uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Povolení k nakládání s vodami

Číslo a uvozovací text Obsah položky
1 Identifikační číslo 070
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) až c) vodního zákona)
4 Základní informace k životní situaci

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba:
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom
o obecné nakládání s nimi

1. k jejich odběru

2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci

3. využívání jejich energetického potenciálu

4. užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů za účelem podnikání

5. k jinému nakládání s nimi

b) jde-li o podzemní vody:

1. k jejich odběru

2. k jejich akumulaci

3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny

4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou

5. k jinému nakládání s nimi

c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Správní řízení ukončené rozhodnutím.
7 Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace Písemná žádost s předepsanými přílohami.
8 Na které instituci životní situaci řešit
  1. Dle místa životní situace povoluje vodoprávní úřad úřadu městské části Statutárního města Brna odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
  2. vodoprávní úřad odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB v ostatních případech, není-li stanoveno jinak.
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební jako speciální stavební úřad, 3.patro, dveře č. 59, Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D., tel: 545542160
10 Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle příl. č. 1 nebo č. 17 Vyhlášky ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami:

a) doklady o jednání s účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem,

b) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy, jako podklad pro zahájení řízení,

c) kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká,

d) projektovou dokumentaci stavby, pokud má být požadované povolení k nakládání s vodami spojeno s povolením souvisejícího vodního díla, ve dvojím vyhotovení,

e) stanovisko správce povodí,

f) stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,

g) odborné posudky, popřípadě stanoviska specializovaných pracovišť, pověřených odborných subjektů, vysokých škol, technických auditorů, znalců a jiných osob, s uvedením jména (názvu), adresy (sídla) a oprávnění zpracovatele, pokud si je vodoprávní úřad v průběhu řízení vyžádá,

h) údaje o jakosti vod, se kterými má být povoleno nakládat, a to v ukazatelích jakosti stanovených ve zvláštních právních předpisech, pokud se žádost týká povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo užívání povrchových vod pro chov ryb za účelem podnikání.

Další identifikační a technické údaje potřebné k posouzení žádosti.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře lze získat přímo na Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební nebo jsou k dispozici v elektronické formě na stránkách úřadu.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky se nevyměřují.
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení Dle složitosti projednávaného případu podle § 115 zák. č. 254/2001 Sb. bezodkladně, do 30 dnů, do 60 dnů, do 3 měsíců.
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Dle povahy žádosti Povodí Moravy s. p., správce vodního drobného toku, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hygienik města Brna, Moravský rybářský svaz, orgán ochrany přírody, majitelé sousedních pozemků a další.
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou.
16 Elektronická služba, kterou lze využít Podání je třeba uplatnit písemnou formou včetně předepsaných podkladů v příloze. Ve složitějších případech doporučujeme osobní jednání na vodoprávním úřadě.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje § 8 zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, Vyhláška č. 432/2001 Sb.
18 Jaké jsou související předpisy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolacím orgánem je MMB – odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, Brno, prostřednictvím Úřadu městské části Brno-sever, odbor stavební, Bratislavská 70, Brno.
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  1. Pokuta za nedovolené odebrání povrchových vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod celkovým množstvím těchto povrchových vod

b) pokuta za nedovolené odebrání podzemních vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 50 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod celkovým množstvím těchto vod

c)   pokuta za nedovolené vypouštění odpadních vod se stanoví ve výši od 10.000 do 10.000.000 Kč

21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební, úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod,
23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Na stránkách ministerstva životního prostředí ČR pod adresou: www.env.cz a ministerstva zemědělství ČR: www.mze.cz.
24 Související životní situace a návody, jak je řešit Nejsou.
25 Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Brno-sever, odbor stavební,

Mgr. Eva Ševečková – vedoucí odboru, tel: 545 542 240

26 Kontaktní osoba Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D., tel: 545 542 160
27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.04.2018
28 Popis byl naposledy aktualizován 10.04.2018
29 Datum konce platnosti popisu Bez omezení.
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  

Formuláře:

Příloha č. 17 vyhlášky – Žádost o povolení k odběru pozemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona)

Příloha č. 1 vyhlášky – Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona)

Příloha č. 13 vyhlášky – Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona)