uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Zastupitelstvo

Informace

Zastupitelstvo městské části Brno-sever má celkem 35 členů. Jeho jednání jsou veřejná. Pravidelné schůze se konají ve Společenském centru Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná.

Svolání na zastupitelstvo s navrženým programem jednání je předem vyvěšeno na webových stránkách a vývěskách městské části.

Bližší informace poskytuje Tereza Bejčková.

Zasedání zastupitelstva

Zasedání v roce 2019

27. února
10. dubna
19. června
11. září
6. listopadu
11. prosince
(Vždy od 15:00 hodin.)

Zastupitelstvo se schází v daném termínu ve Společenském centru Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná. Jeho zasedání jsou veřejná.

Členové zastupitelstva

David Aleš (ANO 2011)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 532 151 205, 545 542 205
mobil: 777 564 377

Jarmila Berčáková (ODS)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pavel Boudný (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Ivo Březina (Hnutí SOL)

Ing. Martin Cibula (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 545 542 208, 532 151 208
mobil: 603 375 576

Ing. Lenka Grimová (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Petr Hladík (KDU-ČSL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil.: 731 402 618

PhDr. Karla Hofmannová (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil.: 606 429 958

Jiří Hos (ODS)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 602 501 248

David Jedlinský (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 603 950 935

Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Miriam Kolářová (KDU-ČSL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 545 542 204, 532 151 204
mobil: 724 816 729

Mgr. Luděk Král (Hnutí SOL)

Mgr. Miloslav Králíček (Hnutí SOL)

Ing. Marie Kselíková (KDU-ČSL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 545 542 117, 532 151 117
mobil: 770 195 184

Věroslav Kučírek (ANO 2011)

Ing. Daniel Kummer (KDU-ČSL)

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 724 252 636

Mgr. Martin Maleček (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.: 545 542 202, 532 151 202
mobil: 604 416 222

Ing. Aleš Medek (Hnutí SOL)

Ing. Aladár Minárik, CSc. (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 776 790 221

Mgr. Pavel Outrata (ANO 2011)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Marie Paděrová (ODS)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 739 288 882

Ing. Michal Petřík (ANO 2011)

Ing. Petr Pfléger (ANO 2011)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jakub Picka, Ph.D. (ANO 2011)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 770 195 185

Ing. Jiří Sehnal (ODS)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Jiří Sekora (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Nikola Staňková (ANO 2011)

Mgr. Michal Ševčík (Hnutí SOL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Škrášek (KDU-ČSL)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D. (KDU-ČSL)

Ing. Sabina Tomíšková (ODS)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Radomír Vavrouch (ODS)

Tomáš Zhoř (ODS)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 775 633 733

Jednací řád zastupitelstva

Příloha č. 1/17 usnesení 7/I. zasedání ZMČ Brno-sever konaného dne 23.04.2015

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád vydává Zastupitelstvo městské části Brno-sever (dále jen ZMČ) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

2. Tento jednací řád upravuje přípravu zasedání, průběh jednání ZMČ, hlasování a další náležitosti související s jednáním ZMČ.

3. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje ZMČ hlasováním.


Článek 2
Pravomoc ZMČ

1. Rozsah pravomocí ZMČ je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a Statutem města Brna.

2. ZMČ rozhoduje i o dalších věcech, stanoví-li tak zákon.

Článek 3
Svolání zasedání ZMČ 

1. ZMČ se schází podle potřeby, zpravidla za šest týdnů, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání se konají na území městské části Brno-sever. Zasedání ZMČ svolává starosta v souladu s ročním harmonogramem schváleným ZMČ.

2. Starosta je povinen svolat zasedání ZMČ, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZMČ, nebo hejtman Jihomoravského kraje. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Úřadu městské části Brno-sever. Požadavek na svolání ZMČ se podává písemně starostovi s uvedením předmětu jednání.

3. Nesvolá-li starosta zasedání ZMČ dle předcházejících odstavců, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen ZMČ.

4. Zasedání ZMČ jsou veřejná.


Článek 4
Účast na zasedání ZMČ

1. Zasedání ZMČ se zúčastňují povinně členové ZMČ. Pokud se se závažných důvodů na jednání nemůže člen ZMČ dostavit, je povinen se omluvit starostovi, případně asistence starosty MČ Brno-sever. Předčasný odchod ze zasedání oznamují členové ZMČ předsedajícímu.

2. Účast na zasedání stvrzují členové ZMČ při příchodu svým podpisem na prezenční listinu.

3. Zasedání ZMČ se dále účastní povinně tajemník ÚMČ Brno-sever, a to s hlasem poradním, a vedoucí odborů ÚMČ Brno-sever, v době jejich nepřítomnosti jejich zástupci.

4. Zasedání se dále na pozvání účastní ředitelé organizací zřízených nebo založených MČ Brno-sever, vedoucí organizačních složek MČ Brno-sever, a to zejména v případě, že se projednává materiál, který se týká činnosti jimi řízené organizace nebo organizační složky.

Článek 5
Příprava zasedání ZMČ

1. Program zasedání ZMČ připravuje Rada městské části Brno – sever (dále jen RMČ).

2. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZMČ mají jeho členové, RMČ a výbory ZMČ (dále též předkladatel).

3. Zasedání svolává starosta písemným pozváním. Pozvání se doručí spolu s navrženým pořadem jednání a písemnými materiály pro jednání ZMČ všem jeho členům nejpozději 7 dnů před datem konání.

4. Doba, místo a navržený program jednání ZMČ zveřejní Úřad městské části Brno-sever (dále jen ÚMČ) alespoň 7 dní před zasedáním ZMČ na úřední desce ÚMČ a dalších místech v městské části obvyklých, v informačním bulletinu Severník a na webových stránkách MČ Brno-sever.

Článek 6
Program zasedání ZMČ

1. Návrh programu zasedání ZMČ předkládá jménem RMČ ke schválení předsedající a zahájí rozpravu k navrženému programu zasedání.

2. Návrhy na zařazení dalších bodů do programu zasedání ZMČ mohou být podány členy ZMČ po zahájení zasedání při projednávání programu zasedání ZMČ. Musí mít písemnou formu a musí k nim být připraveny materiály obsahující alespoň návrh usnesení. O zařazení takových bodů rozhoduje ZMČ hlasováním.

3. Každý člen ZMČ může předsedajícímu navrhnout vyřazení některého bodu z programu zasedání, případně navrhnout přeřazení bodů programu jednání. O vyřazení, případně přeřazení takových bodů programu zasedání, rozhoduje ZMČ hlasováním.

4. Na závěr projednání programu nechá předsedající hlasovat o programu jako celku bez další rozpravy.

5. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání ZMČ na program jeho jednání rozhodne ZMČ hlasováním.

Článek 7
Zahájení a řízení zasedání ZMČ

1. Zasedání řídí předsedající, kterým je starosta nebo místostarosta, popřípadě jiný Zastupitelstvem městské části Brno-sever pověřený člen ZMČ. Předsedající zahajuje a řídí zasedání ZMČ, vyhlašuje výsledky hlasování, přerušuje a ukončuje jednání ZMČ a dbá o to, aby jednání mělo důstojný průběh.

2. Předsedající zahajuje zasedání v určený čas v případě, kdy je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZMČ. Není-li tomu tak, je předsedající oprávněn ohlásit odklad zahájení, maximálně však o 30 minut po době určené pro začátek zasedání.

3. Předsedající při zahájení konstatuje, zda ZMČ je nebo není usnášeníschopné.

4. Jestliže ZMČ není při zahájení usnášeníschopné, předsedající zasedání ZMČ ukončí a starosta do 15 dnů svolá jeho náhradní zasedání. Takto se postupuje i v případě, klesl-li počet přítomných členů ZMČ v průběhu jednání na méně než polovinu jeho členů.

5. Po zahájení zasedání předsedající určí zapisovatelku zápisu a ZMČ schválí dva ověřovatele zápisu, dva sčitatele hlasů. Ověřovatelé zápisu sledují průběh zasedání ZMČ a svým podpisem ověřují správnost a úplnost zápisu z tohoto zasedání, sčitatelé hlasů zajišťují sčítání hlasů v případech v jednacím řádu uvedených nebo ZMČ požadovaných.

6. Dále následuje schválení tříčlenné návrhové komise. Ta v průběhu zasedání sleduje, zda se ZMČ řídí odsouhlaseným programem jednání, sleduje projednání ZMČ odsouhlasených doplňujících bodů programu a přijímá návrhy na usnesení, které předává předsedajícímu.

7. Předsedající sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání ZMČ. Pokud byly proti tomuto zápisu vzneseny námitky, sdělí kým a jaké. O těchto námitkách rozhodne ZMČ.

8. Předsedající seznámí přítomné s programem zasedání připraveným RMČ. O tomto návrhu programu, popřípadě o změnách (viz článek 6) pak rozhodne ZMČ hlasováním bez další rozpravy. Jestliže bude v průběhu zasedání zastupitelstva předložen návrh na změnu již přijatého bodu usnesení, lze tak učinit pouze revokací původního usnesení. Postup je shodný jako při přijetí nového bodu usnesení.

9. ZMČ v průběhu zasedání zpravidla používá systém hlasovacího a komunikačního zařízení. Členovi ZMČ je přidělena hlasovací karta, kterou se přihlásí prostřednictvím zařízení. Pomocí zařízení se členové ZMČ přihlašují do diskuze, hlasují a odhlašují ze systému.

Článek 8
Průběh rozpravy

1. Jednání o věci zařazené na pořad zasedání uvede zpravidla její předkladatel nebo zpracovatel. Poté předsedající zahájí rozpravu.

2. Průběh projednávání jednotlivých bodů, rozprava k nim se řídí dále uvedeným s tím, že v případě volby starosty, místostarosty nebo člena RMČ jsou stanovena tato pravidla: 5 minut na osobní projev navrženého kandidáta, 5 minut na dotazy kladené mu z řad členů ZMČ.

3. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají:
a) členové ZMČ,
b) tajemník ÚMČ,
c) čestní občané města Brna
d) občané městské části Brno-sever, kteří dosáhli věku 18 let,
e) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území městské části nemovitost,
f) fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními příslušníky, jsou v městské části přihlášeny k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena.

Občan přednese svoje stanovisko prostřednictvím člena ZMČ nebo přímo. Občané a fyzické osoby, hodlající vystoupit přímo, sdělí svůj záměr návrhové komisi, která o tom informuje předsedajícího. Občané a fyzické osoby uvedené pod písm. d)-f) prokazují splnění podmínek uvedených v tomto bodu návrhové komisi.

4. Povinnost poskytnout informace k projednávaným věcem mají:
a) k dané problematice příslušní vedoucí odborů ÚMČ, nebo jejich zástupci,
b) k dané problematice příslušní ředitelé, nebo jejich zástupci, organizací založených nebo zřízených městskou částí a vedoucí organizačních složek zřízených MČ Brno-sever.

5. Požádá-li na zasedání ZMČ o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, primátor města Brna, jím určený zástupce nebo zástupce orgánu Jihomoravského kraje, musí mu být uděleno.

6. Členové ZMČ se mohou hlásit o slovo v průběhu rozpravy pomocí elektronického hlasovacího zařízení. V případě, že elektronické hlasovací zařízení není možné použít, hlásí se o slovo zdvihnutím ruky. Ostatní osoby uvedené v čl. 8 bod 3, se mohou hlásit o slovo v průběhu rozpravy prostřednictvím návrhové komise. Dále může být na návrh některého z členů ZMČ uděleno slovo kterémukoliv hostu, jestliže o udělení slova ZMČ rozhodne hlasováním. K projednávanému bodu bude po úvodním slově uděleno slovo předsedovi příslušného výboru ZMČ či příslušné komise RMČ, rovněž tak závěrečné slovo, požádá-li o to.

7. Předsedající dává slovo nejdříve přihlášeným členům ZMČ s následně ostatním přihlášeným osobám, a to zpravidla v pořadí jak se do diskuse přihlásili.

8. Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka.

9. Ten, komu předsedající neudělil slovo, nemůže na zasedání vystoupit.

10. Ten, komu bylo předsedajícím slovo uděleno, má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se řečník od projednávané věci nebo překročí-li stanovenou lhůtu, může na to být předsedajícím upozorněn a po opětovném upozornění mu může být slovo odňato. O případných námitkách řečníka k odnětí slova rozhodne ZMČ hlasováním bez rozpravy.

11. Kdo není v okamžiku, kdy je mu uděleno slovo, přítomen v zasedací místnosti, ztrácí své pořadí. Není-li přítomen do doby, kdy je o věci zahájeno hlasování, ztrácí i nárok na udělení slova.

12. Ke slovu je možno se přihlásit, dokud předsedající neudělil závěrečné slovo nebo pokud nestanovil konec rozpravy.

13. Při jednání ZMČ o téže věci nelze, s výjimkou předsedajícího, osob uvedených v článku 8 bodu 4 a předsedů klubů ZMČ, mluvit vícekrát než dvakrát, s maximální dobou vystoupení vždy 3 minuty, u předkladatele 6 minut. Předsedající může tuto dobu, podle závažnosti projednávané záležitosti, prodloužit.

14. Členové ZMČ mohou v rozpravě přednášet k projednávaným otázkám pozměňující a doplňující návrhy. Tyto návrhy musí mít bezprostřední logickou návaznost na obsah projednávané věci a musí z nich být zřejmé, na čem se má ZMČ usnést. Tyto návrhy předávají písemně návrhové komisi. Předsedající může řečníka požádat, aby svůj návrh upřesnil. O případné námitce některého člena ZMČ, že pozměňující či doplňující návrh usnesení ani po případném upřesnění, neodpovídá obsahu projednávané věci, nechá předsedající hlasovat bez rozpravy.

15. Předkladatel původního i pozměňovacího či doplňujícího návrhu může svůj návrh vzít zpět, pokud ZMČ nepřikročí k hlasování o něm.

16. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen ZMČ kdykoliv, nesmí však být přerušován ten, kdo hovoří. O tomto návrhu nechá předsedající hlasovat bez rozpravy, a to po předchozím oznámení, kdo je ještě do rozpravy přihlášen. Po rozhodnutí o ukončení rozpravy již mají právo na udělení slova pouze ti, kdo byli do rozpravy před jejím ukončením přihlášeni. Předkladatel má přitom právo na závěrečné slovo.

17. Člen ZMČ, který se v průběhu rozpravy přihlásí k technické poznámce nebo k odpovědi, dostane neprodleně slovo. Jeho vystoupení nesmí překročit jednu minutu. V opačném případě mu předsedající může odejmout slovo.

18. Ruší-li někdo opakovaně zasedání, může být předsedajícím vyzván k pořádku. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající zasedání na nezbytně nutnou dobu přerušit.

19. Z jiných důvodů než jsou uvedeny v článku 8 bod 18 přeruší předsedající jednání na základě rozhodnutí ZMČ. Předsedající rozhodne, v jakém termínu se bude v jednání pokračovat.

20. Předsedající prohlásí zasedání ZMČ za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.


Článek 9
Hlasování

1. K platnému usnesení nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZMČ.

2. Právo hlasovat o projednávaných otázkách mají pouze členové ZMČ.

3. O každém návrhu rozhoduje ZMČ hlasováním. Před ním upozorní předsedající, že bude přikročeno k hlasování a v případě potřeby dá zjistit počet přítomných členů ZMČ. Návrhy na usnesení se podávají písemně před zahájením hlasování. Po zahájení hlasování o písemně odevzdaných návrzích se již k jednotlivým návrhům nevede další rozprava.

4. Na návrh člena ZMČ se může o jednotlivých částech návrhu hlasovat odděleně. O tomto návrhu rozhodne ZMČ hlasováním. Dojde-li k oddělenému hlasování, schvalují se pouze jednotlivé části návrhu usnesení a o návrhu jako celku se nehlasuje.

5. Byly-li k předloženému návrhu předloženy protinávrhy či pozměňovací návrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, v jakém byly podány. Poté se hlasuje o případných doplňujících návrzích, které nerozporují ani nijak nepozměňují přijatý návrh. Vylučuje-li přijatý návrh další pozměňovací návrhy, o těchto se již nehlasuje.

6. O návrzích týkajících se způsobu projednávání se hlasuje před projednáváním věcí.

7. ZMČ hlasuje veřejně, tajně hlasuje, pokud si tento způsob určí hlasováním.

8. Každý člen ZMČ hlasuje z místa, které je mu vyhrazeno.

9. Veřejně se hlasuje elektronickým hlasovacím zařízením a současným zvednutím ruky. Každému členu ZMČ je přidělena hlasovací karta, kterou se přihlásí prostřednictvím hlasovacího zařízení. Za přítomného při hlasování se považuje člen ZMČ, který je v době vymezené pro hlasování přihlášen stanoveným způsobem prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení. Člen ZMČ hlasuje v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování, tak, že v době vymezené pro hlasování stiskne příslušné tlačítko hlasovacího zařízení a zvedne ruku. Rozhodující pro součet hlasů jsou údaje z hlasovacího zařízení.

10. Veřejně, pouze zvednutím ruky, se hlasuje v případech, kdy elektronické hlasovací zařízení není možné použít. Hlasuje se v pořadí pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování. Sčítání hlasů zajišťují v tomto případě sčitatelé hlasů.

11. Pokud ZMČ rozhodne o tajném hlasování, hlasuje se hlasovacími lístky. Sčítání v tomto případě zajišťují sčitatelé hlasů.

12. V případě voleb určí ZMČ hlasováním, zda-li bude volba veřejná nebo tajná a schválí členy volební komise. Pro případy voleb schválí ZMČ volební řád.

13. Vznese-li kterýkoli člen ZMČ bezprostředně po hlasování pochybnosti
o správnosti součtu hlasů, opakuje předsedající hlasování.

14. Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že sdělí počet přítomných členů ZMČ, počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a počet zdržujících se. Současně sdělí, zda bylo usnesení přijato či nebylo.

15. Jestliže ZMČ při projednávání bodu programu nepřijme usnesení, předsedající ukončí projednávání tohoto bodu.


Článek 10
Zápis

1. O průběhu zasedání ZMČ se do 10 dnů po ukončení zasedání pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZMČ, schválený pořad jednání ZMČ, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Součástí zápisu jsou i záznamy o jmenovitém hlasování k jednotlivým projednávaným bodům.

2. Proti zápisu může člen ZMČ podat písemné námitky nejpozději do zahájení následujícího zasedání ZMČ. O námitkách rozhodne toto zasedání ZMČ.

3. Námitky proti zápisu mohou členové ZMČ podávat písemně k rukám starosty.

4. Ze zasedání ZMČ se pořizuje zvukový záznam, který se archivuje po dobu do skončení následujícího zasedání ZMČ za účelem pořízení zápisu.

5. Pro informování veřejnosti se ze zasedání ZMČ zveřejňuje přímý videopřenos na webových stránkách MČ Brno-sever. O zveřejňování přímého videopřenosu informuje předsedající při zahájení zasedání.

6. Zápisy se v souladu se z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zveřejňují na webových stránkách MČ Brno-sever. Zveřejnění zabezpečuje Kancelář úřadu.

7. Zápis z jednání je uložen k nahlédnutí v oddělení Kanceláře úřadu.

Článek 11
Usnesení

1. Usnesení jsou přijímána k jednotlivým bodům programu zasedání ZMČ a musí obsahově odpovídat výsledkům projednávané věci. Závěry, opatření a způsoby kontroly musí být formulovány adresně a s termíny plnění.

2. Usnesení ZMČ jsou přílohou zápisu. Usnesení se vyhotovuje písemně a do 10 dnů po zasedání se zasílají členům ZMČ a všem subjektům, kterých se usnesení týkají nebo kterým jsou usneseními uloženy, případně doporučeny úkoly. Starosta zašle Magistrátu města Brna usnesení ZMČ.

3. Usnesení se v souladu se v souladu se z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zveřejňují na webových stránkách MČ Brno-sever a souhrnný přehled přijatých usnesení v informačním bulletinu Severník. Zveřejnění zabezpečuje Kancelář úřadu.

4. Plnění usnesení ZMČ zabezpečuje tajemník ÚMČ.

5. Kontrolu plnění usnesení provádí Kontrolní výbor ZMČ. Zápis o kontrole plnění usnesení se předkládá vždy na nejbližší zasedání ZMČ.


Článek 12
Dotazy, návrhy, připomínky a podněty členů ZMČ a občanů


1. V průběhu zasedání ZMČ se mohou členové ZMČ a osoby uvedené v čl. 8 bodu 3 písm. d) – f), dotazovat, vznášet návrhy, připomínky a podněty v době, která je k tomu určena pořadem jednání. Pro členy ZMČ se doporučuje předjednat nejprve věc s příslušným uvolněným členem ZMČ, s tajemníkem úřadu či s vedoucím odboru dle konkrétní věci.

2. Pro řečníky platí pravidla stanovená v článku 8, v bodech 9 a 13.

3. Členové ZMČ mají právo vznášet dotazy mimo členy ZMČ rovněž na tajemníka úřadu, vedoucí odborů a ředitele, nebo jejich zástupce, uvedené v čl. 8 bodu 4. Obsah dotazu se může týkat kterékoliv záležitosti ve věci působnosti dotazovaného.

4. Dotazovaný je povinen podat vysvětlení, jakmile je mu uděleno slovo. Není-li přítomen, musí odpovědět tazateli písemně do deseti dnů po obdržení výpisu z jednání.

5. Pokud obsah dotazu vyžaduje, aby záležitost byla prošetřena nebo není-li vysvětlení uspokojivé, musí být dotaz písemně odpovězen do 30 dnů po zasedání ZMČ.

6. Odpovědi je nutno podat vždy, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění.

7. Dotazy, návrhy, připomínky či podněty přednesené či předané na zasedání ZMČ zastupiteli nebo občany se zaznamenávají v zápise. O dotazech, návrzích, připomínkách a podnětech, u kterých je vyžadována písemná odpověď, a o způsobu jejich vyřízení, je vedena evidence v Kanceláři úřadu.


Článek 13
Kluby členů ZMČ

1. Členové ZMČ se podle svého politického zaměření nebo příslušnosti k politickým stranám a hnutím mohou sdružovat v politických klubech. Každý člen ZMČ může být členem pouze jednoho politického klubu.

2. Předsedové politických klubů tvoří politické grémium, které ve sporných bodech jednání vede dohadovací řízení. Na dohadovací řízení vyhlašuje předsedající zasedání ZMČ přestávku na dobu nezbytně nutnou.

3. Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jiný pověřený člen klubu.

4. Předseda klubu písemně oznámí starostovi ustanovení klubu, jeho název a jména a příjmení členů ZMČ, kteří jsou jeho členy; během volebního období oznámí též jména členů ZMČ, kteří přestali být členy klubu, nebo se stali jeho novými členy. Starosta seznámí se složením klubů všechny členy ZMČ.


Článek 14
Střet zájmů

1. Člen ZMČ, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na rozhodování mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost ZMČ před zahájením jednání o věci. Oznámení je vždy součástí zápisu ZMČ.

2. Veřejný funkcionář je povinen při jednání ZMČ, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednávání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem, to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než ZMČ přistoupí k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu ZMČ z jednání.


Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Změny, doplňky či vydání nového Jednacího řádu ZMČ podléhají schválení ZMČ.

2. Tento Jednací řád ZMČ dnem účinnosti ruší dosavadní Jednací řád ZMČ ve znění všech změn a doplňků, účinný od 1.3.2003.

3. Tento Jednací řád ZMČ byl schválen na 7/I. zasedání ZMČ konaném dne 23.4.2015 a nabývá účinnosti dnem 24.4. 2015.

  Bc. Barbora Maťáková                                                                                                                Ing. Kateřina Kalinová
starostka MČ Brno-sever                                                                                                       místostarostka MČ Brno-sever

Výbory

KONTROLNÍ VÝBOR

Předsedkyně: Bc. Marie Paděrová
Členové: 
Jiří Hos
Dan Schneeweiss
Ing. Jan Sochor
Mgr. Michal Ševčík
Bc. Radomír Vavrouch
Tomáš Zhoř
Tajemnice: Nina Bácová

FINANČNÍ VÝBOR

Předseda: Ing. Petr Pfléger
Členové: 
Ing. Marie Kselíková
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Ing. Aleš Medek
Mgr. Pavel Outrata
Ing. Sabina Tomíšková
Mgr. Jakub Zezula
Tajemnice: Bc. Renáta Čechová, DiS.

Jednací řád výborů

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-sever (dále jen „ZMČ“) upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečování úkolů výborů.
2. Výbory plní své úkoly v příslušném odvětví, pro které byly zřízeny, v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Článek 2
Základní úkoly výborů

1. Výbory projednávají materiály předkládané příslušnými odbory Úřadu městské části Brno-sever (dále jen „ÚMČ“) k projednání v ZMČ, včetně vydání stanoviska k těmto materiálům.
2. Výbory předkládají ZMČ k projednání a řešení své návrhy, stanoviska, připomínky a podněty.
3. Finanční výbor:
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ.
4. Kontrolní výbor:
a) kontroluje plnění usnesení ZMČ a Rady městské části Brno-sever (dále jen „RMČ“), kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMČ na úseku samostatné působnosti,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ.
5. Ze své činnosti odpovídají výbory ZMČ. Zápisy z výborů jsou předkládány na zasedáních ZMČ.


Článek 3
Postavení výborů a jejich členů

1. Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány ZMČ.
2. Počet členů výboru stanoví ZMČ.
3. Jednání výboru je neveřejné, ale předsedající může přizvat k jednotlivým bodům jednání odborníky či jiné osoby, jejichž přítomnost je na jednání výboru potřebná. Tyto osoby však mají pouze poradní hlas.


Článek 4
Schůze výborů

1. Výbory se schází ke svým schůzím vždy před řádným zasedáním ZMČ. V kalendářním roce se výbor musí sejít nejméně tolikrát, kolik je v daném kalendářním roce řádných zasedání ZMČ. Výbory vycházejí při své práci z úkolů zadávaných jim ZMČ a z programu zasedání ZMČ.
2. Návrh programu schůze stanoví předseda výboru na základě potřeb ZMČ a příslušných odborů ÚMČ.
3. Schůze výboru svolává předseda. Ten organizuje činnost, dbá na plnění usnesení přijatých výborem. V případě nečinnosti předsedy svolá schůzi jiný člen výboru.
4. Tajemníkem výboru je zpravidla pracovník věcně příslušného odboru ÚMČ, kterého na návrh vedoucího odboru jmenuje do funkce tajemník ÚMČ. Jeho úkolem je organizačně, technicky
a administrativně zabezpečit činnost výboru.
5. Odborné podklady pro jednání výboru připravují příslušné odbory ÚMČ. Přípravu podkladů
pro jednání výboru organizuje jeho tajemník.


Článek 5
Jednání výborů

1. Jednání výboru řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru.
2. Výbor jedná podle programu, který schválí na návrh předsedajícího. V úvodu jednání zpravidla projedná úkoly vyplývající z usnesení ZMČ a kontrolu předchozích usnesení výboru.
3. Členové výboru mají právo účastnit se aktivně na činnosti výboru, vznášet dotazy, náměty, připomínky a uplatňovat svá stanoviska k projednávaným věcem.
4. Členové výboru jsou povinni účastnit se schůzí výboru a plnit úkoly výborem uložené. Svoji účast na schůzích stvrzují svým podpisem do prezenční listiny.
5. Jednání výboru se mohou účastnit členové RMČ, tajemník ÚMČ a další přizvané osoby.


Článek 6
Usnesení výborů

1. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
2. Obsahem usnesení jsou zpravidla:
a) návrhy, podněty nebo doporučení pro ZMČ,
b) úkoly zadané členům výboru,
c) upozornění vedoucím odborů ÚMČ, ředitelům právnických osob a zařízení založených nebo zřízených městskou částí Brno-sever na nedostatky zjištěné v jejich činnosti,
d) požadavky na příslušné odbory ÚMČ k vypracování podkladů pro jednání výboru.
3. O jednání výboru pořizuje tajemník výboru zápis, který musí být zpracován do 7 dnů ode dne konání schůze. Zápis zpravidla obsahuje:
a) den, místo konání schůze a jména přítomných,
b) jméno předsedajícího,
c) schválený program a předmět jednání,
d) text usnesení,
e) výsledky hlasování.
4. Zápis ověřuje svým podpisem předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti člen výboru řídící jednání.
5. Ověřený zápis se vyhotovuje v jednom originálu, který předá tajemník výboru pracovníkovi kanceláře úřadu. Tajemník výboru zajistí uložení kopie ověřeného zápisu v elektronickém úložišti
a její zaslání členům výboru, členům ZMČ a tajemníkovi ÚMČ.
6. Přijímání usnesení výboru mimo jednání (per rollam) není přípustné.
7. V případě, že výbor provedl kontrolu, pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
8. Výbor předloží zápis o kontrole ZMČ. K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší dříve schválené jednací řády výborů.
2. Tento jednací řád nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení zastupitelstvem městské části.
3. Zastupitelstvo městské části Brno-sever schválilo tento jednací řád na svém zasedání dne 14.11.2018.


Zpracoval:                                           Mgr. Pavel Litavec v. r.
                                                            odbor organizační


Za odbor organizační ověřil:               Mgr. Michal Lipovský v. r.
                                                            tajemník


Vydal dne 14.11.2018:                        Mgr. Martin Maleček v. r.
                                                            starosta