akcí v Brně
Oznámení o uspořádání prodejních a reklamních akcí
Jednotná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou v době hlavních školních prázdnin 
Žádost o udělení souhlasu pro použití znaku městské části Brno-sever / Pravidla pro užívání znaku městské části Brno-sever a pro poskytnutí záštity

Žádost o projednání souhlasu městské části se zřízením vyhrazeného parkování (pro osoby se ZTP, ZTP/P nebo zdravotně postižené bez ZTP, ZTP/P)
Pravidla MČ Brno-sever pro vydání souhlasu se zřízením vyhrazeného parkování pro osoby se ZTP, ZTP/P nebo zdravotně postižené bez ZTP, ZTP/P

Žádost o poskytnutí dotace - DOCPDF / Organizační pokyny k vyplnění žádosti

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Odd. matriky
Dotazník k uzavření manželství (formulář vyžadujeme vytištěný oboustranně)
Údaje o svědcích
Žádost o uzavření manželství mimo obřadní síň
Žádost o vydání osvědčení (církevní sňatek)
Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (ke sňatku v zahraničí)
Dotazník k registrovanému partnerství (formulář vyžadujeme vytištěný oboustranně)
Žádost o povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu
Žádost o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (k registraci v zahraničí)
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení ve lhůtě do šesti měsíců po rozvodu manželství
Žádost o povolení změny jména - příjmení nezl. dítěte
Souhlas dítěte staršího 12 let se změnou svého jména - příjmení
Souhlas rodiče se změnou jména - příjmení svého nezl. dítěte
Žádost o povolení změny jména - příjmení
Žádost o vydání duplikátu rodného listu
Žádost o vydání duplikátu oddacího listu
Žádost o vydání duplikátu úmrtního listu

Odd. hospodářské
Oznámení o konání shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb.,o právu shromažďovacím

Další formuláře
Žádost o poskytnutí informace 
Odvolaní proti rozhodnutí
Žádost o poskytnutí dotace - DOCPDF / Organizační pokyny k vyplnění žádosti

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ