uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Povinné informace

Oficiální název Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Úřad městské části Brno-sever
Důvod a způsob založení Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo městské části Brno-sever. V čele Úřadu městské části Brno-sever stojí starosta.
Organizační struktura Organizační struktura
Kontaktní spojení Adresa
        Bratislavská 70,
        601 47 Brno
Úřední hodiny
        pondělí 8:00 - 17:00
        středa   8:00 - 17:00
        (v době od 11:30 do 13:00 omezený provoz)
Telefonní čísla
        spojovatelka 545 542 111 / 532 151 111
       Kompletní telefonní seznam
Číslo faxu
        sekretariát starosty 545 542 276
E-mail
        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Elektronická podatelna
     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Internetové stránky 
       www.sever.brno.cz
        ID datové schránky
       cqubvxs

Případné platby můžete poukázat č. ú.: 115-9579990277/0100 KB Brno-město
(variabilní symbol je nutno předem ověřit po telefonu s příslušným referentem)
44992785
DIČ CZ44992785
Dokumenty

Rozpočet

Zjednodušená organizační struktura

Žádosti o informace Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Příjem žádostí a dalších podání Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění lze podávat:
- Ústně (tzn. i telefonicky) na kterémkoliv odboru
  Úřadu městské části Brno-sever
- Písemně prostřednictvím podatelny Úřadu městské 
  části Brno-sever
- Elektronicky prostřednictvím faxu: 545 542 276
  elektronickou poštou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace o elektronické podatelně viz

Opravné prostředky Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Formuláře Všechny aktuální formuláře
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Nejdůležitější předpisy Nejdůležitější předpisy naleznete na stránkách magistrátu města Brna
Úhrady za poskytování informací Ceník za poskytnutí informací
Licenční smlouvy dle ust. § 14a zák. č. 106/1999 Sb. a ust. §46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva MČ Brno-sever 2020

Výroční zpráva MČ Brno-sever 2019

Výroční zpráva MČ Brno-sever 2018