uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Stavební povolení k vodním dílům

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 143
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Stavební povolení k vodním dílům § 15 vodního zákona
4 Základní informace k životní situaci Vydává stavební povolení k vodním dílům – studny.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Správní řízení ukončené vydáním rozhodnutí o povolení vodního díla.
7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Písemná žádost, u náročnějších případů doporučena osobní návštěva. Žádost se podává na formuláři dle přílohy č. 17 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
8 Na které instituci životní situaci řešit

a)  na Úřadu městské části Brno-sever, odboru stavebním jako speciálním stavebním úřadu (dle místa životní situace), které povolují vodní díla pro odběry povrchových a podzemních vod pro potřeby občanů (domácností),

b) na vodoprávním úřadu odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno v ostatních případech povolení vodních děl.

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební jako speciální stavební úřad, 3.patro, dveře č. 59, Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D., tel: 545542160
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou Dle přílohy č. 17 vyhlášky č. 432/2001 Sb.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Dle sazebníku 300 Kč.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle zákona č. 254/2001, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců, podle složitosti projednávaného případu.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Dle povahy žádosti – majitelé pozemků dotčených výstavbou, majitelé sousedních pozemků, městská část, (město Brno), Povodí Moravy s. p. - správce drobných toků a další. Bližší informace ke konkrétním stavbám poskytnou pracovníci Úřadu městské části Brno-sever, odboru stavebního jako speciálního stavebního úřadu.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných dokladů v příloze č.2 vyhlášky č. 432/2001 Sb.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Dle zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18 Jaké jsou související předpisy Zákon č. 183/2006 (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č.500/2004 správní řád.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je MMB – odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím ÚMČ Brno-sever, odboru stavebního, Bratislavská 70, Brno.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 118 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace V úředních dnech ÚMČ Brno-sever pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod, Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D., tel: 545 542 160
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na stránkách ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: www.env.cz a ministerstva zemědělství ČR: www.mze.cz.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Mgr. Eva Ševečková – vedoucí odboru, tel: 545 542 240

26 Kontaktní osoba Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D., tel: 545 542 160
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.04.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 10.04.2018
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení.
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Formuláře:

Příloha č. 17 vyhlášky – Žádost o povolení k odběru pozemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona)

Příloha č. 2 vyhlášky – Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

Příloha č. 13 vyhlášky – Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona)

Příloha č. 14 vyhlášky – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona)