uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 080
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Povolení připojení nebo sjezdu na místní komunikaci
4 Základní informace k životní situaci Žádost o povolení zvláštní užívání lze podat osobně na podatelně ÚMČ nebo zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Občan starší 18 let nebo jeho zplnomocněný zástupce.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost podává žadatel písemně buď na příslušném formuláři vydaném ÚMČ Brno-sever, odborem stavebním, oddělením dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:

- jméno a adresa žadatele (stavebníka)

- IČ nebo datum narození

- pozemky, ze kterých a na které se bude žadatel připojovat vč. uvedení katastrálního území; název ulice

- přílohy doložené k žádosti:

       - výkresovou část – situace a příčný řez

       - souhlas Brněnských komunikací a.s., Renneská tř.         1a, Brno

       - souhlas PČR KŘP JMK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno

       - stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle Odboru dopravy MMB, Kounicova 67 Brno

       - popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí

       - doklad o zaplacení správního poplatku

7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Řízení je zahájeno na základě podané žádosti. Datum podání je současně datem zahájení řízení. Žádost lze podat osobně na podatelně ÚMČ nebo zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
8 Na které instituci životní situaci řešit

Připojení; sjezd řeší vždy příslušný silniční správní úřad následovně:

-   Dálnice a rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR

-   Silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje (mimo přilehlých chodníků)

-   Silnice II., III. třídy a místní komunikace dopravně významné (zejména s vedením hromadné dopravy) a chodníky přilehlé k silnicím I. třídy – Odbor dopravy Magistrátu města Brna,

-   Ostatní místní komunikace - příslušný úřad městské části.

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

-   pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace dopravně významné (tzv. ZAKOS) na Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova 67, Brno,

-   pro ostatní místní komunikace Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, 3. patro,                dveře č. 49, Bc. Minčeffová, tel: 545 542 249 a dveře č. 50, Bc. Christovová, tel. 545 542 272 v  úřední dny Po, St 8,00 – 17,00 hodin

30 dní před požadovaným dnem zvláštního užívání komunikace

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou - při ústním jednání doklad totožnosti a v případě zplnomocnění plnou moc k vyřizování.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře používané při řešení životní situace lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí ve všech případech 500,- Kč, zaplatit jej lze v úředních hodinách na pokladně úřadu.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace - Správce komunikace – Brněnské komunikace a.s.,
- Policie ČR, KŘP JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, Brno.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16 Elektronická služba, kterou lze využít podatelna(zavináč)sever.brno.cz. Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně do 5 dnů.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

18 Jaké jsou související předpisy

-   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění

- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, bezpečnost a plynulost dopravy na pozemních komunikacích.

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují V případě vydání rozhodnutí ÚMČ Brno-sever je opravným prostředkem odvolání, které lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na MMB, Odbor dopravy prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, oddělení dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce se řídí dle zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle zák.č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
21 Nejčastější dotazy

V jakém případě je nutné si povolení vyřídit?

Kdykoliv se připojuje nebo šířkově upravuje napojení na komunikaci. 

22 Další informace  
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Příslušné informace lze získat i na silničních správních úřadech Úřadů městských částí a Krajském úřadu JmK, Odboru dopravy MMB.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební

Mgr. Eva Ševečková – vedoucí odboru

26 Kontaktní osoba

Bc. Marta Minčeffová, tel. 545 542 249

Bc. Anežka Christovová, tel. 545 542 272

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 10.4.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 10.4.2018
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení.
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace