uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Volby 2023 – prezident republiky

Rozhodnutí předsedy Senátu PČR o vyhlášení volby prezidenta republiky

Informace Ministerstva vnitra k volbě prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta České republiky se koná na území České republiky ve dvou dnech:

V pátek 13. ledna 2023 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 14. ledna 2023 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná na území České republiky ve dvou dnech:

V pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
V sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části, újezdního úřadu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Tel. číslo 545 542 266, 545 542 118.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2023
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;
Žádost v listinné a elektronické podobě musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 6. ledna 2023.
osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16 hodin.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.
Lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby prezidenta republiky v písemné nebo elektronické podobě končí 20. ledna 2023 v 16.00 hod.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 10. ledna 2023. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o době a místě konání volby

Informace o době a místě konání II. kola volby

Seznam ulic MČ Brno-sever s volebními místy

Seznam ulic MČ Brno-sever s volebními místy – XLSPDF

Počet členů OVK

Zasedání OVK

Voličské průkazy

Žádost o vystavení voličského průkazu pro volbu prezidenta

Voličské průkazy pro volbu prezidenta republiky budou vydávány na ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, oddělení matriky, 4. patro, dveře č. 70 od 29. 12. 2022 v úřední dny pondělí a středa v době od 8 do 17 hodin, v ostatní pracovní dny v době od 8 do 12 hodin.

Přehled termínů pro podání žádosti a vydání voličského průkazu

01.07.2022 počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu
29.12.2022 počátek lhůty pro vydávání voličských průkazů
06.01.2023 v 16:00 hodin končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou
11.01.2023 v 16:00 hodin konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu
20.01.2023 v 16:00 hodin končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro II. kolo volby poštou nebo datovou schránkou
25.01.2023 v 16:00 konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu

Informace ke zvláštním způsobům hlasování pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu onemocnění covid-19

Výsledky