uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Volby 2020 - Senát PČR a zastupitelstva krajů

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

Informace Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev krajů a k volbám do Senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

Ve dnech 02.10. a 03.10.2020 proběhnou na území České republiky volby do zastupitelstev krajů.

V pátek 02.10.2020 se bude hlasovat v době od 14:00 do 22:00 hod.
V sobotu 03.10.2020 se bude hlasovat v době od 08:00 do 14:00 hod.

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen v obci, která náleží do územního obvodu kraje, k trvalému pobytu.
Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude hlasování umožněno.

Hlasovací lístky obdrží každý volič nejpozději 3 dny před konáním voleb. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, může volič ve volební místnosti požádat o novou sadu hlasovacích lístků.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, má možnost požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu od okamžiku vyhlášení krajských voleb:
• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.
Ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku jako úkon pro účely využití volebního práva.

• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost shora uvedenými způsoby musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25.09.2020.

• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována.
O vydání voličského průkazu osobním podáním lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 30.09.2020 do 16:00 hod.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Ve dnech 02.10. a 03.10.2020 proběhnou na území České republiky volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Městská část Brno-sever spadá do volebního obvodu č. 60, kde se budou konat současně s volbami do zastupitelstev krajů i volby do Senátu Parlamentu České republiky.

V pátek 02.10.2020 se bude hlasovat v době od 14:00 do 22:00 hod.
V sobotu 03.10.2020 se bude hlasovat v době od 08:00 do 14:00 hod.

Do Senátu Parlamentu ČR má právo volit státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a má trvalé bydliště ve volebním obvodu, ve kterém byly tyto volby vyhlášeny.
Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude hlasování umožněno.

Hlasovací lístky obdrží každý volič nejpozději 3 dny před konáním voleb. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat o jiný hlasovací lístek.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, má možnost požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.
Tento voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat ve kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 60, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu od okamžiku vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky:
• žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není žádný předepsaný formulář.
Ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku jako úkon pro účely využití volebního práva.

• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost shora uvedenými způsoby musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25.09.2020.

• osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována.
O vydání voličského průkazu osobním podáním lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 30.09.2020 do 16:00 hod.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 17.09.2020, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

V případě, že v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR nebude žádný z kandidátů zvolen, proběhne druhé kolo voleb v těchto dnech:

V pátek 09.10.2020 se bude hlasovat v době od 14:00 do 22:00 hod.
V sobotu 10.10.2020 se bude hlasovat v době od 08:00 do 14:00 hod.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR nebudou dodávány do domovních schránek, volič je obdrží ve volební místnosti.

Počet členů OVK

Stanovení počtu členů okrskové volební komise


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


stanovuji v městské části Brno-sever ve volebních okrscích č. 20001 - 20045


minimální počet členů okrskové volební komise, který činí:


6 členů

V Brně dne 30.07.2020


Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:


a) počet volebních okrsků v MČ Brno-sever: 45 volebních okrsků

b) sídlem volebních okrsků jsou pro:

okrsek č. 20001 - 20004    Mendelova univerzita, Zemědělská 1
okrsek č. 20005 - 20008    ZŠ Merhautova 37
okrsek č. 20009 - 20012    ZŠ Vranovská 17
okrsek č. 20013 - 20016    ZŠ Janouškova 2
okrsek č. 20017 - 20019    ZŠ Jugoslávská 126
okrsek č. 20020 - 20022    ZŠ Zemědělská 29
okrsek č. 20023 - 20024    SPŠCH, Vranovská 65
okrsek č. 20025 - 20026    ZŠ nám. Republiky 10
okrsek č. 20027                 ZŠ Cacovická 4
okrsek č. 20028 - 20032    Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
okrsek č. 20033 - 20037    ZŠ Blažkova 9
okrsek č. 20038 - 20042    ZŠ Milénova 14
okrsek č. 20043                 MK Okružní 21
okrsek č. 20044 - 20045    ZŠ Zeiberlichova 49

V Brně dne 30.07.2020

Mgr. Martin Maleček v. r.
starosta MČ Brno-sever

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta MČ Brno-sever podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne:

02.10.2020 od 14,00 do 22,00 hodin
03.10.2020 od 8,00 do 14,00 hodin

V případě, že v prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR nebude žádný z kandidátů zvolen, proběhne druhé kolo voleb v těchto dnech:

09.10.2020 od 14,00 do 22,00 hodin
10.10.2020 od 8,00 do 14,00 hodin

2. Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adresách v následujících ulicích je místem konání voleb:
Mendelova univerzita, Zemědělská 1
Okrsek 20001: Drobného 40 do konce sudá, Erbenova, Fišova 21-27 lichá, Fišova 24-38 sudá
Okrsek 20002: Ant. Slavíka lichá, Černopolní 33 do konce lichá, Drobného 12-38 sudá, Fišova 2-22 sudá, Fišova 1-19 lichá, Helfertova 1-9 lichá, Martinkova, Schodová
Okrsek 20003: Černopolní 36-54 sudá, Durďákova 37-55 lichá, Durďákova 52-68 sudá, Lesnická 13-39 lichá, Lužova, Muchova, Tomanova, Trávníky 1-31 lichá, Trávníky 2-12 sudá, Zemědělská 2-26 sudá, Zemědělská 1-3 lichá
Okrsek 20004: Antala Staška, Babičkova, Lesnická sudá, Provazníkova 2-18 sudá, Zemědělská 28-68 sudá, Zemědělská 5-27 lichá
ZŠ Merhautova 37
Okrsek 20005: Hoblíkova 16-26 sudá, Kladivova sudá, Merhautova 1-13 lichá, Ryšánkova 1-9 lichá, Slepá 23-29 sudá i lichá
Okrsek 20006: Černopolní 1-8 sudá i lichá, Durďákova 2-4 sudá, Francouzská 7-101 lichá, Jugoslávská 5-19 lichá, Jugoslávská 4-6 sudá, Merhautova 2-46 sudá, Přadlácká 18, Slepá 14-22 sudá i lichá
Okrsek 20007: Helfertova 21-33 lichá, Helfertova 14-34 sudá, Hoblíkova 11-39 lichá, Hoblíkova 28-34 sudá Jugoslávská 21-45 lichá, Jugoslávská 18-36 sudá, Lesnická l-11 lichá, Ryšánkova 2-10 sudá, Slepá 36-48 sudá, Žampachova
Okrsek 20008: Antonína Slavíka sudá, Černopolní 9, Černopolní 10-34 sudá, Drobného 2-10 sudá, Durďákova 1-35 lichá, Durďákova 6-48 sudá, Helfertova 4-12 sudá, Helfertova 11-19 lichá, Hoblíkova 1-9 lichá, Hoblíkova 2-14 sudá, Kunzova, nám. 28. října 13-19, Slepá 31-37 lichá, Traubova sudá
ZŠ Vranovská 17
Okrsek 20009: Bratislavská 65 do konce lichá, Bratislavská 68 do konce sudá, Cejl 71-105 lichá, Cejl 115-123 lichá, Cejl 66 do konce sudá, Svitavské nábř. 15-17, Tkalcovská lichá
Okrsek 20010: Auerswaldova, Jana Svobody, Jugoslávská 1-3 sudá i lichá, Merhautova 62–68 sudá, Trávníčkova, Vranovská 1-23 lichá, Vranovská 2-32 sudá, Zubatého
Okrsek 20011: Helfertova 37-45 lichá, Helfertova 36-50 sudá, Jugoslávská 38-58 sudá, Merhautova 37-61 lichá, Merhautova 70-88 sudá, Sýpka, Těsnohlídkova
Okrsek 20012: Cejl 107-113 lichá, Francouzská 103-107 lichá, Francouzská 64-94 sudá, Hvězdová sudá, Přadlácká 1-17 sudá i lichá, Přadlácká 24-30 sudá, Spolková
ZŠ Janouškova
Okrsek 20013: Alešova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova 1-17 lichá, Krkoškova 2-20 sudá, Novotného, Pflegrova, Pospíšilova, Sládkova, Zátiší
Okrsek 20014: Bieblova 1-27 lichá, Mathonova 22 do konce sudá
Okrsek 20015: Bieblova 2-40 sudá
Okrsek 20016: náměstí SNP
ZŠ Jugoslávská 126
Okrsek 20017: Klidná, Kohoutova, Kotěrova, Merhautova 157 do konce lichá, Merhautova 200 do konce sudá, Slezákova
Okrsek 20018: Bendlova, Hansmannova, Klecandova, Krkoškova 22 do konce sudá, Krkoškova 19 do konce lichá, Provazníkova 5-45 lichá, Ševcova
Okrsek 20019: Maškova, Merhautova 129-155 lichá, Merhautova 182-198 sudá, Provazníkova 47-59 lichá, Provazníkova 42-88 sudá
ZŠ Zemědělská 29
Okrsek 20020: Břenkova, Jugoslávská 95-123 lichá, Jugoslávská 126-154 sudá, Mathonova 1-25 lichá, Mathonova 2-20 sudá, Provazníkova 20-40 sudá, Zemědělská 29 do konce lichá, Zemědělská 72 do konce sudá
Okrsek 20021: Demlova, Jugoslávská 57-93 lichá, Jugoslávská 60-124 sudá, Merhautova 63-95 lichá, Merhautova 90-126 sudá, Trávníky 35-83 lichá, Trávníky 14-76 sudá, Volejníkova, Zdráhalova
Okrsek 20022: Merhautova 97-127 lichá, Merhautova 128-180 sudá, Tišnovská 77-169 lichá, Tišnovská 94-168 sudá, Venhudova
SPŠCH Vranovská 65
Okrsek 20023: Husovická, Mostecká, Sekaninova 1-10, Svitavská, Svitavské nábř. 31, Tišnovská 2-44 sudá, Tišnovská 5-37 lichá, Vranovská 27-49 lichá, Vranovská 34-54 sudá
Okrsek 20024: Dačického, Jilemnického, Nováčkova 1-10 sudá i lichá, Nováčkova 11-21 lichá, Rotalova 1-20, Svitavské nábř. 49-57, Tišnovská 39-73 lichá, Tišnovská 46-92 sudá, Vranovská 51-63 lichá, Vranovská 56-70 sudá
ZŠ nám. Republiky 10
Okrsek 20025: Dukelská tř. 65 do konce, Gargulákova, Lieberzeitova, Musilova, Nováčkova 12-56 sudá, Nováčkova 23-45 lichá, Rotalova 22 do konce, Třebízského, Vranovská 65-115 lichá, Vranovská 72-120 sudá
Okrsek 20026: bratří Mrštíků, Dukelská tř. 7-63, Elgartova, Hálkova, Kaloudova, nám. Republiky, Netušilova, Nováčkova 47-75 lichá, Nováčkova 58-76 sudá, Provazníkova 61-81 lichá, Provazníkova 90-94 sudá, Sportovní nábřeží, Tomkovo nám.
ZŠ Cacovická 4
Okrsek 20027: Buchtova, Cacovická, Horymírova, Hořejší, Lozíbky, Míčkova, Nouzová, Písečník, Rovinka, Skryjova, Soběšická 1-77 lichá, Soběšická 2-90 sudá, Valchařská
Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
Okrsek 20028: Holubova, Marie Majerové, Okružní 1-21 lichá, Seifertova 2-8 sudá, Soběšická 79 do konce lichá, Soběšická 92 do konce sudá, Studená, Vyhlídka
Okrsek 20029: Barvy, Nejedlého 2 do konce sudá, Seifertova 12 do konce, Lesná č. e. 161
Okrsek 20030: Heleny Malířové
Okrsek 20031: Halasovo nám., Nezvalova
Okrsek 20032: Arbesova, Nejedlého 1-3 lichá, Šrámkova
ZŠ Blažkova 9
Okrsek 20033: Majdalenky, Okružní 29-39 lichá
Okrsek 20034: Brechtova
Okrsek 20035: Blažkova, Ježkova, Nejedlého 3 do konce lichá
Okrsek 20036: Haškova
Okrsek 20037: Dusíkova, Kupkova, Plachtova, Šalounova, Španielova
ZŠ Milénova 14
Okrsek 20038: Slavíčkova, Třískalova
Okrsek 20039: Brožíkova
Okrsek 20040: Ibsenova, Loosova 11 do konce, Milénova
Okrsek 20041: Fillova, Vaculíkova
Okrsek 20042: Jurkovičova, Loosova 1-10
Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21
Okrsek 20043: Čekanková, Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova, Trtílkova, U Antoníčka, Zvonková, Lesná č. e. 1
ZŠ Zeiberlichova 49
Okrsek 20044: Drápelova, Habrová, Jetelová, Klarisky, Kobylín, Lovecká, Malinová, Mokrohorská, Na kovárně, Rozárka, Rygle, Školní, U Dubu, Útěchovská 49 do konce lichá, Útěchovská 72 do konce sudá, Weissova, Zdislavina, Zeiberlichova 35 do konce lichá, Zeiberlichova 44 do konce sudá, Zkratka, Soběšice č. e. 52, 57, 105
Okrsek 20045: Borová, Dohnalova, Klokočí, Loučná, Malý Růženec, Melatín, Na klínku, Na rychtě, Pod kaplí, Růženec, Síčka, Soběslavova, Štěpánkova, Útěchovská 1-47 lichá, Útěchovská 2-70 sudá, č. p. 322, Velkomoravská, Výzkumní, Zeiberlichova 1-33 lichá, Zeiberlichova 2-42 sudá, Soběšice č. e. 6, 10, 22, 23, 25, 28, 30, 38, 42,141,182.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den konání voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.

V Brně dne 16.09.2020


Mgr. Martin Maleček v.r.
starosta MČ Brno-sever

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace Kam mám jít volit po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Formuláře žádostí o voličský průkaz

Žádost o vystavení voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR
(Volby do Senátu PČR probíhají v městské části Brno-sever v rámci volebního obvodu č. 60, který je dále tvořen městskými částmi Brno-Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín a Útěchov. Na voličský průkaz je tedy možné volit pouze v uvedených městských částech.) 

Žádost o vystavení voličského průkazu pro volby do zastupitelstva kraje

Výsledky

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Celkové výsledky

Výsledky za Brno-sever

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Celkové výsledky ve volebním obvodu č. 60

Výsledky za Brno-sever