uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Projekt Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení / Prevention and Housing Support project

projekt bydleni

Prevence ztráty bydlení v městské části Brno-sever – na koho se mohu obrátit v případě nouze? / Prevention of homelessness in the Brno-sever district – who can I contact in a case of need?

Prevence ztráty bydlení je nástrojem sociální politiky městské části Brno-sever, který při správném a včasném využití může zamezit pozdějším špatně nebo nákladně řešitelným situacím. Nejenže šetří prostředky a lidské kapacity na straně městské části, ale zároveň dokáže zabránit těžko řešitelné existenční situaci na straně klienta.

Projekt prevence ztráty bydlení a podpory bydlení je výsledkem aktivní snahy městské části Brno-sever v řešení dlouhodobého problému s neplatiči nájemného v obecních bytech. Nejenže městská část z důvodu dlouhodobé prodlevy v řešení problému přichází o finanční zdroje, ale ignorování této skutečnosti také napomáhá ke vzniku rozsáhlých sociálních problémů, a tím i vyloučených lokalit. Dalším cílem projektu je zajistit klidné soužití všech nájemníků v bytových domech, a to za pomoci poradce pro bydlení. Nedílnou součástí projektu je součinnost městské části s neziskovými organizacemi IQ Roma servis a DROM, romské středisko. Východiskem této spolupráce je obsazení čtyř pozic romských poradců, jejichž hlavní pracovní náplní bude úzká kooperace s odborem bydlení, sociálním odborem, vedením radnice, partnery projektu a s klienty projektu. Projekt je plně financován z Norských fondů a výše podpory činí 7 milionů korun.

Důvodem, proč je důležité situaci akutně řešit, je především fakt, že pokud se tito lidé ocitnou na ulici, dochází k jejich přesunu mezi jednotlivými lokalitami a nic se tím neřeší. Situace často dochází až tak daleko, že společné soužití v domě není dále možné. Problematika ztráty bydlení se v MČ Brno-sever netýká pouze romského etnika, ale všech obyvatel vyloučených lokalit, kteří se ocitnou v obdobné situaci a jsou ochotni aktivně hledat řešení. „Cílem projektu není slepá podpora chronických neplatičů a narušitelů společného soužití v jednotlivých lokalitách a konkrétních domech, ale jejich transformace v nájemníky schopné dostát svým závazkům spojeným s bydlením,“ říká o projektu radní pro sociální oblast Nikola Staňková.

 

Prevention of homelessness is a tool of the social policy of the Brno-North district, which, if used correctly and in a timely manner, can prevent difficult and costly homelessness situations. Not only does it save resources and human capacity on the city district, but it can also prevent a difficult situation on the client's side.

Prevention of homelessness and housing support is the result of active efforts of the Brno-North district in solving a long-term issue with rent defaulters in municipal flats. Not only does the city district lose financial resources due to long-term delays in solving the issue, but ignoring this fact helps to create widespread social problems, and thus excluded areas in the district. In addition, the goal of the project is to ensure the peaceful coexistence of all tenants in apartment buildings with the help of a housing advisor. An integral part of the project is the cooperation of the city district with the non-profit organizations IQ Roma servis and DROM, a Roma center. The starting point of this cooperation is the creation of four positions of Roma advisors, whose main job will be close cooperation with the housing department, social department, town hall management, project partners and clients, who need extensive help. The project is fully funded by Norwegian funds and the amount of support is 7 million crowns.

The reason why it is important to deal with the situation early is mainly the fact that if these people find themselves on the street, they move between districts and nothing is ever solved. Also, situation often escalades and living in the municipal apartment building is no longer possible.  The issue of housing loss in the Brno-north district does not only concern the Roma ethnic group, but all residents of excluded district, who find themselves in a similar situation and are willing to actively seek solutions. "The aim of the project is not the blind support of chronic defaulters and problem seekers, rather it is their transformation into tenants able to meet their housing obligations," says Nikola Staňková, councilor for social affairs in the district. 

Úvodní konference projektu (8. prosince 2021) / Introductory project conference (December 8, 2021)

Na úvodní konferenci projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení dne 8. prosince 2021, která se kvůli protiepidemickým opatřením uskutečnila formou on-line přenosu, byl projekt představen odborné i laické veřejnosti.

Na konferenci vystoupili radní MČ Brno-sever pro oblast sociálních věcí Nikola Staňková, starosta MČ Brno-sever Martin Maleček, projektový manažer EU Magistrátu města Brna Tadeáš Stanovský, ředitelka DROM, romského střediska, Jarmila Kouřilová, ředitel IQ Roma servisu Petr Máčal, Václav Pecl, který je v rámci projektu romským poradcem pro IQ Roma servis, a Jan Milota z Platformy pro sociální bydlení.

 

The introductory conference of the project took place on December 8, 2021, and was in the form of online conference due to the pandemic measures. The main actors of the project cooperation presented information to the professionals in the field and the public viewers.

Presenters: The councilor of the Brno-North District for Social Affairs Nikola Staňková, the Mayor of the Brno-North District Martin Maleček, the EU Project Manager of the Brno City Hall Tadeáš Stanovský, the Director of the DROM, the Roma Center, Jarmila Kouřilová, the Director of the IQ Roma Service Petr Máčal, and Václav Pecl , who is a Roma advisor for IQ Roma servis, and Jan Milota from the Platform for Social Housing.

 

FOTOGALERIE/PHOTOGALLERY
Sabir Agalarov

projekt bydleni 002

projekt bydleni 003

projekt bydleni 004

projekt bydleni 005

projekt bydleni 006

projekt bydleni 007

projekt bydleni 008

projekt bydleni 009

projekt bydleni 010

projekt bydleni 011

Pracovníci projektu / Project advisors

Marie Kováčová, romská dluhová poradkyně / debt advisor

Bc. David Ščuka, romský poradce pro bydlení / housing advisor

Mgr. Václav Pecl, romský poradce pro IQ Roma servis, z. s. / advisor for IQ Roma servis clients

Natálie Musilová, romská poradkyně pro DROM, romské středisko / advisor for DROM, romské středisko, clients

Prevence ztráty bydlení v městské části Brno-sever (Severník 1/2022)

Prevence ztráty bydlení v městské části Brno-sever

Nikola Staňková, radní (ANO 2011)

Co se nám za minulý rok povedlo v sociální oblasti? Poprvé jsme získali projekt, který je plně financován z Norských fondů, na podporu bydlení v našich vyloučených lokalitách.

Prevence ztráty bydlení je nástrojem sociální politiky, který při správném a včasném využití může zamezit pozdějším špatně nebo nákladně řešitelným situacím. Nejenže šetří prostředky a lidské kapacity na straně městské části, ale zároveň dokáže zabránit těžko řešitelné existenční situaci na straně klienta.

Projekt je výsledkem aktivní snahy městské části v řešení dlouhodobého problému s neplatiči nájemného v obecních bytech. Nejenže městská část z důvodu dlouhodobé prodlevy v řešení problému přichází o finanční zdroje, ale ignorování této skutečnosti také napomáhá ke vzniku rozsáhlých sociálních problémů, a tím i vyloučených lokalit. Dalším cílem projektu je zajistit klidné soužití všech nájemníků v bytových domech, a to za pomoci poradce pro bydlení. Nedílnou součástí projektu je součinnost městské části s neziskovými organizacemi IQ Roma servis a DROM, romské středisko. Východiskem této spolupráce je obsazení čtyř pozic romských poradců, jejichž hlavní pracovní náplní bude úzká kooperace s odborem bydlení, sociálním odborem, vedením radnice, partnery projektu a s klienty projektu.

Problematika ztráty bydlení se v MČ Brno sever netýká pouze romského etnika, ale všech obyvatel vyloučených lokalit, kteří se ocitnou v obdobné situaci a jsou ochotni aktivně hledat řešení. Cílem projektu není slepá podpora chronických neplatičů a narušitelů společného soužití v jednotlivých lokalitách a konkrétních domech, ale jejich transformace v nájemníky schopné dostát svým závazkům spojeným s bydlením.

První červnovou sobotu Brněnský Bronx ožil díky již 11. ročníku multižánrového festivalu Ghettofest (Severník 7/2022)

První červnovou sobotu Brněnský Bronx ožil díky již 11. ročníku multižánrového festivalu Ghettofest

odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever

Ghettofest je pouliční festival odehrávající se v „Brněnském Bronxu“ hned vedle budovy radnice Brno-sever. Hlavním cílem je otevření ghetta nebo vyloučené lokality všem Brňanům, a to za účelem poznání a lepšího soužití. Je to festival pro všechny, kteří v lokalitě žijí, nebo k ní mají blízko. Letošní ročník opět nabídl kulturu všeho druhu. V parku Hvězdička se konalo krásné představení po nejmenší, pak jste si mohli poslechnout skvělou muziku, nebo brouzdat po stáncích s různými aktivitami. Náměstíčko pod platany hostovalo také hudební scénu, nebo jste mohli uniknout letnímu parnu do prostor Káznice na přednášku, či dokument.

A právě v parku Hvězdička na jednom takovém stánku vás přivítali zaměstnanci radnice Brno-sever, kteří informovali o projektu Prevence ztráty bydlení a podpory bydlení. Více o projektu najdete na stránkách radnice, tak se ozvěte a naši poradci vám rádi pomohou!

projekt pzbpb 7 22

Projekt Prevence ztráty bydlení pokračuje (Severník 11/2022)

Projekt Prevence ztráty bydlení pokračuje

odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever

ÚMČ Brno-sever pokračuje v projektu Prevence ztráty bydlení a podpory bydlení. Projekt financovaný prostřednictvím Fondů evropského hospodářského prostoru a Norska se zaměřuje především na nájemníky obecních bytů v lokalitě Brno-sever, zvyšování jejich kompetencí. Součástí projektového teamu je dluhová poradkyně, která je s potenciálními klienty připravena řešit potíže se zadlužením domácností a hledat vhodná řešení a zdroje, které by jim pomohly bydlení udržet. Poradce pro bydlení klientům radí, jak řešit technické nedostatky či stížnosti a neshody v domech. Na komplexnější podporu klientů se zaměřují romská poradkyně pro DROM, romské středisko a poradce pro IQ Roma servis, z.s., kteří jsou napojeni na další organizace s velkou praxí a schopností dlouhodobější podpory klientů. Pracovníci teamu jsou také připraveni poradit a pomoci s vyřízením zapojení se do dalšího kola Milostivého léta. Kontaktní údaje na jednotlivé poradce jsou uvedeny na webových stránkách ÚMČ Brno-sever.

Dluhové poradenství projektu Prevence ztráty bydlení (Severník 1/2023)

Dluhové poradenství projektu Prevence ztráty bydlení

Marie Kováčová, romská dluhová poradkyně projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

Všichni, kdo bydlí v obecních bytech městské části Brno-sever, řeší poplatky za nájem, služby, energie. Chceme být v pohodě. Nezaplacené bydlení se často stává pro mnohé velmi stresující. Pokud se vaše finanční situace zhorší, nevíte, jak dál.

Často se setkávám s nájemníky, kteří dluží na nájmu. Většinou odmítají moji pomoc při řešení svých dluhů, protože si je vyřeší sami. Dovolte mi připomenout, že pokud máte neuhrazené tři nájmy, jste navrženi na výpověď z bytu pro hrubé porušení povinnosti nájemníka.

Jaké jsou tedy vaše možnosti předejít vystěhování? Především je nutné zajistit si dostačující příjem pro uhrazení poplatků a dalších životních potřeb. Pokud se dostanete do nejisté situace, je nutné jí řešit hned! Hledat si novou práci nebo další přivýdělek, zajistit si jiné své příjmy, například starobní nebo invalidní důchod, sociální dávky, na které máte nárok, a podobně.

Moje rada pro vás, pokud dlužíte jeden nájem a víte, že příští měsíc ho nezaplatíte, požádejte si o splátkový kalendář na odboru bydlení. Je velice důležité splátkový kalendář dodržovat

a zároveň hradit aktuální nájem. Nemáte dostatečný zdroj financí? Požádejte si například na Úřadě práce o příspěvek na bydlení.

Tohle jsou základní postupy řešení dluhů. Moje poradenství se odvíjí podle vašeho individuálního případu. Mimo jiné nabízím i doprovody na vaše pochůzky týkající se řešení dluhové situace.

Budu velice ráda, pokud mě navštívíte na ÚMČ Brno-sever a budeme spolupracovat na vaší budoucnosti.

A nikdy nezapomeňte, že zaplacená střecha nad hlavou je k nezaplacení.

Projekt Prevence ztráty bydlení pohledem romské poradkyně pro DROM (Severník 2/2023)

Projekt Prevence ztráty bydlení pohledem romské poradkyně pro DROM

Natálie Musilová, romská poradkyně pro DROM, romské středisko, projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

V rámci svého zaměstnání romské poradkyně, ale samozřejmě i mimo něj, se denně setkávám a komunikuji s lidmi. Někteří přijdou či zavolají sami s žádostí o pomoc při řešení konkrétní věci, jiné kontaktuji já a snažím se je včas upozornit, že jako nájemci obecních bytů krom práv mají i povinnosti, které nelze zanedbávat bez následků.

Mým záměrem je vést a přizpůsobit komunikaci tak, aby klient pochopil, že jsem mu přišla s jeho problémy pomoci je řešit, přišla podpořit a nabídnout pomocnou ruku v jejich mnohdy složité životní situaci, ne je soudit. Mnozí jsou za to rádi a následná spolupráce má proto smysl. Klient pochopí, že spolupráce není o zbavení se zodpovědnosti, ale o podpoře a usnadnění v situacích, které by se mu samotnému zvládaly hůře a některé by ho třeba i odradily od původního záměru.

Náplní práce nás, romských poradců, je tedy podpora a pomoc lidem v jejich nelehkých životních situacích, ať už se v nich octnou jakkoliv, a to především v oblasti bydlení a dluhů s tím spojených.

Při spolupráci je nezbytná aktivní účast obou stran, jak poradce, tak klienta. Pokud to takto funguje, je práce smysluplná. Pokud nechybí ani výdrž a odhodlání, život klienta a celé jeho rodiny se postupně zkvalitňuje. Pokud si člověk ve vlastním zájmu osvojí žádoucí dovednosti jako je např. finanční gramotnost a přenese je do praktického života své rodiny, jsou pak pro ostatní členy domácnosti, zejména pro děti takové dovednosti přirozené.

Udržení stávajícího bydlení z pohledu romského poradce v projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení (Severník 3/2023)

Udržení stávajícího bydlení z pohledu romského poradce v projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

David Ščuka, romský poradce pro bydlení

Mít domov znamená mít bydlení, ve kterém se cítíte v bezpečí, mít teplo, pohodlí a zázemí pro vaření, hygienu, práci, zábavu, setkávání se s rodinou a přáteli, ale také soukromí. Mít domov znamená mít jistotu, že se máte kam vracet. Je však zapotřebí umět si svoje bydlení udržet, a dodržovat tak jasné pokyny vyplývající z nájemní smlouvy. Často se setkávám s nájemníky, kterým hrozí ztráta bydlení, a to nejčastěji kvůli neplnění finančních závazků. Dluhy na platbách spojených s bydlením představují nejčastější a bezprostřední příčinu ztráty bydlení. Jedná se o situace, kdy je již domácnost v prodlení s úhradou celku nebo části nákladů spojených s bydlením. Jako romský poradce se setkávám s nájemníky, kteří jsou přesvědčeni o tom, že o své bydlení přece nemůžou přijít, když hradí pravidelné nájemné. Avšak není tomu tak a je zapotřebí samotné nájemníky informovat i o dalších možných rizicích ztráty bydlení jako je nedodržování nefinančních závazků vyplývajících z nájemní smlouvy. Bohužel musím konstatovat jako romský poradce, že většina nájemníků neví, co znamená plnění nefinančních závazků spojené s bydlením. Jako romský poradce se snažím nájemníkům vysvětlit, že plnění nefinančních závazků spojených z bydlením znamená nedodržování pravidel nájemníka v domě např. užívá byt jiným způsobem, než bylo ujednáno nájemní smlouvou, poškozování majetku,

rušení nočního klidu apod. Obecně se jedná o situace, kdy se nájemce chová tak, že porušuje povinnosti dané občanským zákoníkem, a tím zvyšuje riziko výpovědi nájmu. S klienty v rámci projektu pracuji především v terénu v jejich přirozeném prostředí. Každodenně s klienty řešíme dlužné nájemné spojené s bydlením, stížnosti v domě. Je zapotřebí, aby se nájemník v bytě a v celém domě choval tak, aby tím nerušil ostatní nájemníky v domě. Každý nájemník má právo na svůj klid a klidné soužití v domě. Bohužel však se setkávám s nájemníky, kteří si stěžují na svého souseda, který je hlučný a nerespektuje ostatní nájemníky. V takovém případě Odbor bydlení postupuje podle svých pravidel, kdy obtěžujícího nájemníka vyzve k nápravě. Pokud však i přes několik upomínání není schopen nájemník usměrnit svoje chování, tak hrozí, že o své bydlení přijde, a to i když nedluží na nájemném. Je proto zapotřebí se k danému bytu chovat řádně a dodržovat v domě klid a snažit se společně s ostatními nájemníky o klidné soužití v domě. Uvědomme si, že bydlení je základní potřebou každého z nás. Bez slušného bydlení bychom jenom stěží mohli vychovávat svoje dětí a vytvářet dětem vhodné zázemí pro jejich rozvoj. Moje poradenství v rámci projektu spočívá především v udržení si stávajícího bydlení, popř. pomoci osobám se umět začít orientovat v oblasti bydlení. Je velmi důležité, aby nájemníci, kteří se dostali do jakéhokoliv problému začali o svém problému komunikovat včas. Chtěl bych na závěr říci, že nikdo z nás nejsme neomylní, je však proto důležité si zavčas uvědomit příčinu problému a začít ji umět řešit s odborníky a dalšími pomáhajícími službami. Bydlení je náš domov, naše bezpečí, naše budoucnost. Chovejme se proto ke svému bydlení slušně a dodržujme jasná pravidla.

Prevence ztráty bydlení (Severník 4/2023)

Prevence ztráty bydlení

Martin Basel, místostarosta (ODS)

Projekt prevence ztráty bydlení je klíčovým nástrojem sociální politiky naší městské části. Jeho cílem je napomáhat klientům ohroženým ztrátou bydlení v tom, aby si jej udrželi. Tím současně dochází k šetření prostředků a lidských kapacit na straně Brna-sever.

Projekt vznikl jako odpověď na dlouhodobý problém s neplatiči nájemného v obecních bytech, který má negativní dopad na finanční zdroje městské části a vede k vzniku sociálních problémů a vyloučených lokalit. Projekt se zaměřuje nejen na prevenci ztráty bydlení, ale také na podporu bydlení a klidné soužití všech nájemníků v bytových domech za pomoci poradců pro bydlení.

Další důležitou součástí projektu je spolupráce s neziskovými organizacemi IQ Roma servis a DROM, romské středisko. Jedná se o příklad vzorné kooperace mezi odborem bydlení, odborem sociálních věcí, vedením radnice, pracovníky projektu, neziskovým sektorem a klienty. Projekt je plně financován z Norských fondů a výše podpory činí 7 milionů korun.

Za přibližně rok a půl trvání projektu byla navázána spolupráce s více než čtyřmi stovkami klientů ohrožených ztrátou bydlení. Cílem projektu určitě není podporovat neplatiče a narušitele společného soužití v nezodpovědném chování, ale naopak je vést k tomu, aby si důsledně plnili své závazky jak vůči městské části, tak ke svým sousedům a spoluobčanům. Včasná intervence našich dluhových a bytových poradců může předejít pozdějším špatně nebo nákladně řešitelným situacím, což je v zájmu nejen klientů samotných, ale i městské části a v konečném důsledku celé společnosti.

Pracovníků projektu na podporu bydlení se není třeba bát (Severník 5/2023)

Pracovníků projektu na podporu bydlení se není třeba bát

Václav Pecl, romský poradce pro IQ Roma servis, z. s., projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

„Dobrý den, nevíte prosím, v kterém bytě bydlí pan X? Znáte ho?“

Takto vás mohou ve vašem domě oslovit pracovníci projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení. Projekt již druhým rokem realizuje městská část Brno-sever za podpory Norských fondů ve spolupráci s neziskovými organizacemi DROM, romské středisko a IQ Roma Servis. Všichni pracovníci se vám ochotně prokážou legitimací sociálních pracovníků, není potřeba se jich bát. Je-li to možné, poraďte jim, přicházejí hledaným klientům nabídnout radu a pomoc. Někdy je pro sociální pracovníky obtížné až nemožné nalézt konkrétní číslo bytu, a také schránky a zvonky jsou v některých domech v tak havarijním stavu, že nájemníky k jejich škodě není možné kontaktovat.

Pracovníci zpravidla přicházejí informovat nájemníky o nějaké nesrovnalosti v nájemní smlouvě či platbách a jsou zároveň připraveni pomoci problém vyřešit v počátku, než začne ohrožovat udržení bydlení.

Mezi pracovníky projektu jsou kromě dvou poradců partnerských organizací také dluhová poradkyně a poradce pro bydlení. Pokud je něco, s čím by vám mohli poradit nebo pomoct, neváhejte se na ně sami obrátit e-mailem, telefonicky, nebo osobně v budově radnice Brna-sever na Bratislavské ulici 70.

projekt pzbpb 5 23

Zvýšení nájemného… Kde na to vzít? (Severník 6/2023)

Zvýšení nájemného… Kde na to vzít?

Marie Kováčová, dluhová poradkyně projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

Vážení nájemníci, vedení městské části po dlouhé debatě dospělo k rozhodnutí přistoupit v letošním roce k navýšení nájemného v důsledku inflace. Zvýšení základu nájemného o 20 % se týká nájemních smluv uzavřených před datem 30.09.2017. Novější smlouvy obsahují inflační doložku, kvůli které dochází každoročně k automatickému navýšení o míru inflace (jen v letošním roce to bude 15,1 %, a připočteme-li k tomu inflaci za minulé roky, je toto navýšení u tzv. nových smluv v součtu ještě vyšší, než zmíněných 20 %).

Ekonomická situace není jednoduchá a každé navýšení životních nákladů je další zátěží. Naštěstí však existují možnosti, jak tyto zvýšené náklady formou státního příspěvku na bydlení kompenzovat.

Příspěvek na bydlení cílí jak na rodiny, tak jednotlivce. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce či podnájemce, jestliže 30 % čistých příjmů domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení včetně energií.

Žádost o příspěvek na bydlení

Žádost můžete podat na brněnské pobočce Úřadu práce na adrese Polní 37.

Příspěvek na bydlení se poskytuje v závislosti na výši příjmů. Pokud vám bude přiznán příspěvek na bydlení, částku dostanete vyplacenou jednou za měsíc, přičemž lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Příspěvek může být po schválení vyplacen i zpětně, a to až tři měsíce zpět. Rozhodné období je určeno kalendářním čtvrtletím. V případě, že si půjdu podat žádost 3. července, dokládám příjmy a uhrazené platby za bydlení za období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023.

Nárok na dávku vzniká v případě, že:
Příjem × 0,3 < náklady na bydlení = nárok na příspěvek na bydlení vzniká

Příklad: Osoba žádající o dávku příspěvek na bydlení je starobní důchodce, který pobírá důchod ve výši 14 800 Kč. Bydlí v bytě 1+1 a hradí měsíční nájemné a služby ve výši 6 830 Kč a elektřinu ve výši 1 500 Kč. Celkem za bydlení tedy hradí 8 330 Kč.

Výpočet dávky příspěvek na bydlení:
14 800 x 0,3 = 4 440 Kč je menší než náklady na bydlení 8 330 Kč = nárok na příspěvek na bydlení tak VZNIKÁ
Základní vzorec: tedy rozdíl mezi skutečnými náklady na bydlení a 30 % příjmu 8 330 – (0,30 × 14800) = 3 890 Kč
Příspěvek na bydlení bude v tomto případě přiznán ve výši 3 890 Kč.

Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) naleznete kalkulačku, kde si můžete vypočítat na jakou výši příspěvku máte nárok. Stačí do internetového vyhledávače zadat „Orientační výpočet příspěvku na bydlení“.

Pokud si chcete o příspěvek zažádat, ale potřebujete pomoc, rádi vám z úrovně městské části poskytneme naše poradenské služby, neváhejte se na nás obrátit a předejít tak možným obtížím s hrazením nákladů na bydlení.

Kontakt na pracovníky:

Bc. David Ščuka, tel. 773 755 758

Marie Kováčová, tel. 773 752 404

Multižánrový festival Ghettofest (Severník 7/2023)

Multižánrový festival Ghettofest

Natálie Musilová, romská poradkyně pro DROM, romské středisko, projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

Pouliční nejen hudební festival se stejně jako v předešlých jedenácti letech odehrál začátkem června i letos v brněnském Bronxu. V pořadí již dvanáctý ročník této jednodenní kulturní akce přiláká každý rok nejen místní, ale i „přespolní“.

Jak jsem již předestřela, nejedná se pouze o hudební festival. Krom hudby, jak té romské či vystoupení začínajících alternativních kapel, tanečních vystoupení mohou návštěvníci zhlédnout např. i výstavy obrazů, divadelní představení, autorská čtení či jiné umělecké expozice.

Toto vše je rozprostřeno jak pod širým nebem v areálu parku Hvězdička na ulici Hvězdová, na plácku „Pod platany“ na pomezí ulic Bratislavská a Hvězdová a v přilehlé zahradě, či chcete-li vnitrobloku bývalé Káznice na ulici Bratislavská, tak i v interiérech Romského muzea hned vedle plácku Pod platany a rozlehlých vnitřních prostorách bývalé Káznice. Nedílnou součástí jsou každoročně i stánky s občerstvením čítající alko i nealko, grilované dobroty, cukrovou vatu, zmrzlinu a mnohé další.

Současně tu zúčastněné organizace a spolky prezentují svoji činnost v sociální oblasti různými letáky, plakáty a funkčními „firemními“ předměty, které jsou v průběhu akce distribuovány jejich zaměstnanci mezi návštěvníky všech věkových kategorií.

V parku Hvězdička na jednom stánku vás přivítali zaměstnanci radnice Brno-sever, kteří informovali o projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení. Více o projektu najdete na stránkách radnice, tak se ozvěte a naši poradci vám rádi pomohou!

projekt pzbpb 7 23

Bydlení je základním kamenem každého z nás, nebojte se proto v případě nepřiznívé situace obrátit na odborníky a požádat o pomoc (Severník 8/2023)

Bydlení je základním kamenem každého z nás, nebojte se proto v případě nepřiznívé situace obrátit na odborníky a požádat o pomoc

David Ščuka, poradce pro bydlení projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

Mít domov znamená mít bydlení, ve kterém se cítíte v bezpečí. Domov znamená mít kde vychovávat svoje děti a posilovat jejich rozvoj, mít teplo, pohodlí a zázemí pro vaření, hygienu, práci, zábavu, setkávání se s rodinou a přáteli, ale také soukromí. Mít domov znamená mít jistotu, že se máte kam vracet. Mít domov však stále není pro mnohé z nás samozřejmostí. Osoby bez stabilního bydlení žijí v provizorních ubytovnách, v azylových domech bez jakékoliv vize do budoucna získání stabilního bydlení. Je proto velmi důležité si svoje bydlení chránit, pečovat o něj a umět si svoje bydlení udržet. Každý z nás se může dostat do problémů například může jít o zpoždění úhrady nájemného a služeb kvůli ztrátě zaměstnání, dlouhodobé nemoci a dalším překážkám, které nám brání řádně a včas hradit nájemné a služby spojené s bydlením. Je však zapotřebí svoji nepříznivou situaci začít řešit nejlépe ihned, a s odborníky a dalšími pracovníky, jedině tak můžeme předejít hrozící ztrátě bydlení. Bohužel však je stále mnoho lidí, kteří svoji nepříznivou situaci spojenou s bydlením začínají řešit velmi pozdě. V takovém případě se zvyšuje riziko, že o své bydlení můžou přijít. Je proto velmi důležité v případě nepříznivé situace se nebát a nestydět si říci o pomoc. V žádném případě není důvod se čehokoliv obávat, jak jsem již zmínil, každý z nás bez rozdílu se může v životě dostat do situace, se kterou si sám nedokáže poradit, a proto tu máme odborníky, kteří nám rádi s naší situací pomohou. Z pozice romského poradce pro bydlení v projektu Prevence ztráty bydlení a podpory bydlení se každodenně setkávám s klienty, kteří svoji nepříznivou situaci spojenou s bydlením řeší pozdě či vůbec. U většiny těchto osob se zvyšuje velké riziko, že o své bydlení přijdou a tito lidé tak končí na ulici. Avšak musím konstatovat, že i mnoho klientů, kteří se dostanou do tíživé situace, chtějí svoji situaci řešit co nejdříve. Tito klienti mě telefonicky / osobně kontaktují s žádostí o pomoc. Mohu říci, že mnoha klientům, kteří vyhledají pomoc co nejdříve, se snižuje riziko ztráty bydlení a většinou se daná nepřiznivá situace klienta vyřeší natolik, že ochrání svoje bydlení před ztrátou. Máme rovněž klienty, kteří chtějí svoji nepříznivou situaci řešit, ale sami si nevědí rady, protože nevědí, na jaké služby se mají obrátit. Závěrem bych tedy chtěl sdělit potencionálním klientům, aby se v případě nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení nebáli obrátit na odborníky a požádat o pomoc, jedině tak můžeme společnou cestou předejít hrozící ztrátě bydlení.

Principy projektu Prevence ztráty bydlení (Severník 9/2023)

Principy projektu Prevence ztráty bydlení

Marie Kováčová, dluhová poradkyně projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

Jeden z hlavních principů projektu je včasná identifikace problému. V praxi to může znamenat například pomoc dluhového poradce v případech, kdy se jedná o dluhy na nájemném. Ale rovněž se může jednat i o poradenské služby týkající se např. domácího násilí nebo užívání návykových látek. Tyto aspekty rovněž často vedou ke ztrátě bydlení.

Poradenské služby dluhového poradce cílí na informování nájemníků o dluhu na nájemném v době, kdy s dluhem lze ještě něco dělat. Zde je velmi žádoucí schopnost nájemníka v dané chvíli adekvátně a efektivně reagovat. Tedy včasná odezva na upozornění o evidenci dluhu na nájemném.

Poradenská činnost spočívá ve využívání dostupných nástrojů. To mohou být například dávky na bydlení. Mnoho nájemníků neví, že na ně má nárok nebo je pro ně problém si dávky vyřídit, případná asistence může problém buď vyřešit, nebo alespoň podstatně zmírnit. Po domluvě s nájemníkem lze zvážit také institut zvláštního příjemce na tyto dávky.

Užitečným nástrojem může být rovněž sjednání splátkového kalendáře v podobě a výši, která je pro nájemníka reálná a současně splňuje podmínky pro uzavření splátkového kalendáře.

Žádat a uzavírat dohodu o splátkách dluhu s nájemníkem obecního bytu ÚMČ Brno-sever lze při osobním jednání na odboru bydlení na adrese Bratislavská 71, dveře č. 103, 1. NP.

V případě, kdy máte před vypršením nájemní smlouvy o splátkový kalendář žádat nelze. V těchto situacích je nutné dluh uhradit před prodloužením nájemní smlouvy.

Nejen nedostatek finančních prostředků a z toho plynoucí problém uhradit nájemné může být situací, která vede ke ztrátě bydlení. Jak jsem již uvedla může jít i o další problémy, které často vedou k vypovězení nájemní smlouvy, případně jejího neprodloužení. I zde však velmi často včasná intervence a napojení na adekvátní podporu může problém vyřešit.

Možnost výměny obecního bytu (Severník 10/2023)

Možnost výměny obecního bytu

Václav Pecl, poradce projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

Jedním z častých dotazů občanů je, zda je možné obecní byt vyměnit za jiný.

Ať už se rodina takzvaně „dusí“ v malém, nebo byste naopak rádi vyměnili stávající byt za menší, obojí je možné. Přesto, že málokdo se stěhuje rád, v době ekonomické krize může být výměna bytu řešením, jak si obecní bydlení udržet. Město Brno s touto možností počítá a zřídilo web portál „výměna bytů ve vlastnictví statutárního města Brna“, který umožňuje zprostředkovat zájemcům výměnu bytů v majetku města. Webové stránky, které mohou zájemci využít, najdete na adrese https://vymenabytu.brno.cz/vymena/

Zde zájemci vyplní požadované údaje o stávajícím bytu jako je lokalita, velikost, příslušenství, vybavení, výše nájemného a dále i požadavky na byt, o který mají zájem. Dojde-li ke spárování nabídky a požadavků, aplikace zprostředkuje zájemcům o výměnu bytů jejich kontakty.

Zprostředkování směny bytů nabízejí i některé realitní kanceláře, zde je však nutno počítat s tím, že za službu zaplatíte. Vždy však platí, že výměna je možná jen s písemným souhlasem pronajímatelů. Nutnou podmínkou je také, aby byly řádně uhrazeny platby za nájem a služby.

Pokud jste senior, nemáte přístup k internetu, nebo si prostě nejste jistí při používání internetových aplikací, můžete se s žádostí o radu či pomoc s vyplněním žádosti obrátit na odbor bydlení, nebo v případě Brna-sever vám s výměnou velmi rádi pomohou poradci z projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení, který sídlí přímo v budově radnice na Bratislavské 70. Nově je možné využít také poradnu zřízenou organizací IQ Roma servis na Vranovské 45, Brno.

Projekt Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení – prezentace projektu donátorům (Severník 11/2023)

Projekt Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení – prezentace projektu donátorům

Natálie Musilová, poradkyně pro DROM, romské středisko, projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

Dne 5. října ÚMČ Brno-sever přivítal na své půdě zástupce Agentury EU pro základní práva, Rady Evropy, Norského velvyslanectví, Ministerstva financí ČR, MMB a IQ Roma servisu (dále jen IQRS, z. s.). Událo se tak při příležitosti prezentace právě běžícího projektu s názvem Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení a prezentace připravovaného projektu partnerské organizace IQRS, z.s., týkajícího se edukace romských dětí. Projekt vznikl a funguje za spolupráce právě s výše zmíněnými subjekty a přímo je realizován Odborem sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever v úzké spolupráci s Odborem bydlení. Cílem tohoto projektu, jak už i vyplývá z názvu samotného, je včasná a efektivní pomoc potřebným v udržení si stávajícího bydlení a odvrácení případné ztráty bydlení tím, že je s nimi navázána spolupráce prostřednictvím k tomu určených pracovníků. Společně pak pracují na zlepšení jejich situace týkající se bydlení vhodně zvolenými kroky. Konkrétně se jedná o romskou dluhovou poradkyni, romskou poradkyni pro DROM, romské středisko, romského poradce pro IQRS, z.s., a romského bytového poradce.

Nyní pár slov k samotnému průběhu a obsahu prezentace, která proběhla za účasti zástupců výše zmíněných zahraničních a tuzemských subjektů. Během prezentace panovala vstřícná a přátelská atmosféra. Z důvodu zahraniční účasti probíhala celá v anglickém jazyce. Prezentace samotné se ujal pan místostarosta Martin Basel. Po přivítání všech zúčastněných následovala jako první prezentace plánovaného projektu partnerské organizace IQRS, z. s., týkající se edukace romských dětí. Poté následovala krátká pauza na občerstvení a pokračovalo se představením projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení. Účastníci projevovali zájem o problematiku, rozebíralo se zde například téma důvěry mezi podpořenými klienty a pracovníky projektu, jak se na ni pracuje, jak vzniká. Zúčastnění ocenili i konkrétní data, jež byla rovněž součástí prezentace.

projekt pzbpb 11 23

Jak předejít ukončení nájemního vztahu (Severník 12/2023)

Jak předejít ukončení nájemního vztahu

David Ščuka, poradce pro bydlení projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení

Jako poradce pro bydlení ÚMČ Brno-sever pracuji v projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení. Snažím se o to, aby klienti plnili povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy, a předcházeli tak ukončení nájemního vztahu formou výpovědi.

K ukončení nájemní smlouvy výpovědí může dojít pro neplnění finančních závazků ze strany nájemce. Prakticky to znamená, že pokud nájemce neuhradí nájemné a služby spojené s nájmem po dobu tří měsíců, jeho závazek je řešen v rámci bytové komise, kdy je tento nájemce navržen k podání výpovědi z nájmu. Je velmi důležité, aby nájemce, který se dostane do dluhové pasti ohledně nájemného, svoji situaci začal řešit co nejdříve s bytovým odborem ÚMČ Brno-sever a dalšími odborníky. Možným řešením je sjednání splátkového kalendáře k úhradě dlužného nájemného či vyúčtování služeb a také jeho dodržování. Každý splátkový kalendář je řešen podle výše dlužné částky, podle které je pak sjednána i doba splátkového kalendáře. Nájemce je povinen v případě schválení splátkového kalendáře řádně a včas hradit sjednaný splátkový kalendář a samozřejmě rovněž běžné nájemné.

Splátkový kalendář ovšem nelze uzavřít před vypršením nájemní smlouvy na dobu určitou, a to s ohledem na schválení prodloužení nájemní smlouvy v návaznosti na bezdlužnost. V případě dodržení podmínek nájemce předejde výpovědi z nájmu.

V případě, že nájemce svoji situaci neřeší včas, tedy ideálně pokud dluží částku ve výši jedné platby za bydlení, tak je pro něj situace velmi vážná. Pokud nájemce nemá dostatek finančních prostředků na jednorázovou úhradu dlužného nájemného, nesjedná si splátkový kalendář, může dojít k výpovědi nájmu.

Mnohem důležitější je však prevence. Pokud nájemce nemá dostatek finančních prostředků na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem, může využít pomoci státu a požádat o Příspěvek na bydlení. Příslušným je Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Brno-město (Polní 1011/37, 639 00 Brno). Pokud nájemce není schopen nájemné hradit ani s pomocí Příspěvku na bydlení, je možné využít dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně Doplatek na bydlení. O dávku může nájemce požádat opět Úřad práce ČR (Křenová 111/25, 602 00 Brno).

Výpověď z nájmu bytu však nájemce může dostat i z jiných důvodů, než je neplacení nájemného. Pokud nájemce hrubě porušuje pravidla občanského soužití v domě, pronajímá byt třetím osobám bez souhlasu pronajímatele, v bytě páchá trestnou činnost, může rovněž dojít k ukončení nájemního vztahu, a to buď výpovědí či skončením nájemního vztahu (neprodloužení nájemní smlouvy).

K ukončení nájmu může také dojít uplynutím doby, na kterou byla nájemní smlouva sjednána. Pokud nájemce nepožádá Bytový odbor ÚMČ Brno-sever o prodloužení nájemní smlouvy alespoň 2 měsíce před uplynutím doby sjednané v nájemní smlouvě, může dojít k neprodloužení nájemního vztahu.

V rámci projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení se snažíme všem výše popsaným situacím předcházet a klienty s předstihem oslovujeme, navštěvujeme je v jejich přirozeném prostředí a řešíme tak jejich vzniklou situaci. Z osobní zkušenosti vím, že klienti mnohdy nevědí, jak danou situaci řešit a díky projektu se tak mohou dozvědět, že jejich situace je řešitelná a je možné předejít ztrátě bydlení.

Na závěr si dovolím vyslovit, že je třeba, aby si každý své bydlení chránil a v případě problémů svoji bytovou situaci řešil ihned, a to s bytovým odborem ÚMČ Brno-sever, sociálními pracovníky, poradci projektu Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení, případně s OSPODem a dalšími institucemi.

Blíží se čas vánočních svátků, kdy má být rodina pohromadě, a to nelze bez střechy nad hlavou. Dělejme vše pro to, abychom o své bydlení nepřišli. Přeji vám příjemné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2024.

Projekt městské části Brno-sever na podporu bydlení a k prevenci jeho ztráty pomohl stovkám domácností

Poslední dubnový den byl závěrečnou konferencí ukončen projekt městské části Brno-sever „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“. Ten byl zahájen v závěru roku 2021 s cílem jednak řešit problematiku neplatičů v obecních bytech, a tím předcházet jak finančním ztrátám městské části, tak výpovědím z nájmu a souvisejícím sociálním problémům, jednak zajistit klidné soužití všech nájemníků v bytových domech. V rámci projektu byly zřízeny pozice dluhového poradce a poradce pro bydlení a při spolupracujících organizacích poradce pro IQ Roma servis, z. s., a poradce pro DROM, romské středisko. Náklady ve výši 7 milionů korun plně pokryla dotace z Norských fondů.

Závěrečné konference se kromě pracovníků projektu zúčastnili zástupci městské části Brno sever, zmíněných spolupracujících organizací a města Brna jako nositele projektu.

„Za více než dva roky jsme v rámci projektu podpořili přes 700 domácností. Nejčastější zakázkou bylo řešení dluhů na nájemném, které bez včasného podchycení končí až ztrátou bydlení. Z celkového počtu podpořených domácností se bydlení nepodařilo udržet 43 klientům. Úspěšnost projektu je tak téměř 95 %. Děti do 15 let byly členy přibližně poloviny domácností, kde proběhla intervence, a celkový počet dětí z domácností, ve kterých hrozila výpověď z nájmu, ale díky spolupráci s dluhovými poradci se podařilo obecní bydlení udržet, je 698. Tato čísla jednoznačně dokládají úspěšnost projektu,“ uvedl místostarosta městské části Brno-sever pro oblast sociálních věcí Martin Basel.

Pracovníci projektu následně při stručném shrnutí své činnosti zmínili, že většina klientů službu přijala s povděkem, přičemž mezi nimi zdaleka nebyli jen obyvatelé tzv. „vyloučené lokality“.

Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení v městské části Brno-sever závěrečnou konferencí rozhodně nekončí. Podmínkou udržitelnosti projektu je zachování 4 polovičních úvazků poradců minimálně po dobu 2 let. Dosavadní dluhová poradkyně a poradce pro bydlení tak na úřadě městské části zůstávají a budou zároveň vykonávat činnost poradkyně pro IQ Roma servis, respektive poradce pro DROM. Přítomní členové vedení městské části se přitom shodli, že vzhledem k výsledkům by tato služba měla být zachována i po uplynutí doby udržitelnosti.

TISKOVÁ ZPRÁVA VE FORMÁTU PDF ZDE.

Fondy EHP a Norska – www.eeagrants.cz

The EEA and Norway Grants – https://eeagrants.org/