uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Volby 2019 - Evropský parlament

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Informace Ministerstva vnitra k volbám do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu.
V pátek 24. 5. 2019 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 25. 5. 2019 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má:
- každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
- občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky a současně podal žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději 14. 4. 2019 do 16.00 hod.

Voliči, který nebude zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní (§ 36 odst. 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu).
To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin.

Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.                            

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou dodány každému voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb do domovních schránek. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacích lístků, obdrží volič ve volební místnosti novou sadu hlasovacích lístků.

Hlasování mimo volební místnost

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

Počet členů OVK

Stanovení počtu členů Okrskové volební komise

        

Podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

a o změně některých zákonů

stanovuji v Městské části Brno-sever ve volebních okrscích č. 20 001 – 20 045

v souladu s § 16, písm. c

minimální počet členů OVK, který činí:

5 č l e n ů

V Brně dne 25. 3. 2019

                                                                           

Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Statutární město Brno, Městská část Brno–sever

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu se zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 16 odst. 1 písm. f) oznamuji:


a) počet volebních okrsků v MČ Brno–sever : 45 volebních okrsků

b) sídlem volebních okrsků jsou pro:

okrsek č. 20001 - 20004 Mendelova univerzita, Zemědělská 1
okrsek č. 20005 - 20012 ZŠ Merhautova 37
okrsek č. 20013 - 20016 ZŠ Janouškova 2
okrsek č. 20017 - 20019 ZŠ Jugoslávská 126
okrsek č. 20020 - 20022 ZŠ Zemědělská 29
okrsek č. 20023 - 20024 SPŠCH, Vranovská 65
okrsek č. 20025 - 20026 ZŠ nám. Republiky 10
okrsek č. 20027 ZŠ Cacovická 4
okrsek č. 20028 - 20032 Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
okrsek č. 20033 - 20037 ZŠ Blažkova 9
okrsek č. 20038 -20042 ZŠ Milénova 14
okrsek č. 20043 MK Okružní 21
okrsek č. 20044 - 20045 ZŠ Zeiberlichova 49


V Brně dne: 9. 4. 2019

Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace Kam mám jít volit po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Formulář žádosti o voličský průkaz

Formulář žádosti o zápis / přenesení údajů do seznamu voličů pro občany jiných členských států EU