uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-práva dítěte

Číslo a uvozovací text

Obsah položky

1

Identifikační číslo

182

2

Kód

 

3

Pojmenování (název) životní situace

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka –

Zaměření na sociálně právní ochranu dětí

4

Základní informace k životní situaci

Sociálně právní ochranou dětí se dle §1 zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí rozumí zejména:

 1. a)ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 2. b)ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 3. c)působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Sociálně právní ochrana se zaměřuje dle §6 zákona č. 359/1999 Sb. zejména na děti:

a)jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.

 1. b)na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče

c)které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají školní docházku, požívají alkoholické nápoje, živí se prostitucí, spáchaly přestupek nebo trestný čin apod.),

 1. d)které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu,

e)na kterých byl spáchán trestný čin,

f) které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců,

 1. g)které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu,
 2. h)které jsou žadateli o azyl odloučenými od rodičů, příp. jiných osob odpovědných za jejich výchovu

Orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) je také účastníkem (resp. kolizním opatrovníkem nezl. dítěte) v rámci soudních řízení o:

a)výkonu rodičovské odpovědnosti pro dobu před i po rozvodu manželství rodičů

 1. b)o zvýšení, snížení či zrušení výživného na nezl. dítě

c)úpravě styku dítěte s rodiči, prarodiči či sourozenci

 1. d)schválení právního jednání za nezl. dítě

e)určení či popření otcovství k nezl. dítěti

f) v dalších soudních řízeních, ve kterých nezl. děti nemohou být z důvodu možné kolize zájmů zákonných zástupců jimi zastoupeny

5

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  1. rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte
  2. samo nezl. dítě
  3. školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány, které při své činnosti zjistí potřebu výkonu sociálně právní ochrany k určitému dítěti
  4. orgány činné v trestním a přestupkovém řízení (PČR, MP, státní zastupitelství, soudy apod.)
  5. každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti, příp. na skutečnosti uvedené v 1. odstavci a to i anonymně

6

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nezbytné je oznámení životní situace na OSPOD (toto může učinit rodič, dítě, osoba odpovědná za výchovu či kterákoli jiná osoba ve formě písemné, telefonické, ústní). Poté začne OSPOD v dané věci jednat. Postup je vždy individuální dle dané situace, přizpůsoben potřebám klienta a okolnostem.

Obecně platí, že OSPOD shromáždí v opatrovnickém spisu co nejvíce informací týkajících se uvedené záležitosti a ve spolupráci s klientem pak následně hledá nejvhodnější řešení.

7

Jakým způsobem můžete zahájit této řešení životní situace

Zahájení řešení situace nastává po jejím oznámení, ke kterému může dojít např. jedním z výše uvedených způsobů v bodu č. 6 příp. může OSPOD zahájit řešení situace nezl. dítěte i z vlastního podnětu pokud zjistí, že dochází k situacím uvedeným v bodě 4.

8

Na které instituci životní situaci řešit

OSPOD je místně příslušné dle trvalého pobytu nezl. dítěte, kterého se situace týká.

Pro nezl. děti mající trvalé bydliště na území MČ Brno sever se jedná o ÚMČ Brno sever, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Bratislavská 70, Brno.

9

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Pracovníci OSPOD jsou rozděleni na kurátory pro mládež (tito se zabývají dětmi a mladistvými, kteří mají nějaký výchovný problém) a sociální pracovníky, kteří řeší situace v rodinách.

Obvod je rozdělen podle ulic, ke každé ulici patří jeden sociální pracovník a kurátor pro mládež. Konkrétní seznam pracovníků a kontaktů na ně vč. seznamu svěřených ulic je umístěn na internetových stránkách úřadu - http://www.sever.brno.cz/kontakty-na-odbory/66-odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi.html.

10

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro zahájení výkonu sociálně právní ochrany dětí není nutné předkládání dokladů, v průběhu řešení konkrétní situace bývá nutné doložit průkaz totožnosti, rodné listy dětí, rozsudky soudů atd..

11

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro výkon sociálně právní ochrany dětí se nepoužívají žádné formuláře.

12

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sociálně právní ochrana dětí je poskytována bezplatně.

13

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty (mimo případů správního řízení) nejsou stanoveny, situace se řeší bezodkladně. Pro správní řízení platí lhůty dle správního řádu – zákona č. 500/2004 Sb.

14

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Situace je řešena komplexně, do řešení mohou být tedy zapojeni nejen nezl. děti a jejich rodiče, ale i jiné osoby zodpovědné za výchovu a dále instituce jako např. školy a školská zařízení, odborná zařízení poskytující krizovou intervenci, Policie ČR, soudy, probační a mediační služba, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, střediska výchovné péče, manželské a rodinné poradny, dětské diagnostické ústavy, dětské domovy atd.

15

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Součinnost v rámci řešení situace

16

Elektronická služba, kterou lze využít

Každý pracovník OSPOD disponuje e-mailovou adresou, tyto jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu, pro komunikaci lze využít i centrální adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

17

Podle kterého právního předpisu se postupuje

  1. zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  2. usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  3. sdělení č.104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
  4. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  5. zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  6. zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  7. zákon č.218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
  8. zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  9. zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  10. zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  11. zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  12. zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  13. zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

18

Jaké jsou související předpisy

Viz výše bod 17.

19

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Výkon sociálně právní ochrany dětí není správním řízením, opravné prostředky dle správního řádu lze použít pouze v případě rozhodnutí vydaném ve správním řízení, např:

 1. 1.uložení povinnosti využít pomoc odborného poradenského zařízení (§ 12 zákona č. 359/1999 Sb.)
 2. 2.uložení výchovného opatření – napomenutí, omezení, dohled (§ 13 zákona č. 359/1999 Sb. a § 43 zákona o rodině) atd.

Proti těmto se lze odvolat k Magistrátu města Brna.

20

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 53, odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. jsou rodiče a osoby odpovědné za výchovu nezl. dětí povinni s orgánem sociálně právní ochrany dětí spolupracovat, na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání, předložit doklady a další potřebné listiny, poskytnout nezbytné informace k výkonu sociálně právní ochrany dětí, jsou povinni umožnit návštěvu pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, případně pro ochranu jeho práv.

Neplní-li tyto povinnosti, může jim být orgánem sociálně-právní ochrany dětí uložena pořádková pokuta do výše 20.000,- Kč a to i opakovaně.

Zákon o sociálně právní ochraně dětí dále vyjmenovává přestupky na úseku sociálně právní ochrany dětí. Výše sankcí za tyto přestupky je pohyblivá, pokutu lze uložit do výše 20.000,- Kč, 50.000,- Kč nebo 200.000,- Kč.

21

Nejčastější dotazy

Veškeré dotazy související se sociálně právní ochranou dětí zodpoví příslušný sociální pracovník nebo kurátor pro mládež

22

Další informace

Viz Bod 21 a 23.

23

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Nejvhodnějším způsobem k získání informací o řešení životní situace je osobní návštěva OSPOD, nejlépe na základě předchozí telefonické dohody termínu

24

Související životní situace a návody, jak je řešit

Např. dávky hmotné nouze, azylové ubytování, náhradní rodinná péče, krizová intervence – viz Internetové stránky Magistrátu města Brna, Úřadu práce.

25

Za správnost popisu odpovídá útvar

OSPOD Brno sever

26

Kontaktní osoba

Ludmila Chaloupková, ved. odd. SPOD, tel. 545 542 258

27

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

7. 10. 2019

28

Popis byl naposledy aktualizován

7. 10. 2019

29

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

30

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace