uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 067
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem (§ 17 vodního zákona)
4 Základní informace k životní situaci

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:

  1. ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,

b)   ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujících podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,

c)   ke stavbám, k těžbě nerostů, nebo k terénním úpravám v záplavových územích

d)   ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Viz. bod 4.
7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Písemná žádost s předepsanými přílohami.
8 Na které instituci životní situaci řešit
  1. Souhlas ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujícím odtokové poměry vydávají vodoprávní úřady Úřadů městských částí v Brně (dle místa životní situace),
  2. v ostatních případech vodoprávní úřad odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno.
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební jako speciální stavební úřad, 3.patro, dveře č. 59, Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D., tel: 545542160
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy k písemné žádosti dle příl. č. 12 vyhl. 432/2001 Sb., a to podle povahy stavby, zařízení nebo činnosti:

  1. mapové podklady ve zvoleném měřítku (1: 2000 až 1: 50000), se zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti,

b)   údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech, podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být požadovanou stavbou, zařízení nebo činností dotčeny,

c) popis staveb, zařízení nebo činnosti a jejich účinků na okolí,

d) vyjádření vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona, pokud bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání souhlasu,

e) stanovisko správce povodí,

g) odborné posudky, popřípadě stanoviska specializovaných pracovišť, pověřených odborných subjektů, vysokých škol, znalců, technických auditorů, případně jiných osob s uvedením jména (názvu), adresy (sídla) a oprávnění zpracovatele, pokud si je vodoprávní úřad v průběhu řízení vyžádá,

h) další identifikační a technické údaje potřebné k posouzení žádosti

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky se nevyměřují.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Podle § 115 zák. č. 254/2001 Sb. (bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců) dle složitosti projednávaného případu.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Správce toku nebo správce drobného vodního toku. Případně dotčení i správce vodovodu a kanalizace a orgán ochrany přírody a krajiny, tj. odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných podkladů. Ve složitějších případech doporučujeme osobní jednání na vodoprávním úřadě.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje § 17 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách, § 17 Vyhlášky ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
18 Jaké jsou související předpisy zákon č.500/2004 Sb., správní řád
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je MMB – odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno, odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Brno-sever, OSMI, Bratislavská 70, Brno.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Pokuta za porušení jiných povinností dle § 116 až 125 vodního zákona č. 254/2001 Sb. se stanoví ve výši od 1.000 Kč do 1.000.000 Kč.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace V úředních dnech ÚMČ Brno-sever pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na stránkách ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: www.env.cz a ministerstva zemědělství ČR: www.mze.cz.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit Nejsou.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Mgr. Eva Ševečková – vedoucí odboru, tel: 545 542 240

26 Kontaktní osoba Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D., tel: 545 542 160
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.04.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 10.04.2018
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení.
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Formuláře:

Příloha č. 12 vyhlášky – Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona)

Příloha č. 13 vyhlášky – Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona)