uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zahradnická fakulta MENDELU vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení - 14. červenec 2014

Podmínky pro druhý termín přijímacího řízení na bakalářské studijní programy „Zahradnické inženýrství“, „Zahradnictví“ a „Zahradní a krajinářská architektura“.

 

 

A) Studijní programy ZAHRADNICKÉ INŽENÝRSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ

 

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. 8. 2014

 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

 

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole
 • zaplacení správního poplatku

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3 a půl roku studia na střední škole – maximálně 100 bodů
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku - maximálně 100 bodů

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

 

Termín konání přijímacího řízení: 29. 8. 2014

 

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je:

 • pro obor Zahradnictví - prezenční forma - 40, kombinovaná forma – 40
 • pro obor Vinohradnictví a vinařství- prezenční forma - 30, kombinovaná forma – 30
 • pro obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů - prezenční forma - 30

 

B) Studijní obor ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ REALIZACE

 

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. 8. 2014

 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • zaplacení správního poplatku

 

Termín konání přijímacího řízení:

 • 1. kolo: test z výtvarné kultury a test z biologie: 28. - 29. 8. 2014
 • 2. kolo: ústní pohovor: 28. - 29. 8. 2014

 

Zkouška se skládá z testu z výtvarné kultury, což představuje všeobecné znalosti z oblasti výtvarné kultury.

Zkouška z biologie má formu písemného testu. Test z biologie se skládá z testovacích otázek, z otázek poznávacích (perokresby rostlin) a z otázek se slovní odpovědí. Prověřuje znalosti, které mohl uchazeč o studium oboru získat:

 • středoškolským studiem - z okruhu morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnosti a proměnlivosti rostlin, systematiky rostlin, včetně rostlin charakteristických pro základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životního prostředí,
 • pozorováním v sídlech, v krajině a z masmédií.

 

Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu, informovanosti a celkového přehledu o problematice oboru, jakož i kulturním vědomí a vystupování uchazeče.

 

Kritéria vyhodnocování přijímacího řízení:

1. kolo

Test z biologie – maximálně 50 bodů

Test z výtvarné kultury – maximálně 20 bodů

Do 2. kola přijímacího řízení postoupí maximálně 60 osob, které se součtem bodů z testu biologie a výtvarné kultury umístily na nejlepších místech.

 

2. kolo

Ústní pohovor – maximálně 50 bodů, z toho maximálně 40 bodů za odborné znalosti a verbální projev u komise, dále pak až 10 preferenčních bodů za prokázané aktivity uchazeče směřující k oboru - například praxe v oboru (1 rok = 1 bod, max. 3 body), aktivní znalost světového jazyka - nutno doložit vysvědčením o konání státní zkoušky (každá státnice 1 bod), umístění na prvních třech místech v okresních a vyšších kolech SOČ - nutno doložit (max. 1 bod), samostatná výstava (1 bod), opakovaná přihláška ke studiu (1 bod).

 

Celkový maximální počet bodů 120 dosahuje uchazeč součtem dílčích hodnocení:

 • test z biologie                                  maximálně 50 bodů
 • test z výtvarné kultury                    maximálně 20 bodů
 • ústní pohovor                                  maximálně 50 bodů

 

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích hodnocení. V případě rovnosti bodů bude pro přijetí rozhodovat počet bodů získaných u ústního pohovoru. V případě shody u pohovoru rozhoduje test z biologie.

 

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 30.

C) Studijní obor ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

 

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. 8. 2014

 

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • zaplacení správního poplatku

 

Termín konání přijímacího řízení:

 • 1. kolo: talentová zkouška a test z biologie: 28. - 29. 8. 2014
 • 2. kolo: ústní pohovor: 28. - 29. 8. 2014

 

Talentová zkouška prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby.


Talentová zkouška je složena:

 • ze dvou kresebných studií předmětné skutečnosti
  • studie zátiší s hlavou (správné vyjádření proporčních a objemových vztahů)
  • studie reálného krajinného prostoru (schopnost kresebného vyjádření prostorových a perspektivních jevů a hmotových vztahů v plenéru)
 • jedné kresebné studie z představy (vyjádření představy zahradního či krajinného prostoru)
 • z testu všeobecných znalostí z oblasti výtvarné kultury

 

Zkouška z biologie má formu písemného testu. Test z biologie se skládá z testovacích otázek, z otázek poznávacích (perokresby rostlin) a z otázek se slovní odpovědí. Prověřuje znalosti, které mohl uchazeč o studium oboru získat:

 • středoškolským studiem - z okruhu morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnosti a proměnlivosti rostlin, systematiky rostlin, včetně rostlin charakteristických pro základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životního prostředí,
 • pozorováním v sídlech, v krajině a z masmédií

 

Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu, informovanosti a celkového přehledu o problematice oboru, jakož i kulturním vědomí a vystupování uchazeče.

 

Kritéria vyhodnocování přijímacího řízení:

1. kolo

Talentová zkouška - maximálně 50 bodů se skládá z:

a) testu všeobecných znalostí z oblasti výtvarné kultury - maximálně 20 bodů

b) kreseb - maximálně 30 bodů (30 + 30 +30 dílčích bodů dělených koeficientem 3)

 • kresba zátiší s hlavou - maximálně 30 dílčích bodů
 • kresba z představy - maximálně 30 dílčích bodů
 • kresba z plenéru - maximálně 30 dílčích bodů.

Písemná zkouška z biologie - maximálně 50 bodů.

Do druhého kola přijímacího řízení postoupí maximálně 100 osob, které se součtem bodů z talentové zkoušky a z biologie umístily na nejlepších místech.

 

2. kolo

Ústní pohovor - maximálně 50 bodů, z toho maximálně 40 bodů za odborné znalosti a verbální projev u komise, dále pak až 10 preferenčních bodů za prokázané aktivity uchazeče směřující k oboru - například praxe v oboru (1 rok = 1 bod, max. 3 body), aktivní znalost světového jazyka - nutno doložit vysvědčením o konání státní zkoušky (každá státnice 1 bod), umístění na prvních třech místech v okresních a vyšších kolech SOČ - nutno doložit (max. 1 bod), samostatná výstava (1 bod), opakovaná přihláška ke studiu (1 bod).

 

Celkový maximální počet bodů 150 dosahuje uchazeč součtem dílčích hodnocení:

 • talentová zkouška                           maximálně 50 bodů
 • písemná zkouška z biologie          maximálně 50 bodů
 • ústní pohovor                                 maximálně 50 bodů

 

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích hodnocení. V případě rovnosti bodů bude pro přijetí rozhodovat počet bodů získaných u ústního pohovoru. V případě shody u pohovoru rozhoduje talentová zkouška.

 

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 30.

Více informací o studiu na Zahradnické fakultě MENDELU najdete na www.zahradnickafakulta.cz.