uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Rada

Členové Rady

Mgr. Martin Maleček (SOL) - starosta
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: 545 542 202, 532 151 202
mobil: 604 416 222

Ing. Kateřina Kalinová (ČSSD) - místostarostka
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 545 542 205, 531 151 205
mobil: 725 492 481

Ing. Rostislav Hakl (ČSSD) - místostarosta
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: 545 542 208, 531 151 208
mobil: 724 380 479

Mgr. Miriam Kolářová (KDU-ČSL) - místostarostka
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 545 542 204, 532 151 204
mobil: 724 816 729

Ing. Pavel Boleslav (ČSSD)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: https://pavelboleslav.cz

Ing. Martin Cibula (SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 731 402 618

PhDr. Karla Hofmannová (SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil.: 606 429 958

Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Ing. Jiří Sekora (SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Radmila Vondráková (ČSSD)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Programové prohlášení Rady 2015-2018

Zasedání Rady

Zasedání Rady
(ve volebním období 2014-2018)

2018

2017

2016

 2015

11. ledna

12. ledna

14. ledna

 26. března

25. ledna

26. ledna

28. ledna

2. dubna

15. února

9. února

11. února

9. dubna

22. února

23. února

25. února

23. dubna

7. března

9. března

9. března

7. května

22. března

23. března

24. března

21. května

5. dubna

6. dubna

7. dubna

4. června

19. dubna

20. dubna

21. dubna

18. června

3. května

4. května

5. května

2. července

17. května

18. května

19. května

30. července

31. května

1. června

2. června

27. srpna

14. června

15. června

15. června

3. září

28. června

29. června

29. června

17. září

12. července

13. července

14. července

1. října

23. srpna

24. srpna

18. srpna

15. října

6. září

7. září

1. září

29. října

20. září

20. září

15. září

12. listopadu

4. října

5. října

29. září

26. listopadu

 

19. října

13. října

10. prosince

 

1. listopadu

26. října

 

 

16. listopadu

9. listopadu

 

 

30. listopadu

24. listopadu

 

 

13. prosince

1. prosince

 

 

 

14. prosince

 

Vždy od 14:00 hod.

Jednací řád Rady

Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady městské části Brno-sever (dále jen rady) upravuje přípravu, průběh jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování rady, způsob kontroly plnění jejích ustanovení a zabezpečení úkolů.

Článek 2
Působnost rady

1. Rada je výkonným orgánem městské části Brno-sever v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada Zastupitelstvu MČ Brno-sever (dále jen ZMČ).

2. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva MČ Brno-sever a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

3. Další základní úkoly a činnosti rady jsou upraveny zejména v § 99 – 102 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a ve Statutech města Brna.

Článek 3
Složení rady

Rada je tvořena starostou, místostarosty a dalšími radními, zvolenými zastupitelstvem z řad členů ZMČ.

Článek 4
Schůze rady

Rada se schází k pravidelným schůzím dle programu činnosti, případně podle potřeby k mimořádné schůzi. Její schůze jsou neveřejné.

Článek 5
Svolání schůze rady

1. Schůze rady svolává starosta nejpozději 7 dnů před termínem schůze, v jeho nepřítomnosti místostarosta. Pozvánku na schůzi připravuje kancelář úřadu.

2. Pozvánka na schůzi musí obsahovat datum a místo konání schůze, jakož i navržený pořad jednání. Člen rady pozvánku obdrží nejméně týden předem a materiál k ní si vyzvedne na úseku kanceláře úřadu vždy 6. dne od 12:00 hodin před konáním schůze. Pozvánka na mimořádnou schůzi a předání materiálů bude zajištěno zvláštním způsobem.

3. Neúčast na schůzi rady je povinen každý člen rady oznámit starostovi předem s uvedením důvodu.

Článek 6
Příprava schůzí rady

1. Schůzi rady připravuje starosta nebo místostarosta.

2. Rada jedná zpravidla na podkladě písemných předloh členů rady, tajemníka úřadu, předsedů komisí, vedoucích odborů. Komise předkládají radě zápisy ze svého jednání. Písemné předlohy předkládané vedoucími odborů budou předem parafovány uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Brno-sever a tajemníkem úřadu dle schválených kompetencí. V případě potřeby budou písemné předlohy předem projednány v komisích rady. Písemné materiály budou nejpozději 7 dnů před jednáním rady předloženy kanceláři úřadu.

3. Návrhy usnesení musí být vždy předloženy písemně.

Článek 7
Účastníci schůze

1. Schůze rady se kromě jejích členů účastní tajemník úřadu s hlasem poradním.

2. Rada může přizvat k jednání osoby, jejichž přítomnost pokládá za účelnou. Takové pozvání může mít i trvalý ráz.

Článek 8
Jednání rady

1. Schůzi řídí starosta, v jeho nepřítomnosti jím pověřený místostarosta.

2. Na počátku jednání se projedná program schůze. Každý člen rady může navrhnout doplnění programu o projednání naléhavé záležitosti, pokud možno písemně.

3. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina všech jejích členů.

4. Každý člen rady může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech projednávaného návrhu. O návrhu rozhodne rada hlasováním.

5. V případě, že je radě předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se nejprve o protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány, poté o variantě původní.

Článek 9
Dotazy a stížnosti

1. Po vyčerpání pořadu jednání mohou členové rady vznášet dotazy, stížnosti a náměty starostovi, místostarostům, ostatním členům rady a tajemníkovi úřadu.

2. Na dotazy odpovídá dotázaný ihned nebo si může vyhradit zevrubnou odpověď při nejbližší schůzi rady, pokud si žadatel nevyžádá odpověď písemnou, případně v jiné lhůtě.

Článek 10
Usnesení rady a kontrola jeho plnění

1. Usnesení vyhotovuje do 7 dnů písemně zapisovatelka, podepisuje ho starosta společně s místostarostou, případně pověření členové rady. Usnesení je rozesíláno do 7 dnů po jednání dotčeným subjektům. Starosta zašle Magistrátu města Brna usnesení rady.

2. Kontrolu usnesení přijatých radou provádí:
a) rada v případě usnesení závažnějšího charakteru, u něhož si vyhradila předložení kontrolní zprávy
b) tajemník Úřadu MČ Brno-sever ve spolupráci se starostou či místostarosty, kteří mají odpovědnost za oblast, do které usnesení spadá. Starosta může pozastavit výkon usnesení rady v otázkách samostatné působnosti městské části Brno-sever, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva
c) vedoucí odborů úřadu, do jejichž pracovní náplně podle organizačního řádu spadá usnesení svým obsahem nebo jimž usnesení ukládá úkoly. Provádí běžnou evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení, sledují a v případě potřeby provádí operativní šetření, zda uložené úkoly jsou ve stanovených termínech plněny
d) pracovnice kanceláře úřadu provádí evidenci kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení.

3. Usnesení rady se ukládají u pracovnice kanceláře úřadu.

Článek 11
Organizačně technické zabezpečení přípravy a jednání rady

1. Koordinaci a dozor nad přípravou písemných zpráv a návrhů pro jednání rady vykonává tajemník úřadu.
Originály předkládaných písemných zpráv budou uloženy v oddělení kanceláře úřadu.

2. O jednání rady pořizuje zapisovatelka zápis, který obsahuje
- den, místo, jména přítomných
- jméno předsedajícího, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
- schválený pořad schůze rady
- předmět jednání s uvedením předkladatelů materiálu
- text usnesení, termín a zodpovědnost
- průběh a výsledky hlasování.
3. Originál zápisu podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním, je uložen včetně všech materiálů na oddělení kanceláře ÚMČ k nahlédnutí. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od konání schůze rady. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.

4. Z jednání je zpravidla pořizován zvukový záznam, který může být použit pouze následujícím způsobem:
- při zpracování zápisu zapisovatelkou
- pouze pro členy Rady městské části Brno-sever
Zvukový záznam je archivován po dobu 6 měsíců na oddělení kanceláře úřadu a je zakázáno bez schválení rady vytvářet z něj kopie.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

1. Tento Jednací řád byl schválen 19. Radou městské části Brno-sever, konanou dne
20. prosince 2007 a nabývá účinnosti 21. prosince 2007.

2. Tento Jednací řád ruší předchozí Jednací řád schválený 27. Radou městské části
Brno-sever, konanou dne 16. listopadu 2000, včetně všech změn Jednacího řádu.


       Ing. Leo Vencík                                                                 Radomír Vavrouch
 starosta MČ Brno-sever                                                 místostarosta MČ Brno-sever

Komise Rady

KOMISE KONTROLNÍ

Předsedkyně: Bc. Barbora Maťáková
Členové:
PhDr. Karla Hofmannová
Jindřich Jedlička
Ing. Jiří Kuklínek
Bc. Marie Paděrová
Martina Řičánková
JUDr. Martin Sláma
Emil Vítek
Pavel Wisman
Tajemnice: Nina Bácová

KOMISE FINANČNÍ

Předseda: Mgr. Jan Škrášek
Členové:
Ing. Martin Cibula
Jaroslav Dudek
Ing. Jáchym Frank
Bc. Mojmír Jaroš
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Ing. Jiří Sekora
JUDr. Martin Sláma
Mgr. Roman Slejška
Tajemnice: Bc. Renáta Čechová, DiS.

KOMISE BYTOVÁ

Předseda: Ing. Martin Cibula
Členové:
PhDr. Karla Hofmannová
Mgr. Jakub Zezula
Ing. Pavel Boleslav
Emil Vítek
JUDr. Martin Sláma
Tajemník: Ing. Pavla Kudláčková 

KOMISE BEZPEČNOSTI A DOPRAVY

Předseda: Mgr. Mgr. Ing. Josef Nekvapil
Členové:
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Ing. Jiří Kuklínek
Mgr. Roman Slejška
Ing. Antonín Máša
Jiří Novotný
Tajemnice: Ing. Miroslava Stehnová

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Předseda: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Členové:
Ing. Jiří Sekora
Ing. Helena Pluháčková
Ing. Marie Kselíková
Jindřich Jedlička
Emil Vítek
Ing. Jakub Picek, Ph.D.
Tajemnice: Ing. Sylva Kovářová

KOMISE MAJETKOVÁ

Předseda: Ing. Pavel Boleslav
Členové:
Ing. Jiří Sekora
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Ing. Jan Sochor
Martin Šrubař
Jaroslav Dudek
Ing. Pavel Neuschl
Tajemnice: Ing. Ivana Karasová

KOMISE SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Předsedkyně: MUDr. Radmila Vondráková
Členové:
Ing. Martin Cibula
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. 
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Jaroslava Hynečková
Mgr. Simona Wachsbergerová
Ing. Jiří Siblík
Tajemnice: Bc. Barbora Němcová, DiS.

KOMISE ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU

Předsedkyně: PhDr. Karla Hofmannová
Členové:
Mgr. Miloslav Králíček
Ing. Petr Kocman
Ing. Miloslav Filakovský
Bc. Marie Paděrová
Mgr. Miluše Zemanová Palánová
Mgr. Jan Škrášek
Tajemnice: PaedDr. Hana Svobodová

KOMISE ROZVOJE A VÝSTAVBY

Předseda: Ing. Jiří Kuklínek
Členové:
Ing. Martin Cibula
Ing. Ludvík Doležal
Ing. Mgr. Mgr. Josef Nekvapil
Ing. arch. Zuzana Bímová
Martin Šrubař
Jiří Havlásek
Tajemnice: Ing. arch. Olga Strublová

Jednací řád komisí

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Jednací řád komisí Rady městské části Brno-sever (dále jen RMČ) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečování úkolů komisí.
2. Komise plní své úkoly v příslušném odvětví, pro které byly zřízeny, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Článek 2
Základní úkoly komisí
Základní úkoly komisí spočívají v plnění úkolů uložených jim RMČ, a to zejména:
1. projednávají materiály předkládané příslušnými odbory Úřadu městské části Brno-sever (dále jen ÚMČ) k projednání v RMČ, včetně vydání stanoviska k těmto materiálům, předkládají RMČ návrhy k projednání a řešení, stanoviska, připomínky a podněty. Komise se ze své činnosti odpovídají RMČ, které nejméně 1x za rok podávají zprávu o své činnosti.

Článek 3
Postavení komisí a jejích členů
1. Komise jsou iniciativními a poradními orgány RMČ.
2. Předseda komise je jmenován RMČ z řad členů Zastupitelstva městské části Brno-sever (dále jen ZMČ). Členové komise jsou jmenováni RMČ z řad členů ZMČ a odborné veřejnosti. Maximální počet všech členů komise je 9.
3. Podle konkrétních úkolů si komise operativně vytváří trvalé či přechodné odborné pracovní týmy. O zřízení odborného pracovního týmu informuje předseda komise RMČ na jejím nejbližším zasedání.
4. Předsedající může dále přizvat odborníky k jednotlivým bodům jednání. Členové odborných pracovních týmů, případně další odborníci, však mají pouze poradní hlas.
5. Činnost komisí v oblastech samostatné působnosti řídí RMČ, která jim rovněž ukládá úkoly. V jejich činnosti jim pomáhá ÚMČ.

Článek 4
Schůze komisí
1. Komise se schází ke svým schůzím dle potřeby v termínech, které si předem stanoví. Komise vycházejí při své práci z úkolů zadávaných jim RMČ a z programu schůzí RMČ.
2. Program jednání stanoví předseda komise na základě potřeb RMČ a příslušných odborů ÚMČ.
3. Schůze komise svolává její předseda, organizuje její práci a činnost, dbá na plnění usnesení přijatých komisí. V případě nečinnosti předsedy po dobu nejméně 1 měsíce a nutnosti projednání nebo řešení úkolů zadaných RMČ, svolá schůzi jiný člen komise, případně její tajemník.
4. Tajemníkem komise je zpravidla pracovník věcně příslušného odboru ÚMČ, kterého na návrh vedoucího odboru jmenuje do funkce tajemník ÚMČ. Jeho úkolem je organizačně, technicky a administrativně zabezpečit činnost komise.
5. Odborné podklady pro jednání komise připravují příslušné odbory ÚMČ. Přípravu podkladů pro jednání komise organizuje tajemník komise.

Článek 5
Jednání komisí
1. Jednání komise řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jiný její člen.
2. Komise jedná podle předem připraveného programu (viz 4.2), který schválí na návrh předsedajícího. V úvodu jednání zpravidla projedná úkoly vyplývající z usnesení RMČ
3. a provede kontrolu usnesení předchozí komise.
4. Členové komise mají právo účastnit se aktivně činnosti komise, vznášet dotazy, náměty, připomínky k projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.
5. Členové komise jsou povinni účastnit se jejích schůzí a plnit úkoly komisí uložené.
6. V zájmu úspěšného plnění úkolů jednotlivé komise RMČ vzájemně spolupracují, případně koordinují svoji činnost ve věcech společných pro více odvětví. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou komise jednat společně a podávat RMČ společné návrhy, zprávy, stanoviska atd. Usnesení ke společně projednávaným otázkám však přijímá každá komise samostatně.
7. Jednání komisí se mohou účastnit členové RMČ, tajemník ÚMČ, případně další přizvaní odborníci (viz 3.4).

Článek 6
Usnesení komisí
1. Komise se usnášejí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy komise (předsedajícího).
2. Obsahem usnesení jsou zpravidla
a) návrhy nebo doporučení pro RMČ,
b) úkoly zadané členům komise,
c) upozornění (prostřednictvím RMČ) vedoucím odborů ÚMČ, ředitelům právnických osob a zařízení založených nebo zřízených městskou částí Brno-sever na nedostatky zjištěné v jejich činnosti,
d) požadavky na příslušné odbory ÚMČ k vypracování podkladů pro příslušné komise.
3. O jednání komise pořizuje tajemník komise zápis, který musí být zpracován do 7 dnů ode dne konání schůze.
Zápis obsahuje:
a) den, místo konání schůze a jména přítomných,
b) jméno předsedajícího,
c) předmět jednání s uvedením předkladatelů,
d) výsledky hlasování,
e) text usnesení, včetně termínů a odpovědnosti.
Ověřený zápis se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž jeden si ponechá tajemník komise a druhý je uložen v kanceláři pracovníka kanceláře úřadu. Tajemník komise zajistí doručení kopie ověřeného zápisu členům komise, členům RMČ a tajemníkovi ÚMČ. Zápis ověřuje svým podpisem předseda komise, v případě jeho nepřítomnosti člen komise řídící její jednání (viz 5.1).
4. Pracovník kanceláře úřadu provádí pololetně vyhodnocení účasti předsedů a členů komisí na jejich jednáních a prostřednictvím tajemníka ÚMČ předkládá RMČ výsledky tohoto hodnocení.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Změny, doplňky, aktualizace nebo vydání nového jednacího řádu komisí podléhají schválení RMČ.
2. Tento jednací řád byl schválen 2. schůzí Rady městské části Brno-sever, konanou dne 26. listopadu 2010 a nabývá účinnosti dnem 26. listopadu 2010.
3. Tímto jednacím řádem se ruší platnost dosavadního jednacího řádu, schváleného 23. schůzí Rady městské části Brno-sever, konanou 13. března 2008, účinného od 14. března 2008, se změnami schválenými 36. schůzí Rady městské části, konanou dne 18. prosince 2008.

                      Ing. Bc. Sabina Tomíšková v. r.                                 Ing. Ivan Svoboda v. r.
                         starostka MČ Brno-sever                                místostarosta MČ Brno-sever