uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 079
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Zvláštní užívání komunikace-vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany
4 Základní informace k životní situaci O zvláštní užívání místní komunikace - vyhrazené parkovací stání může požádat jak právnická osoba, tak občan se zdravotním postižením. Ostatním občanům se z důvodu nedostatku parkovacích míst na území MČ Brno-sever vyhrazená parkovací stání nepovolují. Povolení k užívání parkovacího místa se vydává pro právnické osoby na dobu 1 roku, pro osoby se zdravotním postižením až na 2 roky s možností obnovení (prodloužení) doby platnosti na základě nové žádosti.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Občan starší 18 let nebo jeho zplnomocněný zástupce.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost podává žadatel písemně buď na příslušném formuláři vydaném ÚMČ Brno-sever, odborem stavebním, oddělením dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:

- jméno a příjmení (FO)/název společnosti (PO)

- datum narození/IČ

- adresa trvalého pobytu/sídlo společnosti

- adresa pro doručování

- o jakou komunikaci se jedná (název ulice),

- důvod záboru

- přesný termín záboru

- plošný rozsah záboru

- jméno zodpovědné osoby, její telefon, adresa, datum   narození

- přílohy doložené k žádosti:

       - jednoduchý okótovaný situační nákres záboru

-       v případě zastupování předloží zástupce plnou moc

-       průkaz ZTP, ZTP/P k nahlédnutí

V případě udělení souhlasu MČ Brno-sever:

-       souhlas Brněnských komunikací a.s., Renneská tř. 1a, Brno

       - souhlas PČR MŘP Brno, DI, Kounicova 24, Brno

       - stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle Odboru dopravy MMB, Kounicova 67 Brno (pro osoby s průkazem ZTP, ZTP/P vše vyřídí silniční správní úřad)

       - doklad o zaplacení správního poplatku

7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost o povolení zvláštního užívání lze podat osobně na podatelně ÚMČ nebo zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
8 Na které instituci životní situaci řešit

Zvláštní užívání komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

-   Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR

-   Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje (mimo přilehlých chodníků)

-   Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) a chodníky přilehlé k silnicím I. třídy – Odbor dopravy Magistrátu města Brna,

-   Ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části.

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

-   pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné (tzv. ZAKOS) na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova 67, Brno, Bc. Pelčáková, tel. 542 174 228; Ing. Hédlová, tel. 542 174 131, v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin, Pá 8,00 – 12,00 hodin

-   pro ostatní místní komunikace Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, 3. patro,   dveře č. 49, Bc. Minčeffová, tel: 545 542 249 a dveře č. 50, Bc. Christovová, tel. 545 542 272 v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin

Minimálně 30 dní před požadovaným dnem zvláštního užívání komunikace

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou - v případě zplnomocnění plnou moc k vyřizování
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek ve výši 1000,- Kč dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích (osoby s průkazem ZTP, ZTP/P jsou od platby osvobozeni).

Místní poplatek dle aktuální vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích - uplatňuje městská část ve výši 45.000,- Kč za 1 parkovací místo/rok (osoby s průkazem ZTP, ZTP/P jsou od platby osvobozeni).

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení, nejdéle do 60 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace - Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s.,
- Policie ČR, MŘPB, DI, Renčova 38, Brno.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16 Elektronická služba, kterou lze využít podatelna(zavináč)sever.brno.cz. Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně do 5 dnů.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

- zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění

18 Jaké jsou související předpisy

-   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

- aktuální vyhláška o místních poplatcích

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-sever je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce vůči žadateli za zábor bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí zvláštního užívání komunikace lze stanovit až do výše 500.000,- Kč.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí, Magistrátu města Brna a Krajském úřadu JMK.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Mgr. Eva Ševečková – vedoucí odboru

26 Kontaktní osoba

Bc. Marta Minčeffová, tel. 545 542 249

Bc. Anežka Christovová, tel. 545 542 272

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 10.01.2024
28 Popis byl naposledy aktualizován 10.01.2024
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení.
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace