uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc

Volby 2018

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

Informace Ministerstva vnitra k volbě prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky

Informace k volbě prezidenta republiky

Volba prezidenta České republiky se koná na území České republiky ve dvou dnech:
V pátek 12. ledna 2018 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 13. ledna 2018 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná na území České republiky ve dvou dnech:
V pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin.
V sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části, újezdního úřadu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno doručena nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 5. ledna 2018.

- osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16. hodin.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

sidla volebnich okrsku 2018 prezident 

Informace o době a místě konání 2. kola volby

Aplikace Kam mám jít volit

Aplikace po zadání adresy místa bydliště poskytne uživateli číslo příslušného volebního okrsku společně s adresou volební místnosti. Aplikaci naleznete ZDE.

Kontakty na okrskové volební komise

Na okrskové volební komise se můžete obracet po zahájení druhého kola volby (26. ledna ve 14 hodin), zejména s žádostmi o volbu do přenosné volební schránky.

Volební místo Volební okrsek Zapisovatel/ka Telefon
MENDELU, Zemědělská 1 20001 Martina Lotocká 727 946 660
  20002 Ing. Vlasta Procházková 727 944 850
  20003 Lucie Páralová, DiS. 727 945 114
  20004 Bc. Kateřina Kožíšková, DiS. 727 945 122
ZŠ Merhautova 37 20005 Mgr. Dana Čípková 727 944 848
  20006 Bc. Petra Hrdová 727 944 806
  20007 Bc. Veronika Báňová 727 945 128
  20008 Ing. Denisa Olivová 727 945 685
  20009 Kristýna Davidová 727 946 750
  20010 Bc. Jana Báňová 727 945 794
  20011 Ing. Romana Kovaříková 727 945 812
  20012 Ing. Jana Hájková 727 943 851
ZŠ Janouškova 2 20013 Ing. Miroslava Stehnová 727 946 774
  20014 Bc. Markéta Matejová 727 945 457
  20015 Libuše Sedláčková 727 943 859
  20016 Bc. Iveta Kvapilová 727 943 881
ZŠ Jugoslávská 126 20017 Jana Vymazalová Willová 727 943 891
  20018 Ing. Alena Ptáčníková 727 946 752
  20019 Ing. Michaela Němcová 727 946 662
ZŠ Zemědělská 29 20020 Lenka Kalinová 727 945 614
  20021 Ing. arch. Jana Buráňová 727 943 796
  20022 Ing. Tereza Pikulová 727 946 817
SPŠCH Vranovská 65 20023 Mgr. František Georgiadis 727 946 620
  20024 PaedDr. Hana Svobodová 727 946 659
ZŠ nám. Republiky 10 20025 Jana Obořilová 727 946 615
  20026 Miroslava Daňková 727 946 767
ZŠ Cacovická 4 20027 Mgr. Eva Ševečková 727 946 780
Taneční konzervatoř Nejedlého 3 20028 Monika Cziglová 727 945 487
  20029 Dana Sedlářová 727 945 781
  20030 Ing. Magdalena Kokejlová 727 946 655
  20031 Mgr. Jan Priessnitz 727 962 679
  20032 Dana Procházková 727 962 752
ZŠ Blažkova 9 20033 Bc. Marta Minčeffová 727 962 759
  20034 Ing. Hana Rézlová 727 962 773
  20035 Bc. Milena Sehnalová 727 962 826
  20036 Bc. Iveta Maršálková 727 962 836
  20037 Helena Magulová, DiS. 727 946 639
ZŠ Milénova 14 20038 Bc. Lenka Gerichová 727 946 656
  20039 Bc. Michaela Šalplachtová, DiS. 727 945 113
  20040 Tereza Bejčková 727 945 748
  20041 Anna Čapková 727 943 913
  20042 Bc. Šárka Šplíchalová 727 946 816
SC Brno-sever Okružní 21 20043 Ing. Veronika Klímová 727 946 616
ZŠ Zeiberlichova 49 20044 Ing. Jaroslav Hradil 727 946 621
  20045 Ing. Jaroslav Suchý 727 945 178

Formulář žádosti o voličský průkaz

Počet členů OVK

pocet clenu ovk prezident 2018

Pozvánka  na 1. zasedání OVK

Pozvánka

V souladu s ustanovením § 14 odst.1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých  zákonů, starosta městské části Brno-sever

svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí č. 20 001-20 045 na den

20. 12. 2017

 

V 9,00   hodin              OVK č. 20001 - 20005                        

V 9,30   hodin               OVK č. 20006 - 20010

V 10,00 hodin             OVK č. 20011 - 20015

V 10,30 hodin              OVK č. 20016 - 20020

V 11,00 hodin              OVK č. 20021 - 20025

V 12,30 hodin              OVK č. 20026 - 20030

V 13,00 hodin              OVK č. 20031 - 20035

V 13,30 hodin              OVK č. 20036 - 20040

V 14,00 hodin              OVK č. 20041 - 20045

Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti ve III. poschodí  budovy ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70,

601 47 Brno.

           

Omluvu z účasti na 1. zasedání OVK nám sdělte neprodleně na telefonní čísla 545 542 266, 545 542 118 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Pokud se bez omluvy na 1. zasedání OVK nedostavíte, nebude s Vámi dále počítáno.

 

Mgr. Martin Maleček

starosta MČ Brno-sever

Výsledky