uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Svobodný přístup k informacím

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

172

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Svobodný přístup k informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4

Základní informace k životní situaci

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost nemá předepsanou formu, z písemné žádosti musí být zřejmé:

a) kterému povinnému subjektu je určena;

b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle tohoto zákona;

c) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa). Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu tohoto zákona. Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:

a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;

b) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:
1) Ústně
2) Písemně - prostřednictvím podatelny ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
3) Elektronicky - pouze prostřednictvím elektronické podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (není nutný zaručený elektronický podpis).

8

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části města Brna, Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Centrální evidence žádostí o poskytnutí informací je na odboru organizačním ÚMČ Brno-sever, 2. patro dv.č. 46

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemnou žádost, v případě žádosti podané písemně. Náležitostí písemné žádosti jsou uvedeny v bodě 6.
V případě ústní žádosti se tato vyřídí ústně. Jestliže žadatel není s odpovědí na ústně podanou žádost spokojen, podá si žádost písemně.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazebník úhrad

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Datum podání žádosti je den doručení žádosti na ÚMČ Brno-sever. Lhůta počíná běžet následujícím dnem od doručení žádosti na úřad.
Úřad městské části Brno-sever poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě stanovené zákonem, nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.
Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
a) vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách;
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
c) nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.
Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další odbory ÚMČ Brno-sever, které k vyřízení žádosti jsou kompetentní

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16

Elektronická služba, kterou lze využít

 

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
- nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

18

Jaké jsou související předpisy

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

1) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (§ 15 zákona)
Proti rozhodnutí ÚMČ Brno-sever o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
2) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona)
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Není zákonem stanoveno.

21

Nejčastější dotazy

 

22

Další informace

 

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor vnitřních věcí, ÚMČ Brno-sever

26

Kontaktní osoba

Věra Hradilová

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 9. 2007

28

Popis byl naposledy aktualizován

29. 5. 2012

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o poskytnutí informace
Odvolání proti rozhodnutí