uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Uzavírka silnice nebo místní komunikace

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 081
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Povolení částečné nebo úplné uzavírky místní komunikace
4 Základní informace k životní situaci Žádost o povolení zvláštní užívání lze podat osobně na podatelně ÚMČ nebo zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Občan starší 18 let nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost podává žadatel písemně buď na příslušném formuláři vydaném ÚMČ Brno-sever, odborem stavebním, oddělením dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:

- jméno a adresa žadatele

- IČ nebo datum narození

- o jakou komunikaci se jedná (název ulice),

- důvod uzavírky, v případě stavebních prací také jejich rozsah

- přesný termín uzavírky, s případnou možností jejího přerušení

- délka uzavírky

- návrh trasy objížďky

- jméno zodpovědné osoby, její telefon, adresa

- přílohy doložené k žádosti:

       - souhlas PČR KŘP JMK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno (v případě ZUK ve vozovce v originále)

       - stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle Odboru dopravy MMB, Kounicova 67 Brno (v případě ZUK ve vozovce)

       - vyjádření Brněnských komunikací a.s., Renneská tř.1a, Brno nebo vlastníka pozemní komunikace

       - vyjádření obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka

       - popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí

- při stavebních prací také harmonogram prací v případě uzavírky delší jak tři dny.

7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost o povolení zvláštní užívání lze podat osobně na podatelně ÚMČ nebo zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
8 Na které instituci životní situaci řešit

Uzavírku komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

-   Dálnice a rychlostní silnice – Ministerstvo dopravy ČR

-   Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje,

-   Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) – Odbor dopravy Magistrát města Brna,

-   Ostatní místní komunikace – příslušný úřad městské části.

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Uzavírku komunikace lze vyřídit:

-   pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné (tzv. ZAKOS) na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova 67, Brno,

-   pro ostatní místní komunikace Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, 3. patro,                                  dveře č. 49, Bc. Minčeffová, tel: 545 542 249 a             dveře č. 50, Bc. Christovová, tel. 545 542 272         v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin

30 dní před požadovaným dnem uzavírky komunikace.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou - při ústním jednání doklad totožnosti a v případě zplnomocnění plnou moc k vyřizování.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Za vydání rozhodnutí o uzavírce se správní poplatky nevyměřují.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace - Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s.,
- Policie ČR, KŘP JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, Brno.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16 Elektronická služba, kterou lze využít podatelna(zavináč)sever.brno.cz. Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně do 5 dnů.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

- zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění

18 Jaké jsou související předpisy

-  -   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění

- vyhláška města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových pracích na veřejných komunikacích a jejich koordinaci v městě Brně, v aktuálním znění

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-sever je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce vůči žadateli za nedodržení podmínek vydaných v rozhodnutí o uzavírce se řídí dle zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle zák.č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí, Magistrátu města Brna a Krajském úřadu JMK.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit  Povolení zvláštního užívání komunikace.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Mgr. Eva Ševečková – vedoucí odboru

26 Kontaktní osoba

Bc. Marta Minčeffová, tel. 545 542 249

Bc. Anežka Christovová, tel. 545 542 272

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 9.4.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 9.4.2018
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace