uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zvláštní užívání komunikace

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 082
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. stavební zábory – kontejner, lešení apod., výkopové práce, vyhrazená parkovací stání, umístění mobilního prodejního zařízení v chodníku, silniční zeleni nebo ve vozovce.
4 Základní informace k životní situaci Žádost o povolení zvláštní užívání lze podat osobně na podatelně ÚMČ nebo zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost podává žadatel písemně buď na příslušném formuláři vydaném ÚMČ Brno-sever, odborem stavebním, oddělením dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:

- jméno a adresa žadatele

- IČ nebo datum narození

- o jakou komunikaci se jedná (název ulice),

- důvod záboru

- přesný termín záboru

- plošný rozsah záboru

- jméno zodpovědné osoby, její telefon, adresa

- přílohy doložené k žádosti:

       - okótovaný situační nákres záboru

       - souhlas Brněnských komunikací a.s., Renneská tř.         1a, Brno

       - souhlas PČR KŘP JMK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno (v případě ZUK ve vozovce v originále)

       - stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle Odboru dopravy MMB, Kounicova 67 Brno (v případě ZUK ve vozovce)

       - popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí

       - doklad o zaplacení správního poplatku

dále v případě

- výkopových prací také

       - souhlas se ZUK od Odboru investičního MMB, Kounicova 67, Brno, při výkopových prací nad 40 m2 či 30 m podélných.

7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost o povolení zvláštní užívání lze podat osobně na podatelně ÚMČ nebo zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
8 Na které instituci životní situaci řešit

Zvláštní užívání komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

-   Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR

-   Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje (mimo přilehlých chodníků)

-   Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) a chodníky přilehlé k silnicím I. třídy – Odbor dopravy Magistrátu města Brna,

-   Ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části.

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

-   pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné (tzv. ZAKOS) na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova 67, Brno,

-   pro ostatní místní komunikace Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, 3. patro,              dveře č. 49, Bc. Minčeffová, tel: 545 542 249 a dveře č. 50, Bc. Christovová, tel. 545 542 272 v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin

30 dní před požadovaným dnem zvláštního užívání komunikace.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou - při ústním jednání doklad totožnosti a v případě zplnomocnění plnou moc k vyřizování
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je odvislý od délky trvání zvláštního užívání:

-do 10 dnů včetně – 100,- Kč

-od 11 dnů do 6 měsíců – 500,- Kč,

-od 6 měsíců – 1000,- Kč.

V případě záborů komunikačních ploch ÚMČ Brno-sever vyměřuje místní poplatky za m2 a den. Výše těchto poplatků je stanovena v příloze aktuální vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích.

Poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-sever nebo bankovním převodem.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace - Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s.,
- Policie ČR, KŘP JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, Brno.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány -   před zvláštním užíváním komunikace požádat správce komunikace o fyzické předání komunikace a jejích součástí v obvodu plochy záboru.
16 Elektronická služba, kterou lze využít podatelna(zavináč)sever.brno.cz. Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně do 5 dnů.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

- zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění.

18 Jaké jsou související předpisy

-   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

- aktuální vyhláška o místních poplatcích

-   vyhláška města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových pracích na veřejných komunikacích a jejich koordinaci v městě Brně, v aktuálním znění

- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bezpečnost a plynulost dopravy na pozemních komunikacích.

- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-sever je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce vůči žadateli za zábor bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí zvláštního užívání komunikace lze stanovit až do výše 500.000,- Kč.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí, Magistrátu města Brna a Krajském úřadu JMK.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit  Žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky a zvláštního užívání komunikace.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Mgr. Eva Ševečková – vedoucí odboru

26 Kontaktní osoba

Bc. Marta Minčeffová, tel. 545 542 249

Bc. Anežka Christovová, tel. 545 542 272

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 6.4.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 6.4.2018
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace