uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Audit familyfriendlycommunity 2016 – 2021

Zapojili jsme se do auditu familyfriendlycommunity

Městská část se zapojila do pilotního projektu Jihomoravského kraje, který má za cíl zlepšit prorodinné klima, klima přátelské rodině v naší městské části, podpořit budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.
Vedení naší městské části záleží na tom, aby se rodiny cítily dobře, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás situace všech věkových kategorií a potřeb obyvatel od novorozenců, přes předškoláky, školáky, studenty, pracující rodiny, babičky a dědečky, seniory či těch, kteří žijí sami, nebo těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.
V první fázi dojde k identifikaci všech subjektů, které se věnují práci s rodinami, tedy od malých dětí po seniory. Dále bude ustanovena pracovní skupina, která bude zahrnovat zástupce vedení městské části, rodičů, školek a škol, volnočasových aktivit, sportovního života, kultury, představitele církve, zástupce seniorů, hendikepovaných, neziskového sektoru či dopravy nebo podnikatelského sektoru.
V průběhu prvního roku dojde k několika seminářům pod vedením zkušeného mentora se znalostí ze zahraničí. Cílem těchto seminářů je identifikovat opatření, které zlepší prorodinné prostředí a mezigenerační soužití v naší městské části. Dále dojde k diskusi se všemi partnery a také k veřejnému projednání, následnému projednání v orgánech městské části. V následujících letech se budeme snažit jednotlivá schválená opatření naplňovat.
Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Chceme tak oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci se zapojením se do projektu. Pokud máte chuť se zapojit nebo sdělit nějaký nápad, prosím obraťte se na mě e-mailem nebo písemně.
Celý proces je tříletý a zahrnuje komunikaci se všemi subjekty, které pracují s rodinami, přípravu opatření pro zlepšení situace rodin, projednání orgány obce až k vlastní realizaci navržených opatření. O všech krocích v rámci tohoto procesu vás budeme pravidelně informovat na stránkách Severníku a také webových stránkách městské části.
Naše městská část je tak jednou z deseti obcí Jihomoravského kraje, v které bude tento pilotní projekt realizován. Více se ocelém projektu dočtete na www.rodinnapolitika.cz.

Petr Hladík, místostarosta 

family friendly

Audit familyfriendlycommunity

HISTORIE
Na základě iniciativy a z pověření bývalého Spolkového ministerstva pro sociální zabezpečení, generační politiku a ochranu spotřebitele byl v roce 2002 v Rakousku vyvinut audit familienfreundlichegemeinde (audit obec přátelská rodině), který byl v následujících letech vědecky rozpracován a ověřen v praxi.

Společnost Familie & Beruf Management GmbH audit modifikovala pro realizaci v jiných evropských zemích pod názvem audit familyfriendlycommunity (audit obec přátelská rodině).

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2015 schválilo Licenční smlouvu auditu familyfriendlycommunity a tím jeho pilotní realizaci v Jihomoravském kraji. Realizace auditu vychází z Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019, kde je zakotvena v Prioritě 5, Opatření 5.1 na podporu tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí, Aktivitě 5.1.5. Podpora auditu familyfriendlycommunity. Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje v budování prostředí, které má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin.

Rada městské části Brno-sever dne 12.11.2015 jednomyslně schválila zapojení městské části Brno-sever do pilotního projektu „Audit familyfriendlycommunity".

CÍL
Cílem auditu familyfriendlycommunity je podpořit pro-rodinné klima v obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad na hodnocení obce jako ekonomického aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské společnosti.

VÝZNAM AUDITU
Rodina je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Představuje totiž záruku udržitelného rozvoje společnosti zejména po stránce ekonomické a sociální, ale i kulturní, výchovné či emocionální. Cílem rodinné politiky je zejména ocenit přínos, který rodina pro společnost představuje. Rodina je však zároveň záležitostí soukromou, proto rodinná politika podporuje rodinu za současného respektování její přirozené autonomie.

Pro provedení auditu familyfriendlycommunity se v obci vytváří projektová skupina.

Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat, konzultace. Doslovný český překlad používaného anglického názvu audit familyfriendlycommunity je audit rodině-přátelská-obec, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny.

Přínosy auditu pro obec:
• zpracování přehledu existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci,
• aktivizace veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření na základě osvědčeného know-how,
• zapojení všech subjektů a občanů, jež mají zájem o budování pro-rodinného klimatu v obci,
• zaváděná opatření budou odpovídat poptávce a budou v souladu s udržitelným rozvojem obce,
• zájem mladých rodin o život v obci jako prevence vymírání a stárnutí obce,
• zvýšení atraktivity obce.

STRUKTURA AUDITU
V rámci auditního procesu je popsána aktuální podoba existujících pro-rodinných opatření. Následuje analýza individuálních možností rozvoje obce, tak aby zohledňovaly potřeby všech generací. Klíčová jsou následující životní období:
1. Těhotenství a narození dítěte
2. Rodina s kojencem
3. Malé dítě do 3 let
4. Dítě v mateřské škole
5. Dítě školního věku
6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
8. Senioři/ky
V každém životním období je potřeba brát ohled na osoby se zvláštními potřebami, imigranty a osoby v sociálně obtížných situacích.

Všem zástupcům zájmových skupin, které se zabývají problematikou rodinné politiky na městské části Brno-sever, bude na workshopu představen projekt auditu familyfriendlycommunity.
Pro provedení auditu familyfriendlycommunity bude vytvořena projektová skupina, která během svého prvního workshopu zanalyzuje a systematizuje prorodinná opatření a aktivity tzv. „současný stav“. Poté proběhne tzv. plánovací workshop ke stanovení skutečných a reálných požadavků a z nich odvozeného tzv. plánovaného stavu. Přitom budou definovány konkrétní oblasti, ve kterých se sleduje, zda je úroveň prorodinných opatření dostatečná, nebo co by si zástupci pro jednotlivé životní fáze přáli zlepšit. Následně budou všichni zástupci zájmových skupin, zabývající se problematikou rodinné politiky, na městské části Brno-sever seznámeni s plánem navržených opatření. Po uskutečnění workshopu bude plán navržených opatření předložen volenému orgánu obce. Volený orgán obce závazně rozhodne, která z navržených opatření budu v průběhu dalších tří let zavedena.

Auditní proces podporuje obec v následujících aktivitách:
• zpracování analýzy existujících prorodinných opatření – analýza „současného stavu“,
• ve spolupráci s veřejností výběr opatření, která by uspokojovala stávající potřeby,
• formulace a realizace konkrétních opatření – stanovení žádoucího stavu - „plánovaného stavu“.


Kontaktní osoba MČ Brno-sever:
Mgr. Petr Hladík, místostarosta
tel.: 545 542 204, 731 402 618
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Pověřená osoba MČ Brno-sever:
Mgr. Petra Kuchárová, DiS.
tel.: 545 542 263, 723 598 212
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


O všech krocích v rámci tohoto procesu Vás budeme pravidelně informovat na stránkách Severníku a také webových stránkách městské části.

Fotografie z 1. workshopu

IMG 2495IMG 2491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE.

Sdělte nám Vaše podněty

Milí občané,

městská část Brno-sever se zapojila do auditu familyfriendlycommunity.

Cílem auditu je vytvořit v naší městské části přívětivé prorodinné prostředí. Při jeho tvorbě chceme vyjít z potřeb našich občanů. Proto si Vás touto cestou dovolujeme požádat o spolupráci. Rádi bychom znali Vaše podněty, myšlenky či nápady na prorodinná opatření.

Opatřením je myšlena např. úprava okolí, mezigenerační akce, činnost, služba, renovace a mnohé další. I malé opatření může přispět ke spokojenému soužití rodin v naší městské části.

Opatření můžete popsat obecně nebo dle životních fází, do kterých je dělí audit familyfriendlycommunity (těhotenství a narození dítěte, rodina s kojencem, malé dítě do 3 let, dítě v mateřské škole, dítě školního věku, mladý člověk v procesu vzdělávání, období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata), senioři). Navrhněte například zlepšení týkající se trávení volného času, vzhledu nebo prostředí městské části.

Své myšlenky, nápady či podněty zasílejte prosím e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu úřadu (Bratislavská 70, 601 47 Brno). Rádi uvítáme také podněty a nápady našich nejmenších ztvárněné libovolnou výtvarnou technikou.

Děkujeme všem, kteří se zapojí a přispějí svými nápady. Každý podnět je pro nás důležitý.

Petra Kuchárová, osoba pověřená auditem familyfiendlycommunity

Brno-sever očima dětí

Městská část Brno-sever se zapojila do auditu familyfriendlycommunity. Cílem auditu je v naší městské části vytvářet přívětivé prorodinné prostředí. Dovolujeme si požádat také Vás o vyjádření myšlenek, nakreslení nápadů, sdělení podnětů, jak by měla vypadat městská část Brno-sever.

KATEGORIE A
Mateřské školy a 1. stupeň základní školy, školní družiny
Výtvarná technika je volná (pastel, olej, koláž, tužka, kvaš, uhel, tempera atd.)

KATEGORIE B
2. stupeň základní školy
Literární technika je volná (esej, úvaha, povídka, příběh, báseň, komiks atd.).

Každá práce musí být označena jménem a příjmením autora, věkem autora, adresou školy, zájem (ano-ne) o případnou účast na výstavě v GALERII POLIKLINIKA na Halasově náměstí v Brně na Lesné.

Práce zašlete do 31. 5. 2016 na ÚMČ Brno-sever, Odbor školství a kultury, Bratislavská 70, Brno, 601 47.

Pro případné dotazy prosím kontaktujte na tel.: 545 542 263 paní P. Kuchárovou nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme a těšíme se na Vaše práce


Petra Kuchárová, osoba pověřená auditem familyfriendlycommunity

Plakát

affc plakat

1. workshop projektové skupiny - 18. 5. 2016

Ve středu 18. května se v zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever sešla projektová skupina na 1. pracovním setkání – workshopu v rámci auditu familyfriendlycommunity. Místostarosta Petr Hladík zahájil setkání a přivítal přítomné členy projektové skupiny.
Členové skupiny následně zmapovali přehled prorodinných aktivit a opatření v naší městské části v rámci životních fází, které zde přispívají k pozitivnímu dopadu na rodinné soužití.
Během diskuse projektové skupiny vyplynuly nové návrhy a nápady na směřování rodinné politiky na Brno-severu. Z diskuse bylo patrné, že nejdůležitější na auditu není získání certifikátu, ale vzájemné naslouchání, dialog a diskuse.
Pokud máte chuť přispět nápadem, myšlenkou pro budoucí rozvoj rodinné politiky na Brno-severu, pište: na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo zašlete svoje vyjádření dopisem na adresu: ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno.
O dalších krocích vás budeme pravidelně informovat v dalších číslech Severníku a na našich webových stránkách. Více informací o projektu se dočtete na www.auditfamilyfriendlycommunity.cz a www.rodinnapolitika.cz.

Petra Kuchárová, osoba pověřená auditem familyfriendlycommunity

affc projekt s 2affc projekt s 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE. 

 Setkání projektové skupiny - 8. 6. 2016

Ve středu dne 8. června 2016 se konalo další pracovní setkání projektové skupiny auditu familyfriendly community. Červnové setkání navázalo na „hodnotící“ květnový workshop, na kterém projektová skupina zmapovala přehled prorodinných opatření a aktivit naší městské části v rámci jednotlivých životních situací. Workshop spolumoderovala paní Gabriela Vybíralová, poradkyně pro audit familyfriendlycommunity na Brně-severu.
Projektová skupina pracovala s návrhy obdrženými od občanů naší městské části. Svými nápady a podněty přispěly také děti z mateřských a základních škol. Žáci z druhého stupně ZŠ psali povídky, příběhy a také tvořili velmi povedené komiksy. Děti z prvního stupně ZŠ a mateřských škol svá přání vyjádřily různými výtvarnými technikami. Pro představu pár dětských námětů: cyklostezka, kino přímo ve škole, multigenerační projekt DIVADLO: propojení celoživotního moudra seniorů s dětskou fantazií v prostorách kulturního domu Musilka, dětská hřiště, bazény, prázdninový ostrov, čistý vzduch pro maminku, domečky na stromě, rozkvetlé parky, více recyklačních kontejnerů, muzeum lodí, čistota a bezpečnost v ulicích, přístroj na dešťovou vodu, který by ji zpracovával na vodu pitnou, školní bufet, vesmírné centrum, nezničitelné lavičky, aby se lidé na sebe usmívali a měli šťastné děti.
Projektová skupina připraví souhrn navrhovaných opatření, která budou zpracována a stanou se podkladem jednání Rady městské části Brno-sever. O dalším vývoji vás budeme informovat v dalších číslech Severníku a na našich webových stránkách.

Petra Kuchárová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever

audit ffc setkani

 Fotografie z workshopu projektové skupiny - 7. 9. 2016

audit ffc 7 9 16 2

audit ffc 7 9 16 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE.

Audit familyfriendlycommunity aneb Jak se radnice ozývá, když se na ni volá

"Jak by mělo vypadat okolí, ve kterém žiješ?"

"Chci, aby zde byly nezničitelné lavičky…" "Mohlo by tu být vesmírné centrum…" "Chci, aby se na sebe lidi usmívali a aby všichni byli šťastní…" "Líbilo by se mi, kdyby všude kvetly kytky…"

Možná jste si v některé z brněnských tramvají všimli dětských obrázků s vesmírnou stanicí, rozkvetlými stromy a šťastnými lidmi. Ne, není to náhoda. Tyto obrázky vznikly jako reakce dětí na podnět auditu, který v uplynulém roce probíhal v Brně-sever a jeho hlavní část byla ukončena schválením významných prorodinných priorit v zářijovém zastupitelstvu MČ Brno-sever. Ale začněme pěkně popořádku.

Většina z nás má slovo audit spojené s procesem ověřování, zda v některé z veřejných institucí nedochází k zpronevěře financí a většinou (s trochou ironie) je vše v pořádku a nikde nejsou nalezena žádná pochybení. Po zprávě o takovém dokonalém auditu však zůstává jakási pachuť k veřejným institucím a jejich fungování. Audit, pochází z latinského slovesa "audire", jehož význam je "slyšet" a "naslouchat". Auditní proces, který proběhl v MČ Brno-sever, měl však za cíl jiný výsledek. Nechtěli jsme zjišťovat, jak nám to tu skvěle funguje a jak dokonalé místo k životu kolem sebe máme. Chtěli jsme víc, chtěli jsme totiž zjistit, jaké potřeby mají lidé ve všech svých životních obdobích a s jakými nešvary se potýkají rodiny žijící v naší městské části. Chtěli jsme lidem naslouchat.

Jak to fungovalo?

Jihomoravský kraj nabídl obcím účast v tomto projektu, jehož cílem bylo rozvíjet mezigenerační dialog a celkově podpořit budování rodinných vztahů. Projekt k nám přišel ze zahraničí, kde nějakou dobu již existuje a jsou s ním velmi dobré zkušenosti. Protože nás skutečně zajímá, zda se obyvatelé cítí ve svém prostředí dobře, postupně jsme se zaměřili na zjišťování potřeb různých skupin, a to: novorozenců, předškoláků, školáků, studentů, pracujících, babiček a dědečků, případně těch, kteří se o někoho starají, a nebo sami potřebují péči. Oslovili jsme zástupce různých organizací, které se věnují těmto skupinám (ať již z neziskového prostoru, vzdělávacích institucí, sociálních služeb apod.) a zrealizovali větší workshop, kde měl každý možnost se vyjádřit. Zazněly zde informace o tom, co lidé potřebují, co by uvítali a co je potřeba akutně zlepšit. Po tomto workshopu vznikla projektová skupina, která se pravidelně scházela a vyhodnocovala výsledky z workshopu, až nakonec vznikl výstup priorit - opatření, která budou realizována v průběhu následujících dvou let. Opatření oficiálně schválilo zastupitelstvo MČ Brno-sever a budou předloženy certifikační komisi Jihomoravského kraje, díky čemuž naše městská část získá certifikát "Family friendly". Jsme hrdí, že se nám podaří tento certifikát získat. Jsme zároveň zatím jediná městská část v Brně, která se do tohoto auditu zapojila, takže můžeme bez nadsázky prohlásit, že jsme jediná brněnská "family friendly městská část"!

Po čem tedy lidé touží?

Asi se ptáte, co bylo tím výstupem a jak se to konkrétně dotkne života v naší městské části. Zde je stručný přehled:
a. Koordinace komunikace mezi školou a rodiči
Zjistili jsme, že by rodiče uvítali, aby s nimi některé školy lépe komunikovaly a používaly k tomu i moderní nástroje jako email a sociální sítě. Aby škola nabízela např. newslettery ze svých akcí a zkrátka aby v dnešní době byla prezentace a komunikace školy modernější…tak jak jsme zvyklí odjinud. MČ se nemůže vměšovat do komunikace mezi školou a žákem / rodiči, proto oslovíme vedení našich škol a s tímto závěrem je seznámíme.
b. Zřízení mezigeneračního centra (Family a Senior Point, vzdělávání, přednášky, workshopy); Vzdělávání pro rodiče - kurzy
Každý kdo vychovává dítě, kdo o někoho pečuje nebo prožívá období podzimu svého života, občas hledá nejen virtuální prostor pro sdílení, ale potřebuje i skutečně existující místo, kde může získat informace, setkat se s jinými podobnými lidmi, odpočinout si, třeba si i zacvičit…zkrátka vstoupit do komunity a sdílet se. MČ Brno-sever zahajuje zřízení mezigeneračního centra, které bude umístěno v budově na Okružní a bude sloužit přesně těmto účelům. Po rekonstrukci polikliniky na Lesné zde bude zřízen dětský koutek.
c. Vytvoření portálu organizací, spolků na MČ Brno-sever a vznik nových rubrik v Severníku
Chcete umístit své dítě do sportovního oddílu v blízkosti Vašeho bydliště, ale nemáte představu, kolik různých organizací zde v působí? Líbilo by se Vám zastřešení informací o různých organizací např. na jednom webu?
Abychom lépe zpřístupnili různé možnosti využití volného času, usilujeme o to, aby vznikl právě takový web, kde naleznete kontakty a zprávy o činnostech sportovních organizací v MČ Brno-sever.
V Severníku dáme větší prostor spolkům a volnočasovým organizacím a vytvoříme rubriky pro jejich prezentaci
d. Referent pro rodinnou politiku
Aby městská část všechny tyto potřeby rodinné politiky reflektovala měla by přijmout kvalifikovaného pracovníka, který bude na realizaci Auditu familyfriendlycommunity dohlížet. Nový pracovník by měl zároveň spolupracovat na vytvoření tzv. vnitřní metodiky pro MČ Brno-sever, v níž se budou nacházet další důležité výstupy vycházející z Auditu familyfriendlycommunity

Těším se na to, že výsledky Auditu familyfriendlycommunity ponesou v naší městské části dobré ovoce a přispějí ke spokojenějšímu životu nás všech. Dobrovolníkům z projektové skupiny Auditu familyfriendlycommunity tímto děkuji za jejich čas, entusiasmus a ochotu pomoci dobré věci. A pamatujme na jednu věc, kterou můžeme změnit okamžitě a všichni – více se na sebe usmívejme, neboť je to pro náš spokojený život cennější než kdybychom vybudovali třeba celou vesmírnou stanici.

Miriam Kolářová, místostarostka

Výstava na poliklinice: Brno-sever očima dětí

V prosinci můžete na výstavních panelech na poliklinice na Halasově náměstí zhlédnout práce vytvořené v rámci projektu Brno-sever očima dětí, který byl součástí auditu familyfriendlycommunity v naší městské části.
Cílem auditu je v naší městské části vytvářet přívětivé prorodinné prostředí. Děti z mateřských a základních škol Brna-severu proto výtvarnou formou ztvárňovaly své představy, jak by měla městská část vypadat. 
První část výtvorů byla vystavena během měsíce října v galerijní tramvaji DPMB, na poliklinice se tak nyní můžete seznámit s těmi ostatními. 

bs ocima deti 2bs ocima deti 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE. 

Webový portál organizací a spolků

Jedním z přijatých opatření auditu familyfriendlycommunity je vytvoření portálu organizací a spolků působících v naší městské části Brno-sever. Příprava portálu probíhá ve spolupráci s Mendelovou Univerzitou Brno.

V posledních měsících studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pracovali na mapování dětských hřišť v městské části Brno-sever. Studenti v rámci předmětu Geografické informační systémy měli za úkol zmapovat například počet laviček, otevírací dobu hřišť a podobně. Skupinky studentů poté s pomocí mobilní aplikace GISELLA od firmy Envipartner prošly všechna dětská hřiště, která jsou ve správě městské části.

V současné době je vytvořen model databáze, která bude obsahovat všechny informace. Pomocí moderních technologií pak budou hřiště zobrazována v interaktivní online mapě. Přínosem tohoto projektu je nejen praktická výuka studenta v terénu, ale také monitoring polohy, stavu a rozmanitosti dětských hřišť.

Jaromír Landa, Mendelova univerzita v Brně

Brno-sever obdrží prestižní certifikát za prorodinnou politiku

V květnu přijede do Brna rakouská ministryně Sophie Karmasin a předá městské části Brno-sever certifikát s názvem Family friendly community. Ten umožňuje městské části používat logo Family friendly community, kterým se oceňuje dobrá práce v oblasti rodinné politiky a zvyšuje tak její prestiž.
Pro občany MČ Brno-sever to znamená, že radnice uskutečňuje opatření, která reflektují potřeby rodin a různých dotazovaných skupin obyvatelstva. Brno-sever je první městskou částí v Brně, která se zapojila do Family Friendly auditu, což je analytický hodnotící nástroj, který sleduje, jak moc je obec přátelským místem pro rodiny. Mezinárodní audit je zaštiťován Jihomoravským krajem a původně pochází z Rakouska.
Musíme znát potřeby novorozenců, předškoláků, školáků, studentů, pracujících, seniorů a dalších skupin ve společnosti, proto jsme uskutečnili workshop, ze kterého vznikl výstup opatření, která budeme uskutečňovat. Na zpracovávání výsledků z workshopu se také podílela projektová skupina složená z dobrovolníků.
Mezi hlavní priority MČ Brno-sever patří:
1. Koordinace komunikace mezi školou a rodiči
2. Zřízení mezigeneračního centra se vzdělávací nabídkou (Family a Senior Point), dětské koutky
3. Vytvoření jednotného webového portálu zájmových organizací a spolků působících v MČ Brno-sever, případně i vznik aplikace se seznamem potřebných míst pro rodiny s dětmi
4. Zřídit místo pro referenta pro rodinnou politiku, který bude dohlížet na uskutečňování opatření a zpracuje vnitřní metodiku pro směřování rodinné politiky v MČ Brno-sever. V této metodice se budou nacházet i další opatření, která vyplývají z provedeného auditu.
Na realizaci uvedených opatření intenzívně pracujeme – Family point a Senior point bude umístěn v nově rekonstruovaném Společenském centru na ulici Okružní na Lesné. Rovněž spolupracujeme s Mendlovou univerzitou, která v rámci semináře informatiky mapuje seznamy potřebných míst pro rodiny s dětmi. Věřím tedy, že výsledky auditu přispějí ke spokojenějšímu životu obyvatel.

Miriam Kolářová, místostarostka

Brno-sever převzalo certifikát auditu familyfriendlycommunity

audit ffc certifikat 2

audit ffc certifikat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V podvečerních hodinách 18. května se zástupci sedmi jihomoravských obcí včetně Brna-sever zúčastnili slavnostního předávání certifikátu auditu familyfriendlycommunity v Löw-Beerově vile, a bylo tak odměněno jejich téměř dvouleté úsilí o rozvoj v oblasti rodinné politiky. Na úvod večera také krátce pohovořily zástupkyně rakouského ministerstva pro rodinu a mládež, kde tento projekt vznikl, a ocenili dobrou spolupráci s Jihomoravským krajem, který je v rámci Evropské unie vůbec prvním subjektem, který získal licenci, a může tedy tyto certifikáty jednotlivým obcím v kraji udělovat.

Cílem auditu je pomáhat při vytváření přívětivého prostředí pro rodiny. „Nejde přitom o nějaké abstraktní papírování, ale o rozšíření podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje v jejich úsilí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě analýzy sama zvolí a se souhlasem obecní samosprávy následně uskutečňuje,“ uvedl starosta naší městské části Martin Maleček, tentokrát v roli náměstka hejtmana. A právě z jeho rukou přebírala ocenění za Brno-sever místostarostka Miriam Kolářová, která má tuto agendu rodinné politiky ve své gesci a dohlíží také na vlastní realizaci konkrétních opatření.

Ostatní obce a města do výčtu oněch sedmi statečných jsou Boskovice, Hodonín, Moravany (okres Brno-venkov), Moravský Krumlov, Slavkov u Brna a Vilémovice. Právě těmto a Brnu-sever byl udělen takzvaný základní certifikát, který dosvědčuje skutečnost, že obec zahájila proces auditu a stanovila další cíle a opatření k rozvoji obecní rodinné politiky. Současně s tímto certifikátem získává obec právo používat evropskou značku audit familyfriendlycommunity v rámci svých public relations, na publikace, vlastní produkty nebo při komunikaci s dalšími subjekty. Certifikát má platnost po dobu tří let.

Těší nás i to, že aktuálně se k auditu přihlásilo dalších 9 obcí Jihomoravského kraje. Věříme, že tento projekt pomůže právě oceněným i všem budoucím obcím zavádět další účelná pro-rodinná opatření, která jsou přínosná a potřebná.

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách www.auditfamilyfriendlycommunity.cz.

Jan Priessnitz, referent pro rodinnou politiku ÚMČ Brno-sever

Family Point a Senior Point na Okružní 21

Podrobnosti o Family Pointu a Senior Pointu na Okružní 21 naleznete ZDE.

seniorpoint

familypoint

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Labyrint Brno

labyrintUž patnáct let působí v naší městské části nezisková organizace Labyrint Brno. Od roku 2002 pořádá mimoškolní aktivity pro sluchově postižené děti, které chodí do speciální školy na Šrámkově ulici na Lesné.
Největší úspěch má od začátku až dodnes mimoškolní kroužek s programem tematických workshopů a poznávacích exkurzí. V rámci kroužku navštěvujeme s dětmi různá zajímavá místa ve městě i okolí a umožňujeme jim tak bezprostřední poznání nových prostředí a situací, pochopení nových pojmů a obohacení slovní zásoby v českém i ve znakovém jazyce.
Co slyšícímu dítěti můžete vysvětlit slovy, to je lepší neslyšícímu dítěti ukázat. Stále vzpomínáme na exkurzi do hasičského sboru, kde jsme zažili nástup hasičů do akce, na návštěvy knihařství, pekařství, kovářství, tiskárny a továrny na balóny, na exkurzi do zákulisí Janáčkova divadla, na letiště, do studia České televize a do trolejbusové vozovny, na ukázku výcviku vodicích psů, návštěvu zvířecí farmy nebo lamacentra, na kurz vaření a mnoho dalších atraktivních exkurzí a programů a jsme vděčni všem, kdo nám takové exkurze umožnili.
Věnujeme se také tvorbě speciálních vzdělávacích materiálů pro neslyšící děti. Vydali jsme tři DVD s pohádkami v českém znakovém jazyce pro nejmenší neslyšící děti a s podporou EU-fondů jsme natočili několik krátkých hraných filmů s neslyšícími dětmi v hlavních rolích. S filmem Holoubci jsme se dokonce v roce 2012 zúčastnili Mezinárodního filmového festivalu v Reykjavíku a tři krátké filmy vytvořené v rámci projektu Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky se 1. června 2015 promítaly na 55. Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
www.labyrintbrno.cz, www.filmyproneslysicideti.cz

Labyrint Brno, z.s.

labyrint1

Děti z kroužku pozorují, jak ve vodě rozkvétají květy z papíru

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Kolpingova rodina Soběšice

kolpingKolpingova rodina Soběšice vznikla v roce 2004. Zastřešující organizací je Kolpingovo dílo ČR, působící již od roku 1992. Po celou dobu svého působení KR Soběšice pořádá akce především pro děti, mládež a rodiny s dětmi.
Do celoroční činnosti patří zapojení do akce Charity Tříkrálová sbírka na počátku roku, kroužek náboženství, jarní víkendový pobyt pro děti a mládež, návštěvy kulturních akcí, táborové ohně na zahájení a ukončení školního roku, postní a adventní duchovní obnova, v neposlední řadě společenský večer, který pořádáme po Velikonocích.
Pro naši činnost využíváme klubovnu v klášteře sester klarisek v Soběšicích. Využíváme rovněž suterén kláštera k uschování sportovního a výtvarného materiálu. Dále si příležitostně pronajímáme sál v kulturním domě.
Vyvrcholením našich aktivit jsou letní dětské tábory. Tábory byly pořádány již před vznikem KR Soběšice. V roce 2017 se uskuteční 27. ročník našich táborů. Máme zkušené vedoucí (někteří jsou absolventi školení Kolpingova díla ČR s akreditací MŠMT pro hlavní vedoucí, kurzu první pomoci ČČK a instruktorského kurzu pro lanové aktivity), kteří zajišťují dětem bohatý program. Pod záštitou Kolpingova díla je tábor realizován 12 let, vytvořila se tak větší skupina pravidelných účastníků. Aktivity se zaměřují na rozvoj vědomostí, dovedností, mezilidských vztahů a fyzické zdatnosti. Tábor má křesťanskou tématiku a bývá zde přítomen kněz. Vedle sportovního a společenského rozvoje dětí je zde tedy možnost pro formaci k základním křesťanským hodnotám. Na realizaci projektu se podílí asi 20 dobrovolníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a pracují bez nároku na odměnu.

Kolpingova rodina Soběšice
Weissova 22, 644 00 Brno
tel.: 541 238 607, mob.: 603 423 620
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kolping2

kolping1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Univerzitní mateřská škola Hrášek

hrasekJiž bezmála čtyři a půl roku úspěšně pracuje Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně, kterou tato univerzita vybudovala v letech 2012 až 2013. Provoz mateřské školy byl zahájen dne 4. února 2013.
Univerzitní mateřská škola Hrášek (UMŠ) je příkladem nestátní, tzv. firemní mateřské školy, vybudované jako jedné z prvních s využitím podpory Evropské unie. Tvoří jeden z hlavních výstupů projektu Rodina a práce: PROČ NE?, řešeného Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU) v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti podpory 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Hlavním cílem projektu bylo předcházet diskriminaci na základě pohlaví a uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU. Tento cíl byl naplňován v rámci klíčových aktivit, z nichž nejvýznamnější byla právě ta, jejímž výstupem byl vznik UMŠ Hrášek. Vedle zdrojů EU další významnou podporu pro vznik UMŠ poskytl Jihomoravský kraj, jakož i samotná MENDELU.
UMŠ je organizačně uspořádána jako samostatná školská právnická osoba, zřízená MENDELU, a je řádně registrována v rejstříku škol a školských zařízení. Z toho mimo jiné vyplývá, že musí splňovat veškerá přísná kritéria kladená na vzdělávací proces, hygienické podmínky, stravování dětí apod., jež jsou v českém prostředí na zařízení tohoto typu kladena. Škola mj. v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. podléhá kontrolám České školní inspekce. To je zárukou dosažení vysoké kvality vzdělávacího procesu a dalších aktivit dětí v UMŠ.
Jako školská právnická osoba je UMŠ ekonomicky nezávislá na svém zřizovateli, tj. MENDELU. Její provoz je financován ze dvou zdrojů: z příspěvků rodičů na vzdělávání dětí (aktuálně 2850 Kč na dítě a měsíc) a z dotace poskytované Jihomoravským krajem.
Mateřská škola se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v areálu kolejí J. A. Komenského na ulici Kohoutova č. 11, v pěkném a zdravém přírodním prostředí, v severovýchodní části města Brna, v městské části Husovice.
Škola je umístěna v přízemí dvoupodlažní budovy. Má dvě prostorné třídy a ostatní místnosti, potřebné k zajištění celodenního provozu. Děti se stravují ve škole, kde je zřízena výdejna stravy, jež je zajišťována dovážením ze ŠJ Horní 16 v Brně.
Kolem budovy školy jsou prostranství s parkem s dostatkem prvků zeleně a hřiště pro sportovní a míčové hry. Vyčleněná část parkového prostranství slouží výhradně pro účely UMŠ, k pobytu dětí venku. Venkovní úsek je vybaven pískovištěm, bezpečným typem laviček, různým náčiním, pomůckami a doplňky a poskytuje dostatek možností pro pohybové činnosti a herní aktivity. K vycházkám slouží i nejbližší okolí školy, upravená i přírodní krajina se stráněmi, řekou Svitavou a okolními zahradami v městské části Husovice. Blízký kontakt s okolní přírodou, se jistě příznivě odráží na zdravotním stavu dětí.
Mateřská škola je členěna na dvě třídy po 20 dětech – celková kapacita je stanovena na 40 dětí. Pedagogickou činnost zajišťují 3 učitelky a ředitelka UMŠ. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami. Věkové složení tříd je heterogenní od 3 let do předškolního věku.
Provoz školy je od pondělí do pátku v době od 06:45 do 16:30 hod.
Režim dne je uspořádán tak, aby umožňoval pružnost a přizpůsobení činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby. Dětem zajišťujeme prostředí, které jim poskytuje klidné a bezpečné zázemí a v rámci možností i dostatečné soukromí. V UMŠ probíhají zájmové kroužky.
Vzdělávací proces v UMŠ v současnosti probíhá dle Školního vzdělávacího programu „Hrášek objevuje svět“. Vzdělávací program je zpracován na tři roky jako otevřený dokument, umožňující kdykoliv jej rozšiřovat a doplňovat podle konkrétní situace a potřeb dětí. Pedagogové se při jeho realizaci zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí jako souborů předpokládaných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého jedince. Při vzdělávání jsou využívány progresivní formy a metody, které jsou pro děti přijatelné, zajímavé a nenásilnou formou je připravují na školu i pro život. Škola úzce spolupracuje s rodiči dětí.
Univerzitní mateřská škola je určena primárně ke vzdělávání dětí zaměstnanců a studentů MENDELU, volná místa jsou však poskytována dětem rodičů z řad široké veřejnosti. I v současnosti mohou proto zájemci o umístění dětí v UMŠ Hrášek v nadcházejícím školním roce 2017/2018 kontaktovat ředitelku školy Věru Šohajovou (telefon: 545 128 355, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Podrobnější informace o UMŠ jsou uvedeny na webové stránce www.hrasekms.cz.
Uplynulé období činnosti UMŠ Hrášek lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Svědčí o tom nejen kladné výsledky různých kontrol, spokojenost rodičů, ale především cca 150 dětí, které školu za dobu její dosavadní existence navštěvovaly či navštěvují. Zajisté i díky zřízení UMŠ Hrášek a její vysoce kvalitní činnosti získala Mendelova univerzita v Brně v roce 2013 certifikát „Společnost přátelská rodině".

MENDELU

hrasek2

hrasek1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Orel Husovice

orel hVážení čtenáři, milí sousedé,
ráda bych vám touto cestou představila další subjekt zapojený pro projektu MČ Brno-sever Family friendly community audit. Jednota Orel Brno-Husovice je neziskovou organizací, která se svou působností a pravidelnými aktivitami zasazuje o vytváření prostředí pro volnočasové možnosti všech věkových kategorií a spoluvytváří společenské akce v Husovicích. Organizačně spadá husovická jednota do župy Sedlákovy. Husovická jednota sídlí v Husovicích na ulici Vranovská, v objektu starém více než 90 let. Historie naší jednoty je bohatá (tématu bude věnován jiný článek). Novodobá historie se počítá od roku 2010, kdy dochází k obnovení aktivní činnosti, rozšiřování aktivit Jednoty a v neposlední řadě i postupné renovaci budovy a přilehlých prostor. Za obnovou Jednoty stojí především rodina Kselíkova-Tůmova. Díky jejich nezlomnému odhodlání a nadšení se okolo Orlovny nakupila (a stále kupí) parta podobných nadšenců a dobrovolníků husovických, černopolních i dál přespolních. (Autorka tohoto článku je toho zářným příkladem.) Díky spolupráci a účasti všech můžeme nabídnout široké zázemí pro sportovní, kulturní i společenské akce, včetně možnosti pronájmu pro akce soukromé.
Pro sportovní vyžití nabízíme tělocvičnu v hlavním sále a malý zrcadlový sál (tzv. Galerie). Ve velké tělocvičně jsou široké možnosti pro různé míčové a kolektivní hry. Hřiště jsou „nalajnovaná“ pro basketbal, volejbal nebo fotbal a florbal. Výhodou naší tělocvičny jsou její rozměry, kdy hřiště nabízí větší prostory pro hru. Nově je vytyčeno hřiště i pro badminton! Pro sportovní vyžití je možné využívat i bohaté zařízení tělocvičny (od klasického tělocvičného nářadí, po ping-pongové stoly až po overbally, bosu apod.). Naopak pro menší skupiny je vhodný pronájem Galerie, která je vhodná pro jógu, TRX nebo kung-fu. Prostory si můžete pronajmout pro svoje vlastní sportovní skupiny nebo můžete využít stávajících oddílů. Jelikož stojíme právě na začátku nového školního roku, dovolujeme si vám, milí čtenáři, nabídnout nábor vybraných oddílů – více viz níže. Na naší Orlovně si přijdou na své sportovci všech věkových skupin i zaměření. Pro nejmenší je otevřen klub Míša Kulička, což je cvičení rodičů (i tatínků!) s dětmi. Pro starší děti a dorost nabízíme široké možnosti sportovního vyžití, včetně možnosti oddílového sportu se zajištěním dospěláckého dozoru. Tatínkové se mohou „vyblbnout“ při fotbale nebo basketbalu. Maminky si odpočinou při posilovacích skupinových cvičení nebo TRX. Ochuzeni nezůstávají ani aktivní senioři, pro které jsou připraveny skupiny zdravotního a posilovacího cvičení. Pestrou nabídku aktivit rozšiřuje i oddíl kung-fu, kdy je nábor určen pro všechny členy rodiny včetně dětí.
Kromě toho nabízí naše Orlovna i vyžití na přilehlé zahradě, která je uzavřena ve vnitrobloku a jinak nepřístupna z ulice. Díky přispění nadace ČEZ je v zahradě vybudováno tzv. oranžové hřiště pro děti. I prostory zahrady jsou možné k pronájmu, informace na webu. V prostorách zahrady působí oddíl petánque.
Jak bylo uvedeno výše, Orlovna nabízí i široké vyžití kulturní. Právě na pomezí pohybových a kulturních aktivit stojí folklórní soubor Barvínek. Své dveře má otevřeny pro mladší děti od 3–7 let. Na zkouškách se děti za doprovodu houslí učí základům rytmiky, seznamují se s tanečními kroky lidových tanců typických pro zpracovávané regiony, zpívají, hrají hry a dozvídají se o lidových zvycích daných oblastí. Děti vystupují na pravidelných besídkách a také se významně podílí na programu kulturních akcích Orlovny (fašank, velikonoční dílničky).
V případě zájmu a pro bližší informace sledujte naše webové stránky a FB nebo vývěsní nástěnku před Orlovnou. Zde jsou inzerovány jednotlivé oddíly včetně kontaktu. Taktéž je uveden rozvrh pro ilustraci volných kapacit právě pro váš pronájem. Rezervaci v rozvrhu si můžete zajistit na celé pololetí. Nabídka volných termínů je včetně víkendu. Ceny pronájmu jsou příznivé (viz webové stránky), pro členy Orla ještě příznivější! Přihlášky do naší jednoty přijímáme celoročně. Prostory včetně zázemí a sportovní zařízení jsou nově rekonstruovaná
A že se sport dělá pro radost z pohybu i pro radost z úspěchu svědčí nadšení některých oddílů, které se – pod hlavičkou Orla Husovice – umísťují vysoko ve svých soutěžích. Svými výkony vhodně reprezentují nejen naši organizaci, ale i městskou část. Takto jsme hrdí na oddíl volejbalistů či petanquistů či na oddíl kung-fu Dragon Spirit Brno, kteří nedávno získali titul mistrů světa. Gratulace a díky všem.

Kateřina Hofbauerová, místostarostka Orla Husovice

Orel Husovice – nabídka na nový školní rok, nábor nových členů
Kontakty: www.orelhusovice.cz FB: Orel Husovice nová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 734 510 196
Vranovská 93, Brno-Husovice
Výběr z nabídky:
• Klub Míša Kulička, cvičení rodičů s dětmi
kontakt: http://klub.malomerice.cz/ nebo paní Zuzana Křížová (mobil: 604 383 292)
• Barvínek, folkórní soubor pro děti
Zájem o nábor především chlapců ve věku 3–7 let!
kontakt: https://sites.google.com/site/fsbarvinek/home nebo paní Pavla Marečková (mobil: 773 699 789)
a paní Eva Hulová (mobil: 739 634 164)
• Dragon Spirit Brno, oddíl chan shaolin si & dju su kung fu
kontakt: www.dragonspirit.cz nebo pan Lukáš Novák (mobil: 608 166 117)
• Cvičení mladších, starších žáků a dorostu
kontakt: sl. Anna Cholavová (mobil: 607 285 409)
Sledujte naše webové stránky, facebook nebo vývěsní nástěnky před Orlovnou.

orel h2

orel h1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Brněnský Valášek

Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek působí v Brně od roku 1975. Dnes je jedním z nejpočetnějších brněnských folklorních souborů, jehož členskou základnu tvoří 170 členů a 20 vedoucích. Má tři cimbálové muziky a šest tanečních skupin podle věku členů od pěti let až po nejstarší – převážně dospělou složku.
Taneční a hudební repertoár čerpá z Valašska s jeho subregiony a nejstarší kategorie také okrajově z přilehlého Luhačovického Zálesí. Vedoucí souboru tak předávají členům lidovou kulturu, kterou do prostředí jihomoravské metropole přinesli a s láskou pěstovali v minulých staletích rodáci z Valašska. Zároveň Brněnský Valášek udržuje kontakty se soubory a osobnostmi folkloru na Valašsku a jeho členové se pravidelně zúčastňují školení odzemku – typického mužského tance tohoto kraje. Také díky tomu člen souboru Vít Pavelka v letošním roce obsadil cenné páté místo v soutěži v odzemku v Rožnově.
Po celou dobu své existence je Brněnský Valášek živou součástí kulturního dění v Brně, připravuje komponované programy pro veřejnost v některém z brněnských divadel nebo kostelů, vystoupení pro ZŠ a domovy důchodců a další pořady. Radost z valašských tanců a písní rozdávají mladí „Valášci“ na mnoha vystoupeních v ČR i v zahraničí. Jeho tvorbu zaznamenal několikrát rozhlas i televize. Na svém kontě má Brněnský Valášek pět hudebních nosičů.
Většina tanečních skupin má základnu v CVČ Brno Lesná na Milénově ulici, kde každá věková kategorie nacvičuje jednou týdně pod dohledem zkušených vedoucích.

Alena Halašová, hlavní vedoucí souboru

valasek2

valasek1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Orel Lesná

orel l

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Kulturní centrum Josefa Arnolda

kcjaTento zapsaný spolek vznikl v listopadu roku 2016 z občanské iniciativy usilující o celkovou památkovou obnovu Arnoldovy vily a rekultivaci přilehlých pozemků. Podnětem myšlenky kulturního využití hodnotné architektonické památky byla zářijová akce Dny evropského dědictví, při které se vila mimořádně otevřela veřejnosti. Oslovení průvodci ze sousední vily Tugendhat tehdy zajišťovali komentované prohlídky a naštěstí se na jedné z nich setkali s Martinem Malečkem, starostou městské části Brno-sever, která má objekt ve správě. Prezentovali mu svůj návrh na využití a po navázání spolupráce s radnicí nebylo daleko k založení spolku.
Během vytváření stanov se primárním cílem pochopitelně stala celková památková obnova Arnoldovy vily. Nachází se v Brně na ulici Drobného č. p. 26 v těsném sousedství věhlasné vily Tugendhat a pochází z roku 1862, kdy si ji postavil německý stavitel a architekt Josef Arnold. Ve své době se významně podílel na architektonické tváři Brna, a navíc jeho vila byla jednou z prvních, která podle jeho plánu odstartovala výstavbu první brněnské vilové kolonie v Černých Polích a jednu z prvních ve střední Evropě. Důležité je však i pozdější období, zvláště léta 1909–1939, kdy dům vlastnila rodina Cecílie a Kornelia Hožových, tety a strýce Grety Tugendhatové. Dům rozšířili a upravili v secesním a art decovém stylu. Úprava dodnes dokládá v mimořádné komplexnosti zmíněný umělecký styl a vysokou úroveň dobového řemesla v Brně. Tuto podobu a nespočet původních prvků si dům dodnes zachoval navzdory dlouholeté funkce mateřské školky, která byla ze statických důvodů v roce 2010 zrušena. Naštěstí se ho díky iniciativě zaměstnanců Muzea města Brna podařilo zapsat na seznam Kulturních památek ČR. Od r. 2012 je však vila zapsána mezi Nejohroženější nemovité památky ČR a několik let není nevyužívána a částečně chátrá.
I to se spolek snaží změnit. Vedle obnovy si za cíl klade nalézt smysluplné vyžití stavby s ohledem na její charakter a historický význam. Budoucnost stavby vidí v instituci kulturního charakteru, především v kulturním komunitním centru, které bude maximálně otevřené místním obyvatelům a návštěvníkům a které bude podporovat jejich kreativitu, vzdělanost a možnost sdílení společného místa a historie. Do této vize lze zahrnout jak aktivity prezentující kulturní statky, tak aktivity spojené se samotným vytvářením kulturních statků. Nabízí se symbióza dvou projektů, které vznikají paralelně od počátku spolupráce mezi spolkem a radnicí Brno-sever. Jedná se o vytvoření Kulturního centra s badatelskou, prezentační a edukační náplní spojeného s projektem tzv. ArtLabu Miriam Kolářové, místostarostky radnice Brna-sever. Ta je v úzkém kontaktu s představiteli spolku a společně se starostou Malečkem se významně zasazuje o využití památky z úrovně vedení města.
V plánu spolku je tedy vytvořit plnohodnotnou moderní instituci, která se stane pátou významnou brněnskou vilou otevřenou veřejnosti nabízející různorodé, především interaktivní kulturní aktivity, a bude zároveň sloužit jako zázemí pro začínající kurátory a umělce v rámci ArtLabu. Kulturní centrum počítá s vlastním prohlídkovým okruhem interiérů vily, které se svým charakterem stanou prostorem pro realizaci kulturního programu ve formě salónu. Prostorné místnosti nabízí potenciál k realizaci výstav výtvarného umění, přednášek, komorních koncertů či divadelních představení, autorského čtení beletrie i poezie a v neposlední řadě interaktivních edukačních a doprovodných programů s workshopy.
Formu salónu nevybral spolek náhodou. S ohledem na dobu vzniku a význam stavby je příhodné zaměření na kulturní projevy Brna 2. poloviny 19. století, které jsou v obecném povědomí stále opomíjeny, zvláště v oblasti architektury a umění. Mezeru se spolek snaží vyplnit už svým názvem odkazující na autora stavby Josefa Arnolda. Součástí plánované instituce by logicky mělo být badatelské pracoviště zkoumající a zpracovávající fenomén kultury a architektury daného období v Brně. Výstupem se v takovém případě stávají odborné publikace či tematické výstavy, jejichž hrubé obrysy již členové spolku vytváří. Nedílnou součástí odborného výstupu bude zmíněný interaktivní prohlídkový okruh zahrnující architektonický popis, význam, dobový kontext, historii a osudy stavby. Interiéry je tedy potřeba zaplnit typickými příklady dobového nábytku a předměty různého charakteru. Neměly by však být „nedotknutelné“, jako je tomu ve většině našich muzeí, ale měly by být návštěvníkovi interaktivně k dispozici, aby setkání s těmito předměty prohloubilo zažitou zkušenost. Doplněním se stanou tematicky svázané doprovodné workshopy, edukační programy a netradiční speciální prohlídky zaměřené na užší téma. Nabízí se široká škála okruhů jako dobové řemeslo, technologie výroby nábytku, móda, způsob života a také sociální témata. Pro příklad uveďme menšiny žijící v Brně ve sledovaném období. Koneckonců Brno nebylo složeno pouze s českého a německého obyvatelstva, ale bylo domovem mnoha národnostních menšin, které ovlivňovaly kulturu a každodenní život ve městě. 
Zmíněného tématu se dotýkají také některé plánované výstavy vytvářené z řad představitelů ArtLabu, především studentů Semináře dějin umění Masarykovy univerzity a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Zde již není nutné držet se pouze sledovaného období. Právě činnost začínajících kurátorů a umělců ArtLabu z řad studentů je prostředkem, jak v Arnoldově vile prezentovat současné umění a aktuální témata, jež je nutné pro srovnání dnešního a tehdejšího života. Formu salónu se tedy spolek nesnaží pouze uměle oživit ve své původní formě, ale přetavit ji tak, aby mohla být funkční i v současnosti. Zároveň se jedná o nutný prostředek, jak z Arnoldovy vily vytvořit komunitní kulturní centrum, a ne pouze další muzeum zabývající se čistě minulostí.
Stejnému účelu bude sloužit rozsáhlá parcela o přibližné výměře 7000 m2. Především svažitá terasovitá zahrada je ideálním místem pro setkávání místních obyvatel i široké veřejnosti, což je navíc pro Černá pole důležitý projektem. V současnosti tato rezidenční vilová čtvrť ničím podobným nedisponuje, opomineme-li veřejný park Schreberovy zahrádky. I podle zástupců městské části Brno-sever absence kostela, spolkového života či tradičního místa pro setkávání vyvolává potřebu a obecný zájem podobného projektu u samotných obyvatel.
Naplnění této myšlenky se ukazuje být reálné v blízkém horizontu, protože již nyní spolek disponuje smlouvou o rekultivaci zahrady a jedná o smlouvě o dlouhodobém pronájmu. Členové a řada dobrovolníků postupně, nicméně zdárně, rekultivují horní část zahrady za asistence dozoru z městské zeleně a připravují tak prostor pro setkávání a chystané kulturní či edukační programy na letošní i příští rok. Ty rovněž získávají jasnější kontury, neboť řady spolku se po jeho krátké existenci neustále rozrůstají o nové členy a díky jejich zájmu a iniciativě lze realizovat a rovněž vytvářet další plány. V současnosti spolek čítá dvě desítky členů, přičemž je otevřen všem zájemcům. Dostává se mu podpory z řad odborníků, mezi které například patří Iveta Černá, ředitelka vily Tugendhat, Dagmar Černoušková, historička umění a autorka mnoha prací o brněnské architektuře, Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna nebo Klára Peloušková, redaktorka periodika Artalk.
Pozitivně k činnosti spolku přistupuje samotná radnice městské části Brno-sever, správce stavby, která spolku zprostředkovává další cenné kontakty s obdobnými organizacemi, poskytuje komunikační kanály a podporuje vytváření kulturních akcí. Například již první událost, která proběhne v rámci Dne architektury 30. 9. 2017, je oficiálně zaštítěna již zmíněnou místostarostkou Miriam Kolářovou. Pro návštěvníky je připravena prohlídka, architektonická procházka po Černých polích a slavnostní otevření zahrady. 
Hlavní projekt na opravu domu a vytvoření plánované instituce je však, zdá se, během na delší trať. Především předběžné odhady nákladů na celkovou opravu a obnovu s užitím původních materiálů a postupů jsou pro nízkonákladový spolek obrovskou překážkou. Částka šplhá k 100 miliónům korun a při zahrnutí veškeré projektové dokumentace může být i vyšší.
Spolek se tak spíše přiklání k variantě postupného opravování a několikafázového získávání financí z více dotačních titulů z různých úrovní. Jedná se o velmi náročný a dlouhodobý proces, nicméně samotné zpřístupnění budovy a vytvoření instituce by se po nezbytných opravách nesmírně urychlilo. Tato možnost zazněla také na veřejné diskuzi o budoucnosti Arnoldovy vily v rámci události Meeting Brno v květnu 2017, ke které byli členové spolku přizváni. Řada projektů v naší zemi ukazuje, že tento postup je v mnoha případech dobrou volbou, zvláště pokud se do práce zapojí více subjektů. Nadějí pro spolek je v tomto ohledu velmi významná nezisková organizace z Velké Británie The Friends of Czech Heritage, která v České republice pomáhá opravovat významné památky a přispívá k realizaci důležitých projektů. Jejich odhodlanost se projevila při úpravách zahrady a v ochotě navázat okamžitou spolupráci a poskytnout nejen finanční pomoc.
Celý proces snad usnadní další plánované a neskromné plány. V nejbližších měsících má spolek v plánu zajistit nový statický posudek, obdržet dotace z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR, iniciovat vypracování projektu na rekonstrukci objektu, nebo alespoň na nezbytné opravy a zasadit se o jmenování vily Národní kulturní památkou ČR.
Jak se spolku daří, může veřejnost v současnosti sledovat prostřednictvím několika kanálů. Pravidelně přispívá do periodika Severník, které je určené občanům dané městské části. Články se prozatím zabývají především vilou samotnou, nicméně připravují se příspěvky o dalších architektonických skvostech v Černých Polích a v neposlední řadě i články o samotné činnosti a kulturním programu. Koneckonců, ten prezentuje i na některých akcích pořádaných radnicí, tudíž lze se informovat také osobně. Brzy se snad realizují plnohodnotné webové stránky. Prozatím lze online sledovat činnost spolku Kulturní centrum Josefa Arnolda na sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu.

Lukáš Václavík, předseda spolku

kcja1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Spondea je tu pro vás již 20 let

spondeaNezisková organizace Spondea, která provází a podporuje lidi při zvládání obtížné životní situace, slaví letos 20 let své existence. Organizace, která sídlí na adrese Sýpka 25 v Černých Polích, se v současnosti věnuje celému rodinnému systému. Za dobu své existence se Spondea rozrůstala téměř každým rokem a dynamicky měnila svoji tvář.
Spondea působí jako poskytovatel sociálních služeb již od roku 1997. Tehdy jako zařízení, které mělo poskytovat nepřetržitou pomoc ohroženým dětem a které sídlilo na ulici Štefánikova, v budově bývalé zdravotnické školy. Podobná instituce v Brně neexistovala. Netrvalo dlouho a organizace se začala významně rozvíjet. Terapeuti používali nové techniky jako arteterapii a canisterapii, jejich kolegové začali navštěvovat základní školy s preventivními programy a v sídle organizace nacházely bezpečné útočiště také matky s dětmi ohrožené domácím násilím.
Díky pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí mohla Spondea od roku 2001 kdykoliv ubytovat děti v nouzi. V roce 2006 vzniklo DONA centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, o rok později přejmenované na Intervenční centrum Brno. V roce 2012 se díky programu ONA dostaly do péče i osoby, které se dopouštějí agrese vůči svým blízkým. Od roku 2014 pak funguje program Dítě v centru, který přináší nový pohled na zvládnutí rozvodového konfliktu. Výčet však není ani zdaleka kompletní, přehled všech aktivit a činností je dostupný na webových stránkách organizace.
„Spolupráci neustále rozvíjíme uvnitř týmů, v regionu, na celorepublikové i mezinárodní úrovni. Za každým posunem a vylepšením stojí partneři, se kterými realizujeme projekty a zavádíme inovace. Všech kolegů a partnerů si velmi vážíme. Přáli bychom si, aby rok 2017, ve kterém slavíme dvacáté narozeniny, byl oslavou spolupráce, a aby všichni naši partneři, současní i bývalí spolupracovníci slavili spolu s námi,“ říká Jana Levová, ředitelka organizace.
Více informací najdete na webu www.spondea.cz.

Tomáš Repka, Spondea

spondea2

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Soběšická devítka

sob devitkaSoběšická devítka je smíšený (koedukovaný) skautský oddíl, který v současné podobě funguje od roku 2013. V začátcích jsme převzali děti z končícího kroužku dobrovolných hasičů, teď ale už několik let nabíráme nové členy, zatím je nás kolem dvaceti. Soběšická devítka spadá pod středisko Dvojka Brno, jehož tradice sahá až do období první republiky. I přes relativní mládí našeho oddílu tedy čerpáme zkušenosti od dalších oddílů ve středisku.
Naším cílem je v dětech probouzet zvědavost, samostatnost a zodpovědnost za sebe i za druhé. Vodítkem nám k tomu jsou zásady, kterými se skauti řídí již více jak sto let.
V průběhu roku se scházíme jednou týdně na klubovně v Soběšicích, kde se postupně věnujeme různým tématům (pobyt v přírodě, dopravní značky, první pomoc…), se kterými se hravou a kreativní formou seznamujeme. Schůzky jsou každé úterý vždy dvě po sobě: od 16:25 do 17:55 pro mladší děti (1. - 4.) a druhá pro starší (5. třída a výše) od 18:00 do 19:30.
V průběhu školního roku pořádáme také víkendové akce. Čtyřikrát do roka chodíme na jednodenní sobotní výlety do okolí Brna a čtyřikrát vyrážíme už v pátek na celý víkend na výpravu. Účastníme se také dobročinných akcí, tradičně zejména Ukliďme Česko.
O letních prázdninách trávíme dva týdny na letním táboře v klasických stanech s podsadou, který obvykle probíhá na začátku srpna. Tábory jsou vždy tematicky orientované. Prožívali jsme například putování Tolkienova Společenstva prstenu nebo dobrodružství kapitána Nema z Verneovky 20 000 mil pod mořem. Letošní téma bylo historie lidstva od pravěku až pro současnost. Na táboře klademe důraz na samostatnost, schopnost snášet nepohodlí, manuální zručnost, týmovou spolupráci a zejména schopnost vycházet s ostatními lidmi, učit se od nich a pomáhat jim. Myslíme si, že to jsou dovednosti, které se v životě budou ještě mockrát hodit. Na táboře tedy držíme noční hlídky, sekáme dřevo, jíme z ešusů, umýváme nádobí, ale také hrajeme noční bojovky, stavíme akvadukty ze dřeva, vynalézáme knihtisk a lovíme mamuty.
Rádi uvítáme nové členy, bereme prvňáky a starší a nebráníme se ani novým vedoucím. Není třeba mít žádné zkušenosti a dovednosti, stačí chuť a dobrá nálada. Pokud vás náš oddíl zaujal, přijďte se podívat na naše schůzky každé úterý od 16:25 do 19:30. Se schůzkami začínáme 19. září, již 12. září se ale koná informační schůzka pro rodiče. Klubovnu máme nově na Zeiberlichově 48 (stejný vchod jako na poštu nebo do knihovny) prakticky naproti zastávce Rozárka linek 43 a 57. Více informací o oddílu najdete také na stránkách www.skaut-sobesice.cz a obecné informace o skautingu jsou k dispozici na www.skaut.cz.

Adam Kučera, vedoucí oddílu

sob devitka1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Unie pečujících

unie pecujicichUnie pečujících byla zapsána do rejstříku spolků v červenci 2015. Vznikla jako odpověď na obtížnou situaci mnohých pečujících rodin a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě intenzivně starají o blízkého člověka. Tito pečující jsou v mnoha případech nuceni vzdát se své profesní kariéry (či ji výrazně omezit), aby mohli celodenně a každodenně poskytovat potřebnou péči. Okolnostmi jsou donuceni stát se dobrými organizátory, skloubení péče a rodinného života není jednoduché, potřebují se orientovat v pomůckách, které by mohly péči usnadnit, být schopni poskytovat péči ošetřovatelskou i pečovatelskou, měli by se orientovat v sociální a sociálně právní problematice. A to vše bez náležité podpory ať finanční (pečující z titulu péče nepobírá žádnou mzdu či dávku, příspěvek na péči je určen tomu, kdo péči potřebuje) či jiné. Při tom všem co zvládají, jsou přesto pro své okolí neviditelní.
Unie pečujících je otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob, uskupení těch, kteří chtějí změnu. Byla založena a jejími členy jsou pečující osoby. Rádi do svých řad uvítáme nové členy – přihlásit se můžete prostřednictvím přihlášky na webových stránkách www.uniepecujicich.cz nebo se domluvit telefonicky. Není nutné být aktivním členem, chápeme, že to není při péči vždy možné. Na druhou stranu, pokud chcete přispět nějakou svou dovedností či schopností, věnovat činnosti část svého volného času, budeme rádi.
Unie pečujících se domnívá, že změny v postavení pečujících nepotřebují jen sami pečující, ale celá naše společnost. Občané z řad laické veřejnosti, kteří nikdy dlouhodobě nepečovali, většinou vůbec nechápou, kdo to dlouhodobě pečující je a co vlastně péče obnáší. Proto je třeba osvěta mezi nepečující veřejností, aby se změnilo myšlení a nahlížení lidí na pečující osoby a jejich význam pro společnost. Na druhé straně mezi pečujícími je osvěta také potřebná, aby si sami pečující uvědomili, že i oni sami musí pro změnu něco udělat a mnohdy i oni potřebují změnu a podporu v nahlížení na sebe sama (sebevědomí, vědomosti, informace, vyrovnání se s novou situací).
Pořádáme semináře, konference, setkání, monitorujeme novinky týkající se péče, vyjadřujeme se ke změnám v sociální oblasti. Podporujeme pečující radou a provázením, přímo poskytneme žádané informace nebo nasměrujeme dále. Sídlo máme v Brně, působnost po celé ČR.
Již třetím rokem organizujeme fotosoutěž Dobré světlo pečujícím, my žijeme. Vybrané fotografie jsou upraveny pro výstavní účely a celá výstava poputuje po Brně i jiných místech republiky. Jde nejen o nenásilné představení pečujících veřejnosti, ale i o podporu jednotlivých pečujících – s každou fotografií je zveřejněn krátký příběh konkrétní péče (se souhlasem pečujícího) – což mnohdy znamená velkou osobní odvahu a zároveň podporu pro další pečující („Nejsem v péči sám“).
Více o naší činnosti se můžete dozvědět na www.uniepecujicich.cz, www.facebook.com/uniepecujicich.info, kde najdete i Zprávu o činnosti za rok 2016, náš transparentní účet, kam můžete posílat příspěvky (Děkujeme.), je: 2900840557/2010.

Zdeňka Michálková, předsedkyně

unie pecujicich2unie pecujicich1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno-sever dobré místo pro rodinu

Jednou z nejdůležitějších kvalit života je dobře fungující rodina, z níž čerpáme energii dál ve vztazích, ve své práci nebo v těžkých životních situacích. Stejně tak důležitá jsou dobrá přátelství či pocit domova. Proto by měla být rodinná politika samozřejmou součástí agendy správy města či městských částí.
K naplňování rodinné politiky na Brně-sever patří i zamyšlení nad způsobem zpřístupnění informací veřejnosti. Ani zde nechceme zaostávat za moderními trendy, a proto jsme spustili facebookovou stránku rodinné politiky, kam jste všichni srdečně zváni a kde vás budeme informovat o akcích pro rodiny, různých přednáškách, ale třeba i zajímavých článcích k tématu apod. Tato facebooková stránka však nemá být pouze jednosměrným kanálem, proto neváhejte využít kontaktních údajů uvedených na stránce nebo „Poslat zprávu“ (modré tlačítko pod úvodní fotografií) s podnětem k řešení, s nápady či jakýmikoliv dotazy.
Adresa facebookové stránky je:
https://www.facebook.com/brnosever.dobremistoprorodinu/

Jan Priessnitz, referent pro rodinnou politiku

fb

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Lužánky – středisko volného času, pracoviště LESNÁ

lesna luzankySmysluplné trávení volného času, které pobaví, vzdělá a zároveň vykouzlí spokojený úsměv na tváři všech zúčastněných. Tak by se možná dal vyjádřit jeden z cílů všech, kteří se podílejí na programové nabídce lužáneckého pracoviště Lesná v Milénově ulici.

Najdete jej uprostřed zeleně nad základní školou Milénova v samotném centru sídliště. Díky své poloze a dlouholeté tradici v kvalitní práci se všemi věkovými skupinami je středisko vyhledávaným partnerem v aktivním trávení volného času všech generací – od dětí a mládeže až po dospělé a seniory. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj a samotná budova pracoviště Lesná patří Statutárnímu městu Brnu. Katastrálně spadá pracoviště do oblasti s působností radnice městské částí Brno-sever, se kterou velmi úspěšně spolupracuje.

Největším oddělením pracoviště je SPORTCENTRUM – zajišťuje pravidelnou zájmovou činnost v oblasti sportovního vyžití v kroužcích rekreačního sportu i v závodních oddílech. Organizuje sportovní akce a soutěže pro děti a mládež brněnských škol i pro širokou veřejnost a během školních prázdnin nabízí zimní i letní pobytové a příměstské tábory a sportovní soustředění.

Náplní VÝTVARNÉHO ODDĚLENÍ je především pravidelná zájmová činnost v keramických, výtvarných a výtvarně řemeslných kroužcích. Tato činnost je určena dětem již od 4 let, mládeži i dospělým bez věkového omezení – začátečníkům i pokročilým. Oddělení nabízí výukové programy pro mateřské a základní školy, příměstské tábory, keramické a výtvarné kurzy, organizuje jednorázové akce a tvořivé dílny pro širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi. Součástí nabídky je také odborné vzdělávání pedagogů. Výsledky z tvorby jsou prezentovány na pravidelných výstavách.

Aktivity pro rodiče s dětmi a pro děti v předškolním a mladším školním věku nabízí oddělení SLUNÍČKO. Organizuje kroužky pohybového, výtvarného, hudebního, dramatického a přírodovědného zaměření. Pořádá jednorázové akce, které se vážou k lidovým tradicím (např. Martinská slavnost, Mikulášské řádění, Pálení Mařeny...) a v době prázdnin nabízí příměstské i pobytové tábory pro rodiče s dětmi i pro děti samotné.

Netradičním sportovním areálem pro děti, mládež i dospělé je pak oblíbené LANOVÉ CENTRUM. Nabízí zajímavé programy pro školy, veřejnost i firmy se vzdělávacím cílem či pouze pro pobavení. V areálu je 27 překážek vysokých, 10 nízkých a 12 metrů vysoká lezecká věž. Do programů je možné zařadit několik atrakcí – adrenalinové skoky, velký zhup zvaný „Big swing“ nebo nový okruh lanovek. Ten patří s pěti přejezdy a délkou téměř 300 m k nejdelším v republice. Velké oblibě se těší letní příměstské tábory „Pod lany“ pro všechny věkové kategorie a také akreditované kurzy stavby lanových překážek.

Všechny informace naleznete na www.luzanky.cz nebo www.facebook.com/luzanky.lesna

Romana Latová, Lužánky – SVČ, pracoviště Lesná

lesna luzanky1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Centrum AMAVET - Junior Brno

amavetCentrum AMAVET - Junior Brno, p. s., (dále jen Centrum), sídlící v Cacovické ulici 6, je jedním z center Asociace pro Mládež, Vědu a Techniku AMAVET působících na území České a Slovenské Republiky s cílem sdružovat mladé lidi se zájmem o vědu a techniku a podporovat talenty mezi dětmi a mládeží skrze volnočasovou činnost. V současnosti patří mezi nejaktivnější centra v celé republice, a to nejen v hlavní oblasti svého zájmu, ale s rozšířenou činností zahrnující výuku dopravní prevence na prvním stupni základních škol.

Centrum bylo založeno v roce 1998 s prvními otevřenými zájmovými kroužky pro děti a mládež a od doby svého založení byla nabídka kroužků mnohokrát doplněna o nové útvary. Souběžně s volnočasovou činností se rozjížděl klub přátel AMAVETu, kde se setkávali členové kroužků mezi sebou a navzájem si předávali své znalosti a dovednosti. Snahou Centra vždy byla maximální dostupnost, a proto se naše kroužky s cenou 1000 korun za školní rok řadí k nejlevnějším v Brně.

Klasická nabídka kroužků zahrnuje kroužek Robotiky, kde se děti naučí jemné motorice a časem přejdou i k programování – Centrum je jedním z mála subjektů v Jihomoravském kraji, který se touto činností zabývá a jediným, který se robotice věnuje již u dětí od 4. třídy ZŠ, dále Práce s počítačovou grafikou, kde se děti seznámí se základy práce v grafických programech a časem se naučí vytvářet i složitější grafické animace a videa. V kroužku Baltík se mladší děti seznámí se základy programátorského myšlení a programování a v případě zájmu se mohou později přidat i do dalšího z našich kroužků, který se zaměřuje na Programátorské jazyky a Programování.

Kromě klasické volnočasové činnosti Centrum pořádá, spolupořádá nebo participuje na velkém množství činností pro děti i veřejnost. Jedná se třeba o velké soutěže EXPO Science AMAVET nebo Dopravní soutěž mladých cyklistů. V první z nich se utkávají studenti středních škol a gymnázií v oblastech technických, vědních, přírodovědných a humanitních projektů, kde nejlepší řešitelé postupují do národního finále a v případě dalšího úspěchu pokračují na mezinárodní pole do nejprestižnějších soutěží jako je Intel ISEF nebo I-SWEEEP. Každoročně Ministerstvem dopravy vyhlašovaná Dopravní soutěž mladých cyklistů je zase zaměřená na porovnání znalostí dětí základních škol v oblasti dopravní výchovy, prevence a nezbytné první pomoci. Dále Centrum pořádá víkendové akce, povětšinou zaměřené na specifická období Vánoc, Velikonoc apod. a příměstské tábory, a to v průběhu celého léta a jarních prázdnin.

Od roku 2003 se Centrum aktivně věnuje výuce dopravní výchovy ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna. Výukový program Dopravní výchova v sobě kloubí výhody klasického výkladu a praktických pomůcek s moderními trendy výuky využívajícími multimediální aplikace, interaktivní programy a projekce. V průběhu let Centrum zahájilo výuku i na dalších dvou místech, prve na detašovaném pracovišti na ZŠ Pastviny a od roku 2015 provozuje i dopravní hřiště v Brně-Řečkovicích, kde probíhá praktická výuka dopravní výchovy žáků základních škol.

Centrum působí v Brně již téměř dvacet let a za dobu své existence se zapsalo do povědomí mnoha Brňanů a naši činnost podporuje jak Krajský úřad Jihomoravského kraje, tak i Magistrát města Brna. Jelikož se Centrum v posledních letech hodně rozšířilo, hledáme lidi, které by měli zájem nám v naší práci pomáhat, ať už ve formě spolupráce na činnostech, nebo jinou formou podpory. Více informací najdete na našich webových stránkách www.amavet.org

Pavel Čížek, ředitel centra

amavet2amavet1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Aktuálně z Unie pečujících

V minulém příspěvku jsme Vás informovali o tom, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout. Nyní se vracím, abych Vás informovala o tom, co se v Unii událo, čeho jsme se zúčastnili a zejména, co chystáme.

Naši členové se zúčastnili několika konferencí týkajících se problematiky pečujících, vzdělávacích akcí, poskytli poradenství pečujícím, zúčastnili se jednání na úrovni veřejné správy. Proběhlo první svépomocné setkání pečujících v Café Práh. Uspořádali jsme konferenci v Židlochovicích, kde byla také po dobu konání konference a po skončení možnost odborného poradenství. S příspěvky vystoupili – paní Olga Hubíková s příspěvkem na téma dobrovolnosti a možnosti volby zda pečovat či ne, paní Dagmar Šléglová mluvila o péči o pozůstalé, paní Iva Týcová informovala o sociálních dávkách, pan Zdeněk Choura přednášel o péči o lidi s demencí a pan Lukáš Karnet se věnoval postavení člověka s postižením v rodině.

Bylo uzavřeno přihlašování do 3. ročníku fotosoutěže, fotky budou nyní vyhodnoceny, připraveny pro vystavování a dne 23. listopadu na vernisáži v Café Práh budou slavnostně vyhlášeny vítězné fotografie a předány ceny. Na vernisáž srdečně zveme, přijďte se podívat na zajímavé fotografie, strávit podvečer v příjemné atmosféře.

Na listopad připravujeme konferenci v Boskovicích s obdobným programem jako v Židlochovicích a v prosinci konferenci ve Ždírci na téma péče o seniory. Více na www.uniepecujicich.cz

Zdeňka Michálková, předsedkyně Unie pečujících, z. s.

up 2

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Skutečně zdravá škola pomáhá zlepšovat školní stravování

skutecne zdrava skolaNa území naší městské části má sídlo a administrativní centrálu významná, celostátně působící organizace. Je to občanská iniciativa Skutečně zdravá škola usilující o zlepšení školního stravování prostřednictvím zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování.
Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.
Program funguje pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je do programu zapojeno 300 škol z celé České republiky a 32 z nich již splnilo bronzová kritéria, dvě školy splnily stříbrná kritéria.
Z městské části Brno-sever je do programu zapojena Mateřská a Základní škola Sluníčko – Montessori na ulici Šrámkova. Pokud si přejete, aby se do programu zapojila také škola, kterou navštěvují vaše děti, předejte informace o programu vedení školy. Více informací, kontakty a seznam všech zapojených škol najdete na www.skutecnezdravaskola.cz

Helena Burianová, Skutečně zdravá škola

skutecne zdrava skola1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: No to se ví, zase se sejdem, za sedm let, či příští tejden...

…a opravdu jako v té písničce se scházejí Lesňáci z pionýrské skupiny Lesná, tu na srazu pamětníků nebo na pracovním výjezdu na Kratiznu či na klasickém táboře.
Naše škola na Blažkově ulici byla po léta naším domovem do roku 1990. Potom jsme začali podporovat oddíly v různých místech v Brně, dle výskytu našich vedoucích a možností získat nějakou klubovnu. Jsou to popelárny, kočárkárna, prádelna... Rychlé šípy to neměly jiné. Výjezdy se plánují na prodloužené víkendy, protože se prodražilo cestovné a hromadné slevy jsou minimální. Udržování a budování tábora je stále výsledkem nadšení a obětavosti vedoucích a přátel skupiny. Částečně pomocí dotací i darů opravujeme stany a s pomocí místních řemeslníků a firem jsme se pustili i do velkých úprav 200 let staré hájovny.
Již třetí generace dětí se tam učí pracovat se dřevem, s různým nářadím, zatápět a dobře topit, umět se chovat v přírodě a sem tam jí i pomoci – vysazením stromků, úklidem lesa, spravením cesty…
Protože jsme kdysi začínali naši existenci s jedním starým batohem, dvěma věšáky a třemi hrami ,,Člověče nezlob se‘‘, byli jsme vděčni těm, co nám na startu zapůjčili svoje tábořiště, kde jsme se dávali dohromady. Náš velký dík patří již historické ,,Zeměpisné společnosti po cestách vlasti“ z Lužánek a skupině Milana Genserka. Proto i my rádi pomůžeme těm, kteří mají snahu s dětmi pracovat a poznávají, jak je to bez zázemí těžké. Je fajn, když vidíme, jak se po čase někteří postaví na vlastní nohy a potom třeba pracují v A-tomu nebo založí svůj spolek. Taky jsme v poslední době narazili podle rčení: ,,Za dobrotu na žebrotu!“, ale to nás nesmí odradit. Škody jsou značné, ostuda veliká, ale najdou se lidé, kteří pomohou, poradí a stále zdraví – jak to u nás bývalo zvykem – ,,Dobrý den, co mám dělat?“
Oslovilo Vás moje povídání?
Spojení je pořád stejné: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ozve se vám Johana (Hana Mrázová)

ps lesna

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Nadační fond dětské onkologie KRTEK

krtekNadační fond dětské onkologie KRTEK vznikl roku 1999 za účelem podpory práce lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a je její neoddělitelnou součástí. Zakladatelem a předsedou správní rady tohoto nadačního fondu je prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., přední český dětský onkolog, přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno a LFMU.
Hlavní snahou nadačního fondu je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče o ně v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Nadační fond dětské onkologie KRTEK rovněž zajišťuje dovybavení pracovišť kliniky dětské onkologie, přispívá na výzkum a na vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváří projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily. V období po náročné a dlouhodobé onkologické léčbě podporuje nadační fond postupný návrat dětských pacientů zpět do běžného života prostřednictvím rekondičních a resocializačních aktivit, kterými jsou letní a zimní tábory, prodloužené víkendy pro rodiny s dětmi a týdenní poznávací zahraniční zájezdy pro adolescenty.
Rodinám je k dispozici sociální koordinátorka nadačního fondu, která zajišťuje především komunikaci s rodiči hospitalizovaných dětí a pomoc rodinám při řešení sociálních problémů vzniklých v souvislosti s léčbou jejich dětí. Koordinátorka rovněž informuje rodiče nových pacientů o možné podpoře ze strany Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK.
V případě domácí péče o terminálně nemocné děti hradí Nadační fond dětské onkologie KRTEK veškeré náklady spojené s přítomností lékaře a sestry, případně sociální koordinátorky, v rodině umírajícího dítěte. Jde nejen o umožnění bezbolestného a klidného odchodu nevyléčitelně nemocných dětí, ale i o psychologickou a emoční podporu rodičů, sourozenců a dalších příbuzných nemocného dítěte, kteří se nacházejí v těžké životní situaci.
Cílem širokého rozsahu činnosti Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK je účinná podpora náročné práce lékařů a zdravotnického personálu Kliniky dětské onkologie FN Brno tak, aby boj se zákeřnou nemocí byl co nejúspěšnější, aby procento vyléčených dětí dále rostlo a aby návrat vyléčených dětí do běžného života byl co nejpříjemnější a nejrychlejší.

Irena Korvasová Čánská,
výkonná ředitelka Nadačního fondu dětské onkologie Krtek

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Turistický oddíl Jiřího Wolkera

to j wolkeraS příchodem pošmourného podzimního počasí, kulichů a zmrzlých prstů nás definitivně opouští letní bezstarostnost a všichni se zase vracíme do zajetých pracovních či školních kolejí. Pokud však hledáte způsob, jak svým dětem zajistit prázdninové rozptýlení i během školního roku, rádi bychom Vám představili náš Turistický oddíl Jiřího Wolkera.
Zabýváme se turistikou, naukou o přírodě, tábornickými dovednostmi – to vše se snažíme převést do moderní doby a předat zábavnou formou dál. Samozřejmě hrajeme spoustu her. Vždy jednou týdně probíhají hodinu a půl trvající schůzky v oddílové klubovně na Lesné (v Nadačním centru Maják na Majdalenkách), které jsou rozdělené podle věku dětí a jsou vedené kvalifikovaným vedoucím a instruktory. Každý druhý víkend zároveň pořádáme jednodenní či vícedenní výpravu, buď na nějaké zajímavé místo, anebo na naši turistickou základnu Čachnov na Vysočině.
Vyvrcholením celoroční činnosti je potom tematicky laděný letní tábor v Pusté Rybné v srdci Žďárských vrchů, kde si děti mohou vyzkoušet, jaké je to spát ve stanu, rozdělávat oheň nebo spolu s ostatními kamarády přemoct strašlivého draka v jeskyni.
Pokud Vás činnost našeho oddílu (nebo jak říkáme „turisťáku“) zaujala, více informací najdete na wolker.psslunovrat.cz nebo přímo kontaktujte našeho hlavního vedoucího Zdeňka „Hókyho“ Valíčka na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rádi vás mezi sebou uvidíme.

Alena Jašková, oddíl Jiřího Wolkera

to j wolkera1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Unie pečujících informuje

Doufám, že jste prožili příjemné vánoční svátky, oslavili Nový rok a těšíte se na nadcházející nový rok 2018. V tomto období bývá zvykem bilancovat, dělat plány a předsevzetí na rok nový. Co se týká Unie pečujících, byl rok 2017 pro nás rokem dobrým. Naše členská základna se rozrůstá (nové členy přivítáme stále s potěšením a radostí), naše činnost je úspěšná. V závěru roku jsme uspořádali vernisáž fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme, byli vyhlášeni vítězové a fotografie jsou opět připraveny pro putovní výstavy. Pořádali jsme několik odpoledních konferencí/seminářů pro pečující v menších městech našeho kraje i krajů okolních, které budeme pro kladný ohlas a zájem opakovat. Jsme rádi, že se podařilo uzavřít Memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem, spolupráce s městem Brnem se také rozvíjí, a to na poli rodinné politiky. Vítáme tento postoj, protože pečující i pečovaný patří do rodiny a je v zájmu všech, aby mohla být tato péče udržena a rozvíjena a ideálně každý, kdo potřebuje nějakou formu péče, mohl ve svém prostředí zůstat tak dlouho, jak si přeje. A každý, kdo chce a je schopen pečovat, mohl pečovat aměl k tomu náležité podmínky. V naší další dosavadní činnosti budeme pokračovat dál a naplňovat tak náš cíl.
Všem našim příznivcům děkujeme za přízeň a jim i všem pečujícím přejeme, aby nový rok splnil jejich očekávání, přinesl jen dobré a poskytl dostatek sil, energie a zdraví pro vše, co děláte a chcete dělat.

Zdeňka Michálková, předsedkyně Unie pečujících, z. s.

up 3

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Společnost Podané ruce – Terapeutické centrum na Bratislavské

podane ruceSpolečnost Podané ruce, o. p. s., poskytuje komplexní služby v oblasti prevence a léčby závislostí, nabízí všestrannou pomoc závislým i jejich blízkým. Historie Společnosti Podané ruce se píše již od roku 1991, v současnosti má řadu poboček a svojí působností pokrývá téměř celou oblast Moravy. Jedno z Terapeutických center Společnosti, kde se závislosti ambulantně léčí, najdete i v lokalitě Brno-sever na Bratislavské 69.
Žádná závislost ale nevzniká jen tak. Než dojde na léčbu, museli klienti, kteří využívají služeb centra, ujít dlouhou cestu. Odborníci ze Společnosti Podané ruce proto dlouhodobě působí na poli prevence ve školách i v přímé interakci s dětmi a mládeží v rámci nízkoprahových zařízení, které mladým lidem pomáhají aktivně a smysluplně trávit volný čas. Rodičovskou roli, která je v tomto ohledu zásadní, však plně nahradit nelze.
Co dělají vaše děti ve volném čase?
Vědět, co dítě dělá a s kým se schází, je asi hlavní, v čem má mít každý rodič jasno. V mnoha případech tomu tak ale není. Možná vás překvapí, že české děti a mladiství obsadili podle celoevropských srovnání horní příčky v konzumaci alkoholu, cigaret i konopných drog. Zároveň téměř 40 % mladých ve věku 16 let má zkušenost s nějakou nelegální drogou*. Jednorázový experiment s drogami nevede automaticky ke vzniku závislosti, pro určitou skupinu mladých to však představuje odrazový můstek do bludného kruhu závislostí, ze kterého se později těžko hledá cesta ven.
Je třeba s dítětem či dospívajícím mluvit, neztratit s ním kontakt. Jen tak je možné pochopit, co se v jeho životě právě děje a případně včas zaznamenat varovné příznaky a změny v chování, které mohou být předzvěstí větších problémů. Pokud víte, nebo se domníváte, že vaše dítě bojuje se závislostí, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Vzniklou situaci je třeba řešit co nejdříve. Se zákazy a křikem toho doma moc nezmůžete, spíše tím všechno jen zhoršíte. Ve hře je budoucnost vašeho dítěte, naprostá většina závislostí v dospělém věku má totiž svoje kořeny v období dospívání.
Dětské hráčství a závislosti na sociálních sítích
Na děti a dospívající čeká aktuálně spousta nástrah, s nimiž předchozí generace nemají často žádné zkušenosti. To se týká i nových rizik vedoucích ke vzniku nejrůznějších závislostí jako je hraní počítačových her nebo obecněji závislost na internetu či sociálních sítích. Na internetu se každodenně pohybuje drtivá většina dospívajících, více než 40 % z nich stráví ve všední den na internetu 4 a více hodin*. Znalost práce s počítačem a dobrá orientace v prostředí internetu je však pro budoucí uplatnění mladých lidí určitě žádoucí. Nalezení rovnováhy mezi prospěšnou nutností, zábavou a neřízenou závislostí může být někdy pořádný oříšek vyžadující také odbornou pomoc.
*Studie ESPAD 2015
Pokud se potřebujete ohledně závislostí poradit, nebo přímo hledáte pomoc, nebojte se obrátit na zkušené odborníky ze Společnosti Podané ruce. Můžete se zeptat anonymně, v Brně je vám k dispozici také specializované Poradenské centrum. Podrobnější informace a kontakty najdete na webu www.podaneruce.cz.

Společnost Podané ruce, o. p. s.

podane ruce1Zkušený personál nízkoprahového zařízení v Brně pomáhá dětem smysluplně trávit volný čas

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Sluníčko otevírá novou pobočku na náměstí 28. října a třídu pro předškoláky na Černopolní

slunicko detemU příležitosti nově otevřených poboček na náměstí 28. října a Černopolní, které lze po domluvě kdykoli navštívit, bychom vám rádi představili Občanské sdružení Sluníčko dětem.
Občanské sdružení Sluníčko dětem, z. s., se sídlem v Brně, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady, je spolek, který se zabývá prosazováním alternativních metod ve vzdělávání. Cílem spolku je výchova k multikulturalismu, tolerance a úcta k lidským právům, integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do společnosti a podpora volnočasových aktivit dětí.
Ústřední filozofií spolku je Montessori pedagogika, která se prezentuje mottem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. V Dětském centru Sluníčko umožníme každému dítěti harmonický rozvoj jeho osobnosti a rodičům poskytneme potřebné informace o této metodě, neboť možnost vytvářet základ zdravé osobnosti spočívá ve vzdělání nás dospělých. Pedagogika Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte, plně koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku.
Občanské sdružení je zapojeno do projektu Evropské unie, který se týká provozování dětských skupin. Dětská skupina je zařízením péče o dítě v předškolním věku, konkrétně již od 1 roku věku. Dětská skupina tedy usnadňuje rodičům sladit rodinný a pracovní život. Od června 2016 provozuje spolek Dětskou skupinu Sluníčko na adrese Jana Babáka 11 v Brně –Králově Poli. Kapacita tohoto zařízení je 12 dětí ve věku od 1 do 6 let. Od září 2017 byla současně nově otevřena Dětská skupina Černopolní na adrese Černopolní 37a, Brno – Černá Pole. Tato dětská skupina je zaměřena především na přípravu starších dětí ve věku 5–6 let, které následující rok začnou povinnou školní docházku na základní škole.
Spolek nyní nově otevřel zařízení pro nejmenší děti na náměstí 28. října. Zde jsou kompletně zrekonstruované prostory určené pro Dětské centrum Sluníčko a Klubík pro nejmenší.
Klubíky pro nejmenší provozované občanským sdružením jsou zařízení pro děti od 1 roku do 6 let, kam primárně přicházejí děti, které nemají zkušenost s edukací mimo domácí prostředí. Tento typ zařízení také vyhledávají rodiče, kteří preferují nepravidelnou týdenní docházku. Kapacita Klubíku je maximálně 7 dětí na lektora. Klubíky najdete na adresách: Jana Babáka 11, Bzenecká 23 a náměstí 28. října. Rodiče mohou využít také Mikrojesle na Bzenecké 23, které mohou navštěvovat max. 4 děti ve věku 6 měsíců – 4 roky.
V rámci volnočasových aktivit nabízí spolek řadu kroužků, ale také vzdělávacích seminářů, jak pro pedagogy, tak i pro rodiče. Například formou večerních Montessori školiček, kdy nabízíme rodičům vhled do práce nejen s materiálem, ale do celého systému Montessori pedagogiky a možnost vyzkoušet si praktickou práci s materiálem.
Pro více informací o našem konceptu a volných místech nás kontaktujte na webových stránkách www.slunicko-detem.cz nebo na Facebooku „Občanské sdružení Sluníčko dětem“.

Michal Axamit, manažer spolku

slunicko detem1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Lipka – místo, kde se o přírodě nejen učí

lipkaLipka je jednou z největších a nejstarších organizací v České republice, která se věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Založila ji v roce 1991 parta kamarádů s cílem vytvořit přívětivé místo pro všechny, kdo se zajímají o přírodu a chtějí žít způsobem ohleduplnějším k životnímu prostředí. Dnes je už Lipka velká, má čtyři pracoviště v Brně a jedno na Drahanské vrchovině, pracují tu desítky pedagogů a každý rok na naše akce zavítá několik téměř 30 tisíc návštěvníků. Naše nabídka je velmi pestrá.
Pro děti i dospělé, se školou i ve volném čase
Žáci všech typů škol k nám přicházejí na výukové programy na jeden nebo více dní, jezdí s námi také na školy v přírodě. Pro učitele připravujeme řadu vzdělávacích seminářů, kurzů a terénních exkurzí, podílíme se také na výuce pedagogů na vysokých školách.
Ve volném čase k nám pravidelně chodívají nejen děti. Kroužky, kluby a dílny zaměřené na přírodovědu, turistiku, výtvarné činnosti či práci s přírodními materiály jsou většinou pro děti, některé jsou ale určené pro dospělé či speciálně připravené pro seniory. Také mezi hojně navštěvovanými prázdninovými tábory se najdou akce určené dospělým.
Kdo chce na Lipku zavítat jen občas, je zván na velmi oblíbené akce pro veřejnost: Den Země, Vánoční Lipku či Slunovrat. Může také navštívit naše ukázkové přírodní zahrady, případně zahradní kurzy.
Chcete-li ochutnat něco od nás z pohodlí svého domova, sáhněte po publikacích našeho Edičního centra. Vydává didaktické hry, skládačky, sešity luštěnek, materiály pro přírodní zahrady, atlasy do kapsy, metodiky pro pedagogy a další.
Pracoviště Jezírko – nejlepší učebnou je les
Kousek za Soběšicemi, na místě bývalé lesovny, vzniklo v roce 2004 čtvrté pracoviště Lipky – Jezírko. Protože sídlí v malebném prostředí lesů, zabývají se tu zejména tématy spojenými s lesem a vodou. Má k tomu také řadu speciálních výukových a herních prvků. Můžete tu například prolézat šestnáctimetrovou chodbou mraveniště nebo poslouchat zvuky v nočním lese. Velká část výuky probíhá přímo v okolních lesích, protože – jak zní motto Jezírka: Naší nejlepší učebnou je les.
V okolí Jezírka najdete také Lesní naučnou stezku. Na tento dvoukilometrový okruh s osmi interaktivními zastaveními se můžete vydat kdykoliv, nejlépe s dětmi. Na vlastní kůži si vyzkoušíte a ověříte některé přírodní jevy a zákonitosti života v lese.
Jezírko dále pořádá velmi oblíbené akce pro veřejnost. Na jednu z nich – Otvírání studánek – bychom vás rádi pozvali právě nyní, jarní zvyky spojené s tradičním čištěním studánek si připomeneme 7. dubna.
Více informací o Lipce i Jezírku, stejně jako přehled všech našich akcí najdete na stránkách www.lipka.cz. Materiály Edičního centra jsou dostupné v našem e-shopu: www.lipka.cz/e-shop.
Těšíme se na setkání s vámi!

Amálie Rosíková, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

lipka1lipka2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Soběšická devítka v prvním školním pololetí

 

V Soběšicích již od roku 2013 funguje skautský oddíl Soběšická devítka. V tomto článku bychom rádi představili náš oddíl a aktivity, které podnikáme.
Jsme smíšený (koedukovaný) skautský oddíl. Naším cílem je v dětech probouzet zvědavost, samostatnost a zodpovědnost za sebe i za druhé. Vodítkem nám k tomu jsou zásady, kterými se skauti řídí již více jak sto let. Soběšická devítka spadá pod středisko Dvojka Brno, jehož tradice sahá až do období první republiky. I přes relativní mládí našeho oddílu tedy čerpáme zkušenosti od dalších oddílů ve středisku. Na začátku školního roku jsme přibrali 9 nováčků, takže teď je nás kolem třiceti.
V průběhu roku se scházíme jednou týdně na klubovně v Soběšicích, kde se postupně věnujeme různým tématům (pobyt v přírodě, dopravní značky, první pomoc…), se kterými se hravou a kreativní formou seznamujeme. Těžištěm skautského oddílu jsou však celodenní a víkendové akce, které jsou o letních prázdninách korunovány dvoutýdenním táborem. Klademe důraz na samostatnost, schopnost snášet nepohodlí, manuální zručnost, týmovou spolupráci a zejména schopnost vycházet s ostatními lidmi, učit se od nich a pomáhat jim. Myslíme si, že to jsou dovednosti, které se v životě budou ještě mnohokrát hodit. Na táboře tedy držíme noční hlídky, sekáme dřevo, jíme z ešusů, umýváme nádobí, ale také hrajeme noční bojovky, stavíme akvadukty ze dřeva, vynalézáme knihtisk a lovíme mamuty.
V tomto školním roce jsme toho už stihli docela dost. V říjnu jsme vyrazili na zahajovací výlet do Čebína, kde jsme navštívili zajímavou rozhlednu na vrcholu základnové stanice mobilního operátora. Týden nato jsme se zúčastnili skautské drakiády – soutěže v pouštění draků.
V listopadu jsme vyrazili na výpravu do Třebíče. Během městské hry jsme cvičili orientaci v mapě a pomocí různých úkolů jsme odhalovali pohnutou historii města a jedinečnou atmosféru památky UNESCO. V listopadu jsme také stihli “deskové odpoledne”, kam členové oddílu mohli přivést i své kamarády a hrát nejrůznější deskové hry.
V prosinci jsme chtěli jít bobovat stejně jako loni, ale letos nám bohužel počasí nepřálo, věnovali jsme se proto vyrábění různých dekorací a kožených náramků. Před Vánoci jsme na schůzce ozdobili perníčky, které jsme pak rozdávali při rozsvěcení soběšického vánočního stromu.
V lednu jsme pořádali výlet v okolí Soběšic, který nás nakonec zavedl na ranč, kde jsme se mohli projet na koni.
V druhém pololetí nás ještě čeká: jedno deskové odpoledne, tři výlety, dvě výpravy, a hlavně účast na mezinárodní skautské akci Intercamp, která se letos koná v Belgii. Nakonec se těšíme na tábor v klasických stanech s podsadou, který probíhá na začátku srpna. Tábory jsou vždy tematicky orientované. V minulosti jsme prožívali například putování Tolkienova Společenstva prstenu nebo dobrodružství kapitána Nema z verneovky 20 000 mil pod mořem. Loňským tématem byla historie lidstva od pravěku až po současnost. Uvidíme, co nás potká letos.
Nové členy přijímáme obvykle na začátku školního roku, požadujeme pouze, aby už chodili do školy. Uvítáme i zájemce od třinácti let výše, kteří by se časem rádi podíleli na vedení oddílu, ti se mohou ozvat kdykoliv. Není třeba mít žádné zkušenosti a dovednosti, stačí chuť učit se novým věcem. Více informací o oddílu najdete na stránkách www.skaut-sobesice.cz a obecné informace o skautingu jsou k dispozici na www.skaut.cz.

Adam Kučera, vedoucí oddílu

sob devitka 2 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Dvacet let buddhismu Diamantové cesty v Brně

 

buddhBuddhistické centrum v Divišově čtvrti
Od roku 1999 je nedílnou součástí Divišovy čtvrti centrum buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Co to vlastně je? Je to místo, kde se lidé scházejí, aby společně meditovali, poslouchali přednášky, vzdělávali se v tématech, která buddhismus obsahuje, setkávali se, poznávali, přátelili, společně pracovali.
Centrum této buddhistické školy je pod vedením lamy Oleho Nydahla, který pochází z Dánska. Před více než čtyřiceti lety se svou ženou Hannah cestovali na Východ, do Indie, Nepálu a Sikkimu, kde se oba stali žáky významného učitele tibetského buddhismu linie Karma Kagjü, 16. Karmapy. Ten je také požádal, aby začali učit buddhismus na Západě.
Výsledkem aktivity lamy Oleho a jeho ženy Hannah je i centrum v Brně. Můžeme říci, že je to místo nejen české, ale také mezinárodní. Přijíždějí sem učitelé a zájemci o buddhismus z celého světa.
Stručná historie buddhistického centra
V roce 1998 měl v Brně první přednášku lama Ole Nydahl a rok na to se objevila příležitost pronajmout si bývalou školku v Divišce. Tak se nastartovalo jedno z dnes největších center v ČR. Zpočátku pronajímanou školku v roce 2003 buddhisté z vlastních zdrojů koupili (centrum je dodnes financováno z vlastních zdrojů). Protože skupina stále rostla, objevily se úvahy o rekonstrukci staré budovy, která už kapacitně nedostačovala rostoucímu zájmu Brňanů o buddhismus. Postupně se ukázalo, že nejlepší volbou je výstavba zcela nového objektu na místě starého centra.
V průběhu realizace projektu se centrum přesunulo do přechodných prostor na ulici Špitálka. Na jaře 2009, po demolici staré budovy, začala stavba zcela nové. Vedle stavební firmy se na ní podílela také řada dobrovolníků – členů centra. Společná práce přinesla mnoho nových přátelství. Do nové budovy na ulici Trtílkova se centrum vrátilo v lednu 2011, tedy za necelé tři roky. A tak pokračoval starý příběh v nových kulisách, které ctí tradici funkcionalismu v Brně.
Dnes je v centru živo a téměř plno každý den. Lidé přicházejí meditovat, na úvodních pondělních přednáškách se občas sejde až 100 lidí z řad buddhistů i veřejnosti. Buddhisté pořádají také přednášky ve městě, výstavy či filmové festivaly. Každý rok, zpravidla v květnu, mají u buddhistů dveře dokořán pro širokou veřejnost a školy v rámci dne otevřených dveří.
Brněnské centrum pravidelně navštěvuje také lama Ole Nydahl. Naposledy se tak stalo 20. prosince 2017, kdy poctil centrum návštěvou při příležitosti dvaceti let buddhismu Diamantové cesty v Brně.
Buddhisté a Divišova čtvrť
Divišova čtvrť má silnou kulturní komunitu, na jejímž životě se buddhisté rádi podílejí a zapojují se do místních občanských aktivit. V roce 2011 podpořili iniciativu proti vedení hlavního tahu přes „náves“ Divišky na Sadovou. Každý rok pořádají buddhisté akci pro sousedy, kdy jsou všichni obyvatelé Divišky pozváni na zahradu centra na večer s grilováním, točeným pivem a hudbou. Divišáci a buddhisté společně slaví dětský den i adventní rozsvícení vánočního stromu na náměstíčku.
Co je to tedy ten buddhismus?
Buddhistické učení je nazýváno dharma, což se dá přeložit souslovím „jak se věci mají“. Toto učení popisuje svět a člověka, to, jak funguje, čím je. Ale především obsahuje metody, které může každý používat ve svém životě a které vedou k rozvoji prožitku štěstí, radosti, neohroženosti a soucitu. Cílem buddhismu není nic jiného než lidské štěstí a plně rozvinutý potenciál, který v sobě všichni máme.
Buddhismus obsahuje informace, které může člověk kriticky srovnat s vlastní zkušeností v životě. Je v něm možno klást otázky a dostávat odpovědi. Není třeba věřit, ba naopak je třeba prověřovat. Je to přístup, který jako základ předpokládá převzetí plné odpovědnosti za svůj život. Následně pochopení, že nejsme na světě sami, a že má smysl udělat něco užitečného také pro druhé. A nakonec je buddhismus také pohled na člověka jako bytost s potenciálem dokonalosti, kterou je možné odhalit a rozvíjet.
Buddhismus ale není jen teorií, je také praxí. Poskytuje návody na to, jak s vlastní myslí a svým prožíváním pracovat. Důležitou součástí této práce je meditace. Buddhistická meditace je konkrétní metodou, kterou může každý zařadit do svého života, a změnit tak postupně své prožívání světa. Meditace umožňuje nejen rozumově vědět, ale i na úrovni prožitku zakoušet to, co buddhismus učí. Člověk si tak může ověřit, jestli tyto metody opravdu fungují.
A pokud by vás zajímalo, „jak se věci mají“ z pohledu buddhismu, můžete přijít na některou z přednášek. Informace o nich najdete na webu brno.bdc.cz.

Jakub Koutný, centrum buddhismu Diamantové cesty Brno

buddh2buddh1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskutečnilo se Setkání aktérů rodinné politiky

V poslední únorové úterý se v brzkých odpoledních hodinách sešlo ve Family a Senior Pointu na Lesné 44 zástupců aktérů rodinné politiky, aby společně zhodnotili dosavadní pokroky v této oblasti a rokovali o tom, kam dál. Původně očekávanou větší účast narušila chřipková epidemie opravdu v plném rozsahu, společně s řadou soukromých či pracovních povinností.
Možná se prvně ptáte – kdo je aktérem rodinné politiky?
Jsou to všechny neziskové organizace na území Brna-sever, ale také školy všech stupňů, včetně školek nebo Mendelovy Univerzity a nemohou chybět ani příslušné instituce jako Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Národní centrum pro rodinu nebo Oddělení rodinné politiky Jihomoravského kraje (krácený název) a další a samozřejmě veřejnost. Tyto všechny zmíněné organizace a instituce vyslaly jednoho či dva své zástupce. V tomto plénu pak mohlo dojít k plnohodnotné debatě o budoucích opatřeních rodinné politiky.
Program zahájila místostarostka Miriam Kolářová, kdy po úvodním slovu, v kterém připomněla význam a smysl rodinné politiky, následovala prezentace, v níž paní místostarostka seznámila přítomné s pokroky za uplynulý rok.
Z prezentace bylo zřejmé, že 5 z 6 opatření prorodinné politiky, která byla schválena na podzim roku 2016, jsou splněna nebo se plní průběžně. Jedná se o tato opatření: 1) Koordinace komunikace mezi školou a rodiči 2) Zřízení mezigeneračního centra (Family a Senior Point, vzdělávání, přednášky, workshopy) 3) Vytvoření portálu organizací, spolků v MČ Brno-sever 4) Vzdělávání pro rodiče – kurzy 5) Referent pro rodinnou politiku 6) Nové rubriky Severníku (PR spolků a organizací…). Na zbývajícím opatření č. 1 začneme již brzy pracovat a věříme, že se jej tento rok podaří také naplnit. Přesto, že tato opatření byla ustavena ke splnění do roku 2019, máme téměř splněno již nyní. Tím samozřejmě možnosti, jak podpořit stabilitu a kvalitu života rodin na naší městské části, nejsou zdaleka vyčerpány.
Dále nám pan Jaromír Landa blíže představil všechny funkce a výhody chystané mobilní aplikace – Průvodce severem, kterou v rámci rodinné politiky Úřad městské části ve spolupráci s Mendelovou Univerzitou připravuje. V dalším bloku vyplnili účastníci formuláře „Co děláme, nabízíme, potřebujeme“, které mohli později navzájem volně procházet. Před oblíbenou občerstvovací přestávkou jsme se ještě společně vyfotili. Po doplnění energie se účastníci opět sešli u stolů, tentokrát se však rozesadili dle životních fází rodiny dle věku dítěte (těhotenství, kojenec, mladší školní věk atd.) do celkem 5 skupin. Tyto skupiny pak diskutovaly o tom, co by právě tyto rodiny, v té které konkrétní fázi, ocenili.
V rámci těchto skupin se diskutovalo například o dopravě dětí do a z mateřských škol, čtení pohádek dětem seniory, o dalším zpřehlednění volnočasových aktivit (pozn.: zlepšení očekáváme se spuštěním mobilní aplikace), o možné instalaci veřejných grilů či solárních terminálů pro dobíjení mobilních telefonů například u hřišť, v parcích apod., a o mnohém dalším. Přesto, že tyto výstupy nejsou pro vedení radnice závazné, budou zpracovány a předány k posouzení, zda některé zařadit jako další opatření rodinné politiky či do jiné příslušné agendy.
Protože bychom rádi tento formát akce opakovali každý rok, dotázali jsme se účastníků akce formou ankety, jak akci hodnotí, co bylo dobré a co bychom měli do příště zlepšit. Z odevzdaných anket jsme získali průměrné hodnocení (jako ve škole) 1,7. Tedy školní hantýrkou řečeno – lepší dvojka.
Závěrem bych zde rád poděkoval všem účastníkům akce, za to, že přišli a aktivně se zapojili. Dále si velké díky zaslouží kolegové z radnice, kteří s přípravou pomáhali, jak před akcí, na místě, tak i po akci a KS Omega děkujeme za poskytnutí prostor.

Jan Priessnitz, referent pro rodinnou politiku

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Inspirujeme se životem našich předků – EkoCentrum Brno otevřelo unikátní centrum v brněnském Písečníku

logo ec 1

logo ec 2Mezi Černými Poli a sídlištěm Lesná se nachází bývalá nouzová kolonie, která vznikala na začátku minulého století.
Nezisková organizace EkoCentrum Brno zde zpřístupnila pro veřejnost původní domek ze třicátých let minulého století se zahradou a také pískovou stěnou – pozůstatkem někdejší těžby. Realizátoři a nadšení příznivci navracejí místu takřka vesnickou atmosféru, ukazují návštěvníkům, jak se zde žilo od počátku minulého století a připravují pro zájemce zážitky v podobě exkurzí, výstav, soutěží a tvůrčích dílen.
EkoCentrum Brno a jeho projekty
Nezisková organizace EkoCentrum Brno realizuje nepřetržitě od roku 1990 projekty zaměřené na podporu zdravého a ekologicky šetrnějšího životního stylu. Mezi nejoblíbenější patří Stezka zdraví z Brna do Lelekovic, tematické výukové programy nebo ojedinělá soutěž v knižní tvorbě dětí a mládeže Moje Veličenstvo kniha, která v příštím roce oslaví patnáct let existence.
EkoCentrum také vydalo desítky úspěšných publikací, například Větrné motory na Moravě, Desatero domácí ekologie, ediční řadu Dobrá rada, podílelo se na vydání prestižní čtrnáctisvazkové edice Chráněná území ČR. Novinkou je kniha o Písečníku, která vzbudila velkou pozornost, a v současné době jsou ještě v prodeji poslední výtisky.
Písečník: místo, které nespolykal čas
Historie Písečníku byla donedávna velmi málo zmapovaná. Přitom Písečník patří mezi někdejšími nouzovými koloniemi k těm nejlépe dochovaným.
Dům na adrese Písečník 94 patří k posledním, které se zachovaly i přes mnohá poškození v téměř původním stavu. EkoCentrum Brno se ujalo jeho obnovy v roce 2014. Všechny práce probíhaly s maximálním využitím místních materiálů a tradičních řemeslných postupů. Před očima návštěvníků a za vydatné pomoci nadšenců, dobrovolníků a příznivců zde vzniklo otevřené inspirační centrum s tradiční přírodní zahrádkou. Postupná obnova domu a zahrady je také praktickou ukázkou způsobu života našich předků, jejich přirozené šetrnosti a schopnosti s minimálními náklady pečovat o své obydlí. Projekt přispívá k připomenutí pozoruhodné historie tohoto místa, ale také ke společné novodobé snaze o jeho šetrné a inspirující oživení.
Zážitky a zajímavá setkání
Centrum Písečník 94 nabízí příjemnou domáckou atmosféru. Otevřeno pro veřejnost je tři dny v týdnu po celý rok, řada tematických akcí probíhá i mimo otvírací dobu. Počátek minulého století připomene dobročinný antikvariát, knihkupectví, vetešnictví nebo obchůdek s přírodními produkty. K velké radosti realizátorů sem stále častěji přicházejí také pamětníci, kteří svými vzpomínkami a třeba zapůjčením dobových fotografií a dokumentů pomáhají doplňovat mozaiku pozapomenuté minulosti tohoto výjimečného místa.
Brněnští i mimobrněnští nadšenci podporují tento unikátní projekt využitím nabízených služeb a také finančními a věcnými dary, od knih až po dobové nářadí a drobné předměty denní potřeby.
Po celý rok se mohou zájemci těšit na setkání se zajímavými lidmi, tvůrčí dílny, semináře, besedy, komentované exkurze a výstavy. Na září je například připravena zážitková akce pro všechny generace Objevujeme Písečník (středa 26. 9. 2018).
Další zajímavé informace a aktuální pozvánky jsou k dispozici na internetových stránkách.
Kde a kdy nás najdete
Ulice Písečník 94 v Brně (mezi Černými Poli a Lesnou, kousek od konečné tramvaje č. 5 a zastávky autobusu i vlaku Lesná-nádraží, přístup z ulice Merhautovy a Soběšické).
Otvírací doba pro veřejnost:
Út–Čt, 15–18.30 (po celý rok)
Realizátor projektu:
EkoCentrum Brno, p. s.
www.ecb.cz, www.pisecnik.cz

Zbyněk Zavadil, EkoCentrum Brno

ec 1

Starší název dnešní ulice Písečník se dochoval na původní orientační cedulce

ec 2Dům číslo 94 na zatím nejstarší objevené fotografii z roku 1935

ec 3ec 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční přírodní zahrádka je vyhledávaným místem pro relaxaci 

V současnosti funguje dům číslo 94 jako otevřené inspirační
centrum pro návštěvníky Písečníku

ec 5

Návštěvníci centra si mohou prohlédnout unikátní pískovou stěnu na okraji původního lomu

ec 6

Vernisáž výstavy soutěžních prací 14. ročníku soutěže Moje veličenstvo kniha

ec 7

Ukázky ze sbírek předmětů, které byly dříve součástí každodenního života

ec 8

Dobročinný antikvariát v Písečníku

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Život v 21. století

zivot21 logoŽivot v 21. století, z. s., provozuje Dětskou skupinu Brno-sever a Mikrojesle Brno-sever na ulici Jugoslávská 112a v Brně – Černých Polích. Obě zařízení jsou spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Dětská skupina Brno-sever má kapacitu 12 dětí a je otevřena celý rok i během letních prázdnin každý všední pracovní den od 7 do 17 hodin. Nabízíme pohodovou atmosféru, rozvoj dětské fantazie, pobyt na čerstvém vzduchu a zdravý pestrý jídelníček každý den. Dětská skupina má vlastní zahradu se skluzavkou, domečkem, posezením a dalším vybavením pro děti. Na 12 dětí máme dvě paní učitelky a nabízíme individuální přístup. Zdravou stravu bereme z Vitalité, zdravý restaurant – v roce 2017 získali bronzovou medaili a letos stříbrnou medaili a certifikát Skutečně zdravá jídelna.
Více informací o Dětské skupině a Mikrojeslích na stránkách www.zivot21.cz
Školní rok září 2018/19
Dětská skupina nabízí ještě několik volných míst na příští rok. Dětská skupina nabízí každý den 12 míst pro děti od 2 do 6 let. Pokud máte zájem, vyplňte žádost o přijetí a podepsanou žádost přineste nebo pošlete poštou. Před nástupem bude ještě třeba dodat potvrzení od lékaře a potvrzení o zaměstnanosti, více na stránkách www.zivot21.cz v sekci Dětská skupina si stáhněte dokumenty nebo volejte na tel. 608 41 06 51.

Vladimír Nezdařil, Život v 21. století

zivot21 1

zivot21 2

Mobilní aplikace Průvodce Severem nyní obsahuje integraci Servis desku

Už jste slyšeli o skvělé a moderní aplikaci „Průvodce Severem“? Aplikace vznikla díky spolupráci s Provozněekonomickou fakultou Mendelovy univerzity a odborným vedením katedry informatiky. Studenti informatiky lokalizovali všechna dětská hřiště a psí výběhy, které se nacházejí v městské části Brno-sever. Zaznamenávali různé informace o stavu hřiště, vybavení, přítomnosti stínu, vzdálenosti WC apod. Poté aplikaci naprogramovali a udělali jí příjemný a moderní design. Vznikl tak přehledný seznam, který zrevidoval a doplnil aktuálními fotografiemi hřišť a výběhů referent městské části pro rodinnou politiku.
V aplikaci se také nachází seznam sedmdesáti organizací a spolků aktivních v rodinné politice včetně kontaktních údajů. Organizace jsou přehledně rozděleny podle zájmové činnosti, zaměření na věkovou skupinu a orientaci na občany. Naleznete zde kontakty jak na kluby pro seniory, tak na pobočky sportovních organizací, jako je např. Sokol nebo organizace, které se zabývají prosociální činností – např. „Klára pomáhá“.
Nově nabízí aplikace také integraci jiné online služby městské části pro občany – „Servisdesk“. Díky Servisdesku můžete úřadu nahlásit problém, kterého si na hřištích přímo v terénu všimnete. Stačí si hřiště nebo psí výběh v aplikaci vyhledat a kliknout na tlačítko „Nahlásit problém“. Po rozvinutí formuláře pak můžete popsat např. rozbitou lavičku nebo nefunkční herní prvek. Referentka úřadu městské části poté tento problém předá na příslušný odbor, který vzniklou situaci bude řešit. Při jakékoliv změně bude občan informován formou SMS zprávy, případně e-mailem. Jednoduše si tedy můžete ověřit, v jakém stavu se váš podnět nachází a kdo na něm zrovna pracuje.
Aplikace je první svého druhu na území města Brna. Pokud se osvědčí, mohla by v budoucnu fungovat pro celé Brno.

Miriam Kolářová, místostarostka

servisdesk


Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Dobrovolnické centrum Hnutí Brontosaurus

brontosaurusHnutí Brontosaurus je celostátní organizace, která už téměř 45 let naplňuje vizi světa, kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují a ctí přírodu a kulturní bohatství a společně o ně pečují. Víkendovými či prázdninovými akcemi u nás prošly tisíce mladých lidí. Zůstaly za nimi desítky opravených památek, hektary pokosených chráněných luk, obnovené prameny či bezpočet vysazených stromů.
Dobrovolnictví, vzdělávání a zážitky ruku v ruce
Pro akce Hnutí Brontosaurus je typické to, že péči o přírodu a památky kombinují se zajímavým účastnickým programem. Mladí lidé zde nacházejí smysluplnou zábavu i nové přátele, neformálně se rozvíjejí v dovednostech a pozávají zajímavá místa. Brontosarus nabízí lidem otevřený prostor pro seberealizaci v kontaktu s přírodou a v přátelském společenství.
Široká škála činností
Základem brontosauří činnosti jsou víkendové a prázdninové akce na památkách či v přírodě, na něž přijíždí studenti z různých míst ČR. Pomáháme na 150 místech. Stále populárnější jsou však i akce pro rodiče s dětmi – ani tam nechybí pomoc přírodě či památkám.
Dětem jsou určeny Brontosauří dětské oddíly zaměřující se na poznávaní a ochranu přírody hravou formou. Nabízejí pravidelné schůzky, ale i množství výprav, letních táborů apod. Významná je činnost Center ekologické výchovy s výukovými programy pro školy. Naši lektoři navštěvují střední školy a formou zážitkových programů předávají studentům informace o dobrovolnictví a motivují je do aktivního zapojení.
Působíme i v zahraničí – v Srbsku a Rumunsku dobrovolníci pomáhají v krajanských vesnicích, na Zakarpatské Ukrajině podporujeme šetrnou turistiku značením pěších tras, v indickém Ladakhu pomáháme s budouváním školy a další.
Speciálně v Brně
Vedle ústředí je v Brně i naše dobrovolnické centrum. Zde se dozvíte, jak se zapojit, kam vyjet na dobrovolnicko-zážitkovou akci. Lze využít služeb knihovny nebo ekoporadny.
Konají se zde otevřené večerní kluby – environmentální přednášky, promítání filmů, cestopisné besedy, herní večery, diskuzní kluby se zahraničními dobrovolníky apod. Přidat se můžete k vyvěšování ptačích budek v parcích. Připraven je kurz pro ty, kteří se chtějí naučit pořádat zážitkové nebo dobrovolnické akce, vést tábory nebo pracovat s mládeží.
Jak se připojit?
Akce Hnutí Brontosaurus jsou otevřené široké veřejnosti. Dle zacílení si vyberete akci přímo na webu www.brontosaurus.cz. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy po e-mailu nebo přímo na Dobrovolnickém centru. Na večerní kluby se není třeba hlásit.
Dárky přírodě
Nemáte čas se účastnit našich aktivit a přesto byste rádi dobrovolníky v jejich péči o přírodu podpořili? Kupte dárek přírodě na www.darkyprirode.cz. Dostanete dárkový certifikát a naši dobrovolníci za Vás vyvěsí ptačí budku, vysadí strom či vyčistí studánku!

Dalimil Toman, Hnutí Brontosaurus
www.brontosaurus.cz, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

brontosaurus 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Kolpingova rodina Soběšice

Spolek Kolpingova rodina Soběšice vznikl v roce 2004, je pobočným spolkem Kolpingova díla České republiky. Jméno má po Adolfu Kolpingovi, pro kterého byla životním posláním práce s mládeží. Adolf Kolping připomínal, jaké důležité místo má v našem životě rodina. Napsal: "První věcí, s níž se člověk v životě setkává, i tou poslední, k níž vztahuje své ruce, kterou má za nejdražší, i když si jí vždy neumí vážit, je rodinný život."
Spolek KR Soběšice pořádá především akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, kteří nejsou organizováni v žádném kroužku nebo oddíle. Jedná se o táborové ohně, duchovní obnovy, návštěvy kulturních představení. Každoročně pořádáme pro veřejnost společenský večer.
Pro naši činnost máme k dispozici klubovnu v klášteře sester klarisek v Soběšicích. Využíváme rovněž suterén kláštera k uschování sportovního a výtvarného materiálu. Dále si příležitostně pronajímáme sál v Kulturním domě v Soběšicích.
Vyvrcholením naší činnosti jsou letní dětské tábory. V uplynulém roce to byl tábor v táborové základně Březina u Sázavy. Táborová hra byla inspirována knížkou Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena. Druhý tábor pro menší počet dětí se uskutečnil ve skautské základně v Chlébském, kde se děti setkaly s mnoha pohádkovými bytostmi.
Děti tak strávily několik dní v přírodě pod dohledem zkušených vedoucích. Zvláště na letních táborech je možný individuální přistup a výchova k základním lidským hodnotám.
Na realizaci akcí se podílí asi 25 dobrovolníků, kteří pracují bez nároku na odměnu. Někteří jsou absolventi školení Kolpingova díla ČR s akreditací MŠMT pro hlavní táborové vedoucí, kurzu první pomoci ČČK a instruktorského kurzu pro lanové aktivity.
Zkušenosti členů realizačního týmu s pořádáním celoročních volnočasových aktivit včetně táborů přesahují 20 let. Pod záštitou Kolpingova díla jsou tyto akce realizovány 15 let. Vytvořila se tak větší skupina pravidelných účastníků, kterým nabízíme smysluplné využití volného času při aktivitách zaměřených na rozvoj jejich dovedností, vědomostí a morálně volních vlastností.
Děkujeme za případné finanční příspěvky. Číslo účtu KR Soběšice 196362520/0300.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 541 238 607, mob.: 603 423 620

Kolpingova rodina Soběšice

kolpingova rodina

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Zlepšit vztahy v rodině vám pomůže Spondea

spondeaLomcuje vámi často hněv? Rozcházíte se s partnerem a sledujete, jak náročné to je pro vaše dítě? V obou případech podporu nabízí Spondea. S úspěšným řešením vztahových problémů pomůže ročně stovkám Brňanů.
Spondea působí v Brně – Černých Polích již 20 let. Poskytuje podporu dětem, dospívajícím a jejich rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci a potřebují pomoc a podporu. Specializuje se na krizové situace související s řešením problémů v rodině a na problematiku domácího násilí. Mezi její vlajkové lodi pomoci patří jednak program Dítě v centru zájmu a také projekt pro zvládání hněvu a agrese ve vztazích.


Když si rozpadající se rodina nerozumí
Program Dítě v centru zájmu má za cíl zmírnit konflikty rodičů a snížit jejich vyhrocenost. „V rámci projektu Dítě v centru zájmu, který vznikl jako inspirace ze zahraničí, pomáháme už čtvrtým rokem rodičům i dětem zvládat náročné období, kterým rozvod je. Učí se přijímat životní změny a hledat řešení potíží,“ vysvětluje Jana Levová, ředitelka organizace Spondea. „Pracujeme s rodiči a dětmi nejprve odděleně ve skupinách a později i společně tak, abychom dokázali co nejlépe nalézt zdroje problémů a vydali se společně k hledání porozumění.“
Startujeme už v září – zapojte se!
Pokud řešíte složité vztahy v rodině v důsledku rozvodu, neváhejte a dejte o sobě co nejdříve vědět. Už v září totiž začíná další běh projektu. Zapojit se do něj může právě 6 rodičovských párů a jejich dětí. Vytvořená rodičovská i dětská skupina se pak sejde celkem osmkrát, a to vždy jednou za 14 dní na 2,5 hodiny.
Více informací: www.ditevcentruzajmu.cz 
Kontakt: Mgr. Andrea Blažková (sociální pracovnice) – mobil: 608 118 088, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

spondea 1


Naštvání a vztek – co s nimi?
Spondea pomáhá také rodinám ohroženým domácím násilím. A to nejen obětem násilí ale i těm, kteří nezvládají svůj vztek a agresivní chování v blízkých vztazích a chtějí to změnit.
Jsou různé cesty jak s hněvem a agresí naložit. Někdo je zvládne dlouho potlačovat a pak to v něm pořádně bouchne. Jiný je upouští průběžně, takže je vlastně bez ustání nepříjemný na své okolí. Je přirozené, že nás občas něco nebo někdo naštve. Pokud ale v návalu vzteku zraňujeme své blízké, je třeba to změnit. Jak z toho ven?
Jít ke kořenům vzteku a najít klid
„Tou správnou cestou je porozumět tomu, co můj vztek a agresivní chování způsobuje. Každý z nás se pak může naučit zvládat vypjaté každodenní situace a umět vyřešit počínající problém dřív, než nás úplně ovládne,“ vysvětluje psycholog Tomáš Repka, který se v organizaci věnuje právě klientům, kteří řeší problémy s nezvládáním agrese. „Ročně za námi přichází desítky žen i mužů, kterým pomáháme, aby dokázali svůj vztek zpracovat dřív, než je oheň na střeše. Klienti, kteří to pak zvládnout, spojuje jedna věc – jsou velmi rádi, že dokážou běžné starosti prožívat s větším nadhledem a že je vše hned nerozhodí.“
Vztek řešte hned – stačí se ozvat!
Program pro zvládání hněvu a agrese ve vztazích je otevřen všem zájemcům už od 15 let a je zcela zdarma. Zapojit se do něj můžete kdykoli.
Kontakt: Mgr. Tomáš Repka (psycholog) – mobil: 725 005 367, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Více informací: www.spondea.cz/chci-ovladnout-vztek

SPONDEA, o. p. s.

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Na počátku pomáhá těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni

na pocatkuKlientkami organizace Na počátku jsou ženy, pro které se čas mateřství a těhotenství stal více než radostným očekáváním a objevováním, dobou rozhodování, nejistoty a zklamání. Příběhy, které slýchávají pracovnice v Poradně Na počátku, jsou různorodé. Týkají se hledání bydlení, nedostatku peněz nebo chybějící podpory ze strany nejbližších.
Nablízku chce být Na počátku zejména těm, které zaskočilo neplánované těhotenství, a nyní přemýšlejí, zda podstoupit potrat, nebo ne. „Jednou se na nás obrátila mladá žena, kterou opustil přítel potom, co zjistila, že čeká dítě. Nenašla podporu ani u svých rodičů a bála se, jestli se o dítě dokáže sama postarat,“ vzpomíná pracovnice Poradny Na počátku Jitka Došlová. V Poradně, která sídlí v brněnských Husovicích, ženy najdou vyslechnutí, podporu i praktickou pomoc. Je to místo, kde má klientka dostatek času znovu zvážit všechny své možnosti, svěřit se i prakticky řešit to, co považuje za nejdůležitější. Ženám v krizi mohou pracovnice zprostředkovat zboží z Potravinové banky, poskytnout něco z věcí na miminko od dárců a v případě bytové nouze zajistit azylové ubytování.
„Ženy, které k nám přicházejí, často spojuje hledání přijetí a lásky. Přicházejí s nejrůznějšími příběhy, některé dokonce s alkoholovou nebo drogovou minulostí, případně mají zkušenosti s týráním a ponižováním,“ popisuje vedoucí Domova pro dětský život Martina Kunstová s tím, že možnost krátkodobého ubytování v Domově využívají i ty, které například kvůli nemoci, náhlému výpadku příjmů nebo souběhu několika nepředvídatelných událostí nemají krátkodobě kde bydlet.
Praxe v oblasti práce s těhotnými a maminkami s malými dětmi ukázala, že s některými klientkami je dobré pracovat déle než jen po nejnutnější dobu. Řada z těchto žen se v Domově naučila základy vaření, šití a navštěvovala kurz Péče o dítě. Když se musely tyto ženy znovu postavit na vlastní nohy, byl to pro některé z nich náraz příliš tvrdý a předčasný. Proto vznikla služba Byty Na počátku. Jedná se o bydlení v malých bytech, ve kterých domácnost funguje samostatně, přesto mají klientky stále možnost obrátit se na sociální pracovnice a nadále se zdokonalovat v dovednostech, které jim později usnadní samostatné fungování.
„Někdy ženy váhají, jestli se na nás mají obrátit, jestli je jejich problém natolik závažný, aby musely žádat o pomoc. My se snažíme ke každé klientce přistupovat individuálně a vnímat její osobní přání a potřeby. Když nemáme možnost sami jí pomoci, alespoň ji nasměrujeme a poskytneme základní poradenství. Naším cílem je, aby žádná žena nebyla na své trápení sama,“ zdůrazňuje ředitelka organizace Na počátku Eva Vondráková.
Více informací je k dohledání na adrese www.napocatku.cz
Kontakt na poradnu: 548 221 405, 774 440 821 (NONSTOP)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: Soběšická 560/60, Brno-Husovice
Číslo účtu veřejné sbírky: 3657833/0300

Na počátku, o. p. s.

na pocatku 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Florbalový klub FBŠ Hattrick Brno

hattrickOddíl, ze kterého se už stal zavedený pojem. Taková je pozice florbalového Hattricku Brno, který sídlí na Lesné. Klub vznikl již v roce 1999 a postupně si vybudoval zázemí, v němž trénují všechny věkové kategorie. A to od nejmladší přípravky a školky až po elitní mužský celek.
Právě A-tým mužů je pravidelným účastníkem druhé nejvyšší české soutěže. V ní bez přestávky nastupuje už od roku 2011. Nejlepších celostátních lig se účastní také například junioři či dorostenci. O postup na mistrovství ČR, což je vrcholná akce této kategorie, bojují v posledních letech i starší žáci.
Počínání na velkých turnajích
Kromě těchto úspěchů se mládeži Hattricku navíc herně daří na neligových turnajích. Tam mají brněnské talenty možnost si zahrát proti soupeřům, které běžně v sezoně nepotkávají. V celorepublikové konkurenci vozí hráči medaile z Ostrava Cupu, Prague Floorball Cupu nebo Prague Games. Minulé roky přinesly také senzační výsledky na mezinárodním poli v rámci švédského Gothia Cupu (zlato 2013, stříbro 2016).
Hattrick tak po právu patří dlouhodobě mezi nejlepší české kluby s kvalitní členskou základnou. Zásluhu na tom má vynikající trenérské zázemí a prostor pro osobní rozvoj každého hráče. Cílem Hattricku přitom není pouze výchova šikovných florbalistů, ale také slušných a poctivých lidí. Ať už členové oddílu u sportu zůstanou i v budoucnu nebo ne, tyto vlastnosti jim pomohou do života ze všeho nejvíce.
Jak se stát členem Hattricku?
Nábor do řad Hattricku Brno je otevřený pro každou věkovou kategorii. Oddíl hledá do svých družstev holky i kluky. Stačí se domluvit se šéftrenérem klubu Markem Fialou (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 728 189 829) a přijít na zkušební trénink. Veškeré florbalové vybavení bude možno zapůjčit na daném místě.
Kompletní informace týkající se činnosti Hattricku naleznete na oficiálních webových stránkách www.hattrick-brno.cz. Klub se těší na spoustu společných zážitků v nadcházející sezoně 2018/2019!

Tadeáš Mima

hattrick 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Aerobic Centrum Brno

aerobic centrumSportovní klub AEROBIC CENTRUM BRNO, z. s., je nejstarším a nejúspěšnějším klubem zaměřeným na aerobic v Brně a na Moravě. Založila jej PaedDr. Hana Toufarová již v roce 2000 a od té doby klub vychoval tisíce dětí, stovky závodnic a desítky mistryň světa, Evropy a ČR.
Klub nabízí sportovní všeobecnou výchovu pro děti od 4 let v projektu DĚTI NA STARTU, dále komerční lekce – např. základy aerobiku pro nejmenší, Fit dance pro slečny, jógu pro děti atd. Sportovní aerobic a fitness týmy navštěvují děti od 6 let. Závodnice sportovního klubu se každoročně účastní závodů FISAF a to ve 3 výkonnostních kategoriích.
Aerobic je velmi komplexní sport, snažíme se tedy dát dětem všeobecnou průpravu, základy gymnastiky, atletiky, síly, vytrvalosti a flexibility. Dbáme ale také na rozvoj kolektivního ducha, učíme je komunikovat mezi sebou i s dospělými a dáváme prostor k vybudování silných pout, přátelství a vzpomínek na celý život. Jezdíme na zimní i letní soustředění. Děti trénují na ZŠ Janouškova a do lekcí je přijímáme celý rok, přijďte se podívat na první trénink zdarma!
Trenérkami jsou zkušené, odborně vyškolené bývalé závodnice AC Brno, které dlouhé roky reprezentovaly klub, Brno i Českou republiku na mezinárodních závodech.
Touto cestou bychom rádi oslovili jednak rodiče, kteří mají doma malé tanečnice, gymnastky a sportovkyně, které by se rády přidaly k ostatním závodnicím, ale také potenciální partnery, kteří by mohli dětem vypomoci finančně nebo věnovat dárkové předměty na klubem pořádané akce.
Další informace a fotografie najdete na www.acbrno.cz.

Aerobic Centrum Brno

aerobic centrum 1

aerobic centrum 2

Zástupkyně Aerobic Centra při přebírání ocenění Osobnost městské části Brno-sever

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Dětský dům Zábrdovice

dd zabrdoviceSdružení Petrov, z. s., je zřizovatelem Dětského domu Zábrdovice (DDZ), který se nachází v prostorách zábrdovické fary na ulici Lazaretní 1. Farní společenství v čele s farářem Jiřím Rousem stálo u zrodu zařízení, které již přes 20 let nabízí své služby romským dětem, mládeži a rodinám, které žijí v místní sociálně vyloučené lokalitě, jež se rozkládá na území několika městských částí. Původně DDZ pracoval na dobrovolnické bázi, v roce 2007 se transformoval na poskytovatele sociálních služeb. Fungují zde dvě sekce: sociální služby a mimoškolní aktivity.
Mimoškolní aktivity propojují školní prostředí s volnočasem. V tomto rámci se odehrává projekt Doučování pro stálou skupinku dětí, které se scházejí pravidelně několikrát týdně. V rámci partnerství se také tato sekce účastní projektu MMB: „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti“. Děti jsou pomocí motivačního systému a tzv. Překvapení vedeny k pravidelné docházce nejen na doučování, ale také do školy. Překvapení mají podobu výletu do kina, muzea, divadla, Zoo, zábavního parku, do přírody, vícedenní akce. Pravidelně mohou také navštěvovat zájmové kroužky (Taneční kroužek, Výtvarný kroužek, Flétny, Boomwhackers, apod.). Kroužky slouží jako zpestření a motivují děti k docházce a další snaze.
Sekce sociálních služeb provozuje služby sociální prevence NZDM a SASRD.
Služba NZDM je určena pro romské děti a mládež ve věku 6–18 let. Zajišťuje provoz odpoledního klubu DDZ-FARA, který bývá otevřen vždy od pondělí do soboty od 13.00 do 17.00 hodin. Základní nabídku tvoří sportovní a volnočasové programy (stolní tenis, florbal, kulečník, posilovna, malování a rukodělky, muzika), kterými se prolínají sociálně preventivní aktivity, jejichž styl je přizpůsoben cílové skupině. Klienti tak mohou využívat kroužky, které probíhají během školního roku, individuální doučování, rozhovory s pracovníky, sociální asistenci. Novinkou je pravidelná a povinná aktivita „slovíčko“, kdy pracovníci se skupinou dětí pomocí interaktivního rozhovoru rozebírají aktuální témata týkající se života dětí a mládeže.
Pro klienty, kteří k nám docházejí pravidelně a soustavně, organizujeme i akce nad rámec základního programu – výlety, exkurze, pobytové akce, příměstský tábor.
Klub DDZ-FARA doplňuje ambulantní poradenství, které mohou klienti po předešlé domluvě využít v dopoledních hodinách. Touto formou se většinou řeší komunikace s úřady. Pracovníci podle možností také vyrážejí do terénu do míst, kde děti a mladí tráví svůj čas (park, ulice) a také dochází do domácností, kde se odehrává doučování.
Služba SASRD je určena rodinám, které mají alespoň jedno dítě ve věku 1–6 let. Cílem služby je podpořit a vést rodiče k aktivnímu a samostatnému řešení problémů, které souvisejí s provozem rodiny (bytová situace, zaměstnanost, sociální problematiky, výchovně vzdělávací poradenství, zdraví …). Jedná se o podporu rodin ke změnám, které povedou ke zdravému a plnohodnotnému vývoji dětí, k posílení rodičovských kompetencí, k samostatnému zvládání každodenního života.
Specifikem naší služby je důraz, který u dětí ve věku 4–6 let klademe na osvojování si základních sociálních, hygienických a pracovních návyků a dovedností na základě jejich individuálních cílů a potřeb. Jde nám o to, aby děti byly připraveny na bezproblémový vstup do základní školy.
Snažíme se také pozitivně působit na rodiče, aby se zajímali o znalosti a dovednosti svých dětí, aby je v získávání znalostí a dovedností uměli podporovat a dále rozvíjet v domácím prostředí. Tyto aktivity by měly vést k postupnému a zdárnému začlenění rodin do majoritní společnosti a podpořit jejich samostatnost.
Odkaz: www.sdruzenipetrov.cz
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – mimoškolní vzdělávací aktivity

Sdružení Petrov

dd zabrdovice 1

Beseda v rámci tematického programu „Prevence kriminality“

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Junák, český skaut – Středisko Milana Genserka

junakPokud jste se někdy na Lesné procházeli a mezi lanovým centrem PROUD a BCVČ jste viděli malý dřevěný srub s velkou zahradou, tak vězte, že to bylo sídlo skautů z8. střediska Milana Genserka. Historie střediska sahá až do roku 1968, kdy byl skauting na dva roky povolen, čehož původní zakladatelé využili. Roku 1970 byla opět činnost naší organizace zakázána a „Genserkovci“ oficiálně přešli pod Pionýr, ale na samotné činnosti se toho moc nezměnilo. Sám Milan Genserek, jehož jméno neseme, v mládí skautoval, na což jsme velmi hrdí, zároveň byl i partyzán, což se zase zamlouvalo tehdejšímu Pionýru. Část původní skupiny se v letech normalizace odtrhla, takže po sametové revoluci jsme byli obnoveni jako Astry (dívčí kmen) a Stopaři (chlapecký kmen), což nám zůstalo dodnes.
Naše středisko se věnuje výchově různých věkových kategorií – máme dohromady šest oddílů, které sice úzce spolupracují, ale zároveň každý funguje jako samostatná jednotka. Jsou to: světlušky (holky 6–11 let), vlčata (kluci 6–11 let), skautky (holky 11– 14 let), junáci (kluci 11–14 let), roveři (kluci i holky 15–20 let) a kmen dospělých (zde nemám právo věk zmiňovat). Naše činnost stojí na pravidelných schůzkách – družina se každý týden sejde advě hodiny se dohromady věnuje nějakému programu. Témata schůzek bývají velmi různorodá – někdy se tradičně učíme o přírodě, procvičujeme zdravovědu nebo šifrujeme, jindy se naopak snažíme zaměřit i na aktuální témata (pokud můžu mluvit za sebe, se světluškami jsme se bavili například o dezinformacích v médiích či o rasismu). Kromě toho pořádáme ještě, přibližně jednou za měsíc, různé výpravy do okolí Brna a vícedenní akce v čase školních prázdnin. Naše činnost vrcholí na třítýdenním letním táboře v České Kanadě. Přestože je většina našich akcí jen interní pro naše členy, pořádáme i něco pro veřejnost – roznášení betlémského světla večer před Štědrým dnem a červnové herní odpoledne na louce nad konečnou tramvají, kde je vítán opravdu každý.
V současné době máme úplně plné kapacity, hlavně co se týče oddílů mladších členů. Máme z toho radost a je to pro nás dobrá zpětná vazba, na druhou stranu nás mrzí, že už nemůžeme přijímat nikoho nového. Kdybyste tedy měli o chození do skautu zájem, nebo někoho takového znali, velice vám doporučuji ozvat se dopředu, aby si vás vůdcové oddílů mohli zapsat na seznam zájemců a dát vám vědět v následujícím roce. 
Srub nevyužíváme jenom my – v dopoledních hodinách na něm bývá Lesní rodinný klub v Čertově rokli – ten sdružuje rodiny z Lesné a organizuje i alternativní lesní školku pro mladší děti a jedna z jeho hlavních iniciátorek je i naše bývalá vedoucí, a přes víkendy je za 40 Kč/os./noc pronajímán různým skupinám (hlavně tedy z jiných skautských a mládežnických organizací).
Pokud by vás zajímalo cokoliv dalšího, chtěli jste se podívat na fotky z našich akcí nebo byste se potřebovali na něco doptat konkrétního vedoucího, veškeré informace a kontakty najdete na našich webových stránkách www.genserek.cz – budeme rádi za každou návštěvu.

Klára Trávníčková (Arya)

junak 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Mezigenerační propast: Jak být respektován i v pokročilém věku

duhovy rajStáří je často vnímáno jako poslední etapa života. Přináší moudrost a zkušenosti, což navozuje pocit naplnění, ale zároveň ubývá sil a energie. Postupně se i mění osobnost, může docházet nejen k fyzickému, ale i psychickému strádání. Často se objevují různé nemoci včetně stařecké demence. Obzvláště u jedinců, kteří jsou vyloučeni ze společnosti, dochází k postupné izolaci, až se dotyčný uzavře nejen doma, ale i sám do sebe. Cítí se odstrčený, nepotřebný a osamělý.
Dnešní doba již nabízí mnoho řešení, aby k této desocializaci seniorů vůbec nemuselo docházet. Vznikají různé organizace, domy pro seniory, programy, kurzy a centra zaměřená na aktivní život starší populace a jejich navracení do společnosti. Jedním z takových center je i Mateřské a mezigenerační centrum Duhový ráj, za nímž stojí nezisková organizace Centrum Duháček, z. s.
Výhody propojení obou generací
Posláním zmíněného centra je podporovat zdravě fungující rodiny napříč všemi generacemi. Jejich cíl je propojit generaci nejmladší s tou nejstarší, a proto vedle mateřského centra vytvořili právě i centrum mezigenerační. Kdy jindy začít budovat respekt a úctu vůči seniorům než právě už od raného dětství. Jen tak děti pochopí, že patří do našeho života, jsou nedílnou součástí a mohou se vzájemně učit a inspirovat.
Toto propojení je tedy velmi výhodné pro obě strany. Děti se učí zvyky, tradice, hodnoty, ale také nasávají životní moudrost a zkušenosti. Zatímco senioři v jejich blízkosti rozkvétají a načerpávají tu čistou dětskou energii. Mají radost ze života a cítí se opět potřební a užiteční.
Způsob, jak si mohou senioři užívat aktivní stárnutí
Po důkladném průzkumu a zralé úvaze byly vytvořeny ideální kurzy pro seniory, díky nimž mohou smysluplně využívat svůj čas a užívat si stárnutí aktivně. Pro kreativní nadšence jsou kurzy, kde pomocí práce s různými materiály a technikami trénují nejen svoji fantazii, ale i motoriku. Pravidelný pohyb je důležitý v každém věku, a o to víc to platí ve stáří. Proto zde naleznete i kurz zaměřený na pohybové aktivity nebo plánované taneční. Samozřejmě nesmí chybět ani pravidelná komunikace s vrstevníky, ale i s těmi nejmenšími.
Vzájemná pomoc a konec osamělosti
„Plánujeme vytvořit seznamku, pomocí níž budou rodiny bez vlastních dědečků a babiček nalézat tzv. náhradní prarodiče pro své děti. Osamělí senioři se budou cítit užiteční a děti budou nadšené,“ prozrazuje Zdeňka Zbořilová, majitelka Mateřského a mezigeneračního centra Duhový ráj sídlícího na Okružní 1, Brno-Lesná.
Všichni se jednou ocitneme v pokročilém věku a budeme též seniory. Jistě každý z nás touží být uznáván a respektován i ve stáří. Užívat si života a být plnohodnotným členem rodiny i celé společnosti. Pojďme tedy společně zamezit té velké mezigenerační propasti a podpořme nejstarší generaci v tom, aby žili aktivně a s radostí.
Více informací naleznete na www.duhovyraj.cz, kde mimo jiné můžete najít i dárkové vouchery na zmíněné kurzy. Někdy je cennější darovat zážitek a možnost nebýt sám.

Zdenka Zbořilová, Centrum Duháček, z. s.

duhovy raj 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Centrum prevence pomáhá mladým i na Brně-severu

podane ruceCentrum prevence v Brně funguje v rámci Společnosti Podané ruce již 25 let. Jeho činnost znají především žáci základních a středních škol. Jen loni prošlo preventivními programy Centra 16 500 dětí a mladých lidí z Brna a Jihomoravského kraje. Konkrétně v městské části Brno-sever se na 5 základních školách uskutečnilo již 30 preventivních programů, kterých se zúčastnilo 650 žáků a spolupráce bude pokračovat i v tomto školním roce. Dlouhodobě se ukazuje, že kvalitní a atraktivní programy primární prevence, které Centrum nabízí, přinášejí pod vedením zkušených odborníků reálnou možnost, jak snížit riziko vzniku závislostí a dalšího společensky rizikového chování u mládeže.
Centrum prevence navíc letos spustilo nový projekt DRUG FREE BRNO zaměřený mimo jiné na prevenci nejrůznějších typů závislostí u mladistvých. V rámci projektu nabízí programy pro školy a jiné kolektivy nebo individuální poradenství. Pro mladé lidi ve věku 15 až 19 let jsou všechny služby v rámci projektu zcela zdarma.
Projekt DRUG FREE BRNO, který je spolufinancován Evropskou unií, má za cíl především minimalizaci zdravotních a společenských rizik, souvisejících s užíváním návykových látek nebo hazardním hráčstvím. Všímá si také problémů se vztahy v kolektivu, šikanou apod. Projekt se zaměřuje jak na závislosti látkové (cigarety, alkohol, drogy), tak nelátkové (gambling, netolismus). Do programu spadají vzdělávací aktivity pro rodiny a jednotlivce, díky kterým se účastníci naučí rozpoznat základní příznaky společensky rizikových jevů. Získají také informace o možnostech pomoci osobám, které užívají návykové látky, jsou oběti šikany apod. Poradenství v rámci projektu je určeno i rodinám, kterým mohou odborníci z Centra prevence pomoci v otázkách souvisejících s užíváním návykových látek u dětí i dospělých.
Školy, jednotlivci i rodiny se zájmem o podrobnější informace, účast na preventivním programu nebo poradenství, se mohou obracet na telefonní číslo 775 436 648 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Společnost Podané ruce, o. p. s.

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Pionýři z Lesné vyráběli pamětníky

Oslavy výročí 28. října 1918 jsou za námi, ale malé ohlédnutí neuškodí. Abychom vyvrátili konstatování rozhlasových komentátorů, že naši žáci ve školách nemají přehled o významných událostech národa a že ani neumějí zazpívat státní hymnu, rozhodli jsme se zapracovat na výchově budoucích pamětníků.
Drželi jsme se citátu „I malý čin je více, než pouhé řeči“ a rozhodli se vysadit na památku lípu. A když lípu, tak hned dvě. Jednu za Brno a hned naproti za Hodice, aby společně na polní cestě z Hodic k naší hájovně Kratizně vytvořily kvetoucí bránu. Obě strany se dohodly na tom kdy, kde a jak. Obec obstarala nákupy, o výlohy se obě strany podělily a vyvěsily pozvání na tuto akci.
Děti z Brna i Hodic, za dozoru vedoucích, rodičů a občanů obce Hodice, za drobného mrholení a v oblečcích v národních barvách, odzpívaly vzorně naši státní hymnu. Po krátkých, srdečných projevech a předání dárků, byla přestřihnuta trikolora a polní cesta tím byla opět otevřena. Stříhal pan starosta Bakaj a dvě děti, jedno z Hodic a druhé z Brna (z Kratizny).
Jména všech zúčastněných této pamětní akce byla vložena do skleněných dóz a ty byly uloženy ke kořenům zasazených stromů a zahrnuty hlínou. Událost budou dlouho připomínat hesla, která s sebou děti přinesly:
HODICE, HODICE, MILUJEME VÁS VELICE
VLASTENEC NENÍ PITOMEC
KDYŽ TI ZDRAVÍ VYPOVÍ, UVAŘ SI ČAJ LIPOVÝ

Hana Mrázová (Johana), pionýrská skupina Lesná
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pionyr 1

pionyr 2

Výstavy na poliklinice

Kdo jste v minulých letech někdy procházeli koridorem v patře na Poliklinice Lesná, nebo tam chodíte často, mohli jste si všimnout, že zde městská část umístila výstavní panely, na kterých probíhají nejrůznější výstavy organizací a spolků. Velké díky patří paní Janě Janderové, která tyto výstavy ve svém volném čase několik let organizovala. Moc děkujeme!
Minulý rok musela tuto věc paní Janderová z osobních důvodů předat. Přišlo nám škoda tuto tradici a zavedenou věc rušit. Proto jsme si organizaci výstav převzali společně s ředitelkou Kulturního střediska Omega. Také jsme drobně pozměnili koncepci, podle které se vystavuje. Primárně oslovujeme spolky a organizace sídlící na Brně-severu, které se již představily v pro-rodinné rubrice v Severníku. A současně každý přibližně třetí subjekt bude škola, pochopitelně také z Brna-severu. Výstavy trvají šest týdnů a jsou volně přístupné zdarma. Máte-li tedy na poliklinice dlouhou chvíli čekáním na doktora nebo jinou vhodnou příležitost, můžete si prohlédnout výstavu.
Od září 2018 jste mohli vidět výstavu Brněnského Valášku, z. s., Oddíl Jiřího Wolkera – pionýry ze skupiny Slunovrat a nyní vystavuje ZŠ J. A. Komenského, nám. Republiky 10. Témata této školní výstavy jsou velmi aktuální: nižší stupeň si zvolil „Sucho – nedostatek pitné vody?“ a stupeň vyšší „Virtuální svět – žijeme svoje životy?“. V tabulce najdete stručný výhled výstav, které jsou již potvrzené.

Jan Priessnitz, referent pro rodinnou politiku

vystavy 1

vystavy

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Mary’s Meals – jednoduché řešení hladu ve světě

marys mealsNapadla vás někdy spojitost vlastní osoby s problémy světa, jako jsou opravdová chudoba, hlad, nedosažitelnost vzdělání, zodpovědná spotřeba nebo partnerství pro dosažení společného cíle? Že jste doposud uvažovali o podobných tématech snad jenom v souvislosti s událostmi prezentovanými pouze v médiích? Zveme vás tedy na malé putování světem lidí, kteří neměli to štěstí narodit se v zemi, kde je poměrně jednoduchý přístup k jídlu, vzdělání a spoustě pro nás samozřejmých věcí. Jsou krajiny, a je jich mnohem více než těch bohatých, kde uvedená témata jsou každodenní realitou. Celkově na světě nechodí do školy 61 milionů dětí a 66 milionů jich chodí do školy hladových. K tomu 8 tisíc dětí denně zemře na nemoci bezprostředně související s hladem. Těmito problémy se zabývá mnoho organizací. Jednou z nich je i FAO (Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství) s projektem tzv. Nulového hladu (Hunger zero). Možná budete překvapeni, ale existují účinné způsoby, jak propojit možnosti pomoci každého z nás s adresáty pomoci.
V městské části Brno sever má sídlo česká pobočka mezinárodní charitativní organizace Mary’s Meals. Cílem této organizace je, aby už žádné dítě nehladovělo. Prostředkem, jak to udělat, je propojení jídla a vzdělání. Pro hlad totiž již není omluvy ani podle světové organizace OSN. Distribuce jídla je však nerovnovážně rozmístěná. Na jedné straně je nedostatek a na straně druhé vládne přebytek. Proto vizí Mary’s Meals je jedno jídlo denně v místě vzdělávání, tedy ve škole. Náklady na jedno dítě na celý školní rok činí 421 Kč, což představuje méně než 2 Kč na denní porci jídla. Zkuste se zamyslet nad tím, za co utratíte 35 korun měsíčně. Tato suma zajistí jednomu dítěti jedno jídlo ve škole na jeden měsíc. Nejedná se o stravu luxusní, dítě dostane každý den téměř to stejné. Zpravidla je to kaše nebo rýže s fazolemi. I tak mnoho dětí podniká každý den několikakilometrovou cestu do školy v jednom směru. Zní to neuvěřitelně, ale je to skutečností. Takhle nízká suma je možná pouze proto, že existuje celá síť dobrovolníků v dárcovských zemích a zemích, kam pomoc směřuje. Rovněž užíváním místních surovin se významně snižují náklady na jídlo.
Jako vaši sousedi bychom vás rádi pozvali na představení činnosti dobročinné organizace Mary’s Meals, která se uskuteční 20. 3. 2019 v 15 hod. ve Family a Senior Pointu v Brně-Lesné na Okružní 19.
Pořád se vám zdá nereálné, že byste i vy mohli mít skutečný vliv na světový hlad? Že by opravdu existovala spojitost vaší osoby s dostupností ke vzdělání a štěstí v životě dítěte žijícího třeba v Etiopii nebo v Indii? Pravda je taková, že vaše 2 koruny denně mohou zcela zásadně rozhodnout o přežití a důstojnosti člověka. Nezapomínejme, že vzdělaní lidé myslí a rozhodují jinak než ti, kterým se takové vymoženosti nedostalo. Změňme tuhle výsadu bohatých zemí na obecnou normu platnou všude ve světě. Vždyť jde pouze o naši vůli připustit osobní zodpovědnost nejenom za vlastní život, ale i svoje bezprostřední nebo vzdálenější okolí. Neopomenutelným efektem takovýchto projektů je také pozitivní vliv na snižování migrace a podpora lokální ekonomiky. Chceme-li mít přehled o světových novinkách v elektronice, módě, designu nebo autech, čím můžeme omlouvat vlastní pasivitu (ne-li netečnost) k hladu, na který se umírá? Pojďte se podívat, jak málo stačí ke změně. Přidejte se k těm, kteří přispívají ke štěstí jiných. K vašemu osobnímu štěstí pak jistě přispěje i to, že tím získáte přátele v místní i mezinárodní komunitě.

Marián Janov, Mary’s Meals ČR

marys meals 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Maják, nadační fond

majak

Novou referentkou pro rodinnou politiku je Andrea Křístková


Od 1. 4. 2019 nahradila Ing. Andrea Křístková na pozici referenta pro rodinnou politiku Mgr. Jana Priessnitze. Je kontaktní osobou pro projekt familyfriendlycommunity, pro veřejnost a další spolupracující organizace. Bude pokračovat v zavedených a naplánovaných opatřeních agendy rodinné politiky, zejména v realizaci Auditu familyfriendlycommunity, jehož opatření přispívají v naší městské části ke spokojenějšímu životu nás všech, a v zapracovávání nových trendů v oblasti rodinné politiky do realizovaných prorodinných aktivit.
Kontakt: tel.: 545 542 140, mob.: 770 144 284, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Více o rodinné politice v MČ Brno-sever najde ZDE.

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák


tulak34. PTO Tulák je pionýrský oddíl, který sdružuje děti, mládež i dospělé a dává smysl jejich volnému času. Náš oddíl má dlouholetou tradici, během které se povedlo ukotvit naše zvyky a zásady. Vychovali jsme mnoho táborníků, kteří z role dítěte přešli do role vedoucích, předávajících své zkušenosti dál.
Věnujeme se různým formám zábavy a nic pro nás není úplně cizí – umíme se na pár dní toulat lesem a přírodou, vyjet do města za památkami, strávit den ježděním na kole nebo koupáním se v aquaparku. Jako zázemí nám slouží klubovna v Černých Polích na Lesnické 44, kde se třikrát týdně konají oddílové schůzky, rozdělené podle věku dětí. Na těchto schůzkách se věnujeme důležitým tábornickým dovednostem, třeba stavbě stanu, vázání různých druhů uzlů, luštění šifer. Tohle všechno se učíme formou hry, protože nám nejde o nějakou známku, ale o to, abychom si jednoduše uměli v životě poradit. Občas je samozřejmě potřeba trochu vypnout a užívat si jinak, takže chodíme do parku, kde hrajeme hry, od míčových až po ty složitější, které zahrnují třeba lanové překážky.
V průběhu roku se nevídáme jenom na schůzkách, ale velmi často i na víkendových či delších akcích – máme opravdu různorodou paletu činností, takže nás můžete potkat třeba při sobotním bobování na sněhu nebo o pár měsíců později na týdenní výpravě během Velikonoc. Výpravy jsou nedílnou součástí Tuláku, protože můžeme být několik dní spolu na jednom místě a lépe se poznávat, učit se novým věcem a zažít dobrodružství, které není v Brně vždy tak snadno dostupné. Nebojíme se žádného ročního období, takže na podzim se vydáváme na pět dní mimo Brno, kde řešíme různé záhady, pomáháme pohádkovým postavám nebo se třeba stáváme tajnými agenty. Stejně tak odjíždíme pravidelně na zimní radovánky, někdy i na jarní prázdniny nebo na vodu.
Aby byl pro nás Tulácký rok kompletní, nemůže se stát, že bychom vynechali letní tábor. Přihláška na něj se objevuje během března na našich webových stránkách a zpravidla vyrážíme úderem července. Na dva týdny se ztratíme do přírody jižních Čech, kde máme už několik let své tábořiště a kde se celou dobu bavíme na motivy celotáborové hry. Už jsme tu měli několik různorodých příběhů – Harry Potter, Piráti z Karibiku, Zaklínač, Mafie nebo třeba Indiáni či Hobit.
Samozřejmostí je náš tým vedoucích, tvořený kamarády, kteří se znají od dětství. Proto se v případě jakýchkoliv dotazů nebojte obrátit právě na nás, ať už prostřednictvím e-mailu na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na stránkách www.tulak.org, kde rovněž najdete telefonní číslo na hlavního vedoucího oddílu a bližší informace o naší činnosti. Pokud byste se s námi chtěli spojit skrz sociální sítě, máme taky oddílový facebook: fb.me/ptotulak a Instagram: instagram.com/34ptotulak.

František Reiter, 34. PTO Tulák

tulak 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Klub českých turistů odbor 1. brněnská


Náš odbor KČT v letošním roce dosáhne takového malého výročí. Uplyne totiž 65 let od jeho založení. I když se v normálním životě při dosažení tohoto věku odchází do důchodu, my v žádném případě nehodláme nikam odcházet. Ba naopak. Chceme Intenzívně pokračovat v naší činnosti tak, abychom uspokojili naši početnou členskou základnu, která čítá celkem 396 členů.
Turistika je ve své podstatě přirozený pohyb většinou v přírodním prostředí. A to pohyb velmi prospěšný, který se dá provozovat prakticky od kolébky až do vysokého věku. A je žádoucí se této činnosti věnovat právě v dnešní, přetechnizované době. Mnoho zaměstnání se dnes provádí většinou vsedě. Ale ani v domácím prostředí nebývá pohybu dostatek. Kouzelná bedna s nekončícími seriály, nebo chrlením katastrofických zpráv z celého světa nás vždy i na většinu času našeho odpočinku uvrhne do křesla. Do nepřirozené polohy. Kompenzaci pak mnohdy hledáme cvičením na různých mučidlech ve fitkách. Mnohem účinnější je však pohyb v naší největší tělocvičně – přírodě. A tady plní svou nezastupitelnou roli turistika, která je příjemnou kompenzací všech nepříznivých vlivů na naši tělesnou schránku. Klub českých turistů právě v této oblasti hraje nezastupitelnou roli.
Naše činnost se ale neobrací pouze k naší členské základně. Jistě jste si již zvykli, že v každém čísle Severníku je několik vybraných turistických vycházek. Je to ale jenom malý zlomek z naší činnosti. Vaše účast na některé z těchto vycházek je takový návod, nebo taková malá ochutnávka.
K naší pravidelné činnosti patří 2 až 3 vycházky každý týden. A to nejen do blízkého okolí města, ale i do vzdálenějších míst po celé republice. Je to třeba i letní putování nebo pobyt na našich chatách. Samozřejmě, že také nezapomínáme na širokou veřejnost. V rámci „Brno zdravé město“ pořádáme 21. 9. 2019 Pochod okolo Pekárny. Oblíbený je také pochod Slavkovským bojištěm, který se uskuteční 26. 10. 2019. Na těchto pochodech si mohou účastníci vždy vybrat z několika tras, např. od 5 km až do 40 km. Po absolvování vybrané trasy obdrží pamětní list.
A ještě se budete určitě ptát, kde nás najdete. Samozřejmě, že na internetu, nebo na našich vývěskách, a to na nádraží ČD v Králově Poli a na začátku Veselé ulice. Přímo také každý čtvrtek vždy odpoledne v naší klubovně na Auerswaldově č. 3.
Těšíme se na setkání s vámi.

Jiří Bílý, KČT odbor 1. brněnská

1 brnenska

foto: V. Kubešová

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Soběšice dětem


Spolek Soběšice dětem vznikl jako občanské sdružení v roce 2005 z přirozené touhy po setkávání mladých rodin, které v těchto letech vznikly nebo se přistěhovaly do Brna-Soběšic. Již 14 let pořádáme schůzky Klubu maminek Klubíčko, který je určen pro rodiče (i prarodiče) s dětmi od 1,5 roku do 5 let. Náplň klubu tvoří lidová i umělá říkadla, pohybová aktivita, zpěv písní s doprovodem nástrojů, divadlo a výtvarná dílna.
Klub se schází v klubovně v 1. patře kulturního domu v Soběšicích (v chodbě vedle pošty) každou středu od 9.30 mimo školní prázdniny a státní svátky.
Přestože v klubovně probíhají schůzky skautů Soběšické devítky, kroužku Siréna pro děti a rodiče a další akce, je zde stále prostor pro další společenské aktivity. Velmi bychom uvítali např. spolupráci s cvičiteli jógy a dalšími, kteří by v Soběšicích chtěli nabídnout své služby vzdělávací a volnočasové. Zájemci pište na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Spolek zároveň nabízí nepravidelná setkání na masopustním průvodu, při tvorbě Soběšického perníkového betlému, putovních hrách pro děti, akci Ukliďme Česko a Dobročinných bazarech, spolu s místní ZŠ organizujeme Vítání prvňáčků.
Podrobnosti o našich aktivitách najdete na: www.sobesicedetem.cz nebo na našem facebooku.

Zuzana Bendová, Soběšice dětem

sobesice detem

Pochovávání basy

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Angličtina na Majáku


majak 1Na samém kraji Lesné je už od roku 2000 k dispozici Brňanům areál nadačního fondu Maják. Areál vznikl rekonstrukcí bývalé sodovkárny. Maják je křesťanská organizace, kterou pravidelně podporují od samotného začátku donoři z USA. Její primární činností je výuka angličtiny. Za ty roky jsou to stovky studentů, které své znalosti prohlubovaly právě s našimi lektory z USA.
Na Majáku máme k dispozici 5 až 8 stálých lektorů angličtiny, z nichž většina zde v Brně bydlí natrvalo. Znají slabiny českých studentů, jejich povahu a také silné stránky. Sami naši lektoři se zdokonalují na kurzech češtiny a někteří z nich mluví velmi dobře. Od loňského roku máme výuku postavenou na práci v malých skupinách po 3–8 studentech. Skupinky tvoříme podle úrovně znalostí a také časových možnostech studentů. Nabízíme také výuku pro starší žáky – teenagery. Chodí k nám na výuku také senioři z Lesné. Velmi oblíbené jsou kurzy angličtiny pro malé děti a rodiče s nejmenšími dětmi.
V současnosti je možné se přihlásit do podzimního kurzu, který začíná v polovině září a trvá 10 týdnů. Lekce jsou jednou týdně a jsou obvykle dlouhé 1,5 hod. Kurz stojí 2200 Kč. K tomu, abychom vás mohli do kurzu zařadit je potřeba se zaregistrovat na našich webových stránkách www.majak-brno.cz.
Co naši studenti mají nejraději? Náš „CC“ – neboli Konverzační klub! Probíhá jednou týdně hodinku večer v naší Kavárně na Majáku, je zdarma a bez jakékoliv registrace. Navštěvuje jej vždy zhruba 20 lidí, kteří si posedají do skupinek, ve které je vždy jeden americký lektor a společně konverzují na předem dané téma. K tomu popíjejí čaj nebo kávu, kterou jim připravíme. Tohle baví každého!
Maják toho nabízí více …. ale o tom zase někdy příště.

Anna Lukáčová, manažerka Majáku

majak 2

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Den otevřených dveří Poradny organizace Na počátku

na pocatku dod


SENIORSKÁ OBÁLKA – obálka s údaji o zdravotním stavu pomůže především seniorům a lidem v nouzi


V tomto čísle Severníku, na podatelně polikliniky Lesná (Halasovo nám. 1) a na Family a Senior Pointu ve Společenském centru na Lesné (Okružní 21), můžete získat tzv. Seniorskou obálku, neboli I.C.E. kartu. Kartu lze také stáhnout na webových stránkách www.sever.brno.cz. Jedná se o kartu, která by měla obsahovat nejdůležitější údaje týkající se vašeho zdravotního stavu. Kartu si podle přiloženého návodu můžete vyplnit sami, nebo s pečující osobou či zdravotníkem. Na 26. listopadu od 14.00 hodin je pro zájemce naplánováno setkání na téma „Co je seniorská obálka?“ na Family a Senior pointu ve Společenském centru na Lesné, Okružní 21. Na kartě, kterou můžete složit na třetiny a připevnit magnetem na lednici, či vložit do fólie a přilepit z vnitřní strany na vstupní dveře bytu, by měly být vyplněny nejdůležitější informace týkající se vás a vašeho zdravotního stavu. Je potřeba především vyplnit jméno, alergie, nemoci a užívané léky, včetně dávkování. Je vhodné doplnit i kontakt na blízkou osobu. A co je velmi důležité, údaje na kartě průběžně aktualizovat. Karta vznikla ve spolupráci se záchrannou službou a v případě ohrožení zdraví či života pomůže složkám integrovaného záchranného systému, tedy záchranářům, policii a hasičům, informacemi o vás. Věřím, že připomenutím Seniorské obálky v Severníku rozšíříme řady seniorů a osamělých osob, kteří si kartu vyplní a urychlí tak v případě nutnosti záchranným složkám jejich práci a sobě záchranu. V případě, že byste se rádi dozvěděli více o Seniorské obálce či využili nabídky pomoci s vyplněním I.C.E. karty, uvidíme se 26. listopadu ve 14 hodin na Family a Senior pointu.

Andrea Křístková, referentka pro rodinnou politiku

Setkání aktérů rodinné politiky 2019 úspěšně proběhlo


Dne 8. října v odpoledních hodinách se sešlo ve Společenském centru na Lesné 49 zástupců aktérů rodinné politiky, včetně pana starosty Martina Malečka, který setkání svým úvodním slovem zahájil. Zhodnotili jsme dosavadní pokroky auditu familyfriendlycommunity a v rámci stěžejního tématu zvoleného pro letošní setkání – Sdílení dobré praxe z ostatních MČ aneb „Jak přivést téma Obec přátelská rodině (AFFC) do vyloučené lokality Zábrdovice I“, nám byl prezentován projekt Barvy brněnského Bronxu panem Davidem Oplatkem. V této organizaci pracují s mladými dospělými po opuštění dětských domovů a pěstounské péče. Jejich cílem je vytvořit otevřené a svébytné sousedství, místo, kde se lidé navzájem znají a kde se dobře žije. Přesvědčují místní obyvatele, že mohou ovlivnit své okolí a to, jak se jim zde bude žít. V prostorách bývalé Káznice otevřeli komunitní centrum pro podporu různých aktivit. Do lokality se stěhují noví lidé. Věří, že právě v lidech, kteří zde žijí, spočívá budoucnost čtvrti. Pomáhají zlepšovat soužití mezi starousedlíky a těmi, co se sem právě přistěhovali.
V dalších prezentacích Kristýna Fuchsové z romského střediska DROM a Denisy Fialíkové z IQ Roma servisu jsme získali přehled o nabízených službách těchto neziskových organizací. Paní Marie Pařilová z MMB, oddělení sociálního začleňování nám představila projekty a spolupráci především s odděleními sociálně-právní ochrany dětí, jejichž cílem je zintenzivnit práci s důrazem na komplexnost řešení problémů. Aktuálně nabízejí první bezplatnémediační centrum v Brně. Paní Hana Sobolová prezentovala aktuální činnost nové pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Husovicích, kde rozvíjí a navazují spolupráci s místní komunitou. Z úst paní ředitelky Libuše Nivnické zaznělo, že se také podílejí na aktivitách v bývalé Káznici.
V rámci auditu familyfriendlycommunity se nám představily dvě neziskové organizace. Činnost charitativní organizace Mary´s Meals Česká republika odprezentovala paní Kristína Třešková. A paní Jitka Svobodová nám představila mateřské centrum MaTáTa, které nabízí bezpečí rodinného centra, kam může přijít každý.
Setkání vyvrcholilo závěrečnou diskuzí, ve které zaznělo, že se lokalita Zábrdovic proměňuje. Hodně se zde staví, stěhují se sem noví obyvatelé, kteří zde chtějí žít. Nejedná se ale již jen o studenty, jako tomu bylo dříve, ale i o mladé rodiny. Vytvořme zde pro ně rodinné centrum pro vzájemná setkávání, dětská hřiště a prostor pro jejich společné aktivity. 
Závěrem bych velmi ráda poděkovala všem účastníkům akce za to, že přišli a aktivně se zapojili. A také si velké díky zaslouží kolegové ze sociálního odboru, kteří s přípravou pomáhali aKulturnímu středisku Omega děkujeme za poskytnutí prostor.

Andrea Křístková, referentka rodinné politiky

sarp

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Rodinné centrum MaTáTa


matataJako spolek máme již jednadvacetiletou tradici. Rodinné centrum MaTáTa je od roku 2007 pokračovatelem Mateřského centra Klokánek. V roce 2018 byla otevřena druhá provozovna v Husovicích. Zároveň je zde sídlo Rodinného centra. Najdete nás v prostorách budovy TJ Sokol Husovice v blízkosti Tomkova náměstí.
Řečkovická pobočka se zaměřuje na podporu nošení a kojení a také zde probíhají klasické herničky pro maminky a děti a taky dopolední i odpolední cvičení.
RC MaTáTa Husovice má pod záštitou rukodělné kurzy, a to zejména šití, kreslení a další tvoření. Z pravidelných kurzů můžete v centru navštívit šití didaktické knihy pro děti quiet book. V klubovně pak probíhají herny, setkání dvojčat a vícerčat, háčkování, anglická konverzace a jiné vzdělávací kurzy pro rodiče. Pravidelně se zde také konají srazy milovníků šátků na nošení dětí, tzv. Osahávárny. Zde si maminky mohou vyzkoušet různé šátky či nosítka na nošení dětí. Také jim poradíme, jaký šátek nebo nosítko je pro ně vhodné a naučíme miminko navázat.
RC Matáta pořádá několik pravidelných akcí, které se každoročně opakují, a to Bazárek, Den nosících tatínků a Vánoční jarmárek.
Bazárek je dlouhodobě pravidelnou akcí, která se koná dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Zde mohou maminky nabídnout oblečení a další doplňky, které už nevyužijí a také výhodně nakoupit. Podporujeme rodiče v nouzi, a to dobrovolnou sbírkou oblečení a doplňků pro děti i dospělé.
V polovině června v Týdnu pro rodiny společně oslavujeme Den nosících tatínků. Letos poprvé jsme akci zorganizovaly právě v Husovicích v areálu Sokola Husovice. Sjeli se sem výrobci nosítek, nosícího a dalšího oblečení a doplňků z celé České republiky a zastoupeníměli i výrobci ze Slovenska. Součástí této akce je i Československá tkalcovská soutěž.
Prosincový Vánoční jarmárek je poslední akcí, která nás čeká v roce 2019. V loňském roce jsme ji poprvé velmi úspěšně pořádali v Husovicích. Rádi zde uvítáme lokální výrobce oblečení, hraček, keramiky a jiných bytových či textilních doplňků. Pro děti budou připravené dílničky s adventní avánoční tématikou. Jarmárek se koná 7. 12. a všechny srdečně zveme načerpat adventní atmosféru a také dobře nakoupit.

Martina Havlíčková a Jitka Svobodová, jednatelky RC MaTáTa

matata 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Inspirace a zážitky v Písečníku


ec 1 1Už více než pět let obohacuje život obyvatel naší městské části centrum Písečník 94. Prvním cílem projektu bylo zprovoznit a otevřít pro návštěvníky unikátní domek v místě bývalého lomu na písek u železniční trati mezi Černými Poli a Lesnou. V současné době nabízí centrum třikrát týdně v odpoledních hodinách prohlídku domku a zahrádky, zrenovovaných do podoby, která připomene život obyvatel někdejší nouzové kolonie v prvních desetiletích minulého století.
Realizátoři a nadšení příznivci projektu znovu vrátili místu původní, takřka vesnickou atmosféru. Návštěvníci si mohou prohlédnout unikátní pískovou stěnu na okraji bývalého lomu, potěšit se ukázkami předmětů, které byly součástí každodenního života našich předků, a také si odpočinout a načerpat inspiraci uvnitř domu. Zde je otevřen stylový antikvariát, nechybí dobročinné vetešnictví a obchůdek s přírodními produkty. V zimním období je zatopeno v kamnech, což přispívá k pohodové domácké atmosféře, zájemci si mohou prohlédnout i vyzkoušet historické stolní hry nebo třeba novodobou hru Cvrček, která originálním způsobem kombinuje kulečník a pozapomenutou dětskou hru káča.
Centrum v Písečníku navštěvují všechny generace a pro všechny se zde najde něco zajímavého. Přijďte se i vy inspirovat životem našich předků a užít si Písečník.
Kde a kdy nás najdete
Ulice Písečník 94 v Brně (mezi Černými Poli a Lesnou, kousek od konečné tramvaje č. 5 a zastávky autobusu i vlaku Lesná-nádraží, přístup z ulice Merhautovy a Soběšické).
Otvírací doba pro veřejnost:
Út–Čt, 15–18.30 (po celý rok)
www.ecb.cz, www.pisecnik.cz

ec 7

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Helianthus – Institut pro kulturu a vzdělávání


helianthusHelianthus – Institut pro kulturu a vzdělávání, z. s., vznikl v roce 2012, ještě jako občanské sdružení, v Brně mezi studenty Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním posláním spolku bylo organizování přednášek společenskovědního charakteru. Naše pozvání přijali renomovaní odborníci jako např. prof. PhDr. Milan Nakonečný, prof. Oskar Krejčí, PhDr. Zlata Hálová, CSc., doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph. D. MBA LLM, Dr. Ahmed Khaddour a další.
Členové našeho spolku se rovněž aktivně zúčastnili několika odborných vědeckých konferencí v Hradci Králové (Socialia), v Košicích (Košické politologické dny) a přispívali do kolektivních monografií a odborných periodik (např. zlínská Sociální pedagogika). Helianthus spolupracuje na dílčích aktivitách od roku 2015 s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, konkrétně s Ústavem sociálních studií. V tuto chvíli společně připravujeme projekt v rámci funkce tzv. třetí úlohy univerzity.
V roce 2019 u našeho spolku vznikla specifická iniciativa, která se soustředí na spolupráci s obcí, tj. MČ Brno-sever na různých aktivitách. Např. se jedná o iniciování a spoluorganizaci prvního ročníku Dne rodin na Severu v roce 2019 ve Schreberových zahrádkách, promítání filmů pro děti ve spolupráci s Kulturním centrem SIBIŘ v Husovicích, Husovských slavností v Soběšicích a komentovaných procházek Černými Poli. Běžně se zúčastňujeme pietních aktů osvobození Brna a vzniku ČSR ve spolupráci s MČ Brno-sever a Českým svazem bojovníků za svobodu. Z důvodů šíření nemoci COVID-19 jsme museli odložit Den rodin na Severu 2020, přednášku o jeskynních systémech v Moravském krasu a komentovanou prohlídku Štefánikovy čtvrti, nicméně naši členové David Jedlinský a Michal Ševčík rozdávali roušky seniorům a zajišťovali drobné nákupy v Černých Polích a Husovicích. Helianthus rovněž podpořil symbolickou částkou 1 000 Kč Rodinné centrum MaTáTa v Husovicích, jehož vedoucí, paní Jitka Svobodová, šila zcela neúnavně roušky podobně jako její další kolegyně z dalších čtvrtí naší městské části. Naši příznivci jistě o nic nepřijdou, protože v tuto chvíli přemýšlíme nad vhodnými termíny tak, aby se nekryly s ostatními událostmi v naší městské části. Iniciativa Sever SOBĚ má celkem tři mise, první je příprava knihy o Černých Polích, druhá je podpora komunitního života a třetí je zapojení se mezi aktivní organizace podporující rodinný život.
Našimi tvářemi v rámci této lokální iniciativy jsou Michal Ševčík, David Jedlinský a Pavel Boudný, kteří všechny aktivity vymýšlejí a neúnavně realizují.
Na závěr vás zveme na soběšické Husovské slavnosti 2020, 6. července od 18 hodin u pomníku mistra Jana Husa v Soběšicích.
Sever SOBĚ – Sever ŽIJE
https://www.facebook.com/helianthus.zs/

Barbora Sadílková, Helianthus – Institut pro kulturu a vzdělávání

helianthus 1

helianthus 2

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Dětský dům Zábrdovice, Lazaretní 1


dd zabrdovice 2Sdružení Petrov, z. s., v Brně je od roku 2000 zřizovatelem Dětského domu Zábrdovice (dále DDZ), kde probíhají aktivity s romskými dětmi a mládeží. Od roku 2007 jsou zde registrovány dvě sociální služby, a to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) a Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS).
Naší cílovou skupinou jsou romské děti a mládež ze sociálně vyloučené lokality města Brna, zejména z míst jako Bratislavská, Francouzská, Cejl, Hvězdová, Vranovská a ubytovna Jarní. Prostředí se vyznačuje nevyhovujícími podmínkami pro spořádaný rodinný život – špatné bytové zázemí, omezené možnosti pro trávení volného času, nedostatečný prostor pro soukromí, drobná kriminalita, zneužívání návykových látek, vyhraněný životní styl.
NZDM
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dětský dům Zábrdovice – FARA nabízí využití volného času dětem a mládeži ve věku 6 až 18 let pět dní v týdnu od 13 do 17 hodin.
Obsahem nabízených programů jsou zejména sportovní aktivity, oblíbený je zejména stolní tenis, florbal, stolní fotbálek, cyklovýlety, bruslení apod. Další nabídku tvoří zájmové kroužky (výtvarný, dramatický, pokusy a zajímavosti, kroužek „Kecanda“ – zaměřený na podstatu lidského života), doučování, sociální poradenství. Smyslem pořádaných programů a kroužků je naučit děti a mládež kolektivnímu soužití, vzájemné ohleduplnosti a spolupráci. Další doučování probíhá v domácím prostředí dětí. Nad rámec pravidelných aktivit pořádáme pro klienty výlety, cykloprojížďky, koupání na koupališti, zimní a letní pobytové akce. Děti se účastní každoročně romské pouti, Noci kostelů a v roli koledníků Tříkrálové sbírky.
Záměrem předkládaných programů je preventivní působení na děti a mladé, aby si osvojili správné vzorce chování, které mohou úspěšně uplatňovat v majoritní společnosti.
V roce 2019 využilo služeb klubu 150 klientů.
SAS
Služba SAS Dětský dům Zábrdovice – Asaben probíhá terénní a ambulantní formou. V rámci terénní formy pravidelně navštěvujeme rodiny s dětmi s cílem posílit rodičovské kompetence. Dále nabízíme doprovody na úřad, sociální poradenství. V rámci ambulantní formy provozujeme dopolední předškolní klub, který probíhá každý týden mimo školní prázdniny od úterý do pátku. Jeho posláním je pracovat s dětmi ve věku 4–6 let a jejich rodinami tak, aby byly děti připraveny na bezproblémový vstup do ZŠ a dále ukázat rodičům, jak doma rozvíjet vzdělávání svých dětí. Program v klubu je podobný programu v mateřské škole – volná hra, společná činnost, didaktická hra, pedagogická činnost, rozumová, výtvarná, pohybová a hudební výchova. Pracovníci DDZ-Asaben jsou v neustálém kontaktu s rodiči dětí, protože si děti ráno vyzvedávají v rodinách a po skončení klubu je opět doprovázejí domů. Bez této možnosti (přivádění a odvádění) by většina dětí žádné předškolní zařízení nenavštěvovala. Mimo klub s dětmi navštěvujeme divadelní představení v divadle Polárka a organizujeme další výlety jako procházky do lesa, návštěvy programů určených pro děti jako pohádkové tvořivé dopoledne nebo bubnování v Káznici.
Sociální službu SASRD v roce 2019 využilo 24 klientů. V tuto chvíli hledáme dobrovolníky na letní akce organizované DDZ.
Pro více informací: www.sdruzenipetrov.cz.

Blanka Prokopová, Sdružení Petrov

dd zabrdovice 2 1

dd zabrdovice 2 2

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Muzeum romské kultury je zde pro vás téměř 30 let


Muzeum romské kultury vzniklo v roce 1991 jako nevládní nezisková organizace. Během let se podařilo rozšířit sbírkový fond i rozsah činností. Od roku 2005 je muzeum státní příspěvkovou organizací a řadí se mezi profesionální paměťové instituce. Svým specifickým záměrem se právem řadí k evropským unikátům. Návštěvníkům nabízí výstavy s bohatým doprovodným programem, vzdělávací programy, knihovnu se studovnou a zajímavá je také publikační činnost, kde můžeme například zmínit knihu Amendar, která získala ocenění Gloria Musealis 2018. Muzeum ve svých sbírkách uchovává přes 30 000 sbírkových předmětů.
Muzeum romské kultury není jen budova v Brně na Bratislavské 67, od roku 2018 spravuje dva památníky holokaustu Romů a Sintů – Hodonín u Kunštátu na Moravě a Lety u Písku v Čechách. Jedná se o autentická místa spojená s bolestnými událostmi druhé světové války. V roce 2023 pak v Praze bude návštěvníkům otevřeno Centrum Romů a Sintů v Praze, nové specializované pracoviště, které bude první svého druhu v hlavním městě. Prezentovat bude romskou historii, duchovní a hmotnou kulturu a bude také reflektovat současné postavení Romů a Sintů a vývoj vztahů romské a majoritní společnosti. Stane se společenským a komunitním centrem otevřeným široké veřejnosti, které bude nabízet kulturní a vzdělávací aktivity.
A na co se návštěvníci mohou těšit během léta? V šesti výstavních sálech se rozprostírá stálá expozice Příběh Romů, která představuje dějiny Romů od jejich počátků ve starověké Indii až po novodobou historii. Šest sálů zachycuje dějiny, kulturu, tradice, umění a řemesla Romů. Návštěvníci se tak seznámí s předky Romů, jejich následnou cestou do Evropy, způsobem obživy, rituály i stylem života. Mimo stálou expozici je aktuálně k vidění výstava Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní. Jedinečný výstavní projekt, který vychází z bohatých sbírek Muzea romské kultury a vlastního lokálního terénního výzkumu. Výstava se nachází ve dvou sálech, z nichž první představuje obecně fenomén romské hudby – historii a vývoj. Druhý sál prezentuje vlastní výzkum, který se soustředil na Brno v době od padesátých let do současnosti. Výstava vznikala ve spolupráci s řadou významných brněnských muzikantů a návštěvníci mají možnost se seznámit s tím, jak vypadala hudba v domácí produkci (např. svatby), i na velkých pódiích. Při této příležitosti vznikla série 10 videí s názvem Hudebník a nástroj, kde formou trojprojekce je představen muzikant se svým nástrojem. Zajímavostí je zmenšená verze bazaru Radka Bagára na ulici Vranovská. Vystaveny jsou také nástroje, které je možné po domluvě zakoupit.
Muzeum na letní měsíce připravuje sérii koncertů Summer Stage II. a také novou otevírací dobu, kdy soboty budou patřit rodinám s dětmi. Tematické sobotní dílničky dětem přiblíží kulturu a tradici Romů zábavnou a hravou formou.
Hodonín u Kunštátu. Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě je pro návštěvníky otevřen až do konce října. Mimo prohlídky areálu bývalého tzv. cikánského tábora jsou ke zhlédnutí tři výstavy: Genocida Romů a Sintů v době druhé světové války, Vybrané nálezy z archeologického výzkumu v místech bývalého tzv. cikánského tábora v Letech u Písku a Výsledky soutěže Emílie Machálkové a Karla Holomka věnované připomínce romského holokaustu. V památníku pak 20. srpna proběhne pietní akt k uctění památky obětí holokaustu.
Podrobné informace o programu jsou k dispozici na webu www.rommuz.cz, aktuální informace naleznete také na sociálních sítích.

David Toufar, Muzeum romské kultury

mrk

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Centrum AMAVET – Junior Brno zve děti na Příměstské tábory s Amíkem a Vetíkem


amavetAMÍK a VETÍK, maskoti našeho Centra AMAVET – Junior Brno, si stejně jako v předchozích letech, i letos pro vás, kluci a holky, připravili letní příměstské tábory. Jelikož jsou oba dva počítačoví nadšenci, je to tábor hlavně počítačový a herní a je tedy určený převážně těm, kteří se u počítače umějí zabavit. Program však nabízí i spousty dalších činností. Například si projdete dopravní soutěží, ve které půjde nejenom o to něco vyhrát, ale hlavně se poučit o bezpečnosti a pravidlech spjatých se silničním provozem a své dovednosti využijete při jízdě po dopravním hřišti a bude-li nám přát počasí, podnikneme výlet do přírody nebo na koupaliště. Centrum má také k dispozici v uzavřeném prostoru pingpongový stůl a travnatý plácek, na které se mohou hrát nejrůznější venkovní hry. K dispozici budou i stolní hry nebo třeba výtvarná dílna, kde si můžete vyrobit dáreček pro své rodiče nebo kamarády.
Příměstské tábory budou probíhat od 7. června do 28. srpna v týdenních termínech vždy v pondělí až pátek. Příchod dětí v 8.00 hod. a konec v 16.00 hod. Zápisné činí 1 200 Kč. V ceně tábora je i celodenní pitný režim, oběd a dopolední svačina. Minimální obsazenost pro otevření tábora je 6 dětí. Více informací a přihláška ke stažení na: www.amavet.org, sekce příměstské tábory. Tábory se budou konat v sídle Centra na ulici Cacovická 264/6, 614 00 Brno.
Kontakt – tel.: 541 210 160 nebo 774 432 504.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Těšíme se na vás

Centrum AMAVET – Junior Brno

amavet 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Unie pečujících


unie pecujicichNaším cílem je propojení pečujících, prosazování a obhajování zájmů a práv pečujících, posílení jejich kompetence, zlepšení postavení pečujících jako sociální skupiny.
Cílevědomě jdeme za svou vizí – sebevědomým, znalým a uznávaným pečujícím o blízkého s právně ukotveným postavením a podporou společnosti. S pečujícím, který zná svou cenu a práva a nemusí se bát budoucnosti.

Aktivity pro pečující
■ svépomocná setkání pečujících (1x za měsíc)
■ tematická setkání pečujících (2x za měsíc)
■ semináře pro pečující (nepravidelně během roku)
■ oblastní konference (nepravidelně během roku)
■ odpoledne pro pečující 28. 11. 2020
nově poradenství a podpora po telefonu či e-mailem (odborným poradcem nebo peer konzultantem).
Svépomocná setkání – pravidelně (mimo prázdnin) se v kavárně Café práh setkávají pečující. Čerpají zde povzbuzení a síly k péči, novinky a informace z oblastí týkajících se péče.
Tematická setkání – (mimo dobu prázdnin) – jednou dopoledne, jednou odpoledne, aby se mohli zúčastnit pečující podle organizace péče a možností daných péčí o blízkého. Setkání je doplněno možností vyzkoušet si různé rukodělné činnosti a odreagovat se a uvolnit v bezpečném prostředí, kde mezi svými mohou lépe sdílet strasti a radosti péče, bez nutnosti vysvětlovat, co to vlastně ta péče je. U některých setkání je možnost využít odborné poradenství. Místo – tř. Kpt. Jaroše 3.

Přednášky a semináře
– naším lektorem (témata k péči) či lektorem „zvenčí“ (např. v loňském roce seminář na téma Inkluzivní vzdělávání) nebo některým z pečujících, např. o jeho koníčku.

Poradenství a podpora
– telefonickou podporu pečujících zavedenou v době coronaviru poskytujeme i nadále (po telefonu, e-mailem, v omezené míře osobně). Jde o poradenství a podporu odbornou (poradce s odborným vzděláním v oboru) či peer konzultanty (dlouhodobí pečující). Poskytujeme podporu psychosociální včetně duchovní podpory pro pečující současné, bývalé i ty, kteří o péči uvažují. Nevyjímaje péči v terminálním stadiu života.

Oblastní konference
– na témata týkající se péče

Galerijní tramvaj
– v květnu jste mohli v Brně potkat galerijní tramvaj s našimi materiály, fotografiemi z fotosoutěží. Tuto akci podpořila záštitou primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.
V roce 2016 jsem hovořila o Unii pečujících jako o potůčku vinoucím se od pramene, který si vymílá a hledá svou cestu. Naše členská základna se zvyšuje, naše činnost rozšiřuje. Již nejsme potůčkem, ale řekou, která má pevné místo v krajině péče, kterou se snaží rozšiřovat a kultivovat ve prospěch pečujících.
Z hory osamělé péče jednotlivců jsme sestoupili do široké údolní krajiny, je nás více, opíráme se o zkušenosti naše i druhých, přibíráme příznivce a podpůrce a cílevědomě jdeme za svou vizí. Pokud nám chcete na této cestě pomoci, přidejte se – staňte se členy.
Naše budoucnost je na nás.

www.uniepecujicich.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdeňka Michálková, Unie pečujících, z. s.

unie pecujicich 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Hrášek – univerzitní mateřská škola v naší městské části


hrasek logoProč Hrášek?
■ Jsme školka 21. století – vzdělávací nabídka v naší školce stojí na konstruktivistických vzdělávacích principech
■ Dvoutřídní školka rodinného typu
■ Zaměřujeme se na environmentální výchovu a rozvoj IT dovedností, do vzdělávací nabídky vhodně zapojujeme digitální techniku – interaktivní panel a tablety (software pro předškoláky)
■ Nabízíme kroužky Lesáček, pohybově – taneční kroužek, anglický jazyk a logopedii
■ Absolvujeme množství kvalitních vzdělávacích akcí během školního roku ve školce i mimo školku
■ Kvalifikovaný pedagogický sbor s respektujícím přístupem k dětem, individualizace vzdělávání
■ Včasná diagnostika školní zralosti prostřednictvím digitálního nástroje iSophi, rozvoj oslabených funkcí – předcházíme problémům se zvládáním školní docházky, elektronický report pro rodiče
■ Zázemí Mendelovy univerzity v Brně jako zřizovatele

Odkaz na přihlášku do MŠ
https://registrace.twigsee.com/f1/a59c3a/univerzitni-ms-hrasek
Informace, kontakt:
https://www.facebook.com/hrasek.materskaskola
https://mshrasek.mendelu.cz/
mobil: 737 513 376
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martina Schoříková Horáčková, Univerzitní mateřská škola Hrášek MENDELU

hrasek 1

Výstavy na poliklinice Lesná


Vy, co chodíte na polikliniku na Lesné a procházeli jste koridorem v 1. patře, tak jste si jistě všimli některé z výstav, které tam již od roku 2018 probíhají. Zavedli jsme tradici, že se tam každých 6–8 týdnů prezentují neziskové organizace a školy a školky sídlící na Brně-severu, které se představují v našem Severníku v rubrice audit familyfriendlycommunity a poté mohou využít ke své prezentaci těchto výstav.
V loňském roce jste mohli zhlédnout prezentaci ZŠ a MŠ Komenského s tématem „Virtuální světy, sociální sítě, mobily, počítače“, skauty ze Soběšic, Orla z Husovic, ZŠ a MŠ Blažkova si vybrala téma "Co mě baví, čím opravdu žiji". Na podzim se prezentovala organizace Mary´s meals a na konci roku proběhla výstava ZŠ a MŠ Milénova s názvem „Jaký chci svět, až budu dospělý“. Nutno dodat, že to byla velmi povedená a inspirativní výstava. Letošní rok zahájilo mateřské centrum Duhový ráj sídlící na Lesné a následovala prezentace 50. výročí MŠ Slavíčkova, kterou také vidíte na fotografiích. Nyní je k vidění prezentace rodinného centra MaTáTa, která právě v prostorách polikliniky kdysi před lety začínala. 2. 9. 2020 se můžete zúčastnit „dernisáže“ výstavy a při této příležitosti Vám bude představena činnost rodinného centra „naživo“.
Výstavy jsou volně přístupné a zdarma. Máte-li tedy na poliklinice dlouhou chvíli čekáním na lékaře nebo jinou vhodnou příležitost, můžete se zajít podívat.

Andrea Křístková, referentka pro rodinnou politiku

poliklinika 1 

ZŠ J. A. Komenského a MŠ, nám. Republiky

poliklinika 2

MŠ Slavíčkova

poliklinika 3

ZŠ a MŠ Milénova

poliklinika 4

Rodinné centrum MaTáTa

Brněnské dny pro seniory 2020 v Senior a Family Pointu na Okružní


Také letos se náš SF Point zapojil do kampaně Brněnské dny pro seniory (BDPS), kterou již tradičně na podzim organizuje odbor zdraví Magistrátu města Brna. Kampaň BDPS je rozprostřena do dvou měsíců, aby měly všechny proseniorské organizace možnost se prezentovat, a aby si zájemci mohli z uvedených aktivit vybrat. Možná se vám již dostala do ruky vyšší útlá žlutá brožurka, která nabízí souhrnný program s přehledným výčtem všech akcí BDPS, včetně jejich krátkého popisu, uvedení místa ačasu konání.
Senioři se v rámci BDPS 2020 mohli v našem Senior a Family Pointu ve Společenském centru na Okružní 21 zúčastnit jednak pravidelných „seniorských střed“ – dopoledních programů jakými je Zpívání pro radost s kytarovým doprovodem „našeho jazzmana z Lesné“ Milana Kašuby; trénování paměti; cvičení pro zdraví nebo pro oči či hraní společenských her (bingo, deskové či karetní hry), ataké jiných pravidelných programů jako třeba ukázkové lekce muzikoterapie pod vedením speciálního pedagoga Petra Škrance nebo ukázkové lekce trénování paměti, vedené zkušenou lektorkou z výboru místní pobočky Svazu tělesně postižených Janou Vídenkovou. Každá z těchto aktivit má svůj okruh návštěvníků a my ji rády nabídneme i dalším zájemcům.
Přestože jsme měly obavy, jak to letos kvůli šíření nemoci covid-19 dopadne, vše proběhlo podle plánu a v poklidném tempu. Již nyní se těšíme na viděnou napřesrok!

referentky Senior a Family Pointu Okružní 21

bdps 20

Rodinná politika na Severu 2021


Jednou z nejdůležitějších kvalit života je dobře fungující rodina, z níž čerpáme energii dál ve vztazích, ve své práci nebo v těžkých životních situacích. Abychom mohli efektivně komunikovat rodinnou politiku Brna-severu i na sociálních sítích, máme facebookovou stránku www.facebook.com/brnosever.prorodinu/, kam vkládáme aktuální informace pro vás, pro naše rodiny.
Protože naším cílem je podpora zdravé a fungující rodiny, rádi bychom rok 2021 zahájili podporou manželství, a to Večerem pro manžele a partnery, který se uskuteční 11. 2. 2021 od 18 hod. ve Společenském centru na Lesné (samozřejmě v případě, že to aktuální epidemiologická situace dovolí). Bližší informace o této akci najdete na webových stránkách radnice, FB rodinné politiky a v únorovém Severníku.
Podporou rodin budeme pokračovat i v květnu, kdy oslavíme Týden pro rodinu.
A nesmíme zapomenout ani na naše seniory a osamocené spoluobčany. Vzhledem k tomu, že někdo třeba žádnou rodinu nemá, nebo ji má hodně daleko, budeme směřovat naši činnost k podpoře dobrovolnictví. Dá se to dělat i velmi jednoduše as minimálními časovými náklady, protože forma dobrovolnictví je i sousedská výpomoc. Stačí třeba, když půjdete nakoupit a zazvoníte na vaši sousedku, o které víte, že svůj nákup nezvládne, a vzít si i její seznam nebo když jdete venčit svého psa a víte, že soused je zrovna nemocný a nezvládl by to.
V podzimních měsících bychom pak naši podporu směřovali ke zdraví a uspořádali přednášky týkající se zdravotních témat, neboť každý je zodpovědný za své zdraví, o čemž jsme se v loňském roce všichni přesvědčili.
Toto jsou naše letošní plány za rodinnou politiku.

Daniel Kummer, místostarosta

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Tábornický oddíl Rajky slaví 1. narozeniny


Je tomu právě rok, co jsme založili tábornický oddíl Rajky, který se zaměřuje na pořádání letních táborů a dalších akcí pro děti. Naším cílem je ukázat dětem, že v přírodě se dá zažít spousta legrace. Právě při dobrodružných hrách se totiž děti naučí spolupracovat v týmu, naučí se tábornickým dovednostem a v neposlední řadě si najdou dobré kamarády, kteří leckdy vydrží na celý život. Do znaku jsme si zvolili rajku velkou jako symbol energie, s jakou jsme se vrhli do naší činnosti, ke které nás motivuje radost dětí z našich akcí.
Na našem prvním táboře, který se uskutečnil loni v létě, jsme podnikli cestu do pravěku a s dětmi jsme si užili dva týdny plné her a zábavy v přírodě. Naším dočasným domovem se stalo krásné tábořiště v Brtnici u Jihlavy, kde jsme měli k dispozici stany s podsadou, polní kuchyň, společenský stan a velké teepee s ohništěm. Letos s dětmi plánujeme výpravu na stejné místo, tentokrát se vydáme do starověkého Řecka na posvátnou horu Olymp.
Před samotným táborem jsme s dětmi podnikli několik akcí. Vydali jsme se na Pálavu po stopách Věstonické Venuše a na Pohansku děti hledaly ztracenou osadu Asotarů. V Soběšicích zase proběhl dětský den, kde na děti s rodiči čekalo nespočet aktivit. Celý program byl zakončen společným posezením u ohně s kytarou a špekáčky.
Pokud vás naše činnost zaujala, přijďte se s námi seznámit na nějakou naši akci nebo nás vyhledejte na www.torajky.cz nebo na našich facebookových stránkách.
Těšíme se na vás!

Šárka Chřibková, vedoucí oddílu

to rajky 1

to rajky 2

Senior a Family Point na Okružní je tu pro vás i v době epidemie


Senior a Family Point v budově Společenského centra na Okružní je v souladu s vládními nařízeními stále v provozu, byť s určitými omezeními podle aktuální situace. Na jaře minulého roku, pár dní po vyhlášení nouzového stavu, začaly referentky Pointu vydávat roušky a dezinfekci na ruce. Ústenky ušily dobrovolnice z řad veřejnosti, například personál mateřských škol. Dezinfekci namíchali na Střední průmyslové škole chemické Brno na ulici Vranovská. V této činnosti pokračují pracovnice Pointu i v novém roce. Vedle dezinfekce (roušky již došly, ale v současné době jsou snadno dostupné v drogeriích, lékárnách i v obchodech s potravinami) vydávají vitamín C, vyrobený pro Kulturní středisko Omega, a podklady pro trénování paměti. Tyto „pracovní listy“ vznikají ve spolupráci s paní Janou Vídenkovou, která za běžného provozu v Pointu vede každou druhou středu trénink paměti. Vedle toho si mohou zájemci odnést časopisy nebo knihy. Do otevřené knihovny v přízemí Společenského centra je věnovaly pracovnice Knihovny Jiřího Mahena nebo i sami návštěvníci. V neposlední řadě poskytují referentky Pointu prostřednictvím informačních letáků kontakty na organizace, které seniorům pomáhají například s nákupy nebo vyzvedáváním léků. V pracovní době (každý všední den od 9 do 17 hodin) jsou k dispozici na telefonním čísle 797 726 225, proto se na ně neváhejte obrátit.
Od poloviny ledna také pomáhají seniorům s registrací k očkování proti nemoci covid-19. Je potřeba si nejdříve na čísle 797 726 225 domluvit termín a poté se dostavit do Pointu.
„Jsme tu pro vás, ať už potřebujete poradit v náročné životní situaci, nebo si jen tak popovídat,“ vzkazují referentky.

referentky Family a Senior Pointu Okružní 21

fs point 2 21

 

Týden manželství, aneb Jak utužit vztah s partnerem


Každý rok, ve valentýnském týdnu, je Národní týden manželství příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Letos to bude v týdnu od 8.–14. února. Pojďme si připomenout, že v manželství by neměla chybět nejen romantika, ale především přátelství, komunikace, odpuštění a radost!
Rádi bychom povzbudili ty, kteří se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém. Dobré manželství není samozřejmost. Když nepečujeme o své zdraví, jsme nemocní, když nepečujeme o auto, nejede, stále se na vše odborně připravujeme, ale na manželství se nepřipravujeme. Do každého vztahu je potřeba investovat, do čeho člověk neinvestuje, to nefunguje. Manželství je společná cesta, co na ní prožíváme krásného, je násobeno dvěma a co je těžké a bolestné, to se dvěma dělí.
Jak jsme avizovali v lednovém Severníku, plánovali jsme „Večer pro manžele a partnery“, který jsme z důvodu aktuální epidemiologické situace přesunuli na 13. 5. 2021, kdy slavíme Týden pro rodinu. Aktuální informace budou uvedeny na FB rodinné politiky https://www.facebook.com/brnosever.prorodinu/. Plánovaným večerem bude provázet jáhen a známý brněnský kadeřník Mgr. Jan Špilar. Rádi bychom vám zatím nabídli alespoň malou „ochutnávku“ ve formě videa, které bude 11. 2. 2021 umístěno na našem FB. Tématem letošního týdne je „O manželství a dětech“.
A co můžete nejen tento týden udělat sami pro vaše manželství?
Buďte celý týden k sobě romantičtí – udělejte si čas na věci, které jste dělali v dobách randění a které vám umožnily prožít kouzelné chvíle!
Pište si navzájem SMS nebo vzkazy a nechte je ležet různě po bytě, abyste je vzájemně mohli nacházet.
Obnovte svůj manželský slib – zeptejte se matrikáře nebo kněze, jakou příležitost vám mohou nabídnout – nebo si uspořádejte svou soukromou oslavu s rodinou a přáteli.
Uzavřete „pakt milování“, zavažte se, že se budete milovat každý večer po celý týden a sledujte, jaký to bude mít na vás vliv po zbytek celého roku!
Kupte knihu nebo film na posílení vašeho manželství a čtěte či sledujte ji spolu celý tento týden.
Doufám, že alespoň některý z tipů budete moci využít vzhledem k epidemiologické situaci.
Snažíte se být pozitivní? Zkušenosti vztahových poradců ukazují, že pozitivní přístup k druhému je předpokladem pro šťastný vztah. Čím vyšší úroveň pozitivního myšlení, o to menší prostor je pro hádky ve vztahu. Pozitivní emoce jsou základem každého vztahu, protože mírní ty negativní. Pozitivní přístup je motivací a motorem pro vztah. A tak, chceme-li se vyjádřit pozitivně i v nepříjemných situacích, hovořme spíše o tom, jak se cítíme, ne o tom, co ten druhý udělal špatně. Je lépe říct: „Už jsi mi sto let nedonesl kytku“, nebo raději: „Byla bych velice ráda, kdybych zase od tebe dostala květiny, moc bych si toho vážila“? Jak to máte vy?

Andrea Křístková, referentka pro rodinnou politiku

tyden manzelstvi 21

Hýbejme se pro zdraví


Buďte zodpovědní za své zdraví a přidejte se k nám! Úřad městské části Brno-sever pro vás připravil v rámci zdravotní prevence a také aktuálně ztížených podmínek pro sportování díky koronaviru kurz nordic walking neboli severské chůze. Co to je? Je to radost z pohybu po čtyřech! Nordic walking patří ven do přírody, která nám dává, co potřebujeme: energii, inspiraci, relaxaci. Využívá se speciálních holí, které dají vašim krokům odpich, rytmus a široký rozměr využití od procházek po sportovní trénink. Nordic walking je také společenská záležitost, kdy jde o setkání podobně laděných lidí, tedy někdy “walking”, chůze a taky “talking”, povídání si. Platí to pro ženy, muže, mladé i starší, sportovce či nadšence. A o to taky jde, potkávat se, sdílet a neztratit se ve virtuálních světech. Pustíte se do toho s námi?
Začínáme 20. března, tedy první jarní den ve 14.30 na Lesné. Naučíte se základy techniky chůze se speciálními holemi, které budou zapůjčeny. Akce je určena zdravým aktivním osobám. Účast je zdarma s nutnou rezervací předem vzhledem k omezeném počtu osob. Prosíme o přihlášení na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefon: 770 144 284 do 28. února. Přesné informace o této akci a místo setkání najdete na FB rodinné politiky. (Akce se uskuteční v případě, že to aktuální epidemiologická situace dovolí.) https://www.facebook.com/brnosever.prorodinu/
Zamysleme se nad tím, zda se chováme opravdu zodpovědně ke svému zdraví, a kdy jindy než teď, v době, kdy se svět kolem nás díky koronaviru velmi rychle mění. Není to věc, která se dá odkládat. Čím dříve začneme dbát o své zdraví, využívat zdravotních preventivních programů, zdravě jíst a provozovat pohybové aktivity odpovídající našemu aktuálnímu zdravotnímu stavu, tím dříve si začneme prodlužovat svůj život.

Víte, že zdravotní stav jednotlivce ovlivňuje:

  • genetika (dědičné faktory) – 20%
  • zdravotní péče - 10%
  • životní a pracovní prostředí – 20%
  • způsob života – 50%

Začněme tedy tam, kde máme největší možnost ovlivnění. Převážná část rizik, která naše zdraví ohrožují, přicházejí ze způsobu života a my sami tato rizika můžeme ovlivnit. Čemu je tedy potřeba se věnovat? Správné výživě, duševnímu zdraví a pohybové aktivitě.
Dnes víme, že dostatečná pohybová aktivita je spolu se správnou výživou to hlavní, co můžeme udělat pro své zdraví a pro prevenci nemocí. Bohužel z výzkumů je zřejmé, že více než polovina lidí toto nesplňuje. Žijeme uspěchaný život zaměřený na výkonnost, jsme vystaveni vysokému stresu a pracovnímu vytížení. Zapomínáme na aktivní trávení volného času, při kterém bychom se měli věnovat pohybovým aktivitám, odpočinku a rodině.
Někdy stačí opravdu jen malá změna, abychom začali se sebou něco dělat. Třeba přestaneme používat výtah v domě, kde bydlíme či pracujeme. Nebo vystoupíme z MHD o 2 zastávky dříve a projdeme se po cestě domů atd. Samotným se někdy těžko dělají změny, zkuste se domluvit s partnerem či s kamarádem, začněte nějakou pohybovou aktivitu dělat s nimi. Pokud nechtějí, můžete začít s námi. Každý je přece zodpovědný za své zdraví!

Andrea Křístková, referentka pro rodinnou politiku

nordic walking 21 1

nordic walking 21 2

Proč jsem začala používat mobilní aplikaci Průvodce severem?


„Většina maminek ví, jak moc dokáže narození miminka změnit jejich život. Blíží se jaro. Doufejme, že přinese pěkné počasí as ním i možnost s dětmi vyrazit minimálně na hřiště. Jak vybrat to správné a kde vůbec máte nejbližší? Zapínám aplikaci Průvodce severem, vyberu kategorii hřiště, můžu si zvolit, zda chci, aby na hřišti bylo pískoviště, což pokud je vhodné počasí doporučuji. Zjistím, že je hřiště oplocené, což je velká výhoda, maminky chodících dětí určitě potvrdí. Mnoho zeleně uvnitř i v okolí oceňuji obzvláště v létě kvůli stínu. Pokud se naopak bojíte klíšťat, tak určitě v aplikaci najdete odhalenější hřiště. V momentě, kdy na hřiště přijdu a zjistím, že něco není v pořádku, můžu závadu nahlásit přímo v aplikaci. Je to jednoduché. Žádné složité hledání správce hřiště a kontaktu na něj. Příslušný referent městské části vše zařídí za vás. Díky aplikaci zjišťuji, že máme na severu také workout hřiště (venkovní posilovny) a parkour hřiště pro stále populárnější nový sport, a můžu v ní najít i další sportoviště pro dospělé.
Hledáte školku či školu? Opět jejich kompletní seznam, zaměření a kontaktní údaje najdete v aplikaci. Je aplikace pro vás, i když nemáte děti? Pořídili jste si psa? Správně tušíte, že opět pomůže aplikace. V ní zjistíte, zda je u výběhu koš a jestli je výběh oplocený a jaká je jeho otevírací doba. Na fotografiích si prohlédnete, jak daný výběh vypadá a jestli jsou na něm i nějaké překážky na výcvik. Děti jsou dospělé a psi nejsou nic pro vás? V kategorii Senioři najdete kluby seniorů a Senior Point. Přímo v aplikaci jsou kontakty na jednotlivé organizace. Máte rádi procházky po památkách? A už jste viděli aspoň některé z významných domů, kostelů, památníků, pamětních desek, křížů, plastik a soch? Vážně je toho tolik na Brno-severu k vidění!“
To je pohled jedné z maminek, která aplikaci již využívá. Funguje na mobilních telefonech i tabletech s operačním systémem iOS a Android a pracuje i off-line. Na závěr to nejdůležitější. Kde ji najdete: www.sever.brno.cz/pruvodce-severem
Ještě stále si myslíte, že vás čeká nuda v Brně? Ušetřete si čas a aplikaci vyzkoušejte! Dejte vědět, jak se vám sní pracuje na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Andrea Křístková, referentka pro rodinnou politiku

pruvodce severem 21 1

pruvodce severem 21 2

Audit familyfriendlycommunity – udělení certifikátu


Jak jistě většina z vás ví, naše městská část se v roce 2016 zapojila do pilotního projektu Jihomoravského kraje, který má za cíl zlepšit prorodinné klima v naší městské části, podpořit budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.
Vedení naší městské části záleží na tom, aby se rodiny cítily dobře, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás situace všech věkových kategorií a potřeb obyvatel od novorozenců, přes předškoláky, školáky, studenty, pracující rodiny, babičky a dědečky, seniory či těch, kteří žijí sami, nebo těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.
Celý proces byl tříletý a o výsledcích jsme vás průběžně informovali. V loňském roce jsme splnili všechna naplánovaná opatření a po kladném posouzení průběhu zavádění opatření hodnotitelem a schválení auditním kuratoriem dne 18. 2. 2021 byl naší městské části udělen plný certifikát auditu do roku 2023.

Andrea Křístková, referentka pro rodinnou politiku

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Klášter sester klarisek Maria Immaculata v Brně-Soběšicích


Klášter sester klarisek Maria Immaculata v Brně-Soběšicích byl postaven v letech 1996/97 a dne 1. 11. 1997 jej slavnostně posvětil biskup Vojtěch Cikrle. Řád klarisek založila svatá Klára z Assisi ve 13. století. Oslovena životem svatého Františka se rozhodla následovat chudého Krista životem v chudobě a přenesla Františkovy ideály do ženského světa. Myšlenka, že vznešené dámy – Klára byla šlechtična – budou žít jen z ruční práce a darů, bez zajištění feudálním majetkem, byla pro středověk tak šokující, že se Kláře podařilo dosáhnout potvrzení své řehole až dva dny před její smrtí. V boji za ideál jí byla velkou oporou svatá Anežka Česká. Osobně se sice nikdy nesetkaly, ale dopisovaly si. Anežka založila v Praze první klášter klarisek za Alpami, vstoupila do něj a usilovala o uznání Klářina způsobu života s celou autoritou princezny mocného přemyslovského rodu. Po její smrti žily klarisky v českých zemích až do osvícenství. V rámci josefinských reforem byly všechny jejich kláštery zrušeny, stejně jako soběšická kaple sv. Kříže, kterou postavili jezuité na Ostré horce na počátku 18. století.
V průběhu 20. století začali soběšičtí občané dvakrát sbírat prostředky na stavbu nové kaple, obě iniciativy však byly zmařeny totalitními režimy. Klarisky měly větší štěstí. Skupiny mladých žen, která v 80. letech 20. století ilegálně žila improvizovaným řeholním životem v domku na Karlově ulici, se po Sametové revoluci ujal Klášter klarisek v Paderbornu v Německu, umožnil sestrám poznat pravidelný klášterní život a vybudovat soběšický klášter. Soběšičtí se tak přece jenom dočkali nové kaple a první abatyše soběšického kláštera, sestra Thoma Wupping, se brzy stala známou postavou brněnského severu.
Klarisky jsou řád kontemplativní. To znamená, že jeho hlavním posláním je modlitba. Každé ráno v 7 hodin je v klášterní kapli mše svatá. Kaple potom zůstává po celý den otevřená pro soukromou modlitbu nebo třeba jen spočinutí v tichu. V katechetické místnosti v portálu kostela se vyučuje náboženství a scházejí se zde různé modlitební skupinky a „spolča“. Sestry se scházejí k modlitbě několikrát denně. Vzdávají Bohu chválu a dík za dar stvoření, života i naděje a svěřují mu starosti a bolesti všech lidí ve svém okolí i na celém světě. Kdokoli chce, může sestry poprosit o modlitbu (napsat dopis nebo mail, zatelefonovat nebo zazvonit u vchodu do kláštera) nebo může přijít do veřejné části kaple a k modlitbě sester se připojit.
Sestry nevyučují ve školách ani neošetřují nemocné. Aby se mohly i přes den scházet k modlitbě, přijímají jen takovou práci, kterou je možno konat přímo v areálu kláštera. Jakou, to záleží na možnostech a nadání sester. V současné době sestry hlavně šijí bohoslužebná roucha, vyšívají křestní roušky a zdobí svíčky. Kdo by chtěl, může si nějakou koupit na bráně kláštera.
Více informací na www.klarisky.cz.

sestra Benedicta Lišková, OSC

klarisky

Soběšické hody – požehnání u kláštera 

Večer pro manžele a partnery aneb Jak utužit vztah s partnerem


V únorovém vydání Severníku jsme avizovali „Večer pro manžele a partnery“, který byl z důvodu epidemiologické situace přesunut na 13. května 2021. Doufejme, že tentokrát to vyjde. Setkání se uskuteční ve Společenském centru, Okružní 21, od 18 hodin. Večerem bude provázet jáhen a také známý brněnský kadeřník Mgr. Jan Špilar. Budeme si povídat o rodině, o dětech, o vztazích, a jak je prožíváme, protože to je to nejdůležitější, co na světě máme. Jak být v takových vztazích šťastní a co můžeme dělat, když se to nedaří, když máme krize a problémy. Mají to občas téměř všichni okolo a je z toho cesta ven. Zamyslíme se nad tím, jak zvládáme aktuální situaci kolem covidu, komunikaci přes sociální sítě, zda tímto způsobem nekomunikujeme příliš mnoho.
Večer je určen pro každý pár, který chce zlepšit či podpořit svůj vztah, nebo si jen tak poslechnout, jak to vidí jiní. Vítáni jste všichni bez ohledu na to, jestli žijete vmanželství nebo v trvalém partnerství. Účast je zdarma, vstup je tedy volný, ale vzhledem k plánovanému drobnému občerstvení a přípravě sálu prosíme o přihlášení na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či tel.: 770 144 284 do 11. 5. 2021.Aktuální informace o této akci najdete také na FB rodinné politiky (akce se uskuteční v případě, že to epidemiologická situace dovolí): www.facebook.com/brnosever.prorodinu.
Doufám, že alespoň některý z tipů uvedených pro únorový týden manželství jste využili. Pro ty, kdo to nestihli je možnost si to vyzkoušet v tomto měsíci, kdy od 8. do 16. května probíhá již 13. ročník Týdne pro rodinu (více v dalším článku v tomto čísle Severníku). Buďme k sobě v rodinách milí a ohleduplní po celý rok!

Daniel Kummer, místostarosta

Týden pro rodinu 2021 – „Rodinná pohoda není náhoda”


Letošní motto „Rodinná pohoda není náhoda” chce ocenit ty, kteří investují do mezilidských vztahů, pečují o ně a každý den na nich „pracují“. Týden 8.–16. května 2021, tak bude oslavou toho nejcennějšího, co máme – rodiny.
Možná úskalí se dají překonávat. Jinak řečeno, má-li nám být v rodině a mezilidských vztazích dobře, je třeba se jim věnovat a vyhradit si čas na sebe. Štěstí přeje připraveným! Možná jste si už dlouho neřekli, co pomáhá vaší rodinné pohodě. Možná nebyla příležitost o svých potřebách mluvit. Teď je ten správný čas:

■ Co děláme pro rodinnou pohodu?

■ Jaké jsou oblíbené rodinné aktivity?

■ Z čeho máme doma radost?

■ Co by nejvíc potěšilo naši rodinu?

■ Tři důvody, proč je manželství týmová práce:

■ Tři věci, které vaši polovičku určitě potěší:

Je jedno, jak je vaše rodina velká, zda pečujete navzájem jen o sebe, či máte děti nebo se staráte i o své rodiče a prarodiče. Důležitá je láska, respekt, chcete-li úcta, a spousta trpělivosti udržovat rodinné vztahy. Hlavně nepřestat komunikovat.
Dnešní doba, doba „covidová“, je o zamyšlení. A že jsme měli spoustu času se za poslední rok zastavit a zamyslet, jak fungujeme, jak funguje naše rodina, zda můžeme či především chceme něco změnit. Dnešní doba ztrácí respekt, umění chovat se každému s úctou a vzájemným porozuměním. Uznávat, že ti okolo mě to mohou mít „jinak“. Každý může jít svou cestou, ale s respektem k ostatním. Respekt je přesvědčení, že nikdo nemá právo utlačovat svobodnou vůli druhých a vnucovat jim svou. Jen na základě toho lze dosáhnout vzájemného dorozumění. Je to tolerance, ale ne proto, že by byl vůči nim lhostejný, nýbrž proto, že si jich váží a uznává jejich cenu, i když s jejich názory nebo postoji nemusí souhlasit.
Zažíváte ve svém okolí respektující přístup? V rodině, v práci, mezi přáteli, u lékaře či ve škole? Respektujete vy své okolí? Ideál mezilidského chování vychází z Bible. Nečiň druhému, co nechceš, aby on činil tobě. Miluj bližního svého jako sebe samého. Berme ohled na potřeby druhých tak jako na svoje, vše by mělo být v rovnováze. Je těžké to zrealizovat, je potřeba porozumění, empatie k dětem, k sobě navzájem, k přírodě. Empatie není jen dárek pro druhého člověka, ale pomáhá ztišit své vlastní emoce. Někdy je lepší mlčet, pozorovat a naladit se empaticky. Nesoudit, ale přemýšlet, proč to druhý člověk dělá, proč se tak chová, tomu se říká tichá empatie. Tyto a další myšlenky autorů Pavla a Taťjany Kopřivových najdete v knize Respektovat a být respektován. Je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a v mezilidských vztazích. Nabízí postupy a dovednosti okamžitě využitelné v praxi. Je využitelná nejen pro rodiče a učitele, ale pro všechny, kteří si chtějí rozšířit komunikační dovednosti pro zvládání běžných i náročných životních situací.
Kdyby se komunikace využívala tak jak má, bylo by na světě líp. Přeji všem respektující přístup!

Andrea Křístková, referentka pro rodinnou politiku

tpr 2021

Co je to sendvičová generace?


Možná vám to zní jako něco spojeného s jídlem, ale není tomu tak. Pojem sendvičová generace se používá pro osoby středního věku, které se ocitly v situaci, kdy se starají o své děti i své staré rodiče, anebo rodiče partnera či partnerky. V dnešní době se toto životní uspořádání stává stále běžnějším a je dost pravděpodobné, že do této generace patříte i vy, aniž byste si toho byli vědomi.
Tito lidé mají spoustu povinností, jsou zavaleni úkoly a starostmi. Jsou na ně kladeny nároky spojené s péčí o dítě, o starého člověka, a ještě musí mnohdy stíhat své vlastní zaměstnání. Tyto požadavky jsou značně odlišné a vyžadují od příslušníků sendvičové generace, aby dokázali skloubit často až nemožné. Není proto divu, že se tato zátěž může projevit na jejich vlastním zdraví a psychické pohodě. Lidé, žijící v takzvaném sendviči, se mohou potýkat se spoustou problémů a překážek, řešit všemožná dilemata a být tím vším vysílení. Jsou také skupinou, o které se tolik nemluví, ale současně jsou nezbytnou a důležitou součástí neformální péče.
POZNALI JSTE SE V SENDVIČI? NEBOJTE, NEJSTE V TOM SAMI.
V rámci projektu Centra pro rodinu a sociální péči vznikl elektronický adresář služeb a organizací na území města Brna, které vám mohou usnadnit vaši nelehkou situaci. Najdete ho zde: www.sendvicovagenerace.cz/adresar-sluzeb/ Je komplexní, aktuální a online.
Na tomto webu najdete nejen seznam organizací působících v Brně, ale také popis různých životních situací, do kterých se můžete dostat, a doporučení, jak vdanou chvíli postupovat.
Pamatujte: Nevědět si rady není známka selhání. Požádat o pomoc je v pořádku.

Lenka Linhartová, Centrum pro rodinu a sociální péči

sendvicova generace

Jste pečující? Je na vás závislá nějaká další osoba? Znáte nouzový plán péče?


Nouzový plán péče je podpora v případě náhlého onemocnění pečujícího. Nouzový plán péče pomůže vyřešit krizovou situaci. Česká republika je třetí zemí v Evropě, která uvedla do provozu Nouzový plán péče (NPP). Nastavený systém, který je v letošním roce ve stadiu pilotního ověření, zajišťuje předání péče náhradnímu laickému pečujícímu v případech, kdy dojde k náhlé hospitalizaci, nebo karanténě hlavního pečujícího.
Nouzový plán péče obsahuje veškeré informace o tom, jak probíhá péče a jaké jsou potřeby osoby, o níž se pečující stará. Zároveň v něm jsou uvedena jména a kontaktní údaje dvou náhradníků, kteří ho v případě nouze zastoupí akteré si musí pečující předem dohodnout, když nouzový plán péče sestavuje. Je to vlastně dotazník, který zahrnuje informace pro převzetí péče a udržení stejné úrovně náhradním pečujícím nebo službou. Pečující uvede schopnosti opečovávaného, jeho medikaci, spolupráci se sociálními službami, a především kontakt na další 1–2 osoby z blízkého okolí, kteří péči také zvládnou po dobu neplánované nepřítomnosti pečujícího. V případě, že nemáme další osobu, tak je možno uvést spolu pracující sociální službu, jinak v případě náhlé nutné péče by byl kontaktován Integrovaný záchranný systém.
Systém Nouzového plánu péče je podpořen linkou Pečuj doma – telefonní kontakt: 800 915 915, jejíž poradkyně mohou vyplnit s pečujícím NPP a zaslat doporučeně vytištěný formulář na adresu pečujícího. NPP je ke stažení na webu Pečuj doma www.pecujdoma.cz/nouzovy-plan-pece/.
Po vyplnění je možné jej odeslat do systému Pečuj doma prostřednictvím formuláře na webu Pečuj doma. Poté je pečující zaregistrován, ověření probíhá telefonicky a současně, s dotazem na uložení NPP v domácnosti opečovávaného, zaevidováno do podkladů Pečuj doma. Pečující dostane poštou průkaz pečujícího a samolepku na kartičku zdravotní pojišťovny, která se využije stejně jako v případě např. diabetika – v případě úrazu či náhlé hospitalizace najdou záchranáři v dokladech pečujících tento průkaz a vědí, že mají informovat náhradního pečujícího. V rámci podpůrného systému probíhá dvakrát ročně aktualizace dat, kdy je pečující vyzván k doplnění či uvedení změn v rámci NPP.
Závěrečná výzva pečujícím: Odpočívejte a užívejte si vědomí, že pokud se něco přihodí, jste připraveni – máte Nouzový plán péče!

Andrea Křístková, referentka pro rodinnou politiku

nouzovy plan pece

Dobré srdce na dálku a poděkování Senior a Family Pointu Okružní 21


Milí čtenáři! Již přes rok žijeme v náročné adramatické době koronavirové pandemie, která určitým způsobem zasáhla každého z nás. Především starší seniory, zdravotně postižené a osamělé, žijící převážně v domácí izolaci v závislosti na pomoci druhých. Naše poděkování patří mimo jiné vedení a zaměstnancům Senior a Family Pointu Lesná. Obětavě v nouzovém stavu vydávali potřebným přes výdejové okénko roušky, jednorázovou dezinfekci ale také knihy, užitečné informace o aktuálním dění, tréninky paměti v písemné podobě. Podle ohlasu nejvíce využívali senioři nebo jejich rodinní příslušníci pomoc s přihlášením do centrálního očkovacího registru nebo s metodikou sčítání populace ČR. Zprostředkovávali rovněž kontakty na centra pomoci, mimo jiné i na dobrovolnické centrum při brněnské Charitě a jejich projekt „Dobré srdce na dálku“. Z vlastní zkušenosti mohu zájemcům vřele doporučit tuto službu. Jedná se o přátelské rozhovory po telefonu s dobrovolníky připravenými vyslechnout vaše přání, stížnosti nebo vést dialog na vámi zvolené téma. Pokud máte zájem o tuto službu, zavolejte na NONSTOP linku: 516 410 668 nebo 737 234 078. Koordinátorovi na těchto linkách můžete sdělit své požadavky na věk, pohlaví a vzdělání partnera dialogu. Termín rozhovorů si stanovíte po vzájemné domluvě. Můžu vám garantovat, že budete s nabízenou službou spokojeni. Tak ještě jednou na závěr velký dík pracovnicím Family a Senior Pointu na Lesné, že tedy s námi jsou a pomáhají nám to zvládnout.

Jana Vrabcová, členka redakční rady Brněnského seniora

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Betanie – Církev bratrská


Jsme jednou z evangelikálních církví působící v Čechách od roku 1860. Mezi známé osobnosti z řad našich kazatelů patřili v minulosti např. Jan Karafiát, autor známé dětské knížky Broučci nebo František Urbánek, dlouholetý přítelT.G. Masaryka. Dnes v Brně působí celkem tři sbory – farnosti, z nichž jedním z nich je sbor Betanie. Je nás něco kolem stovky. Scházíme se ve Společenském centru Brno-sever na ul. Okružní (pokud je to možné z hlediska pandemie) každou neděli od 10.00 hodin a jsme otevřené společenství lidí převážně střední generace s mnoha dětmi a teenagery.
V minulosti jsme pořádali pro veřejnost manželské večery (8 večerů pro manželské páry), Základy duchovního života (4 setkání, ve kterých se dozvídáte o dopadu křesťanské víry na praktický život). Dlouhé roky pořádáme schůzky pro dorost (7–14 let), pro mládež (od 15 let), letní pobyty nejen pro dorost a mládež, ale i pro rodiny a jednotlivce na nejrůznějších krásných místech Čech a Moravy. Každoročně připravujeme několik sérií krátkých kázání v rámci nedělních bohoslužeb na témata jako je např.: osobní proměna a růst, FAQ o křesťanství, o štědrosti, rodinném životě, o manželství, duchovním světě, o falešných bozích dneška, o identitě, jak v životě uspět, o víře atd.
Chtěli bychom pozvat každého, kdo má třeba jen otázky a v životě hledá něco víc. Nevnímáme, že jsme zde jen pro „věřící“, ale jsme zde pro každého, kdo se ptá po hodnotách, po smyslu, po Bohu nebo hledá podporu v náročné životní situaci.
V období pandemie, kdy není možné se scházet, vás rádi potkáme na naší online bohoslužbě, na kterou se dostanete každou neděli od 10:00 přes link: www.betanie.cz/online. Stejně tak jsou vítány i děti a mládež na našich schůzkách, které momentálně také probíhají online (viz pozvánky). Také nabízíme pro veřejnost osobní poradenství, předmanželské přípravy pro snoubence či workshop sebepoznání nebo poznání Boha. V případě vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. č. 736 779 216, kde vám rádi podáme aktuální informace. Více informací včetně kontaktů najdete i na www.betanie.cz nebo instagramu (# betaniebrno), facebooku (BetanieBrno) či YouTube kanále (Betanie Sbor Církve bratrské). Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že už brzy to půjde osobně!

Petr Dvořáček, Betanie

betanie

Zápis do univerzitní školky Hrášek


Dvoutřídní školka rodinného typu, která se nachází v areálu kolejí J. A. Komenského, nabízí pro školní rok 2021/2022 volná místa nejen pro zaměstnance a studenty MENDELU, ale i pro širokou veřejnost. Na základě spolupráce se zřizovatelem rozvíjí u dětí zejména vztah k přírodě.
Ve vzdělávací nabídce je využívána didaktická technika – interaktivní panel a tablety se software pro předškoláky s množstvím výukových aplikací rozvíjejících matematickou a čtenářskou pregramotnost, logické myšlení, sluchové a zrakové vnímání, vnímání času a prostoru. Pěstujeme u dětí návyky pro smysluplné používání digitální techniky v běžném životě. Provádíme pedagogickou diagnostiku a usilujeme tak o individualizaci vzdělávání. Včasnou diagnostikou školní zralosti a následným cíleným vzděláváním oslabených oblastí předcházíme problémům se zvládáním školní docházky. Vzdělávací nabídku pravidelně realizujeme prostřednictvím projektových dnů ve školce i mimo ni. Mimo osobní kontakt probíhá komunikace s rodiči za využívání moderních komunikačních kanálů. Stravování dětí odpovídá trendům zdravé výživy.
Děti jsou vedeny ke spolupráci, ale i k vlastní aktivitě, ohleduplnosti, kamarádství a je respektováno jejich osobní tempo. Ve školce je možno dítě přihlásit do kroužků Lesáček (environmentální zaměření), Povídálek (logopedie), anglický jazyk a pohybově-taneční kroužek.
Vaše dítě může v naší školce se vstřícným a respektujícím přístupem objevovat svět moderně a hravě.
Více informací u ředitelky školy na tel. č. 737 513 376. Přihlášku můžete vyplnit elektronicky zde https://registrace.twigsee.com/f1/a59c3a/univerzitni-ms-hrasek9c3a/univerzitni-ms-hrasek

Informace, kontakt:
https://mshrasek.mendelu.cz/
www.facebook.com/hrasek.materskaskola
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Martina Schoříková Horáčková, ředitelka školy

hrasek3

Jak lépe komunikovat (nejen) s dětmi díky umění nenásilné komunikace


komunikaceKdyby se komunikace využívala tak jak má, bylo by na světě líp. Touto větou jsem v minulém Severníku s tématem rodina končila. Tento měsíc, kdy slavíme Mezinárodní den dětí, bych v něm ráda pokračovala. Přizvala jsem si proto lektorku Irmu Macháčovou, která se věnuje nenásilné komunikaci.
Irmo, ty se nenásilnou komunikací zabýváš už řadu let. Co si pod tímto pojmem mám představit?
Pro mě osobně je nenásilná komunikace životní přístup, skrze který se dívám na svět. Vidím v něm lidi, kteří se snaží žít šťastný a naplněný život. Snaží se uspokojit své potřeby a hledat cesty, kterými tyto potřeby naplní. Někdy jim to jde lépe, někdy hůř. Když mají své potřeby naplněné, cítí se šťastně, spokojeně. A když své potřeby naplněné nemají, mohou být smutní, naštvaní. A pak se snaží tento stav různými způsoby změnit. Bohužel jsou to někdy způsoby, které ubližují druhým. Neznamená to ale, že tito lidé jsou špatní. Jen nepřišli na jiný způsob, kterým by mohli dosáhnout toho, co potřebují.
Můžeš mi dát nějaký konkrétní příklad?
Příkladem může být klasická situace. Máma přichází domů z práce, je unavená, hladová, těší se, že si odpočine. Sotva ale otevře dveře, na zemi ji vítá rozházené oblečení, neotevřené aktovky a z pokoje se ozývají zvuky počítačových her. Máma se rozčílí, začne na děti křičet a vyčítat jim nepořádek a zanedbávání školy. Děti se budou obhajovat a hledat důvody, proč to tak je. A vlastně se bude hrát hra „kdo za co může“, „kdo je víc pokažený“, případně „kdo má pravdu“. A ačkoliv máma potřebovala klid a odpočinek, zvolila strategii, která k tomu vůbec nevedla – začala křičet a spustila tak konflikt.
A jak se taková situace dá řešit nenásilnou komunikací?
Nenásilná komunikace nám radí, abychom se v takové situaci zastavili, uvědomili si, jak se cítíme a uvědomili si, že naše pocity souvisí s našimi nenaplněnými potřebami, ne s nějakou konkrétní situací a lidmi. Máma byla naštvaná, protože potřebovala odpočinek a myslela si, že se jí nedostane, protože bude muset řešit s dětmi úklid a úkoly. Kdyby ale do stejné situace přišel táta, možná by nepořádek na chodbě překročil a na chvíli se k dětem přidal k počítačové hře. A teprve pak by řešili úklid a školu. Tátu by stejná situace dovedla k jiným pocitům a jiným řešením. Kdyby se máma na chvíli zastavila, možná by ji napadlo, že si nejdříve uvaří kávu a něco sní, a teprve pak bude řešit, co je potřeba.
To je hezké, ale v praxi dost těžké. Dá se to vůbec naučit?
Naučit se to dá. Existuje mnoho knížek, videí i jiných zdrojů. Samo o sobě to ale nestačí. Abychom se naučili reagovat jinak, musíme komunikaci trénovat. Ideální je přihlásit se na kurz a pak pokračovat třeba v tréninkové skupině. Důležité totiž je zafixovat si jiné automatické reakce, než na jaké jsme zvyklí.
Jsou takové kurzy i v Brně?
Ano, jsou. Já osobně mohu pozvat čtenáře na své přednášky, kurzy či tréninkové skupiny. Termíny vypisují na: www.komunikacesrdcem.cz.
Nebo se můžete s tímto tématem setkat na podzim ve Společenském centru na Lesné, abyste měli možnost zjistit více informací o nenásilné komunikaci.

Andrea Křístková, referentka pro rodinnou politiku