uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Rada

Členové Rady

Mgr. Martin Maleček (Hnutí SOL) - starosta
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: 545 542 202, 532 151 202
mobil: 604 416 222

David Aleš (ANO 2011) - místostarosta
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 545 542 205, 532 151 205
mobil: 777 564 377

Ing. Martin Cibula (Hnutí SOL) - místostarosta
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: 545 542 208, 532 151 208
mobil: 603 375 576

Mgr. Miriam Kolářová (KDU-ČSL) - místostarostka
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 545 542 204, 532 151 204
mobil: 724 816 729

Ing. Marie Kselíková (KDU-ČSL) - zabezpečování úkolů v oblasti životního prostředí
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 545 542 117, 532 151 117
mobil.: 770 195 184

Ing. Nikola Staňková (ANO 2011) - zabezpečování úkolů v oblasti dopravy
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 777 845 710

Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 731 402 618

PhDr. Karla Hofmannová (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil.: 606 429 958

Mgr. Miloslav Králíček (Hnutí SOL)

Ing. Petr Pfléger (ANO 2011)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Sekora (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Členové rady od 14. 11. 2018 do 25. 2. 2019

Mgr. Martin Maleček (Hnutí SOL) - starosta
David Aleš (ANO 2011) - místostarosta
Ing. Martin Cibula (Hnutí SOL) - místostarosta
Mgr. Miriam Kolářová (KDU-ČSL) - místostarostka
Ing. Marie Kselíková (KDU-ČSL) - zabezpečování úkolů v oblasti životního prostředí
Ing. Jakub Picka, Ph.D. (ANO 2011) - zabezpečování úkolů v oblasti dopravy
Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL)
PhDr. Karla Hofmannová (Hnutí SOL)
Mgr. Miloslav Králíček (Hnutí SOL)
Ing. Jiří Sekora (Hnutí SOL)
Ing. Nikola Staňková (ANO 2011)

Zasedání Rady

Zasedání Rady
(ve volebním období 2018-2022)

2019

9. ledna

23. ledna

6. února

20. února

6. března

20. března

3. dubna

17. dubna

2. května

15. května

29. května

12. června

26. června

10. července

21. srpna

4. září

18. září

2. října

 16. října

31. října 

13. listopadu 

27. listopadu 

 11. prosince

Vždy od 14:30 hod.

Jednací řád Rady

Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady městské části Brno-sever (dále jen rady) upravuje přípravu, průběh jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejích ustanovení a zabezpečení úkolů.

Článek 2
Působnost rady

1. Rada je výkonným orgánem městské části Brno-sever v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada Zastupitelstvu MČ Brno-sever (dále jen ZMČ).

2. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva MČ Brno-sever a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

3. Další základní úkoly a činnosti rady jsou upraveny zejména v § 99 – 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ve Statutech města Brna.

Článek 3
Složení rady

Rada je tvořena starostou, místostarosty a dalšími radními, zvolenými zastupitelstvem z řad členů ZMČ.

Článek 4
Schůze rady

Rada se schází k pravidelným schůzím dle programu činnosti, případně podle potřeby k mimořádné schůzi. Její schůze jsou neveřejné.

Článek 5
Svolání schůze rady

1. Schůze rady svolává starosta nejpozději 7 dnů před termínem schůze, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Pozvánku na schůzi připravuje kancelář úřadu.

2. Pozvánka na schůzi musí obsahovat datum a místo konání schůze, jakož i navržený pořad jednání. Člen rady pozvánku obdrží nejméně týden předem a materiál k ní si vyzvedne na úseku kanceláře úřadu vždy 6. dne od 12:00 hodin před konáním schůze. Pozvánka na mimořádnou schůzi a předání materiálů bude zajištěno zvláštním způsobem.

3. Neúčast na schůzi rady je povinen každý člen rady oznámit starostovi předem s uvedením důvodu.

Článek 6
Příprava schůzí rady

1. Schůzi rady připravuje starosta nebo místostarosta.

2. Rada jedná zpravidla na podkladě písemných předloh členů rady, tajemníka úřadu, předsedů komisí, vedoucích odborů. Komise předkládají radě zápisy ze svého jednání. Písemné předlohy předkládané vedoucími odborů budou předem parafovány uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Brno-sever a tajemníkem úřadu dle schválených kompetencí. V případě potřeby budou písemné předlohy předem projednány v komisích rady. Písemné materiály budou nejpozději 7 dnů před jednáním rady předloženy kanceláři úřadu.

3. Návrhy usnesení musí být vždy předloženy písemně.

Článek 7
Účastníci schůze

1. Schůze rady se kromě jejích členů účastní tajemník úřadu s hlasem poradním.

2. Rada může přizvat k jednání osoby, jejichž přítomnost pokládá za účelnou. Takové pozvání může mít i trvalý ráz.

Článek 8
Jednání rady

1. Schůzi řídí starosta, v jeho nepřítomnosti jím pověřený místostarosta.

2. Na počátku jednání se projedná program schůze. Každý člen rady může navrhnout doplnění programu o projednání naléhavé záležitosti, pokud možno písemně.

3. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina všech jejích členů.

4. Každý člen rady může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech projednávaného návrhu. O návrhu rozhodne rada hlasováním.

5. V případě, že je radě předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se nejprve o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány, poté o variantě původní.

Článek 9
Dotazy a stížnosti

1. Po vyčerpání pořadu jednání mohou členové rady vznášet dotazy, stížnosti a náměty starostovi, místostarostům, ostatním členům rady a tajemníkovi úřadu.

2. Na dotazy odpovídá dotázaný ihned nebo si může vyhradit zevrubnou odpověď při nejbližší schůzi rady, pokud si žadatel nevyžádá odpověď písemnou, případně v jiné lhůtě.

Článek 10
Usnesení rady a kontrola jeho plnění

1. Usnesení vyhotovuje do 7 dnů písemně zapisovatelka, podepisuje ho starosta společně s místostarostou, případně pověření členové rady. Usnesení je rozesíláno do 7 dnů po jednání dotčeným subjektům. Starosta zašle Magistrátu města Brna usnesení rady.

2. Kontrolu usnesení přijatých radou provádí:
a) rada v případě usnesení závažnějšího charakteru, u něhož si vyhradila předložení kontrolní zprávy
b) tajemník Úřadu MČ Brno-sever ve spolupráci se starostou či místostarosty, kteří mají odpovědnost za oblast, do které usnesení spadá. Starosta může pozastavit výkon usnesení rady v otázkách samostatné působnosti městské části Brno-sever, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva
c) vedoucí odborů úřadu, do jejichž pracovní náplně podle organizačního řádu spadá usnesení svým obsahem nebo jimž usnesení ukládá úkoly. Provádí běžnou evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení, sledují a v případě potřeby provádí operativní šetření, zda uložené úkoly jsou ve stanovených termínech plněny
d) pracovnice kanceláře úřadu provádí evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení.

3. Usnesení rady se ukládají u pracovnice kanceláře úřadu.

Článek 11
Organizačně technické zabezpečení přípravy a jednání rady

1. Koordinaci a dozor nad přípravou písemných zpráv a návrhů pro jednání rady vykonává tajemník úřadu.
Originály předkládaných písemných zpráv budou uloženy v oddělení kanceláře úřadu.

2. O jednání rady pořizuje zapisovatelka zápis, který obsahuje
- den, místo, jména přítomných
- jméno předsedajícího, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- schválený pořad schůze rady
- předmět jednání s uvedením předkladatelů materiálu
- text usnesení, termín a zodpovědnost
- průběh a výsledky hlasování.
3. Originál zápisu podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním, je uložen včetně všech materiálů na oddělení kanceláře ÚMČ k nahlédnutí. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od konání schůze rady. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.

4. Z jednání je zpravidla pořizován zvukový záznam, který může být použit pouze následujícím způsobem:
- při zpracování zápisu zapisovatelkou
- pouze pro členy Rady městské části Brno-sever
Zvukový záznam je archivován po dobu 6 měsíců na oddělení kanceláře úřadu a je zakázáno bez schválení rady vytvářet z něj kopie.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Tento Jednací řád byl schválen 19. Radou městské části Brno-sever, konanou dne
20. prosince 2007 a nabývá účinnosti 21. prosince 2007.

2. Tento Jednací řád ruší předchozí Jednací řád schválený 27. Radou městské části
Brno-sever, konanou dne 16. listopadu 2000, včetně všech změn Jednacího řádu.


       Ing. Leo Vencík                                                                 Radomír Vavrouch
 starosta MČ Brno-sever                                                 místostarosta MČ Brno-sever

Komise Rady

KOMISE FINANČNÍ

Předseda: Ing. Petr Pfléger
Členové:
Ing. Marie Kselíková
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Ing. Aleš Medek
Mgr. Pavel Outrata
Ing. Sabina Tomíšková
Mgr. Jakub Zezula
Tajemnice: Bc. Renáta Čechová, DiS.

KOMISE BEZPEČNOSTI A DOPRAVY

Předseda: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Členové:
David Jedlinský
Ing. Jiří Kuklínek
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Ing. Nikola Staňková
Mgr. Jan Škrášek
Tomáš Zhoř
Tajemnice: Ing. Miroslava Stehnová

KOMISE BYTOVÁ

Předseda: Mgr. Luděk Král
Členové:
Věroslav Kučírek
Mgr. Elena Peňázová
Ing. Jiří Sehnal
Ing. Nikola Staňková
Mgr. Simona Wachsbergerová
Mgr. Jakub Zezula
Tajemnice: Ing. Pavla Kudláčková

KOMISE MAJETKOVÁ

Předseda: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Členové:
Linda Adamcová
Věroslav Kučírek
Ing. David Pichrt
Ing. Jiří Sekora
Mgr. Jan Škrášek
Ing. Sabina Tomíšková
Tajemnice: Ing. Ivana Karasová

KOMISE ROZVOJE A VÝSTAVBY

Předseda: Mgr. Pavel Outrata
Členové:
Jiří Hos
Ing. Tomáš Hudec
Věroslav Kučírek
Ing. Jiří Kuklínek
Ing. Daniel Kummer
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
Tajemnice: Ing. arch. Olga Strublová

KOMISE SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Předseda: MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Členové:
Ing. Ludvík Doležal
PhDr. Karla Hofmannová
Jaroslava Hynečková
Jiří Škárek, DiS.
Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
Tajemnice: Bc. Barbora Němcová, DiS.

KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

Předsedkyně: PhDr. Karla Hofmannová
Členové:
Mgr. Martin Glogar
Dan Koubek
Mgr. Miloslav Králíček
Ing. Libor Kučera
Bc. Marie Paděrová
Ing. David Pichrt
Tajemnice: PaedDr. Hana Svobodová

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Předsedkyně: Ing. Marie Kselíková
Členové:
Ing. Ivo Březina
David Jedlinský
Irena Jelínková
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Ing. Petr Pfléger
Bc. Radomír Vavrouch
Tajemnice: Ing. Sylva Kovářová

Jednací řád komisí

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád komisí Rady městské části Brno-sever (dále jen „RMČ“) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečování úkolů komisí.
 2. Komise plní své úkoly v příslušném odvětví, pro které byly zřízeny, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Základní úkoly komisí

 1. Základním úkolem komisí je plnit úkoly uložené jim RMČ, a to zejména:
  1. projednávat materiály předkládané příslušnými odbory Úřadu městské části Brno-sever (dále jen „ÚMČ“) k projednání v RMČ, včetně vydání stanoviska k těmto materiálům,
  2. předkládat RMČ k projednání a řešení své návrhy, stanoviska, připomínky a podněty.
 2. Komise ze své činnosti odpovídají RMČ. Zápisy z komisí jsou předkládány na schůzích RMČ.

Článek 3
Postavení komisí a jejích členů

 1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány RMČ.
 2. Počet členů komise stanoví RMČ.
 3. Jednání komise je neveřejné, ale předsedající může přizvat k jednotlivým bodům jednání odborníky či jiné osoby, jejichž přítomnost je na jednání komise potřebná. Tyto osoby však mají pouze poradní hlas.

Článek 4
Schůze komisí

 1. Komise se schází ke svým schůzím minimálně dvanáctkrát ročně v termínech, které si předem určí.
 2. Komise vycházejí při své práci z úkolů zadávaných jim RMČ a z programu schůzí RMČ.
 3. Schůze komise svolává předseda prostřednictvím pozvánky, která obsahuje termín a místo konání schůze a návrh programu jednání připravený na základě potřeb RMČ a příslušných odborů ÚMČ. Návrh programu nemůže obsahovat bod, s jehož projednáním komisí nesouhlasí člen RMČ, který je odpovědný za zabezpečování úkolů v příslušné oblasti výkonu samosprávy.
 4. Pozvánku rozešle tajemník komise e-mailem všem členům komise a dalším osobám, které mají právo účasti na jednání komise, nejméně 7 dnů přede dnem konání schůze. Ve stejném termínu musí mít členové komise k dispozici písemné podklady k projednání jednotlivých bodů obsažených v návrhu programu. V mimořádných nebo odůvodněných případech může předseda komise nebo člen RMČ, který je odpovědný za zabezpečování úkolů v příslušné oblasti výkonu samosprávy, tyto lhůty zkrátit.
 5. Předseda komise řídí její činnost a dbá na plnění usnesení přijatých komisí. V případě nečinnosti předsedy svolá schůzi jiný člen komise.
 6. Tajemníkem komise je zpravidla pracovník věcně příslušného odboru ÚMČ, kterého na návrh vedoucího odboru jmenuje do funkce tajemník ÚMČ. Jeho úkolem je organizačně, technicky a administrativně zabezpečit činnost komise.
 7. Odborné podklady pro jednání komise připravují příslušné odbory ÚMČ. Přípravu podkladů pro jednání komise organizuje její tajemník.

Článek 5
Jednání komisí

 1. Jednání komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jiný člen komise, který byl řízením jednání pověřen na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise.
 2. Komise jedná podle programu, který si schválí na začátku jednání. Na program jednání lze zařadit i body, které nebyly obsaženy v návrhu programu, jejichž zařazení navrhne některý z členů komise nebo člen RMČ, který je odpovědný za zabezpečování úkolů v příslušné oblasti výkonu samosprávy, a jejichž zařazení na program jednání komise schválí.
 3. Členové komise mají právo účastnit se aktivně na činnosti komise, vznášet dotazy, náměty, připomínky a uplatňovat svá stanoviska k projednávaným věcem.
 4. Členové komise jsou povinni účastnit se schůzí komise a plnit úkoly komisí uložené. Svoji účast na schůzích stvrzují svým podpisem do prezenční listiny.
 5. Pracovník kanceláře úřadu provádí pololetně vyhodnocení účasti předsedů a členů komisí na schůzích. Toto vyhodnocení je předkládáno na vědomí RMČ.
 6. Jednání komise se mohou účastnit členové RMČ, tajemník ÚMČ a další přizvané osoby.

Článek 6
Usnesení komisí

 1. Usnesení komise je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise.
 2. Obsahem usnesení jsou zpravidla:
  1. návrhy nebo doporučení pro RMČ,
  2. úkoly zadané členům komise,
  3. upozornění vedoucím odborů ÚMČ, ředitelům právnických osob a zařízení založených nebo zřízených městskou částí Brno-sever na nedostatky zjištěné v jejich činnosti,
  4. požadavky na příslušné odbory ÚMČ k vypracování podkladů pro jednání komise.
 3. O jednání komise pořizuje tajemník komise zápis, který musí být zpracován do 7 dnů ode dne konání schůze. Zápis zpravidla obsahuje:
  1. den, místo konání schůze a jména přítomných,
  2. jméno předsedajícího,
  3. schválený program a předmět jednání,
  4. text usnesení,
  5. výsledky hlasování.
 4. Zápis ověřuje svým podpisem předseda komise, v případě jeho nepřítomnosti člen komise řídící jednání.
 5. Ověřený zápis se vyhotovuje v jednom originálu, který předá tajemník komise pracovníkovi kanceláře úřadu. Tajemník komise zajistí uložení kopie ověřeného zápisu v elektronickém úložišti a její zaslání členům komise, členům RMČ a tajemníkovi ÚMČ.
 6. Přijímání usnesení komise mimo jednání (per rollam) není přípustné.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší jednací řád komisí Rady městské části Brno-sever schválený na schůzi konané 21.11.2018.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti 01.03.2019.
 3. Rada městské části Brno-sever schválila tento jednací řád na své schůzi konané 20.02.2019.

Zpracoval:                                    Mgr. Pavel Litavec v. r.
                                                     odbor organizační

Za odbor organizační ověřil:        Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                                     tajemník

Vydal dne 28.02.2019:                 Mgr. Martin Maleček v. r.
                                                     starosta