uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 192
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňující odtokové poměry
4 Základní informace k životní situaci

Dle § 17 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):

1.Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to

a) ke stavbám a   zařízením na pozemcích, na nichž se   nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích   s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v   zemských dutinách, jakož   i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud   provoz uvedených staveb a skládek může   významně   ohrozit jakost   povrchových nebo podzemních vod,

c) ke     stavbám, k těžbě   nerostů   nebo k     terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno,

d) ke stavbám ve   vzdálenosti do 15 m od vzdušné   paty ochranné hráze vodního toku,

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,

f) k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,

g) k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,

h) k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu, nebo

i) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

2. Vyplývá-li to   z povahy věci, může vodoprávní úřad v rozhodnutí o   udělení souhlasu stanovit   podmínky i dobu, po kterou se souhlas uděluje.

3. Souhlas je závazný pro příslušné orgány, při postupu podle zvláštních zákonů.

4. Souhlasu podle odstavce 1 není třeba k činnostem, jichž je třeba při   cvičení nebo zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Policie   České republiky a ozbrojených sil České republiky, které v případech cvičení postupují v dohodě s příslušným vodoprávním úřadem.

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Viz bod 4.
7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Písemná žádost o vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona, u náročnějších případů doporučena osobní návštěva. Žádost se podává na formuláři dle přílohy č. 12 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
8 Na které instituci životní situaci řešit

a) na Úřadu městské částí Brno-sever, odboru stavebním jako speciálním stavebním úřadu, Bratislavská 70 (pouze pro potřeby jednotlivých občanů-domácností), v ostatních případech:

b) na vodoprávním úřadu odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno v ostatních případech povolení vodních děl

c) na vodoprávním úřadu Jihomoravského kraje u staveb, které rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební jako speciální stavební úřad, 3.patro, dveře č. 59, Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D., tel: 545542160
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla doklady, které se připojují k žádosti dle příl. č. 12 vyhlášky č. 432/2001 Sb., zejména:

a) projektovou dokumentaci stavby (zohledňující mimo jiné záplavové území jako limit využití území)

b) stanovisko Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, Brno

c) výpočet hladiny Q100 z Útvaru hydroinformatiky Povodí Moravy

d) úroveň kóty podlahy 1. NP objektu (m n. m.)

e) upřesnění utěsnění výplně otvorů v případě povodně

f) orientační určení polohy stavby v souřadnicovém systému JTSK (definiční bod objektu Y, X)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatku.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle zákona č. 254/2001 § 115 vodoprávní řízení bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců, podle složitosti projednávaného případu.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Povodí Moravy s. p.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných dokladů v příloze č.12 Vyhlášky č.432/2001 Sb.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dle Vyhlášky MZE č. 432/2001 Sb.
18 Jaké jsou související předpisy Zákon č. 183/2006 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004, správní řád.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je MMB – odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, Brno.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace V úředních dnech ÚMČ Brno-sever pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na stránkách ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: www.env.cz a ministerstva zemědělství ČR: www.mze.cz.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit nejsou
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Mgr. Eva Ševečková – vedoucí odboru, tel: 545 542 240

26 Kontaktní osoba Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D., tel: 545 542 160
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 20.06.2023
28 Popis byl naposledy aktualizován 20.06.2023
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení.
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Formuláře:

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona

Žádost o vyjádření dle § 18 vodního zákona