uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Audit familyfriendlycommunity

Audit familyfriendlycommunityRodinná politika Jihomoravského kraje

 

 

 

 

 

Zapojili jsme se do auditu familyfriendlycommunity

Městská část se zapojila do pilotního projektu Jihomoravského kraje, který má za cíl zlepšit prorodinné klima, klima přátelské rodině v naší městské části, podpořit budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.
Vedení naší městské části záleží na tom, aby se rodiny cítily dobře, aby se jim zde dobře žilo. Zajímají nás situace všech věkových kategorií a potřeb obyvatel od novorozenců, přes předškoláky, školáky, studenty, pracující rodiny, babičky a dědečky, seniory či těch, kteří žijí sami, nebo těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.
V první fázi dojde k identifikaci všech subjektů, které se věnují práci s rodinami, tedy od malých dětí po seniory. Dále bude ustanovena pracovní skupina, která bude zahrnovat zástupce vedení městské části, rodičů, školek a škol, volnočasových aktivit, sportovního života, kultury, představitele církve, zástupce seniorů, hendikepovaných, neziskového sektoru či dopravy nebo podnikatelského sektoru.
V průběhu prvního roku dojde k několika seminářům pod vedením zkušeného mentora se znalostí ze zahraničí. Cílem těchto seminářů je identifikovat opatření, které zlepší prorodinné prostředí a mezigenerační soužití v naší městské části. Dále dojde k diskusi se všemi partnery a také k veřejnému projednání, následnému projednání v orgánech městské části. V následujících letech se budeme snažit jednotlivá schválená opatření naplňovat.
Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady. Chceme tak oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci se zapojením se do projektu. Pokud máte chuť se zapojit nebo sdělit nějaký nápad, prosím obraťte se na mě e-mailem nebo písemně.
Celý proces je tříletý a zahrnuje komunikaci se všemi subjekty, které pracují s rodinami, přípravu opatření pro zlepšení situace rodin, projednání orgány obce až k vlastní realizaci navržených opatření. O všech krocích v rámci tohoto procesu vás budeme pravidelně informovat na stránkách Severníku a také webových stránkách městské části.
Naše městská část je tak jednou z deseti obcí Jihomoravského kraje, v které bude tento pilotní projekt realizován. Více se ocelém projektu dočtete na www.rodinnapolitika.cz.

Petr Hladík, místostarosta 

family friendly

Audit familyfriendlycommunity

HISTORIE
Na základě iniciativy a z pověření bývalého Spolkového ministerstva pro sociální zabezpečení, generační politiku a ochranu spotřebitele byl v roce 2002 v Rakousku vyvinut audit familienfreundlichegemeinde (audit obec přátelská rodině), který byl v následujících letech vědecky rozpracován a ověřen v praxi.

Společnost Familie & Beruf Management GmbH audit modifikovala pro realizaci v jiných evropských zemích pod názvem audit familyfriendlycommunity (audit obec přátelská rodině).

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2015 schválilo Licenční smlouvu auditu familyfriendlycommunity a tím jeho pilotní realizaci v Jihomoravském kraji. Realizace auditu vychází z Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019, kde je zakotvena v Prioritě 5, Opatření 5.1 na podporu tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí, Aktivitě 5.1.5. Podpora auditu familyfriendlycommunity. Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje v budování prostředí, které má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin.

Rada městské části Brno-sever dne 12.11.2015 jednomyslně schválila zapojení městské části Brno-sever do pilotního projektu „Audit familyfriendlycommunity".

CÍL
Cílem auditu familyfriendlycommunity je podpořit pro-rodinné klima v obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad na hodnocení obce jako ekonomického aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské společnosti.

VÝZNAM AUDITU
Rodina je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Představuje totiž záruku udržitelného rozvoje společnosti zejména po stránce ekonomické a sociální, ale i kulturní, výchovné či emocionální. Cílem rodinné politiky je zejména ocenit přínos, který rodina pro společnost představuje. Rodina je však zároveň záležitostí soukromou, proto rodinná politika podporuje rodinu za současného respektování její přirozené autonomie.

Pro provedení auditu familyfriendlycommunity se v obci vytváří projektová skupina.

Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat, konzultace. Doslovný český překlad používaného anglického názvu audit familyfriendlycommunity je audit rodině-přátelská-obec, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny.

Přínosy auditu pro obec:
• zpracování přehledu existujících opatření zaměřených na děti, rodiny a starší generaci,
• aktivizace veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření na základě osvědčeného know-how,
• zapojení všech subjektů a občanů, jež mají zájem o budování pro-rodinného klimatu v obci,
• zaváděná opatření budou odpovídat poptávce a budou v souladu s udržitelným rozvojem obce,
• zájem mladých rodin o život v obci jako prevence vymírání a stárnutí obce,
• zvýšení atraktivity obce.

STRUKTURA AUDITU
V rámci auditního procesu je popsána aktuální podoba existujících pro-rodinných opatření. Následuje analýza individuálních možností rozvoje obce, tak aby zohledňovaly potřeby všech generací. Klíčová jsou následující životní období:
1. Těhotenství a narození dítěte
2. Rodina s kojencem
3. Malé dítě do 3 let
4. Dítě v mateřské škole
5. Dítě školního věku
6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
8. Senioři/ky
V každém životním období je potřeba brát ohled na osoby se zvláštními potřebami, imigranty a osoby v sociálně obtížných situacích.

Všem zástupcům zájmových skupin, které se zabývají problematikou rodinné politiky na městské části Brno-sever, bude na workshopu představen projekt auditu familyfriendlycommunity.
Pro provedení auditu familyfriendlycommunity bude vytvořena projektová skupina, která během svého prvního workshopu zanalyzuje a systematizuje prorodinná opatření a aktivity tzv. „současný stav“. Poté proběhne tzv. plánovací workshop ke stanovení skutečných a reálných požadavků a z nich odvozeného tzv. plánovaného stavu. Přitom budou definovány konkrétní oblasti, ve kterých se sleduje, zda je úroveň prorodinných opatření dostatečná, nebo co by si zástupci pro jednotlivé životní fáze přáli zlepšit. Následně budou všichni zástupci zájmových skupin, zabývající se problematikou rodinné politiky, na městské části Brno-sever seznámeni s plánem navržených opatření. Po uskutečnění workshopu bude plán navržených opatření předložen volenému orgánu obce. Volený orgán obce závazně rozhodne, která z navržených opatření budu v průběhu dalších tří let zavedena.

Auditní proces podporuje obec v následujících aktivitách:
• zpracování analýzy existujících prorodinných opatření – analýza „současného stavu“,
• ve spolupráci s veřejností výběr opatření, která by uspokojovala stávající potřeby,
• formulace a realizace konkrétních opatření – stanovení žádoucího stavu - „plánovaného stavu“.


Kontaktní osoba MČ Brno-sever:
Mgr. Petr Hladík, místostarosta
tel.: 545 542 204, 731 402 618
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Pověřená osoba MČ Brno-sever:
Mgr. Petra Kuchárová, DiS.
tel.: 545 542 263, 723 598 212
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


O všech krocích v rámci tohoto procesu Vás budeme pravidelně informovat na stránkách Severníku a také webových stránkách městské části.

Fotografie z 1. workshopu

IMG 2495IMG 2491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE.

Sdělte nám Vaše podněty

Milí občané,

městská část Brno-sever se zapojila do auditu familyfriendlycommunity.

Cílem auditu je vytvořit v naší městské části přívětivé prorodinné prostředí. Při jeho tvorbě chceme vyjít z potřeb našich občanů. Proto si Vás touto cestou dovolujeme požádat o spolupráci. Rádi bychom znali Vaše podněty, myšlenky či nápady na prorodinná opatření.

Opatřením je myšlena např. úprava okolí, mezigenerační akce, činnost, služba, renovace a mnohé další. I malé opatření může přispět ke spokojenému soužití rodin v naší městské části.

Opatření můžete popsat obecně nebo dle životních fází, do kterých je dělí audit familyfriendlycommunity (těhotenství a narození dítěte, rodina s kojencem, malé dítě do 3 let, dítě v mateřské škole, dítě školního věku, mladý člověk v procesu vzdělávání, období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata), senioři). Navrhněte například zlepšení týkající se trávení volného času, vzhledu nebo prostředí městské části.

Své myšlenky, nápady či podněty zasílejte prosím e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu úřadu (Bratislavská 70, 601 47 Brno). Rádi uvítáme také podněty a nápady našich nejmenších ztvárněné libovolnou výtvarnou technikou.

Děkujeme všem, kteří se zapojí a přispějí svými nápady. Každý podnět je pro nás důležitý.

Petra Kuchárová, osoba pověřená auditem familyfiendlycommunity

Brno-sever očima dětí

Městská část Brno-sever se zapojila do auditu familyfriendlycommunity. Cílem auditu je v naší městské části vytvářet přívětivé prorodinné prostředí. Dovolujeme si požádat také Vás o vyjádření myšlenek, nakreslení nápadů, sdělení podnětů, jak by měla vypadat městská část Brno-sever.

KATEGORIE A
Mateřské školy a 1. stupeň základní školy, školní družiny
Výtvarná technika je volná (pastel, olej, koláž, tužka, kvaš, uhel, tempera atd.)

KATEGORIE B
2. stupeň základní školy
Literární technika je volná (esej, úvaha, povídka, příběh, báseň, komiks atd.).

Každá práce musí být označena jménem a příjmením autora, věkem autora, adresou školy, zájem (ano-ne) o případnou účast na výstavě v GALERII POLIKLINIKA na Halasově náměstí v Brně na Lesné.

Práce zašlete do 31. 5. 2016 na ÚMČ Brno-sever, Odbor školství a kultury, Bratislavská 70, Brno, 601 47.

Pro případné dotazy prosím kontaktujte na tel.: 545 542 263 paní P. Kuchárovou nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme a těšíme se na Vaše práce


Petra Kuchárová, osoba pověřená auditem familyfriendlycommunity

Plakát

affc plakat

1. workshop projektové skupiny - 18. 5. 2016

Ve středu 18. května se v zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever sešla projektová skupina na 1. pracovním setkání – workshopu v rámci auditu familyfriendlycommunity. Místostarosta Petr Hladík zahájil setkání a přivítal přítomné členy projektové skupiny.
Členové skupiny následně zmapovali přehled prorodinných aktivit a opatření v naší městské části v rámci životních fází, které zde přispívají k pozitivnímu dopadu na rodinné soužití.
Během diskuse projektové skupiny vyplynuly nové návrhy a nápady na směřování rodinné politiky na Brno-severu. Z diskuse bylo patrné, že nejdůležitější na auditu není získání certifikátu, ale vzájemné naslouchání, dialog a diskuse.
Pokud máte chuť přispět nápadem, myšlenkou pro budoucí rozvoj rodinné politiky na Brno-severu, pište: na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo zašlete svoje vyjádření dopisem na adresu: ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno.
O dalších krocích vás budeme pravidelně informovat v dalších číslech Severníku a na našich webových stránkách. Více informací o projektu se dočtete na www.auditfamilyfriendlycommunity.cz a www.rodinnapolitika.cz.

Petra Kuchárová, osoba pověřená auditem familyfriendlycommunity

affc projekt s 2affc projekt s 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE. 

 Setkání projektové skupiny - 8. 6. 2016

Ve středu dne 8. června 2016 se konalo další pracovní setkání projektové skupiny auditu familyfriendly community. Červnové setkání navázalo na „hodnotící“ květnový workshop, na kterém projektová skupina zmapovala přehled prorodinných opatření a aktivit naší městské části v rámci jednotlivých životních situací. Workshop spolumoderovala paní Gabriela Vybíralová, poradkyně pro audit familyfriendlycommunity na Brně-severu.
Projektová skupina pracovala s návrhy obdrženými od občanů naší městské části. Svými nápady a podněty přispěly také děti z mateřských a základních škol. Žáci z druhého stupně ZŠ psali povídky, příběhy a také tvořili velmi povedené komiksy. Děti z prvního stupně ZŠ a mateřských škol svá přání vyjádřily různými výtvarnými technikami. Pro představu pár dětských námětů: cyklostezka, kino přímo ve škole, multigenerační projekt DIVADLO: propojení celoživotního moudra seniorů s dětskou fantazií v prostorách kulturního domu Musilka, dětská hřiště, bazény, prázdninový ostrov, čistý vzduch pro maminku, domečky na stromě, rozkvetlé parky, více recyklačních kontejnerů, muzeum lodí, čistota a bezpečnost v ulicích, přístroj na dešťovou vodu, který by ji zpracovával na vodu pitnou, školní bufet, vesmírné centrum, nezničitelné lavičky, aby se lidé na sebe usmívali a měli šťastné děti.
Projektová skupina připraví souhrn navrhovaných opatření, která budou zpracována a stanou se podkladem jednání Rady městské části Brno-sever. O dalším vývoji vás budeme informovat v dalších číslech Severníku a na našich webových stránkách.

Petra Kuchárová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever

audit ffc setkani

 Fotografie z workshopu projektové skupiny - 7. 9. 2016

audit ffc 7 9 16 2

audit ffc 7 9 16 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE.

Audit familyfriendlycommunity aneb Jak se radnice ozývá, když se na ni volá

"Jak by mělo vypadat okolí, ve kterém žiješ?"

"Chci, aby zde byly nezničitelné lavičky…" "Mohlo by tu být vesmírné centrum…" "Chci, aby se na sebe lidi usmívali a aby všichni byli šťastní…" "Líbilo by se mi, kdyby všude kvetly kytky…"

Možná jste si v některé z brněnských tramvají všimli dětských obrázků s vesmírnou stanicí, rozkvetlými stromy a šťastnými lidmi. Ne, není to náhoda. Tyto obrázky vznikly jako reakce dětí na podnět auditu, který v uplynulém roce probíhal v Brně-sever a jeho hlavní část byla ukončena schválením významných prorodinných priorit v zářijovém zastupitelstvu MČ Brno-sever. Ale začněme pěkně popořádku.

Většina z nás má slovo audit spojené s procesem ověřování, zda v některé z veřejných institucí nedochází k zpronevěře financí a většinou (s trochou ironie) je vše v pořádku a nikde nejsou nalezena žádná pochybení. Po zprávě o takovém dokonalém auditu však zůstává jakási pachuť k veřejným institucím a jejich fungování. Audit, pochází z latinského slovesa "audire", jehož význam je "slyšet" a "naslouchat". Auditní proces, který proběhl v MČ Brno-sever, měl však za cíl jiný výsledek. Nechtěli jsme zjišťovat, jak nám to tu skvěle funguje a jak dokonalé místo k životu kolem sebe máme. Chtěli jsme víc, chtěli jsme totiž zjistit, jaké potřeby mají lidé ve všech svých životních obdobích a s jakými nešvary se potýkají rodiny žijící v naší městské části. Chtěli jsme lidem naslouchat.

Jak to fungovalo?

Jihomoravský kraj nabídl obcím účast v tomto projektu, jehož cílem bylo rozvíjet mezigenerační dialog a celkově podpořit budování rodinných vztahů. Projekt k nám přišel ze zahraničí, kde nějakou dobu již existuje a jsou s ním velmi dobré zkušenosti. Protože nás skutečně zajímá, zda se obyvatelé cítí ve svém prostředí dobře, postupně jsme se zaměřili na zjišťování potřeb různých skupin, a to: novorozenců, předškoláků, školáků, studentů, pracujících, babiček a dědečků, případně těch, kteří se o někoho starají, a nebo sami potřebují péči. Oslovili jsme zástupce různých organizací, které se věnují těmto skupinám (ať již z neziskového prostoru, vzdělávacích institucí, sociálních služeb apod.) a zrealizovali větší workshop, kde měl každý možnost se vyjádřit. Zazněly zde informace o tom, co lidé potřebují, co by uvítali a co je potřeba akutně zlepšit. Po tomto workshopu vznikla projektová skupina, která se pravidelně scházela a vyhodnocovala výsledky z workshopu, až nakonec vznikl výstup priorit - opatření, která budou realizována v průběhu následujících dvou let. Opatření oficiálně schválilo zastupitelstvo MČ Brno-sever a budou předloženy certifikační komisi Jihomoravského kraje, díky čemuž naše městská část získá certifikát "Family friendly". Jsme hrdí, že se nám podaří tento certifikát získat. Jsme zároveň zatím jediná městská část v Brně, která se do tohoto auditu zapojila, takže můžeme bez nadsázky prohlásit, že jsme jediná brněnská "family friendly městská část"!

Po čem tedy lidé touží?

Asi se ptáte, co bylo tím výstupem a jak se to konkrétně dotkne života v naší městské části. Zde je stručný přehled:
a. Koordinace komunikace mezi školou a rodiči
Zjistili jsme, že by rodiče uvítali, aby s nimi některé školy lépe komunikovaly a používaly k tomu i moderní nástroje jako email a sociální sítě. Aby škola nabízela např. newslettery ze svých akcí a zkrátka aby v dnešní době byla prezentace a komunikace školy modernější…tak jak jsme zvyklí odjinud. MČ se nemůže vměšovat do komunikace mezi školou a žákem / rodiči, proto oslovíme vedení našich škol a s tímto závěrem je seznámíme.
b. Zřízení mezigeneračního centra (Family a Senior Point, vzdělávání, přednášky, workshopy); Vzdělávání pro rodiče - kurzy
Každý kdo vychovává dítě, kdo o někoho pečuje nebo prožívá období podzimu svého života, občas hledá nejen virtuální prostor pro sdílení, ale potřebuje i skutečně existující místo, kde může získat informace, setkat se s jinými podobnými lidmi, odpočinout si, třeba si i zacvičit…zkrátka vstoupit do komunity a sdílet se. MČ Brno-sever zahajuje zřízení mezigeneračního centra, které bude umístěno v budově na Okružní a bude sloužit přesně těmto účelům. Po rekonstrukci polikliniky na Lesné zde bude zřízen dětský koutek.
c. Vytvoření portálu organizací, spolků na MČ Brno-sever a vznik nových rubrik v Severníku
Chcete umístit své dítě do sportovního oddílu v blízkosti Vašeho bydliště, ale nemáte představu, kolik různých organizací zde v působí? Líbilo by se Vám zastřešení informací o různých organizací např. na jednom webu?
Abychom lépe zpřístupnili různé možnosti využití volného času, usilujeme o to, aby vznikl právě takový web, kde naleznete kontakty a zprávy o činnostech sportovních organizací v MČ Brno-sever.
V Severníku dáme větší prostor spolkům a volnočasovým organizacím a vytvoříme rubriky pro jejich prezentaci
d. Referent pro rodinnou politiku
Aby městská část všechny tyto potřeby rodinné politiky reflektovala měla by přijmout kvalifikovaného pracovníka, který bude na realizaci Auditu familyfriendlycommunity dohlížet. Nový pracovník by měl zároveň spolupracovat na vytvoření tzv. vnitřní metodiky pro MČ Brno-sever, v níž se budou nacházet další důležité výstupy vycházející z Auditu familyfriendlycommunity

Těším se na to, že výsledky Auditu familyfriendlycommunity ponesou v naší městské části dobré ovoce a přispějí ke spokojenějšímu životu nás všech. Dobrovolníkům z projektové skupiny Auditu familyfriendlycommunity tímto děkuji za jejich čas, entusiasmus a ochotu pomoci dobré věci. A pamatujme na jednu věc, kterou můžeme změnit okamžitě a všichni – více se na sebe usmívejme, neboť je to pro náš spokojený život cennější než kdybychom vybudovali třeba celou vesmírnou stanici.

Miriam Kolářová, místostarostka

Výstava na poliklinice: Brno-sever očima dětí

V prosinci můžete na výstavních panelech na poliklinice na Halasově náměstí zhlédnout práce vytvořené v rámci projektu Brno-sever očima dětí, který byl součástí auditu familyfriendlycommunity v naší městské části.
Cílem auditu je v naší městské části vytvářet přívětivé prorodinné prostředí. Děti z mateřských a základních škol Brna-severu proto výtvarnou formou ztvárňovaly své představy, jak by měla městská část vypadat. 
První část výtvorů byla vystavena během měsíce října v galerijní tramvaji DPMB, na poliklinice se tak nyní můžete seznámit s těmi ostatními. 

bs ocima deti 2bs ocima deti 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii ZDE. 

Webový portál organizací a spolků

Jedním z přijatých opatření auditu familyfriendlycommunity je vytvoření portálu organizací a spolků působících v naší městské části Brno-sever. Příprava portálu probíhá ve spolupráci s Mendelovou Univerzitou Brno.

V posledních měsících studenti Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pracovali na mapování dětských hřišť v městské části Brno-sever. Studenti v rámci předmětu Geografické informační systémy měli za úkol zmapovat například počet laviček, otevírací dobu hřišť a podobně. Skupinky studentů poté s pomocí mobilní aplikace GISELLA od firmy Envipartner prošly všechna dětská hřiště, která jsou ve správě městské části.

V současné době je vytvořen model databáze, která bude obsahovat všechny informace. Pomocí moderních technologií pak budou hřiště zobrazována v interaktivní online mapě. Přínosem tohoto projektu je nejen praktická výuka studenta v terénu, ale také monitoring polohy, stavu a rozmanitosti dětských hřišť.

Jaromír Landa, Mendelova univerzita v Brně

Brno-sever obdrží prestižní certifikát za prorodinnou politiku

V květnu přijede do Brna rakouská ministryně Sophie Karmasin a předá městské části Brno-sever certifikát s názvem Family friendly community. Ten umožňuje městské části používat logo Family friendly community, kterým se oceňuje dobrá práce v oblasti rodinné politiky a zvyšuje tak její prestiž.
Pro občany MČ Brno-sever to znamená, že radnice uskutečňuje opatření, která reflektují potřeby rodin a různých dotazovaných skupin obyvatelstva. Brno-sever je první městskou částí v Brně, která se zapojila do Family Friendly auditu, což je analytický hodnotící nástroj, který sleduje, jak moc je obec přátelským místem pro rodiny. Mezinárodní audit je zaštiťován Jihomoravským krajem a původně pochází z Rakouska.
Musíme znát potřeby novorozenců, předškoláků, školáků, studentů, pracujících, seniorů a dalších skupin ve společnosti, proto jsme uskutečnili workshop, ze kterého vznikl výstup opatření, která budeme uskutečňovat. Na zpracovávání výsledků z workshopu se také podílela projektová skupina složená z dobrovolníků.
Mezi hlavní priority MČ Brno-sever patří:
1. Koordinace komunikace mezi školou a rodiči
2. Zřízení mezigeneračního centra se vzdělávací nabídkou (Family a Senior Point), dětské koutky
3. Vytvoření jednotného webového portálu zájmových organizací a spolků působících v MČ Brno-sever, případně i vznik aplikace se seznamem potřebných míst pro rodiny s dětmi
4. Zřídit místo pro referenta pro rodinnou politiku, který bude dohlížet na uskutečňování opatření a zpracuje vnitřní metodiku pro směřování rodinné politiky v MČ Brno-sever. V této metodice se budou nacházet i další opatření, která vyplývají z provedeného auditu.
Na realizaci uvedených opatření intenzívně pracujeme – Family point a Senior point bude umístěn v nově rekonstruovaném Společenském centru na ulici Okružní na Lesné. Rovněž spolupracujeme s Mendlovou univerzitou, která v rámci semináře informatiky mapuje seznamy potřebných míst pro rodiny s dětmi. Věřím tedy, že výsledky auditu přispějí ke spokojenějšímu životu obyvatel.

Miriam Kolářová, místostarostka

Brno-sever převzalo certifikát auditu familyfriendlycommunity

audit ffc certifikat 2

audit ffc certifikat 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V podvečerních hodinách 18. května se zástupci sedmi jihomoravských obcí včetně Brna-sever zúčastnili slavnostního předávání certifikátu auditu familyfriendlycommunity v Löw-Beerově vile, a bylo tak odměněno jejich téměř dvouleté úsilí o rozvoj v oblasti rodinné politiky. Na úvod večera také krátce pohovořily zástupkyně rakouského ministerstva pro rodinu a mládež, kde tento projekt vznikl, a ocenili dobrou spolupráci s Jihomoravským krajem, který je v rámci Evropské unie vůbec prvním subjektem, který získal licenci, a může tedy tyto certifikáty jednotlivým obcím v kraji udělovat.

Cílem auditu je pomáhat při vytváření přívětivého prostředí pro rodiny. „Nejde přitom o nějaké abstraktní papírování, ale o rozšíření podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje v jejich úsilí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě analýzy sama zvolí a se souhlasem obecní samosprávy následně uskutečňuje,“ uvedl starosta naší městské části Martin Maleček, tentokrát v roli náměstka hejtmana. A právě z jeho rukou přebírala ocenění za Brno-sever místostarostka Miriam Kolářová, která má tuto agendu rodinné politiky ve své gesci a dohlíží také na vlastní realizaci konkrétních opatření.

Ostatní obce a města do výčtu oněch sedmi statečných jsou Boskovice, Hodonín, Moravany (okres Brno-venkov), Moravský Krumlov, Slavkov u Brna a Vilémovice. Právě těmto a Brnu-sever byl udělen takzvaný základní certifikát, který dosvědčuje skutečnost, že obec zahájila proces auditu a stanovila další cíle a opatření k rozvoji obecní rodinné politiky. Současně s tímto certifikátem získává obec právo používat evropskou značku audit familyfriendlycommunity v rámci svých public relations, na publikace, vlastní produkty nebo při komunikaci s dalšími subjekty. Certifikát má platnost po dobu tří let.

Těší nás i to, že aktuálně se k auditu přihlásilo dalších 9 obcí Jihomoravského kraje. Věříme, že tento projekt pomůže právě oceněným i všem budoucím obcím zavádět další účelná pro-rodinná opatření, která jsou přínosná a potřebná.

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách www.auditfamilyfriendlycommunity.cz.

Jan Priessnitz, referent pro rodinnou politiku ÚMČ Brno-sever

Family Point a Senior Point na Okružní 21

Podrobnosti o Family Pointu a Senior Pointu na Okružní 21 naleznete ZDE.

seniorpoint

familypoint

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Labyrint Brno

labyrintUž patnáct let působí v naší městské části nezisková organizace Labyrint Brno. Od roku 2002 pořádá mimoškolní aktivity pro sluchově postižené děti, které chodí do speciální školy na Šrámkově ulici na Lesné.
Největší úspěch má od začátku až dodnes mimoškolní kroužek s programem tematických workshopů a poznávacích exkurzí. V rámci kroužku navštěvujeme s dětmi různá zajímavá místa ve městě i okolí a umožňujeme jim tak bezprostřední poznání nových prostředí a situací, pochopení nových pojmů a obohacení slovní zásoby v českém i ve znakovém jazyce.
Co slyšícímu dítěti můžete vysvětlit slovy, to je lepší neslyšícímu dítěti ukázat. Stále vzpomínáme na exkurzi do hasičského sboru, kde jsme zažili nástup hasičů do akce, na návštěvy knihařství, pekařství, kovářství, tiskárny a továrny na balóny, na exkurzi do zákulisí Janáčkova divadla, na letiště, do studia České televize a do trolejbusové vozovny, na ukázku výcviku vodicích psů, návštěvu zvířecí farmy nebo lamacentra, na kurz vaření a mnoho dalších atraktivních exkurzí a programů a jsme vděčni všem, kdo nám takové exkurze umožnili.
Věnujeme se také tvorbě speciálních vzdělávacích materiálů pro neslyšící děti. Vydali jsme tři DVD s pohádkami v českém znakovém jazyce pro nejmenší neslyšící děti a s podporou EU-fondů jsme natočili několik krátkých hraných filmů s neslyšícími dětmi v hlavních rolích. S filmem Holoubci jsme se dokonce v roce 2012 zúčastnili Mezinárodního filmového festivalu v Reykjavíku a tři krátké filmy vytvořené v rámci projektu Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky se 1. června 2015 promítaly na 55. Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
www.labyrintbrno.cz, www.filmyproneslysicideti.cz

Labyrint Brno, z.s.

labyrint1

Děti z kroužku pozorují, jak ve vodě rozkvétají květy z papíru

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Kolpingova rodina Soběšice

kolpingKolpingova rodina Soběšice vznikla v roce 2004. Zastřešující organizací je Kolpingovo dílo ČR, působící již od roku 1992. Po celou dobu svého působení KR Soběšice pořádá akce především pro děti, mládež a rodiny s dětmi.
Do celoroční činnosti patří zapojení do akce Charity Tříkrálová sbírka na počátku roku, kroužek náboženství, jarní víkendový pobyt pro děti a mládež, návštěvy kulturních akcí, táborové ohně na zahájení a ukončení školního roku, postní a adventní duchovní obnova, v neposlední řadě společenský večer, který pořádáme po Velikonocích.
Pro naši činnost využíváme klubovnu v klášteře sester klarisek v Soběšicích. Využíváme rovněž suterén kláštera k uschování sportovního a výtvarného materiálu. Dále si příležitostně pronajímáme sál v kulturním domě.
Vyvrcholením našich aktivit jsou letní dětské tábory. Tábory byly pořádány již před vznikem KR Soběšice. V roce 2017 se uskuteční 27. ročník našich táborů. Máme zkušené vedoucí (někteří jsou absolventi školení Kolpingova díla ČR s akreditací MŠMT pro hlavní vedoucí, kurzu první pomoci ČČK a instruktorského kurzu pro lanové aktivity), kteří zajišťují dětem bohatý program. Pod záštitou Kolpingova díla je tábor realizován 12 let, vytvořila se tak větší skupina pravidelných účastníků. Aktivity se zaměřují na rozvoj vědomostí, dovedností, mezilidských vztahů a fyzické zdatnosti. Tábor má křesťanskou tématiku a bývá zde přítomen kněz. Vedle sportovního a společenského rozvoje dětí je zde tedy možnost pro formaci k základním křesťanským hodnotám. Na realizaci projektu se podílí asi 20 dobrovolníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a pracují bez nároku na odměnu.

Kolpingova rodina Soběšice
Weissova 22, 644 00 Brno
tel.: 541 238 607, mob.: 603 423 620
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kolping2

kolping1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Univerzitní mateřská škola Hrášek

hrasekJiž bezmála čtyři a půl roku úspěšně pracuje Univerzitní mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně, kterou tato univerzita vybudovala v letech 2012 až 2013. Provoz mateřské školy byl zahájen dne 4. února 2013.
Univerzitní mateřská škola Hrášek (UMŠ) je příkladem nestátní, tzv. firemní mateřské školy, vybudované jako jedné z prvních s využitím podpory Evropské unie. Tvoří jeden z hlavních výstupů projektu Rodina a práce: PROČ NE?, řešeného Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU) v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti podpory 4.3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. Hlavním cílem projektu bylo předcházet diskriminaci na základě pohlaví a uskutečňování politiky přátelské k rodině na MENDELU. Tento cíl byl naplňován v rámci klíčových aktivit, z nichž nejvýznamnější byla právě ta, jejímž výstupem byl vznik UMŠ Hrášek. Vedle zdrojů EU další významnou podporu pro vznik UMŠ poskytl Jihomoravský kraj, jakož i samotná MENDELU.
UMŠ je organizačně uspořádána jako samostatná školská právnická osoba, zřízená MENDELU, a je řádně registrována v rejstříku škol a školských zařízení. Z toho mimo jiné vyplývá, že musí splňovat veškerá přísná kritéria kladená na vzdělávací proces, hygienické podmínky, stravování dětí apod., jež jsou v českém prostředí na zařízení tohoto typu kladena. Škola mj. v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. podléhá kontrolám České školní inspekce. To je zárukou dosažení vysoké kvality vzdělávacího procesu a dalších aktivit dětí v UMŠ.
Jako školská právnická osoba je UMŠ ekonomicky nezávislá na svém zřizovateli, tj. MENDELU. Její provoz je financován ze dvou zdrojů: z příspěvků rodičů na vzdělávání dětí (aktuálně 2850 Kč na dítě a měsíc) a z dotace poskytované Jihomoravským krajem.
Mateřská škola se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v areálu kolejí J. A. Komenského na ulici Kohoutova č. 11, v pěkném a zdravém přírodním prostředí, v severovýchodní části města Brna, v městské části Husovice.
Škola je umístěna v přízemí dvoupodlažní budovy. Má dvě prostorné třídy a ostatní místnosti, potřebné k zajištění celodenního provozu. Děti se stravují ve škole, kde je zřízena výdejna stravy, jež je zajišťována dovážením ze ŠJ Horní 16 v Brně.
Kolem budovy školy jsou prostranství s parkem s dostatkem prvků zeleně a hřiště pro sportovní a míčové hry. Vyčleněná část parkového prostranství slouží výhradně pro účely UMŠ, k pobytu dětí venku. Venkovní úsek je vybaven pískovištěm, bezpečným typem laviček, různým náčiním, pomůckami a doplňky a poskytuje dostatek možností pro pohybové činnosti a herní aktivity. K vycházkám slouží i nejbližší okolí školy, upravená i přírodní krajina se stráněmi, řekou Svitavou a okolními zahradami v městské části Husovice. Blízký kontakt s okolní přírodou, se jistě příznivě odráží na zdravotním stavu dětí.
Mateřská škola je členěna na dvě třídy po 20 dětech – celková kapacita je stanovena na 40 dětí. Pedagogickou činnost zajišťují 3 učitelky a ředitelka UMŠ. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami. Věkové složení tříd je heterogenní od 3 let do předškolního věku.
Provoz školy je od pondělí do pátku v době od 06:45 do 16:30 hod.
Režim dne je uspořádán tak, aby umožňoval pružnost a přizpůsobení činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby. Dětem zajišťujeme prostředí, které jim poskytuje klidné a bezpečné zázemí a v rámci možností i dostatečné soukromí. V UMŠ probíhají zájmové kroužky.
Vzdělávací proces v UMŠ v současnosti probíhá dle Školního vzdělávacího programu „Hrášek objevuje svět“. Vzdělávací program je zpracován na tři roky jako otevřený dokument, umožňující kdykoliv jej rozšiřovat a doplňovat podle konkrétní situace a potřeb dětí. Pedagogové se při jeho realizaci zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí jako souborů předpokládaných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého jedince. Při vzdělávání jsou využívány progresivní formy a metody, které jsou pro děti přijatelné, zajímavé a nenásilnou formou je připravují na školu i pro život. Škola úzce spolupracuje s rodiči dětí.
Univerzitní mateřská škola je určena primárně ke vzdělávání dětí zaměstnanců a studentů MENDELU, volná místa jsou však poskytována dětem rodičů z řad široké veřejnosti. I v současnosti mohou proto zájemci o umístění dětí v UMŠ Hrášek v nadcházejícím školním roce 2017/2018 kontaktovat ředitelku školy Věru Šohajovou (telefon: 545 128 355, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Podrobnější informace o UMŠ jsou uvedeny na webové stránce www.hrasekms.cz.
Uplynulé období činnosti UMŠ Hrášek lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Svědčí o tom nejen kladné výsledky různých kontrol, spokojenost rodičů, ale především cca 150 dětí, které školu za dobu její dosavadní existence navštěvovaly či navštěvují. Zajisté i díky zřízení UMŠ Hrášek a její vysoce kvalitní činnosti získala Mendelova univerzita v Brně v roce 2013 certifikát „Společnost přátelská rodině".

MENDELU

hrasek2

hrasek1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Orel Husovice

orel hVážení čtenáři, milí sousedé,
ráda bych vám touto cestou představila další subjekt zapojený pro projektu MČ Brno-sever Family friendly community audit. Jednota Orel Brno-Husovice je neziskovou organizací, která se svou působností a pravidelnými aktivitami zasazuje o vytváření prostředí pro volnočasové možnosti všech věkových kategorií a spoluvytváří společenské akce v Husovicích. Organizačně spadá husovická jednota do župy Sedlákovy. Husovická jednota sídlí v Husovicích na ulici Vranovská, v objektu starém více než 90 let. Historie naší jednoty je bohatá (tématu bude věnován jiný článek). Novodobá historie se počítá od roku 2010, kdy dochází k obnovení aktivní činnosti, rozšiřování aktivit Jednoty a v neposlední řadě i postupné renovaci budovy a přilehlých prostor. Za obnovou Jednoty stojí především rodina Kselíkova-Tůmova. Díky jejich nezlomnému odhodlání a nadšení se okolo Orlovny nakupila (a stále kupí) parta podobných nadšenců a dobrovolníků husovických, černopolních i dál přespolních. (Autorka tohoto článku je toho zářným příkladem.) Díky spolupráci a účasti všech můžeme nabídnout široké zázemí pro sportovní, kulturní i společenské akce, včetně možnosti pronájmu pro akce soukromé.
Pro sportovní vyžití nabízíme tělocvičnu v hlavním sále a malý zrcadlový sál (tzv. Galerie). Ve velké tělocvičně jsou široké možnosti pro různé míčové a kolektivní hry. Hřiště jsou „nalajnovaná“ pro basketbal, volejbal nebo fotbal a florbal. Výhodou naší tělocvičny jsou její rozměry, kdy hřiště nabízí větší prostory pro hru. Nově je vytyčeno hřiště i pro badminton! Pro sportovní vyžití je možné využívat i bohaté zařízení tělocvičny (od klasického tělocvičného nářadí, po ping-pongové stoly až po overbally, bosu apod.). Naopak pro menší skupiny je vhodný pronájem Galerie, která je vhodná pro jógu, TRX nebo kung-fu. Prostory si můžete pronajmout pro svoje vlastní sportovní skupiny nebo můžete využít stávajících oddílů. Jelikož stojíme právě na začátku nového školního roku, dovolujeme si vám, milí čtenáři, nabídnout nábor vybraných oddílů – více viz níže. Na naší Orlovně si přijdou na své sportovci všech věkových skupin i zaměření. Pro nejmenší je otevřen klub Míša Kulička, což je cvičení rodičů (i tatínků!) s dětmi. Pro starší děti a dorost nabízíme široké možnosti sportovního vyžití, včetně možnosti oddílového sportu se zajištěním dospěláckého dozoru. Tatínkové se mohou „vyblbnout“ při fotbale nebo basketbalu. Maminky si odpočinou při posilovacích skupinových cvičení nebo TRX. Ochuzeni nezůstávají ani aktivní senioři, pro které jsou připraveny skupiny zdravotního a posilovacího cvičení. Pestrou nabídku aktivit rozšiřuje i oddíl kung-fu, kdy je nábor určen pro všechny členy rodiny včetně dětí.
Kromě toho nabízí naše Orlovna i vyžití na přilehlé zahradě, která je uzavřena ve vnitrobloku a jinak nepřístupna z ulice. Díky přispění nadace ČEZ je v zahradě vybudováno tzv. oranžové hřiště pro děti. I prostory zahrady jsou možné k pronájmu, informace na webu. V prostorách zahrady působí oddíl petánque.
Jak bylo uvedeno výše, Orlovna nabízí i široké vyžití kulturní. Právě na pomezí pohybových a kulturních aktivit stojí folklórní soubor Barvínek. Své dveře má otevřeny pro mladší děti od 3–7 let. Na zkouškách se děti za doprovodu houslí učí základům rytmiky, seznamují se s tanečními kroky lidových tanců typických pro zpracovávané regiony, zpívají, hrají hry a dozvídají se o lidových zvycích daných oblastí. Děti vystupují na pravidelných besídkách a také se významně podílí na programu kulturních akcích Orlovny (fašank, velikonoční dílničky).
V případě zájmu a pro bližší informace sledujte naše webové stránky a FB nebo vývěsní nástěnku před Orlovnou. Zde jsou inzerovány jednotlivé oddíly včetně kontaktu. Taktéž je uveden rozvrh pro ilustraci volných kapacit právě pro váš pronájem. Rezervaci v rozvrhu si můžete zajistit na celé pololetí. Nabídka volných termínů je včetně víkendu. Ceny pronájmu jsou příznivé (viz webové stránky), pro členy Orla ještě příznivější! Přihlášky do naší jednoty přijímáme celoročně. Prostory včetně zázemí a sportovní zařízení jsou nově rekonstruovaná
A že se sport dělá pro radost z pohybu i pro radost z úspěchu svědčí nadšení některých oddílů, které se – pod hlavičkou Orla Husovice – umísťují vysoko ve svých soutěžích. Svými výkony vhodně reprezentují nejen naši organizaci, ale i městskou část. Takto jsme hrdí na oddíl volejbalistů či petanquistů či na oddíl kung-fu Dragon Spirit Brno, kteří nedávno získali titul mistrů světa. Gratulace a díky všem.

Kateřina Hofbauerová, místostarostka Orla Husovice

Orel Husovice – nabídka na nový školní rok, nábor nových členů
Kontakty: www.orelhusovice.cz FB: Orel Husovice nová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 734 510 196
Vranovská 93, Brno-Husovice
Výběr z nabídky:
• Klub Míša Kulička, cvičení rodičů s dětmi
kontakt: http://klub.malomerice.cz/ nebo paní Zuzana Křížová (mobil: 604 383 292)
• Barvínek, folkórní soubor pro děti
Zájem o nábor především chlapců ve věku 3–7 let!
kontakt: https://sites.google.com/site/fsbarvinek/home nebo paní Pavla Marečková (mobil: 773 699 789)
a paní Eva Hulová (mobil: 739 634 164)
• Dragon Spirit Brno, oddíl chan shaolin si & dju su kung fu
kontakt: www.dragonspirit.cz nebo pan Lukáš Novák (mobil: 608 166 117)
• Cvičení mladších, starších žáků a dorostu
kontakt: sl. Anna Cholavová (mobil: 607 285 409)
Sledujte naše webové stránky, facebook nebo vývěsní nástěnky před Orlovnou.

orel h2

orel h1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Brněnský Valášek

Dětský národopisný soubor Brněnský Valášek působí v Brně od roku 1975. Dnes je jedním z nejpočetnějších brněnských folklorních souborů, jehož členskou základnu tvoří 170 členů a 20 vedoucích. Má tři cimbálové muziky a šest tanečních skupin podle věku členů od pěti let až po nejstarší – převážně dospělou složku.
Taneční a hudební repertoár čerpá z Valašska s jeho subregiony a nejstarší kategorie také okrajově z přilehlého Luhačovického Zálesí. Vedoucí souboru tak předávají členům lidovou kulturu, kterou do prostředí jihomoravské metropole přinesli a s láskou pěstovali v minulých staletích rodáci z Valašska. Zároveň Brněnský Valášek udržuje kontakty se soubory a osobnostmi folkloru na Valašsku a jeho členové se pravidelně zúčastňují školení odzemku – typického mužského tance tohoto kraje. Také díky tomu člen souboru Vít Pavelka v letošním roce obsadil cenné páté místo v soutěži v odzemku v Rožnově.
Po celou dobu své existence je Brněnský Valášek živou součástí kulturního dění v Brně, připravuje komponované programy pro veřejnost v některém z brněnských divadel nebo kostelů, vystoupení pro ZŠ a domovy důchodců a další pořady. Radost z valašských tanců a písní rozdávají mladí „Valášci“ na mnoha vystoupeních v ČR i v zahraničí. Jeho tvorbu zaznamenal několikrát rozhlas i televize. Na svém kontě má Brněnský Valášek pět hudebních nosičů.
Většina tanečních skupin má základnu v CVČ Brno Lesná na Milénově ulici, kde každá věková kategorie nacvičuje jednou týdně pod dohledem zkušených vedoucích.

Alena Halašová, hlavní vedoucí souboru

valasek2

valasek1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Orel Lesná

orel l

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Kulturní centrum Josefa Arnolda

kcjaTento zapsaný spolek vznikl v listopadu roku 2016 z občanské iniciativy usilující o celkovou památkovou obnovu Arnoldovy vily a rekultivaci přilehlých pozemků. Podnětem myšlenky kulturního využití hodnotné architektonické památky byla zářijová akce Dny evropského dědictví, při které se vila mimořádně otevřela veřejnosti. Oslovení průvodci ze sousední vily Tugendhat tehdy zajišťovali komentované prohlídky a naštěstí se na jedné z nich setkali s Martinem Malečkem, starostou městské části Brno-sever, která má objekt ve správě. Prezentovali mu svůj návrh na využití a po navázání spolupráce s radnicí nebylo daleko k založení spolku.
Během vytváření stanov se primárním cílem pochopitelně stala celková památková obnova Arnoldovy vily. Nachází se v Brně na ulici Drobného č. p. 26 v těsném sousedství věhlasné vily Tugendhat a pochází z roku 1862, kdy si ji postavil německý stavitel a architekt Josef Arnold. Ve své době se významně podílel na architektonické tváři Brna, a navíc jeho vila byla jednou z prvních, která podle jeho plánu odstartovala výstavbu první brněnské vilové kolonie v Černých Polích a jednu z prvních ve střední Evropě. Důležité je však i pozdější období, zvláště léta 1909–1939, kdy dům vlastnila rodina Cecílie a Kornelia Hožových, tety a strýce Grety Tugendhatové. Dům rozšířili a upravili v secesním a art decovém stylu. Úprava dodnes dokládá v mimořádné komplexnosti zmíněný umělecký styl a vysokou úroveň dobového řemesla v Brně. Tuto podobu a nespočet původních prvků si dům dodnes zachoval navzdory dlouholeté funkce mateřské školky, která byla ze statických důvodů v roce 2010 zrušena. Naštěstí se ho díky iniciativě zaměstnanců Muzea města Brna podařilo zapsat na seznam Kulturních památek ČR. Od r. 2012 je však vila zapsána mezi Nejohroženější nemovité památky ČR a několik let není nevyužívána a částečně chátrá.
I to se spolek snaží změnit. Vedle obnovy si za cíl klade nalézt smysluplné vyžití stavby s ohledem na její charakter a historický význam. Budoucnost stavby vidí v instituci kulturního charakteru, především v kulturním komunitním centru, které bude maximálně otevřené místním obyvatelům a návštěvníkům a které bude podporovat jejich kreativitu, vzdělanost a možnost sdílení společného místa a historie. Do této vize lze zahrnout jak aktivity prezentující kulturní statky, tak aktivity spojené se samotným vytvářením kulturních statků. Nabízí se symbióza dvou projektů, které vznikají paralelně od počátku spolupráce mezi spolkem a radnicí Brno-sever. Jedná se o vytvoření Kulturního centra s badatelskou, prezentační a edukační náplní spojeného s projektem tzv. ArtLabu Miriam Kolářové, místostarostky radnice Brna-sever. Ta je v úzkém kontaktu s představiteli spolku a společně se starostou Malečkem se významně zasazuje o využití památky z úrovně vedení města.
V plánu spolku je tedy vytvořit plnohodnotnou moderní instituci, která se stane pátou významnou brněnskou vilou otevřenou veřejnosti nabízející různorodé, především interaktivní kulturní aktivity, a bude zároveň sloužit jako zázemí pro začínající kurátory a umělce v rámci ArtLabu. Kulturní centrum počítá s vlastním prohlídkovým okruhem interiérů vily, které se svým charakterem stanou prostorem pro realizaci kulturního programu ve formě salónu. Prostorné místnosti nabízí potenciál k realizaci výstav výtvarného umění, přednášek, komorních koncertů či divadelních představení, autorského čtení beletrie i poezie a v neposlední řadě interaktivních edukačních a doprovodných programů s workshopy.
Formu salónu nevybral spolek náhodou. S ohledem na dobu vzniku a význam stavby je příhodné zaměření na kulturní projevy Brna 2. poloviny 19. století, které jsou v obecném povědomí stále opomíjeny, zvláště v oblasti architektury a umění. Mezeru se spolek snaží vyplnit už svým názvem odkazující na autora stavby Josefa Arnolda. Součástí plánované instituce by logicky mělo být badatelské pracoviště zkoumající a zpracovávající fenomén kultury a architektury daného období v Brně. Výstupem se v takovém případě stávají odborné publikace či tematické výstavy, jejichž hrubé obrysy již členové spolku vytváří. Nedílnou součástí odborného výstupu bude zmíněný interaktivní prohlídkový okruh zahrnující architektonický popis, význam, dobový kontext, historii a osudy stavby. Interiéry je tedy potřeba zaplnit typickými příklady dobového nábytku a předměty různého charakteru. Neměly by však být „nedotknutelné“, jako je tomu ve většině našich muzeí, ale měly by být návštěvníkovi interaktivně k dispozici, aby setkání s těmito předměty prohloubilo zažitou zkušenost. Doplněním se stanou tematicky svázané doprovodné workshopy, edukační programy a netradiční speciální prohlídky zaměřené na užší téma. Nabízí se široká škála okruhů jako dobové řemeslo, technologie výroby nábytku, móda, způsob života a také sociální témata. Pro příklad uveďme menšiny žijící v Brně ve sledovaném období. Koneckonců Brno nebylo složeno pouze s českého a německého obyvatelstva, ale bylo domovem mnoha národnostních menšin, které ovlivňovaly kulturu a každodenní život ve městě. 
Zmíněného tématu se dotýkají také některé plánované výstavy vytvářené z řad představitelů ArtLabu, především studentů Semináře dějin umění Masarykovy univerzity a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Zde již není nutné držet se pouze sledovaného období. Právě činnost začínajících kurátorů a umělců ArtLabu z řad studentů je prostředkem, jak v Arnoldově vile prezentovat současné umění a aktuální témata, jež je nutné pro srovnání dnešního a tehdejšího života. Formu salónu se tedy spolek nesnaží pouze uměle oživit ve své původní formě, ale přetavit ji tak, aby mohla být funkční i v současnosti. Zároveň se jedná o nutný prostředek, jak z Arnoldovy vily vytvořit komunitní kulturní centrum, a ne pouze další muzeum zabývající se čistě minulostí.
Stejnému účelu bude sloužit rozsáhlá parcela o přibližné výměře 7000 m2. Především svažitá terasovitá zahrada je ideálním místem pro setkávání místních obyvatel i široké veřejnosti, což je navíc pro Černá pole důležitý projektem. V současnosti tato rezidenční vilová čtvrť ničím podobným nedisponuje, opomineme-li veřejný park Schreberovy zahrádky. I podle zástupců městské části Brno-sever absence kostela, spolkového života či tradičního místa pro setkávání vyvolává potřebu a obecný zájem podobného projektu u samotných obyvatel.
Naplnění této myšlenky se ukazuje být reálné v blízkém horizontu, protože již nyní spolek disponuje smlouvou o rekultivaci zahrady a jedná o smlouvě o dlouhodobém pronájmu. Členové a řada dobrovolníků postupně, nicméně zdárně, rekultivují horní část zahrady za asistence dozoru z městské zeleně a připravují tak prostor pro setkávání a chystané kulturní či edukační programy na letošní i příští rok. Ty rovněž získávají jasnější kontury, neboť řady spolku se po jeho krátké existenci neustále rozrůstají o nové členy a díky jejich zájmu a iniciativě lze realizovat a rovněž vytvářet další plány. V současnosti spolek čítá dvě desítky členů, přičemž je otevřen všem zájemcům. Dostává se mu podpory z řad odborníků, mezi které například patří Iveta Černá, ředitelka vily Tugendhat, Dagmar Černoušková, historička umění a autorka mnoha prací o brněnské architektuře, Pavel Ciprian, ředitel Muzea města Brna nebo Klára Peloušková, redaktorka periodika Artalk.
Pozitivně k činnosti spolku přistupuje samotná radnice městské části Brno-sever, správce stavby, která spolku zprostředkovává další cenné kontakty s obdobnými organizacemi, poskytuje komunikační kanály a podporuje vytváření kulturních akcí. Například již první událost, která proběhne v rámci Dne architektury 30. 9. 2017, je oficiálně zaštítěna již zmíněnou místostarostkou Miriam Kolářovou. Pro návštěvníky je připravena prohlídka, architektonická procházka po Černých polích a slavnostní otevření zahrady. 
Hlavní projekt na opravu domu a vytvoření plánované instituce je však, zdá se, během na delší trať. Především předběžné odhady nákladů na celkovou opravu a obnovu s užitím původních materiálů a postupů jsou pro nízkonákladový spolek obrovskou překážkou. Částka šplhá k 100 miliónům korun a při zahrnutí veškeré projektové dokumentace může být i vyšší.
Spolek se tak spíše přiklání k variantě postupného opravování a několikafázového získávání financí z více dotačních titulů z různých úrovní. Jedná se o velmi náročný a dlouhodobý proces, nicméně samotné zpřístupnění budovy a vytvoření instituce by se po nezbytných opravách nesmírně urychlilo. Tato možnost zazněla také na veřejné diskuzi o budoucnosti Arnoldovy vily v rámci události Meeting Brno v květnu 2017, ke které byli členové spolku přizváni. Řada projektů v naší zemi ukazuje, že tento postup je v mnoha případech dobrou volbou, zvláště pokud se do práce zapojí více subjektů. Nadějí pro spolek je v tomto ohledu velmi významná nezisková organizace z Velké Británie The Friends of Czech Heritage, která v České republice pomáhá opravovat významné památky a přispívá k realizaci důležitých projektů. Jejich odhodlanost se projevila při úpravách zahrady a v ochotě navázat okamžitou spolupráci a poskytnout nejen finanční pomoc.
Celý proces snad usnadní další plánované a neskromné plány. V nejbližších měsících má spolek v plánu zajistit nový statický posudek, obdržet dotace z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR, iniciovat vypracování projektu na rekonstrukci objektu, nebo alespoň na nezbytné opravy a zasadit se o jmenování vily Národní kulturní památkou ČR.
Jak se spolku daří, může veřejnost v současnosti sledovat prostřednictvím několika kanálů. Pravidelně přispívá do periodika Severník, které je určené občanům dané městské části. Články se prozatím zabývají především vilou samotnou, nicméně připravují se příspěvky o dalších architektonických skvostech v Černých Polích a v neposlední řadě i články o samotné činnosti a kulturním programu. Koneckonců, ten prezentuje i na některých akcích pořádaných radnicí, tudíž lze se informovat také osobně. Brzy se snad realizují plnohodnotné webové stránky. Prozatím lze online sledovat činnost spolku Kulturní centrum Josefa Arnolda na sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu.

Lukáš Václavík, předseda spolku

kcja1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Spondea je tu pro vás již 20 let

spondeaNezisková organizace Spondea, která provází a podporuje lidi při zvládání obtížné životní situace, slaví letos 20 let své existence. Organizace, která sídlí na adrese Sýpka 25 v Černých Polích, se v současnosti věnuje celému rodinnému systému. Za dobu své existence se Spondea rozrůstala téměř každým rokem a dynamicky měnila svoji tvář.
Spondea působí jako poskytovatel sociálních služeb již od roku 1997. Tehdy jako zařízení, které mělo poskytovat nepřetržitou pomoc ohroženým dětem a které sídlilo na ulici Štefánikova, v budově bývalé zdravotnické školy. Podobná instituce v Brně neexistovala. Netrvalo dlouho a organizace se začala významně rozvíjet. Terapeuti používali nové techniky jako arteterapii a canisterapii, jejich kolegové začali navštěvovat základní školy s preventivními programy a v sídle organizace nacházely bezpečné útočiště také matky s dětmi ohrožené domácím násilím.
Díky pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí mohla Spondea od roku 2001 kdykoliv ubytovat děti v nouzi. V roce 2006 vzniklo DONA centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, o rok později přejmenované na Intervenční centrum Brno. V roce 2012 se díky programu ONA dostaly do péče i osoby, které se dopouštějí agrese vůči svým blízkým. Od roku 2014 pak funguje program Dítě v centru, který přináší nový pohled na zvládnutí rozvodového konfliktu. Výčet však není ani zdaleka kompletní, přehled všech aktivit a činností je dostupný na webových stránkách organizace.
„Spolupráci neustále rozvíjíme uvnitř týmů, v regionu, na celorepublikové i mezinárodní úrovni. Za každým posunem a vylepšením stojí partneři, se kterými realizujeme projekty a zavádíme inovace. Všech kolegů a partnerů si velmi vážíme. Přáli bychom si, aby rok 2017, ve kterém slavíme dvacáté narozeniny, byl oslavou spolupráce, a aby všichni naši partneři, současní i bývalí spolupracovníci slavili spolu s námi,“ říká Jana Levová, ředitelka organizace.
Více informací najdete na webu www.spondea.cz.

Tomáš Repka, Spondea

spondea2

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Soběšická devítka

sob devitkaSoběšická devítka je smíšený (koedukovaný) skautský oddíl, který v současné podobě funguje od roku 2013. V začátcích jsme převzali děti z končícího kroužku dobrovolných hasičů, teď ale už několik let nabíráme nové členy, zatím je nás kolem dvaceti. Soběšická devítka spadá pod středisko Dvojka Brno, jehož tradice sahá až do období první republiky. I přes relativní mládí našeho oddílu tedy čerpáme zkušenosti od dalších oddílů ve středisku.
Naším cílem je v dětech probouzet zvědavost, samostatnost a zodpovědnost za sebe i za druhé. Vodítkem nám k tomu jsou zásady, kterými se skauti řídí již více jak sto let.
V průběhu roku se scházíme jednou týdně na klubovně v Soběšicích, kde se postupně věnujeme různým tématům (pobyt v přírodě, dopravní značky, první pomoc…), se kterými se hravou a kreativní formou seznamujeme. Schůzky jsou každé úterý vždy dvě po sobě: od 16:25 do 17:55 pro mladší děti (1. - 4.) a druhá pro starší (5. třída a výše) od 18:00 do 19:30.
V průběhu školního roku pořádáme také víkendové akce. Čtyřikrát do roka chodíme na jednodenní sobotní výlety do okolí Brna a čtyřikrát vyrážíme už v pátek na celý víkend na výpravu. Účastníme se také dobročinných akcí, tradičně zejména Ukliďme Česko.
O letních prázdninách trávíme dva týdny na letním táboře v klasických stanech s podsadou, který obvykle probíhá na začátku srpna. Tábory jsou vždy tematicky orientované. Prožívali jsme například putování Tolkienova Společenstva prstenu nebo dobrodružství kapitána Nema z Verneovky 20 000 mil pod mořem. Letošní téma bylo historie lidstva od pravěku až pro současnost. Na táboře klademe důraz na samostatnost, schopnost snášet nepohodlí, manuální zručnost, týmovou spolupráci a zejména schopnost vycházet s ostatními lidmi, učit se od nich a pomáhat jim. Myslíme si, že to jsou dovednosti, které se v životě budou ještě mockrát hodit. Na táboře tedy držíme noční hlídky, sekáme dřevo, jíme z ešusů, umýváme nádobí, ale také hrajeme noční bojovky, stavíme akvadukty ze dřeva, vynalézáme knihtisk a lovíme mamuty.
Rádi uvítáme nové členy, bereme prvňáky a starší a nebráníme se ani novým vedoucím. Není třeba mít žádné zkušenosti a dovednosti, stačí chuť a dobrá nálada. Pokud vás náš oddíl zaujal, přijďte se podívat na naše schůzky každé úterý od 16:25 do 19:30. Se schůzkami začínáme 19. září, již 12. září se ale koná informační schůzka pro rodiče. Klubovnu máme nově na Zeiberlichově 48 (stejný vchod jako na poštu nebo do knihovny) prakticky naproti zastávce Rozárka linek 43 a 57. Více informací o oddílu najdete také na stránkách www.skaut-sobesice.cz a obecné informace o skautingu jsou k dispozici na www.skaut.cz.

Adam Kučera, vedoucí oddílu

sob devitka1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Unie pečujících

unie pecujicichUnie pečujících byla zapsána do rejstříku spolků v červenci 2015. Vznikla jako odpověď na obtížnou situaci mnohých pečujících rodin a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě intenzivně starají o blízkého člověka. Tito pečující jsou v mnoha případech nuceni vzdát se své profesní kariéry (či ji výrazně omezit), aby mohli celodenně a každodenně poskytovat potřebnou péči. Okolnostmi jsou donuceni stát se dobrými organizátory, skloubení péče a rodinného života není jednoduché, potřebují se orientovat v pomůckách, které by mohly péči usnadnit, být schopni poskytovat péči ošetřovatelskou i pečovatelskou, měli by se orientovat v sociální a sociálně právní problematice. A to vše bez náležité podpory ať finanční (pečující z titulu péče nepobírá žádnou mzdu či dávku, příspěvek na péči je určen tomu, kdo péči potřebuje) či jiné. Při tom všem co zvládají, jsou přesto pro své okolí neviditelní.
Unie pečujících je otevřená komunita těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob, uskupení těch, kteří chtějí změnu. Byla založena a jejími členy jsou pečující osoby. Rádi do svých řad uvítáme nové členy – přihlásit se můžete prostřednictvím přihlášky na webových stránkách www.uniepecujicich.cz nebo se domluvit telefonicky. Není nutné být aktivním členem, chápeme, že to není při péči vždy možné. Na druhou stranu, pokud chcete přispět nějakou svou dovedností či schopností, věnovat činnosti část svého volného času, budeme rádi.
Unie pečujících se domnívá, že změny v postavení pečujících nepotřebují jen sami pečující, ale celá naše společnost. Občané z řad laické veřejnosti, kteří nikdy dlouhodobě nepečovali, většinou vůbec nechápou, kdo to dlouhodobě pečující je a co vlastně péče obnáší. Proto je třeba osvěta mezi nepečující veřejností, aby se změnilo myšlení a nahlížení lidí na pečující osoby a jejich význam pro společnost. Na druhé straně mezi pečujícími je osvěta také potřebná, aby si sami pečující uvědomili, že i oni sami musí pro změnu něco udělat a mnohdy i oni potřebují změnu a podporu v nahlížení na sebe sama (sebevědomí, vědomosti, informace, vyrovnání se s novou situací).
Pořádáme semináře, konference, setkání, monitorujeme novinky týkající se péče, vyjadřujeme se ke změnám v sociální oblasti. Podporujeme pečující radou a provázením, přímo poskytneme žádané informace nebo nasměrujeme dále. Sídlo máme v Brně, působnost po celé ČR.
Již třetím rokem organizujeme fotosoutěž Dobré světlo pečujícím, my žijeme. Vybrané fotografie jsou upraveny pro výstavní účely a celá výstava poputuje po Brně i jiných místech republiky. Jde nejen o nenásilné představení pečujících veřejnosti, ale i o podporu jednotlivých pečujících – s každou fotografií je zveřejněn krátký příběh konkrétní péče (se souhlasem pečujícího) – což mnohdy znamená velkou osobní odvahu a zároveň podporu pro další pečující („Nejsem v péči sám“).
Více o naší činnosti se můžete dozvědět na www.uniepecujicich.cz, www.facebook.com/uniepecujicich.info, kde najdete i Zprávu o činnosti za rok 2016, náš transparentní účet, kam můžete posílat příspěvky (Děkujeme.), je: 2900840557/2010.

Zdeňka Michálková, předsedkyně

unie pecujicich2unie pecujicich1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno-sever dobré místo pro rodinu

Jednou z nejdůležitějších kvalit života je dobře fungující rodina, z níž čerpáme energii dál ve vztazích, ve své práci nebo v těžkých životních situacích. Stejně tak důležitá jsou dobrá přátelství či pocit domova. Proto by měla být rodinná politika samozřejmou součástí agendy správy města či městských částí.
K naplňování rodinné politiky na Brně-sever patří i zamyšlení nad způsobem zpřístupnění informací veřejnosti. Ani zde nechceme zaostávat za moderními trendy, a proto jsme spustili facebookovou stránku rodinné politiky, kam jste všichni srdečně zváni a kde vás budeme informovat o akcích pro rodiny, různých přednáškách, ale třeba i zajímavých článcích k tématu apod. Tato facebooková stránka však nemá být pouze jednosměrným kanálem, proto neváhejte využít kontaktních údajů uvedených na stránce nebo „Poslat zprávu“ (modré tlačítko pod úvodní fotografií) s podnětem k řešení, s nápady či jakýmikoliv dotazy.
Adresa facebookové stránky je:
https://www.facebook.com/brnosever.dobremistoprorodinu/

Jan Priessnitz, referent pro rodinnou politiku

fb

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Lužánky – středisko volného času, pracoviště LESNÁ

lesna luzankySmysluplné trávení volného času, které pobaví, vzdělá a zároveň vykouzlí spokojený úsměv na tváři všech zúčastněných. Tak by se možná dal vyjádřit jeden z cílů všech, kteří se podílejí na programové nabídce lužáneckého pracoviště Lesná v Milénově ulici.

Najdete jej uprostřed zeleně nad základní školou Milénova v samotném centru sídliště. Díky své poloze a dlouholeté tradici v kvalitní práci se všemi věkovými skupinami je středisko vyhledávaným partnerem v aktivním trávení volného času všech generací – od dětí a mládeže až po dospělé a seniory. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj a samotná budova pracoviště Lesná patří Statutárnímu městu Brnu. Katastrálně spadá pracoviště do oblasti s působností radnice městské částí Brno-sever, se kterou velmi úspěšně spolupracuje.

Největším oddělením pracoviště je SPORTCENTRUM – zajišťuje pravidelnou zájmovou činnost v oblasti sportovního vyžití v kroužcích rekreačního sportu i v závodních oddílech. Organizuje sportovní akce a soutěže pro děti a mládež brněnských škol i pro širokou veřejnost a během školních prázdnin nabízí zimní i letní pobytové a příměstské tábory a sportovní soustředění.

Náplní VÝTVARNÉHO ODDĚLENÍ je především pravidelná zájmová činnost v keramických, výtvarných a výtvarně řemeslných kroužcích. Tato činnost je určena dětem již od 4 let, mládeži i dospělým bez věkového omezení – začátečníkům i pokročilým. Oddělení nabízí výukové programy pro mateřské a základní školy, příměstské tábory, keramické a výtvarné kurzy, organizuje jednorázové akce a tvořivé dílny pro širokou veřejnost, včetně rodin s dětmi. Součástí nabídky je také odborné vzdělávání pedagogů. Výsledky z tvorby jsou prezentovány na pravidelných výstavách.

Aktivity pro rodiče s dětmi a pro děti v předškolním a mladším školním věku nabízí oddělení SLUNÍČKO. Organizuje kroužky pohybového, výtvarného, hudebního, dramatického a přírodovědného zaměření. Pořádá jednorázové akce, které se vážou k lidovým tradicím (např. Martinská slavnost, Mikulášské řádění, Pálení Mařeny...) a v době prázdnin nabízí příměstské i pobytové tábory pro rodiče s dětmi i pro děti samotné.

Netradičním sportovním areálem pro děti, mládež i dospělé je pak oblíbené LANOVÉ CENTRUM. Nabízí zajímavé programy pro školy, veřejnost i firmy se vzdělávacím cílem či pouze pro pobavení. V areálu je 27 překážek vysokých, 10 nízkých a 12 metrů vysoká lezecká věž. Do programů je možné zařadit několik atrakcí – adrenalinové skoky, velký zhup zvaný „Big swing“ nebo nový okruh lanovek. Ten patří s pěti přejezdy a délkou téměř 300 m k nejdelším v republice. Velké oblibě se těší letní příměstské tábory „Pod lany“ pro všechny věkové kategorie a také akreditované kurzy stavby lanových překážek.

Všechny informace naleznete na www.luzanky.cz nebo www.facebook.com/luzanky.lesna

Romana Latová, Lužánky – SVČ, pracoviště Lesná

lesna luzanky1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Centrum AMAVET - Junior Brno

amavetCentrum AMAVET - Junior Brno, p. s., (dále jen Centrum), sídlící v Cacovické ulici 6, je jedním z center Asociace pro Mládež, Vědu a Techniku AMAVET působících na území České a Slovenské Republiky s cílem sdružovat mladé lidi se zájmem o vědu a techniku a podporovat talenty mezi dětmi a mládeží skrze volnočasovou činnost. V současnosti patří mezi nejaktivnější centra v celé republice, a to nejen v hlavní oblasti svého zájmu, ale s rozšířenou činností zahrnující výuku dopravní prevence na prvním stupni základních škol.

Centrum bylo založeno v roce 1998 s prvními otevřenými zájmovými kroužky pro děti a mládež a od doby svého založení byla nabídka kroužků mnohokrát doplněna o nové útvary. Souběžně s volnočasovou činností se rozjížděl klub přátel AMAVETu, kde se setkávali členové kroužků mezi sebou a navzájem si předávali své znalosti a dovednosti. Snahou Centra vždy byla maximální dostupnost, a proto se naše kroužky s cenou 1000 korun za školní rok řadí k nejlevnějším v Brně.

Klasická nabídka kroužků zahrnuje kroužek Robotiky, kde se děti naučí jemné motorice a časem přejdou i k programování – Centrum je jedním z mála subjektů v Jihomoravském kraji, který se touto činností zabývá a jediným, který se robotice věnuje již u dětí od 4. třídy ZŠ, dále Práce s počítačovou grafikou, kde se děti seznámí se základy práce v grafických programech a časem se naučí vytvářet i složitější grafické animace a videa. V kroužku Baltík se mladší děti seznámí se základy programátorského myšlení a programování a v případě zájmu se mohou později přidat i do dalšího z našich kroužků, který se zaměřuje na Programátorské jazyky a Programování.

Kromě klasické volnočasové činnosti Centrum pořádá, spolupořádá nebo participuje na velkém množství činností pro děti i veřejnost. Jedná se třeba o velké soutěže EXPO Science AMAVET nebo Dopravní soutěž mladých cyklistů. V první z nich se utkávají studenti středních škol a gymnázií v oblastech technických, vědních, přírodovědných a humanitních projektů, kde nejlepší řešitelé postupují do národního finále a v případě dalšího úspěchu pokračují na mezinárodní pole do nejprestižnějších soutěží jako je Intel ISEF nebo I-SWEEEP. Každoročně Ministerstvem dopravy vyhlašovaná Dopravní soutěž mladých cyklistů je zase zaměřená na porovnání znalostí dětí základních škol v oblasti dopravní výchovy, prevence a nezbytné první pomoci. Dále Centrum pořádá víkendové akce, povětšinou zaměřené na specifická období Vánoc, Velikonoc apod. a příměstské tábory, a to v průběhu celého léta a jarních prázdnin.

Od roku 2003 se Centrum aktivně věnuje výuce dopravní výchovy ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna. Výukový program Dopravní výchova v sobě kloubí výhody klasického výkladu a praktických pomůcek s moderními trendy výuky využívajícími multimediální aplikace, interaktivní programy a projekce. V průběhu let Centrum zahájilo výuku i na dalších dvou místech, prve na detašovaném pracovišti na ZŠ Pastviny a od roku 2015 provozuje i dopravní hřiště v Brně-Řečkovicích, kde probíhá praktická výuka dopravní výchovy žáků základních škol.

Centrum působí v Brně již téměř dvacet let a za dobu své existence se zapsalo do povědomí mnoha Brňanů a naši činnost podporuje jak Krajský úřad Jihomoravského kraje, tak i Magistrát města Brna. Jelikož se Centrum v posledních letech hodně rozšířilo, hledáme lidi, které by měli zájem nám v naší práci pomáhat, ať už ve formě spolupráce na činnostech, nebo jinou formou podpory. Více informací najdete na našich webových stránkách www.amavet.org

Pavel Čížek, ředitel centra

amavet2amavet1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Aktuálně z Unie pečujících

V minulém příspěvku jsme Vás informovali o tom, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout. Nyní se vracím, abych Vás informovala o tom, co se v Unii událo, čeho jsme se zúčastnili a zejména, co chystáme.

Naši členové se zúčastnili několika konferencí týkajících se problematiky pečujících, vzdělávacích akcí, poskytli poradenství pečujícím, zúčastnili se jednání na úrovni veřejné správy. Proběhlo první svépomocné setkání pečujících v Café Práh. Uspořádali jsme konferenci v Židlochovicích, kde byla také po dobu konání konference a po skončení možnost odborného poradenství. S příspěvky vystoupili – paní Olga Hubíková s příspěvkem na téma dobrovolnosti a možnosti volby zda pečovat či ne, paní Dagmar Šléglová mluvila o péči o pozůstalé, paní Iva Týcová informovala o sociálních dávkách, pan Zdeněk Choura přednášel o péči o lidi s demencí a pan Lukáš Karnet se věnoval postavení člověka s postižením v rodině.

Bylo uzavřeno přihlašování do 3. ročníku fotosoutěže, fotky budou nyní vyhodnoceny, připraveny pro vystavování a dne 23. listopadu na vernisáži v Café Práh budou slavnostně vyhlášeny vítězné fotografie a předány ceny. Na vernisáž srdečně zveme, přijďte se podívat na zajímavé fotografie, strávit podvečer v příjemné atmosféře.

Na listopad připravujeme konferenci v Boskovicích s obdobným programem jako v Židlochovicích a v prosinci konferenci ve Ždírci na téma péče o seniory. Více na www.uniepecujicich.cz

Zdeňka Michálková, předsedkyně Unie pečujících, z. s.

up 2

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Skutečně zdravá škola pomáhá zlepšovat školní stravování

skutecne zdrava skolaNa území naší městské části má sídlo a administrativní centrálu významná, celostátně působící organizace. Je to občanská iniciativa Skutečně zdravá škola usilující o zlepšení školního stravování prostřednictvím zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování.
Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.
Program funguje pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je do programu zapojeno 300 škol z celé České republiky a 32 z nich již splnilo bronzová kritéria, dvě školy splnily stříbrná kritéria.
Z městské části Brno-sever je do programu zapojena Mateřská a Základní škola Sluníčko – Montessori na ulici Šrámkova. Pokud si přejete, aby se do programu zapojila také škola, kterou navštěvují vaše děti, předejte informace o programu vedení školy. Více informací, kontakty a seznam všech zapojených škol najdete na www.skutecnezdravaskola.cz

Helena Burianová, Skutečně zdravá škola

skutecne zdrava skola1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: No to se ví, zase se sejdem, za sedm let, či příští tejden...

…a opravdu jako v té písničce se scházejí Lesňáci z pionýrské skupiny Lesná, tu na srazu pamětníků nebo na pracovním výjezdu na Kratiznu či na klasickém táboře.
Naše škola na Blažkově ulici byla po léta naším domovem do roku 1990. Potom jsme začali podporovat oddíly v různých místech v Brně, dle výskytu našich vedoucích a možností získat nějakou klubovnu. Jsou to popelárny, kočárkárna, prádelna... Rychlé šípy to neměly jiné. Výjezdy se plánují na prodloužené víkendy, protože se prodražilo cestovné a hromadné slevy jsou minimální. Udržování a budování tábora je stále výsledkem nadšení a obětavosti vedoucích a přátel skupiny. Částečně pomocí dotací i darů opravujeme stany a s pomocí místních řemeslníků a firem jsme se pustili i do velkých úprav 200 let staré hájovny.
Již třetí generace dětí se tam učí pracovat se dřevem, s různým nářadím, zatápět a dobře topit, umět se chovat v přírodě a sem tam jí i pomoci – vysazením stromků, úklidem lesa, spravením cesty…
Protože jsme kdysi začínali naši existenci s jedním starým batohem, dvěma věšáky a třemi hrami ,,Člověče nezlob se‘‘, byli jsme vděčni těm, co nám na startu zapůjčili svoje tábořiště, kde jsme se dávali dohromady. Náš velký dík patří již historické ,,Zeměpisné společnosti po cestách vlasti“ z Lužánek a skupině Milana Genserka. Proto i my rádi pomůžeme těm, kteří mají snahu s dětmi pracovat a poznávají, jak je to bez zázemí těžké. Je fajn, když vidíme, jak se po čase někteří postaví na vlastní nohy a potom třeba pracují v A-tomu nebo založí svůj spolek. Taky jsme v poslední době narazili podle rčení: ,,Za dobrotu na žebrotu!“, ale to nás nesmí odradit. Škody jsou značné, ostuda veliká, ale najdou se lidé, kteří pomohou, poradí a stále zdraví – jak to u nás bývalo zvykem – ,,Dobrý den, co mám dělat?“
Oslovilo Vás moje povídání?
Spojení je pořád stejné: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ozve se vám Johana (Hana Mrázová)

ps lesna

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Nadační fond dětské onkologie KRTEK

krtekNadační fond dětské onkologie KRTEK vznikl roku 1999 za účelem podpory práce lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a je její neoddělitelnou součástí. Zakladatelem a předsedou správní rady tohoto nadačního fondu je prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., přední český dětský onkolog, přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno a LFMU.
Hlavní snahou nadačního fondu je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče o ně v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Nadační fond dětské onkologie KRTEK rovněž zajišťuje dovybavení pracovišť kliniky dětské onkologie, přispívá na výzkum a na vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváří projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily. V období po náročné a dlouhodobé onkologické léčbě podporuje nadační fond postupný návrat dětských pacientů zpět do běžného života prostřednictvím rekondičních a resocializačních aktivit, kterými jsou letní a zimní tábory, prodloužené víkendy pro rodiny s dětmi a týdenní poznávací zahraniční zájezdy pro adolescenty.
Rodinám je k dispozici sociální koordinátorka nadačního fondu, která zajišťuje především komunikaci s rodiči hospitalizovaných dětí a pomoc rodinám při řešení sociálních problémů vzniklých v souvislosti s léčbou jejich dětí. Koordinátorka rovněž informuje rodiče nových pacientů o možné podpoře ze strany Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK.
V případě domácí péče o terminálně nemocné děti hradí Nadační fond dětské onkologie KRTEK veškeré náklady spojené s přítomností lékaře a sestry, případně sociální koordinátorky, v rodině umírajícího dítěte. Jde nejen o umožnění bezbolestného a klidného odchodu nevyléčitelně nemocných dětí, ale i o psychologickou a emoční podporu rodičů, sourozenců a dalších příbuzných nemocného dítěte, kteří se nacházejí v těžké životní situaci.
Cílem širokého rozsahu činnosti Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK je účinná podpora náročné práce lékařů a zdravotnického personálu Kliniky dětské onkologie FN Brno tak, aby boj se zákeřnou nemocí byl co nejúspěšnější, aby procento vyléčených dětí dále rostlo a aby návrat vyléčených dětí do běžného života byl co nejpříjemnější a nejrychlejší.

Irena Korvasová Čánská,
výkonná ředitelka Nadačního fondu dětské onkologie Krtek

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Turistický oddíl Jiřího Wolkera

to j wolkeraS příchodem pošmourného podzimního počasí, kulichů a zmrzlých prstů nás definitivně opouští letní bezstarostnost a všichni se zase vracíme do zajetých pracovních či školních kolejí. Pokud však hledáte způsob, jak svým dětem zajistit prázdninové rozptýlení i během školního roku, rádi bychom Vám představili náš Turistický oddíl Jiřího Wolkera.
Zabýváme se turistikou, naukou o přírodě, tábornickými dovednostmi – to vše se snažíme převést do moderní doby a předat zábavnou formou dál. Samozřejmě hrajeme spoustu her. Vždy jednou týdně probíhají hodinu a půl trvající schůzky v oddílové klubovně na Lesné (v Nadačním centru Maják na Majdalenkách), které jsou rozdělené podle věku dětí a jsou vedené kvalifikovaným vedoucím a instruktory. Každý druhý víkend zároveň pořádáme jednodenní či vícedenní výpravu, buď na nějaké zajímavé místo, anebo na naši turistickou základnu Čachnov na Vysočině.
Vyvrcholením celoroční činnosti je potom tematicky laděný letní tábor v Pusté Rybné v srdci Žďárských vrchů, kde si děti mohou vyzkoušet, jaké je to spát ve stanu, rozdělávat oheň nebo spolu s ostatními kamarády přemoct strašlivého draka v jeskyni.
Pokud Vás činnost našeho oddílu (nebo jak říkáme „turisťáku“) zaujala, více informací najdete na wolker.psslunovrat.cz nebo přímo kontaktujte našeho hlavního vedoucího Zdeňka „Hókyho“ Valíčka na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Rádi vás mezi sebou uvidíme.

Alena Jašková, oddíl Jiřího Wolkera

to j wolkera1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Unie pečujících informuje

Doufám, že jste prožili příjemné vánoční svátky, oslavili Nový rok a těšíte se na nadcházející nový rok 2018. V tomto období bývá zvykem bilancovat, dělat plány a předsevzetí na rok nový. Co se týká Unie pečujících, byl rok 2017 pro nás rokem dobrým. Naše členská základna se rozrůstá (nové členy přivítáme stále s potěšením a radostí), naše činnost je úspěšná. V závěru roku jsme uspořádali vernisáž fotosoutěže Dobré světlo pečujícím, my žijeme, byli vyhlášeni vítězové a fotografie jsou opět připraveny pro putovní výstavy. Pořádali jsme několik odpoledních konferencí/seminářů pro pečující v menších městech našeho kraje i krajů okolních, které budeme pro kladný ohlas a zájem opakovat. Jsme rádi, že se podařilo uzavřít Memorandum o spolupráci s Jihomoravským krajem, spolupráce s městem Brnem se také rozvíjí, a to na poli rodinné politiky. Vítáme tento postoj, protože pečující i pečovaný patří do rodiny a je v zájmu všech, aby mohla být tato péče udržena a rozvíjena a ideálně každý, kdo potřebuje nějakou formu péče, mohl ve svém prostředí zůstat tak dlouho, jak si přeje. A každý, kdo chce a je schopen pečovat, mohl pečovat aměl k tomu náležité podmínky. V naší další dosavadní činnosti budeme pokračovat dál a naplňovat tak náš cíl.
Všem našim příznivcům děkujeme za přízeň a jim i všem pečujícím přejeme, aby nový rok splnil jejich očekávání, přinesl jen dobré a poskytl dostatek sil, energie a zdraví pro vše, co děláte a chcete dělat.

Zdeňka Michálková, předsedkyně Unie pečujících, z. s.

up 3

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Společnost Podané ruce – Terapeutické centrum na Bratislavské

podane ruceSpolečnost Podané ruce, o. p. s., poskytuje komplexní služby v oblasti prevence a léčby závislostí, nabízí všestrannou pomoc závislým i jejich blízkým. Historie Společnosti Podané ruce se píše již od roku 1991, v současnosti má řadu poboček a svojí působností pokrývá téměř celou oblast Moravy. Jedno z Terapeutických center Společnosti, kde se závislosti ambulantně léčí, najdete i v lokalitě Brno-sever na Bratislavské 69.
Žádná závislost ale nevzniká jen tak. Než dojde na léčbu, museli klienti, kteří využívají služeb centra, ujít dlouhou cestu. Odborníci ze Společnosti Podané ruce proto dlouhodobě působí na poli prevence ve školách i v přímé interakci s dětmi a mládeží v rámci nízkoprahových zařízení, které mladým lidem pomáhají aktivně a smysluplně trávit volný čas. Rodičovskou roli, která je v tomto ohledu zásadní, však plně nahradit nelze.
Co dělají vaše děti ve volném čase?
Vědět, co dítě dělá a s kým se schází, je asi hlavní, v čem má mít každý rodič jasno. V mnoha případech tomu tak ale není. Možná vás překvapí, že české děti a mladiství obsadili podle celoevropských srovnání horní příčky v konzumaci alkoholu, cigaret i konopných drog. Zároveň téměř 40 % mladých ve věku 16 let má zkušenost s nějakou nelegální drogou*. Jednorázový experiment s drogami nevede automaticky ke vzniku závislosti, pro určitou skupinu mladých to však představuje odrazový můstek do bludného kruhu závislostí, ze kterého se později těžko hledá cesta ven.
Je třeba s dítětem či dospívajícím mluvit, neztratit s ním kontakt. Jen tak je možné pochopit, co se v jeho životě právě děje a případně včas zaznamenat varovné příznaky a změny v chování, které mohou být předzvěstí větších problémů. Pokud víte, nebo se domníváte, že vaše dítě bojuje se závislostí, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Vzniklou situaci je třeba řešit co nejdříve. Se zákazy a křikem toho doma moc nezmůžete, spíše tím všechno jen zhoršíte. Ve hře je budoucnost vašeho dítěte, naprostá většina závislostí v dospělém věku má totiž svoje kořeny v období dospívání.
Dětské hráčství a závislosti na sociálních sítích
Na děti a dospívající čeká aktuálně spousta nástrah, s nimiž předchozí generace nemají často žádné zkušenosti. To se týká i nových rizik vedoucích ke vzniku nejrůznějších závislostí jako je hraní počítačových her nebo obecněji závislost na internetu či sociálních sítích. Na internetu se každodenně pohybuje drtivá většina dospívajících, více než 40 % z nich stráví ve všední den na internetu 4 a více hodin*. Znalost práce s počítačem a dobrá orientace v prostředí internetu je však pro budoucí uplatnění mladých lidí určitě žádoucí. Nalezení rovnováhy mezi prospěšnou nutností, zábavou a neřízenou závislostí může být někdy pořádný oříšek vyžadující také odbornou pomoc.
*Studie ESPAD 2015
Pokud se potřebujete ohledně závislostí poradit, nebo přímo hledáte pomoc, nebojte se obrátit na zkušené odborníky ze Společnosti Podané ruce. Můžete se zeptat anonymně, v Brně je vám k dispozici také specializované Poradenské centrum. Podrobnější informace a kontakty najdete na webu www.podaneruce.cz.

Společnost Podané ruce, o. p. s.

podane ruce1Zkušený personál nízkoprahového zařízení v Brně pomáhá dětem smysluplně trávit volný čas

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Sluníčko otevírá novou pobočku na náměstí 28. října a třídu pro předškoláky na Černopolní

slunicko detemU příležitosti nově otevřených poboček na náměstí 28. října a Černopolní, které lze po domluvě kdykoli navštívit, bychom vám rádi představili Občanské sdružení Sluníčko dětem.
Občanské sdružení Sluníčko dětem, z. s., se sídlem v Brně, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady, je spolek, který se zabývá prosazováním alternativních metod ve vzdělávání. Cílem spolku je výchova k multikulturalismu, tolerance a úcta k lidským právům, integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do společnosti a podpora volnočasových aktivit dětí.
Ústřední filozofií spolku je Montessori pedagogika, která se prezentuje mottem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. V Dětském centru Sluníčko umožníme každému dítěti harmonický rozvoj jeho osobnosti a rodičům poskytneme potřebné informace o této metodě, neboť možnost vytvářet základ zdravé osobnosti spočívá ve vzdělání nás dospělých. Pedagogika Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte, plně koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku.
Občanské sdružení je zapojeno do projektu Evropské unie, který se týká provozování dětských skupin. Dětská skupina je zařízením péče o dítě v předškolním věku, konkrétně již od 1 roku věku. Dětská skupina tedy usnadňuje rodičům sladit rodinný a pracovní život. Od června 2016 provozuje spolek Dětskou skupinu Sluníčko na adrese Jana Babáka 11 v Brně –Králově Poli. Kapacita tohoto zařízení je 12 dětí ve věku od 1 do 6 let. Od září 2017 byla současně nově otevřena Dětská skupina Černopolní na adrese Černopolní 37a, Brno – Černá Pole. Tato dětská skupina je zaměřena především na přípravu starších dětí ve věku 5–6 let, které následující rok začnou povinnou školní docházku na základní škole.
Spolek nyní nově otevřel zařízení pro nejmenší děti na náměstí 28. října. Zde jsou kompletně zrekonstruované prostory určené pro Dětské centrum Sluníčko a Klubík pro nejmenší.
Klubíky pro nejmenší provozované občanským sdružením jsou zařízení pro děti od 1 roku do 6 let, kam primárně přicházejí děti, které nemají zkušenost s edukací mimo domácí prostředí. Tento typ zařízení také vyhledávají rodiče, kteří preferují nepravidelnou týdenní docházku. Kapacita Klubíku je maximálně 7 dětí na lektora. Klubíky najdete na adresách: Jana Babáka 11, Bzenecká 23 a náměstí 28. října. Rodiče mohou využít také Mikrojesle na Bzenecké 23, které mohou navštěvovat max. 4 děti ve věku 6 měsíců – 4 roky.
V rámci volnočasových aktivit nabízí spolek řadu kroužků, ale také vzdělávacích seminářů, jak pro pedagogy, tak i pro rodiče. Například formou večerních Montessori školiček, kdy nabízíme rodičům vhled do práce nejen s materiálem, ale do celého systému Montessori pedagogiky a možnost vyzkoušet si praktickou práci s materiálem.
Pro více informací o našem konceptu a volných místech nás kontaktujte na webových stránkách www.slunicko-detem.cz nebo na Facebooku „Občanské sdružení Sluníčko dětem“.

Michal Axamit, manažer spolku

slunicko detem1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Lipka – místo, kde se o přírodě nejen učí

lipkaLipka je jednou z největších a nejstarších organizací v České republice, která se věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Založila ji v roce 1991 parta kamarádů s cílem vytvořit přívětivé místo pro všechny, kdo se zajímají o přírodu a chtějí žít způsobem ohleduplnějším k životnímu prostředí. Dnes je už Lipka velká, má čtyři pracoviště v Brně a jedno na Drahanské vrchovině, pracují tu desítky pedagogů a každý rok na naše akce zavítá několik téměř 30 tisíc návštěvníků. Naše nabídka je velmi pestrá.
Pro děti i dospělé, se školou i ve volném čase
Žáci všech typů škol k nám přicházejí na výukové programy na jeden nebo více dní, jezdí s námi také na školy v přírodě. Pro učitele připravujeme řadu vzdělávacích seminářů, kurzů a terénních exkurzí, podílíme se také na výuce pedagogů na vysokých školách.
Ve volném čase k nám pravidelně chodívají nejen děti. Kroužky, kluby a dílny zaměřené na přírodovědu, turistiku, výtvarné činnosti či práci s přírodními materiály jsou většinou pro děti, některé jsou ale určené pro dospělé či speciálně připravené pro seniory. Také mezi hojně navštěvovanými prázdninovými tábory se najdou akce určené dospělým.
Kdo chce na Lipku zavítat jen občas, je zván na velmi oblíbené akce pro veřejnost: Den Země, Vánoční Lipku či Slunovrat. Může také navštívit naše ukázkové přírodní zahrady, případně zahradní kurzy.
Chcete-li ochutnat něco od nás z pohodlí svého domova, sáhněte po publikacích našeho Edičního centra. Vydává didaktické hry, skládačky, sešity luštěnek, materiály pro přírodní zahrady, atlasy do kapsy, metodiky pro pedagogy a další.
Pracoviště Jezírko – nejlepší učebnou je les
Kousek za Soběšicemi, na místě bývalé lesovny, vzniklo v roce 2004 čtvrté pracoviště Lipky – Jezírko. Protože sídlí v malebném prostředí lesů, zabývají se tu zejména tématy spojenými s lesem a vodou. Má k tomu také řadu speciálních výukových a herních prvků. Můžete tu například prolézat šestnáctimetrovou chodbou mraveniště nebo poslouchat zvuky v nočním lese. Velká část výuky probíhá přímo v okolních lesích, protože – jak zní motto Jezírka: Naší nejlepší učebnou je les.
V okolí Jezírka najdete také Lesní naučnou stezku. Na tento dvoukilometrový okruh s osmi interaktivními zastaveními se můžete vydat kdykoliv, nejlépe s dětmi. Na vlastní kůži si vyzkoušíte a ověříte některé přírodní jevy a zákonitosti života v lese.
Jezírko dále pořádá velmi oblíbené akce pro veřejnost. Na jednu z nich – Otvírání studánek – bychom vás rádi pozvali právě nyní, jarní zvyky spojené s tradičním čištěním studánek si připomeneme 7. dubna.
Více informací o Lipce i Jezírku, stejně jako přehled všech našich akcí najdete na stránkách www.lipka.cz. Materiály Edičního centra jsou dostupné v našem e-shopu: www.lipka.cz/e-shop.
Těšíme se na setkání s vámi!

Amálie Rosíková, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

lipka1lipka2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Soběšická devítka v prvním školním pololetí

 

V Soběšicích již od roku 2013 funguje skautský oddíl Soběšická devítka. V tomto článku bychom rádi představili náš oddíl a aktivity, které podnikáme.
Jsme smíšený (koedukovaný) skautský oddíl. Naším cílem je v dětech probouzet zvědavost, samostatnost a zodpovědnost za sebe i za druhé. Vodítkem nám k tomu jsou zásady, kterými se skauti řídí již více jak sto let. Soběšická devítka spadá pod středisko Dvojka Brno, jehož tradice sahá až do období první republiky. I přes relativní mládí našeho oddílu tedy čerpáme zkušenosti od dalších oddílů ve středisku. Na začátku školního roku jsme přibrali 9 nováčků, takže teď je nás kolem třiceti.
V průběhu roku se scházíme jednou týdně na klubovně v Soběšicích, kde se postupně věnujeme různým tématům (pobyt v přírodě, dopravní značky, první pomoc…), se kterými se hravou a kreativní formou seznamujeme. Těžištěm skautského oddílu jsou však celodenní a víkendové akce, které jsou o letních prázdninách korunovány dvoutýdenním táborem. Klademe důraz na samostatnost, schopnost snášet nepohodlí, manuální zručnost, týmovou spolupráci a zejména schopnost vycházet s ostatními lidmi, učit se od nich a pomáhat jim. Myslíme si, že to jsou dovednosti, které se v životě budou ještě mnohokrát hodit. Na táboře tedy držíme noční hlídky, sekáme dřevo, jíme z ešusů, umýváme nádobí, ale také hrajeme noční bojovky, stavíme akvadukty ze dřeva, vynalézáme knihtisk a lovíme mamuty.
V tomto školním roce jsme toho už stihli docela dost. V říjnu jsme vyrazili na zahajovací výlet do Čebína, kde jsme navštívili zajímavou rozhlednu na vrcholu základnové stanice mobilního operátora. Týden nato jsme se zúčastnili skautské drakiády – soutěže v pouštění draků.
V listopadu jsme vyrazili na výpravu do Třebíče. Během městské hry jsme cvičili orientaci v mapě a pomocí různých úkolů jsme odhalovali pohnutou historii města a jedinečnou atmosféru památky UNESCO. V listopadu jsme také stihli “deskové odpoledne”, kam členové oddílu mohli přivést i své kamarády a hrát nejrůznější deskové hry.
V prosinci jsme chtěli jít bobovat stejně jako loni, ale letos nám bohužel počasí nepřálo, věnovali jsme se proto vyrábění různých dekorací a kožených náramků. Před Vánoci jsme na schůzce ozdobili perníčky, které jsme pak rozdávali při rozsvěcení soběšického vánočního stromu.
V lednu jsme pořádali výlet v okolí Soběšic, který nás nakonec zavedl na ranč, kde jsme se mohli projet na koni.
V druhém pololetí nás ještě čeká: jedno deskové odpoledne, tři výlety, dvě výpravy, a hlavně účast na mezinárodní skautské akci Intercamp, která se letos koná v Belgii. Nakonec se těšíme na tábor v klasických stanech s podsadou, který probíhá na začátku srpna. Tábory jsou vždy tematicky orientované. V minulosti jsme prožívali například putování Tolkienova Společenstva prstenu nebo dobrodružství kapitána Nema z verneovky 20 000 mil pod mořem. Loňským tématem byla historie lidstva od pravěku až po současnost. Uvidíme, co nás potká letos.
Nové členy přijímáme obvykle na začátku školního roku, požadujeme pouze, aby už chodili do školy. Uvítáme i zájemce od třinácti let výše, kteří by se časem rádi podíleli na vedení oddílu, ti se mohou ozvat kdykoliv. Není třeba mít žádné zkušenosti a dovednosti, stačí chuť učit se novým věcem. Více informací o oddílu najdete na stránkách www.skaut-sobesice.cz a obecné informace o skautingu jsou k dispozici na www.skaut.cz.

Adam Kučera, vedoucí oddílu

sob devitka 2 1

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Dvacet let buddhismu Diamantové cesty v Brně

 

buddhBuddhistické centrum v Divišově čtvrti
Od roku 1999 je nedílnou součástí Divišovy čtvrti centrum buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü. Co to vlastně je? Je to místo, kde se lidé scházejí, aby společně meditovali, poslouchali přednášky, vzdělávali se v tématech, která buddhismus obsahuje, setkávali se, poznávali, přátelili, společně pracovali.
Centrum této buddhistické školy je pod vedením lamy Oleho Nydahla, který pochází z Dánska. Před více než čtyřiceti lety se svou ženou Hannah cestovali na Východ, do Indie, Nepálu a Sikkimu, kde se oba stali žáky významného učitele tibetského buddhismu linie Karma Kagjü, 16. Karmapy. Ten je také požádal, aby začali učit buddhismus na Západě.
Výsledkem aktivity lamy Oleho a jeho ženy Hannah je i centrum v Brně. Můžeme říci, že je to místo nejen české, ale také mezinárodní. Přijíždějí sem učitelé a zájemci o buddhismus z celého světa.
Stručná historie buddhistického centra
V roce 1998 měl v Brně první přednášku lama Ole Nydahl a rok na to se objevila příležitost pronajmout si bývalou školku v Divišce. Tak se nastartovalo jedno z dnes největších center v ČR. Zpočátku pronajímanou školku v roce 2003 buddhisté z vlastních zdrojů koupili (centrum je dodnes financováno z vlastních zdrojů). Protože skupina stále rostla, objevily se úvahy o rekonstrukci staré budovy, která už kapacitně nedostačovala rostoucímu zájmu Brňanů o buddhismus. Postupně se ukázalo, že nejlepší volbou je výstavba zcela nového objektu na místě starého centra.
V průběhu realizace projektu se centrum přesunulo do přechodných prostor na ulici Špitálka. Na jaře 2009, po demolici staré budovy, začala stavba zcela nové. Vedle stavební firmy se na ní podílela také řada dobrovolníků – členů centra. Společná práce přinesla mnoho nových přátelství. Do nové budovy na ulici Trtílkova se centrum vrátilo v lednu 2011, tedy za necelé tři roky. A tak pokračoval starý příběh v nových kulisách, které ctí tradici funkcionalismu v Brně.
Dnes je v centru živo a téměř plno každý den. Lidé přicházejí meditovat, na úvodních pondělních přednáškách se občas sejde až 100 lidí z řad buddhistů i veřejnosti. Buddhisté pořádají také přednášky ve městě, výstavy či filmové festivaly. Každý rok, zpravidla v květnu, mají u buddhistů dveře dokořán pro širokou veřejnost a školy v rámci dne otevřených dveří.
Brněnské centrum pravidelně navštěvuje také lama Ole Nydahl. Naposledy se tak stalo 20. prosince 2017, kdy poctil centrum návštěvou při příležitosti dvaceti let buddhismu Diamantové cesty v Brně.
Buddhisté a Divišova čtvrť
Divišova čtvrť má silnou kulturní komunitu, na jejímž životě se buddhisté rádi podílejí a zapojují se do místních občanských aktivit. V roce 2011 podpořili iniciativu proti vedení hlavního tahu přes „náves“ Divišky na Sadovou. Každý rok pořádají buddhisté akci pro sousedy, kdy jsou všichni obyvatelé Divišky pozváni na zahradu centra na večer s grilováním, točeným pivem a hudbou. Divišáci a buddhisté společně slaví dětský den i adventní rozsvícení vánočního stromu na náměstíčku.
Co je to tedy ten buddhismus?
Buddhistické učení je nazýváno dharma, což se dá přeložit souslovím „jak se věci mají“. Toto učení popisuje svět a člověka, to, jak funguje, čím je. Ale především obsahuje metody, které může každý používat ve svém životě a které vedou k rozvoji prožitku štěstí, radosti, neohroženosti a soucitu. Cílem buddhismu není nic jiného než lidské štěstí a plně rozvinutý potenciál, který v sobě všichni máme.
Buddhismus obsahuje informace, které může člověk kriticky srovnat s vlastní zkušeností v životě. Je v něm možno klást otázky a dostávat odpovědi. Není třeba věřit, ba naopak je třeba prověřovat. Je to přístup, který jako základ předpokládá převzetí plné odpovědnosti za svůj život. Následně pochopení, že nejsme na světě sami, a že má smysl udělat něco užitečného také pro druhé. A nakonec je buddhismus také pohled na člověka jako bytost s potenciálem dokonalosti, kterou je možné odhalit a rozvíjet.
Buddhismus ale není jen teorií, je také praxí. Poskytuje návody na to, jak s vlastní myslí a svým prožíváním pracovat. Důležitou součástí této práce je meditace. Buddhistická meditace je konkrétní metodou, kterou může každý zařadit do svého života, a změnit tak postupně své prožívání světa. Meditace umožňuje nejen rozumově vědět, ale i na úrovni prožitku zakoušet to, co buddhismus učí. Člověk si tak může ověřit, jestli tyto metody opravdu fungují.
A pokud by vás zajímalo, „jak se věci mají“ z pohledu buddhismu, můžete přijít na některou z přednášek. Informace o nich najdete na webu brno.bdc.cz.

Jakub Koutný, centrum buddhismu Diamantové cesty Brno

buddh2buddh1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskutečnilo se Setkání aktérů rodinné politiky

V poslední únorové úterý se v brzkých odpoledních hodinách sešlo ve Family a Senior Pointu na Lesné 44 zástupců aktérů rodinné politiky, aby společně zhodnotili dosavadní pokroky v této oblasti a rokovali o tom, kam dál. Původně očekávanou větší účast narušila chřipková epidemie opravdu v plném rozsahu, společně s řadou soukromých či pracovních povinností.
Možná se prvně ptáte – kdo je aktérem rodinné politiky?
Jsou to všechny neziskové organizace na území Brna-sever, ale také školy všech stupňů, včetně školek nebo Mendelovy Univerzity a nemohou chybět ani příslušné instituce jako Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Národní centrum pro rodinu nebo Oddělení rodinné politiky Jihomoravského kraje (krácený název) a další a samozřejmě veřejnost. Tyto všechny zmíněné organizace a instituce vyslaly jednoho či dva své zástupce. V tomto plénu pak mohlo dojít k plnohodnotné debatě o budoucích opatřeních rodinné politiky.
Program zahájila místostarostka Miriam Kolářová, kdy po úvodním slovu, v kterém připomněla význam a smysl rodinné politiky, následovala prezentace, v níž paní místostarostka seznámila přítomné s pokroky za uplynulý rok.
Z prezentace bylo zřejmé, že 5 z 6 opatření prorodinné politiky, která byla schválena na podzim roku 2016, jsou splněna nebo se plní průběžně. Jedná se o tato opatření: 1) Koordinace komunikace mezi školou a rodiči 2) Zřízení mezigeneračního centra (Family a Senior Point, vzdělávání, přednášky, workshopy) 3) Vytvoření portálu organizací, spolků v MČ Brno-sever 4) Vzdělávání pro rodiče – kurzy 5) Referent pro rodinnou politiku 6) Nové rubriky Severníku (PR spolků a organizací…). Na zbývajícím opatření č. 1 začneme již brzy pracovat a věříme, že se jej tento rok podaří také naplnit. Přesto, že tato opatření byla ustavena ke splnění do roku 2019, máme téměř splněno již nyní. Tím samozřejmě možnosti, jak podpořit stabilitu a kvalitu života rodin na naší městské části, nejsou zdaleka vyčerpány.
Dále nám pan Jaromír Landa blíže představil všechny funkce a výhody chystané mobilní aplikace – Průvodce severem, kterou v rámci rodinné politiky Úřad městské části ve spolupráci s Mendelovou Univerzitou připravuje. V dalším bloku vyplnili účastníci formuláře „Co děláme, nabízíme, potřebujeme“, které mohli později navzájem volně procházet. Před oblíbenou občerstvovací přestávkou jsme se ještě společně vyfotili. Po doplnění energie se účastníci opět sešli u stolů, tentokrát se však rozesadili dle životních fází rodiny dle věku dítěte (těhotenství, kojenec, mladší školní věk atd.) do celkem 5 skupin. Tyto skupiny pak diskutovaly o tom, co by právě tyto rodiny, v té které konkrétní fázi, ocenili.
V rámci těchto skupin se diskutovalo například o dopravě dětí do a z mateřských škol, čtení pohádek dětem seniory, o dalším zpřehlednění volnočasových aktivit (pozn.: zlepšení očekáváme se spuštěním mobilní aplikace), o možné instalaci veřejných grilů či solárních terminálů pro dobíjení mobilních telefonů například u hřišť, v parcích apod., a o mnohém dalším. Přesto, že tyto výstupy nejsou pro vedení radnice závazné, budou zpracovány a předány k posouzení, zda některé zařadit jako další opatření rodinné politiky či do jiné příslušné agendy.
Protože bychom rádi tento formát akce opakovali každý rok, dotázali jsme se účastníků akce formou ankety, jak akci hodnotí, co bylo dobré a co bychom měli do příště zlepšit. Z odevzdaných anket jsme získali průměrné hodnocení (jako ve škole) 1,7. Tedy školní hantýrkou řečeno – lepší dvojka.
Závěrem bych zde rád poděkoval všem účastníkům akce, za to, že přišli a aktivně se zapojili. Dále si velké díky zaslouží kolegové z radnice, kteří s přípravou pomáhali, jak před akcí, na místě, tak i po akci a KS Omega děkujeme za poskytnutí prostor.

Jan Priessnitz, referent pro rodinnou politiku

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Inspirujeme se životem našich předků – EkoCentrum Brno otevřelo unikátní centrum v brněnském Písečníku

logo ec 1

logo ec 2Mezi Černými Poli a sídlištěm Lesná se nachází bývalá nouzová kolonie, která vznikala na začátku minulého století.
Nezisková organizace EkoCentrum Brno zde zpřístupnila pro veřejnost původní domek ze třicátých let minulého století se zahradou a také pískovou stěnou – pozůstatkem někdejší těžby. Realizátoři a nadšení příznivci navracejí místu takřka vesnickou atmosféru, ukazují návštěvníkům, jak se zde žilo od počátku minulého století a připravují pro zájemce zážitky v podobě exkurzí, výstav, soutěží a tvůrčích dílen.
EkoCentrum Brno a jeho projekty
Nezisková organizace EkoCentrum Brno realizuje nepřetržitě od roku 1990 projekty zaměřené na podporu zdravého a ekologicky šetrnějšího životního stylu. Mezi nejoblíbenější patří Stezka zdraví z Brna do Lelekovic, tematické výukové programy nebo ojedinělá soutěž v knižní tvorbě dětí a mládeže Moje Veličenstvo kniha, která v příštím roce oslaví patnáct let existence.
EkoCentrum také vydalo desítky úspěšných publikací, například Větrné motory na Moravě, Desatero domácí ekologie, ediční řadu Dobrá rada, podílelo se na vydání prestižní čtrnáctisvazkové edice Chráněná území ČR. Novinkou je kniha o Písečníku, která vzbudila velkou pozornost, a v současné době jsou ještě v prodeji poslední výtisky.
Písečník: místo, které nespolykal čas
Historie Písečníku byla donedávna velmi málo zmapovaná. Přitom Písečník patří mezi někdejšími nouzovými koloniemi k těm nejlépe dochovaným.
Dům na adrese Písečník 94 patří k posledním, které se zachovaly i přes mnohá poškození v téměř původním stavu. EkoCentrum Brno se ujalo jeho obnovy v roce 2014. Všechny práce probíhaly s maximálním využitím místních materiálů a tradičních řemeslných postupů. Před očima návštěvníků a za vydatné pomoci nadšenců, dobrovolníků a příznivců zde vzniklo otevřené inspirační centrum s tradiční přírodní zahrádkou. Postupná obnova domu a zahrady je také praktickou ukázkou způsobu života našich předků, jejich přirozené šetrnosti a schopnosti s minimálními náklady pečovat o své obydlí. Projekt přispívá k připomenutí pozoruhodné historie tohoto místa, ale také ke společné novodobé snaze o jeho šetrné a inspirující oživení.
Zážitky a zajímavá setkání
Centrum Písečník 94 nabízí příjemnou domáckou atmosféru. Otevřeno pro veřejnost je tři dny v týdnu po celý rok, řada tematických akcí probíhá i mimo otvírací dobu. Počátek minulého století připomene dobročinný antikvariát, knihkupectví, vetešnictví nebo obchůdek s přírodními produkty. K velké radosti realizátorů sem stále častěji přicházejí také pamětníci, kteří svými vzpomínkami a třeba zapůjčením dobových fotografií a dokumentů pomáhají doplňovat mozaiku pozapomenuté minulosti tohoto výjimečného místa.
Brněnští i mimobrněnští nadšenci podporují tento unikátní projekt využitím nabízených služeb a také finančními a věcnými dary, od knih až po dobové nářadí a drobné předměty denní potřeby.
Po celý rok se mohou zájemci těšit na setkání se zajímavými lidmi, tvůrčí dílny, semináře, besedy, komentované exkurze a výstavy. Na září je například připravena zážitková akce pro všechny generace Objevujeme Písečník (středa 26. 9. 2018).
Další zajímavé informace a aktuální pozvánky jsou k dispozici na internetových stránkách.
Kde a kdy nás najdete
Ulice Písečník 94 v Brně (mezi Černými Poli a Lesnou, kousek od konečné tramvaje č. 5 a zastávky autobusu i vlaku Lesná-nádraží, přístup z ulice Merhautovy a Soběšické).
Otvírací doba pro veřejnost:
Út–Čt, 15–18.30 (po celý rok)
Realizátor projektu:
EkoCentrum Brno, p. s.
www.ecb.cz, www.pisecnik.cz

Zbyněk Zavadil, EkoCentrum Brno

ec 1

Starší název dnešní ulice Písečník se dochoval na původní orientační cedulce

ec 2Dům číslo 94 na zatím nejstarší objevené fotografii z roku 1935

ec 3ec 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční přírodní zahrádka je vyhledávaným místem pro relaxaci 

V současnosti funguje dům číslo 94 jako otevřené inspirační
centrum pro návštěvníky Písečníku

ec 5

Návštěvníci centra si mohou prohlédnout unikátní pískovou stěnu na okraji původního lomu

ec 6

Vernisáž výstavy soutěžních prací 14. ročníku soutěže Moje veličenstvo kniha

ec 7

Ukázky ze sbírek předmětů, které byly dříve součástí každodenního života

ec 8

Dobročinný antikvariát v Písečníku

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu: Život v 21. století

zivot21 logoŽivot v 21. století, z. s., provozuje Dětskou skupinu Brno-sever a Mikrojesle Brno-sever na ulici Jugoslávská 112a v Brně – Černých Polích. Obě zařízení jsou spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Dětská skupina Brno-sever má kapacitu 12 dětí a je otevřena celý rok i během letních prázdnin každý všední pracovní den od 7 do 17 hodin. Nabízíme pohodovou atmosféru, rozvoj dětské fantazie, pobyt na čerstvém vzduchu a zdravý pestrý jídelníček každý den. Dětská skupina má vlastní zahradu se skluzavkou, domečkem, posezením a dalším vybavením pro děti. Na 12 dětí máme dvě paní učitelky a nabízíme individuální přístup. Zdravou stravu bereme z Vitalité, zdravý restaurant – v roce 2017 získali bronzovou medaili a letos stříbrnou medaili a certifikát Skutečně zdravá jídelna.
Více informací o Dětské skupině a Mikrojeslích na stránkách www.zivot21.cz
Školní rok září 2018/19
Dětská skupina nabízí ještě několik volných míst na příští rok. Dětská skupina nabízí každý den 12 míst pro děti od 2 do 6 let. Pokud máte zájem, vyplňte žádost o přijetí a podepsanou žádost přineste nebo pošlete poštou. Před nástupem bude ještě třeba dodat potvrzení od lékaře a potvrzení o zaměstnanosti, více na stránkách www.zivot21.cz v sekci Dětská skupina si stáhněte dokumenty nebo volejte na tel. 608 41 06 51.

Vladimír Nezdařil, Život v 21. století

zivot21 1

zivot21 2