uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Žádost o posečkání úhrady pokuty

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

 

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o posečkání úhrady pokuty nebo místního poplatku nebo rozložení úhrady na splátky u pokut a místních poplatků vyměřených odbory ÚMČ Brno-sever

4

Základní informace k životní situace

Odbor organizační, právní oddělení ÚMČ Brno-sever vymáhá pokuty a místní poplatky vyměřené jednotlivými odbory ÚMČ Brno-sever. Na základě žádosti dlužníka může právní oddělení povolit posečkání pokuty nebo místního poplatku nebo zaplacení ve splátkách.

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Daňový subjekt, tj. fyzická nebo právnická osoba, které byla pokuta uložena či místní poplatek vyměřen, zákonný zástupce, zmocněnec nebo prokurista.

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Posečkání nebo splátky lze povolit při splnění podmínek stanovených v § 156 odst. 1 Daňového řádu. Povolení může být správcem daně vázáno i na další podmínky.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Dlužník podá žádost, ve které uvede důvod, pro který posečkání pokuty nebo povolení splátek žádá, a navrhne dobu posečkání nebo výši splátek a dobu jejich splatnosti. Žádost lze podat písemně nebo ústně do protokolu.

8

Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Brno-sever, Odbor organizační, Právní oddělení.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na právním oddělení ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, IV. poschodí, dveře č. 64, v úředních hodinách ÚMČ Brno-sever telefonicky na tel. č. 545 542 297, 545 542 256.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, zástupce plnou moc, rozhodnutí o uložení pokuty nebo platební výměr o vyměření místního poplatku.

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání žádosti o posečkání pokuty nebo povolení splátek je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 400 Kč, který je možno uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-sever, případně poštovní poukázkou na příslušný účet a variabilní symbol, který určí Právní oddělení ÚMČ Brno-sever. Rozhodnutí o posečkání pokuty nebo povolení splátek bude vydáno po zaplacení správního poplatku.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů ode dne podání žádosti

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16

Elektronická služba, kterou lze využít

 

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

18

Jaké jsou související předpisy

 

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o posečkání pokuty nebo povolení splátek lze podat odvolání do 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. Proti výzvě k zaplacení správního poplatku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení, k Odboru rozpočtu a financování MMB prostřednictvím ÚMČ Brno-sever.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce se neuplatňují. Nebude-li zaplacen správní poplatek ve výši 400 Kč ve stanovené lhůtě, řízení se zastaví.

21

Nejčastější dotazy

 

22

Další informace

 

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

Právní oddělení, vedoucí Právní oddělení.

26

Kontaktní osoba

JUDr. Morávková Daniela

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.04.2015

28

Popis byl naposledy aktualizován

15.04.2015

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace